eUprava

 1. osrednji portal eUprava s sistemom SI-PASS in modul Moja eUprava
 2. portali v okviru dostopa do informacij javnih nosilcev oblasti v e-obliki
 3. spletne aplikacije v okviru eUprave
 4. medijske informacije, vezane na storitve eUprave

Pri uvajanju storitev e-uprave gre za poenostavitev administracije pri poslovanju z občani, kot so naročanje raznih potrdil, postavljanje in vzdrževanje spletnih portalov, kjer se objavljajo sporočila in dokumenti, ki so pomembni za življenje občanov. Cilj je zmanjševanje birokracije ter manjši čas čakanja pred okenci. Prednosti storitev na portalu e-uprava so dostopnost informacij na enem mestu, poenostavitev postopkov, obrazci v leketronski obliki, predpripravljeni za lažje izpolnjevanje, nižje takse in prihranek časa.

Osrednji državni portal eUprave je razdeljen na več podportalov, z opisi storitev javne uprave in povezavami na e-vloge, ki vam omogočajo urejanje t. i. življenjskih dogodkov oz. pomembnih dogodki v vašem življenju, kakor tudi z vrsto koristnih podatkov, povezanimi z dogodki in informacijami, ki olajšujo poslovanje podjetji, zavodov, društev in drugih pravnih oseb z državnimi in upravnimi organi.

Informacije o storitvah so zbrane v vsebinsko zaokroženih področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v življenju posameznika od rojstva, preko šolanja in zaposlitve, do upokojitve. Opisi posameznih storitev so oblikovani tako, da uporabnike na razumljiv in pregleden način vodijo skozi postopke, ki jih je treba opraviti pri enem ali več organih javne uprave. Po osnovnih informacijah kje in kako opraviti storitev, je uporabnikom na voljo tudi vloga oziroma obrazec zanjo. Uporabniki vloge lahko izpolnijo in oddajo na različne načine, glede na naravo storitve in informacijsko opremljenost pristojnega organa.

Opise posameznih storitev pripravljajo vsebinsko pristojni organi, ki so tudi odgovorni za njihovo ažurnost in pravilnost. Področni in vsebinski uredniki pripravljajo posamezne opise in vloge ter odgovarjajo na vprašanja, ki jih uporabniki oddajajo preko portala ali pošljejo na naslov enotnega kontaktnega centra.

 • DRUŽINA, OTROCI, ZAKONSKA ZVEZA
  Kje lahko sklenem zakonsko zvezo in registracijo skupnosti, kakšne so pravice zunajzakonskih partnerjev; kako pridobim rojstni list; postopki povezani z rejništvom in posvojitvami, vrtci; kakšne so pravice družine in do katerih prejemkov so upravičene.
 • OSEBNI DOKUMENTI, POTRDILA, SELITEV
  Kdaj moram zamenjati osebno izkaznico ali potni list, kaj je digitalno potrdilo in kako ga lahko pridobim, postopki povezani s premembami osebnega imena, selitvami, prijavami in odjavami prebivališča, kakšni so postopki za pridobitev rojstnega lista, potrdila o sklenjeni zakonski zvezi, potrdila o smrti ipd.
 • IZOBRAŽEVANJE, KULTURA
  Kako vpišem otroka v osnovno šolo, kje se vpišem v srednjo šolo, gimnazijo ter visoko in višjo šolo, vprašanja glede štipendij; kako pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, kateri so pogoji za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, kdo je upravičen do republiške priznavalnine na področju kulture; kdaj se vpiše medij v razvid medijev, kdo se vpiše v razvid tujih dopisništev in dopisnikov, kdo v razvid samostojnih novinarjev.
 • DELO IN UPOKOJITEV
  Kako sklenem delovno razmerje, Vse o pravicah iz delovnega razmerja, varstva in zdravja pri delu, druge oblike dela; kakšne pravice imam kot brezposelna oseba, odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica; kako lahko pridobim pokojnino, domovi za starejše, vrste upokojitev.
 • SOCIALA, ZDRAVJE, SMRT
  Kako se vključim v zdravstveno zavarovanje, kartica zdravstvenega zavarovanja, izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika; pridobitev denarno socialne pomoči, varstvenega dodatka, dodatka za pomoč in postrežbo, skrb za ljudi s posebnimi potrebami, tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi s posebnimi potrebami, pravica do družinskega pomočnika; pravice vojnih veteranov, pravice vojnih invalidov in družinskih članov, pravice žrtev vojnega nasilja; postopki ob prijavi smrti, oblike oporoke, pogrebnina in posmrtnina.
 • NEPREMIČNINE IN OKOLJE
  Kje pridobim gradbeno dovoljenje, vpis stavbe v kataster stavb, hišna številka, poročanje v evidenco trga nepremičnin; evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster, ureditev meje parcele, prijava nove izmere parcele, ugotavljanje urejenosti mej; kdaj sem upravičen do neprofitnega stanovanja, kako do soglasja za izvajanje del v območju državne ceste, gradnja ali obnova objekta ob državni cesti; kako uredim meje parcele, uskladitev podatkov v katastru, vpogled v geodetske podatke.
 • POTOVANJA
  S katerimi dokumenti lahko prehajam mejo, kako lahko pridobim vizum, informacije o vizumskih postopkih, priporočila za bivanje v tujini.
 • PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
  Kako registriram in izvedem homologacijo vozilo, postopki uvoza vozila iz tujine, plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, odjava vozila iz prometa,; kje lahko opravim izpit za voditelja čolna, kako pridobim dovoljenje za zaporo državne ceste; kako se vpiše zrakoplov v register, kdo in kako lahko najavi prireditev - let zrakoplova ipd.
 • KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANA
  Vpis in vpogled v register kmetijskih gospodarstev, sprememba podatkov o subjektih na kmetijskem gospodarstvu; nakup, prodaja ali zakup kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda; pridobitev statusa kmeta, dopolnilne dejavnosti na kmetijah; status ribiča, dovoljenje za prostočasni ribolov v celinskih vodah, dovoljenje za športni ribolov na morju.
 • DAVKI
  Kako in kdaj napovem napoved za odmero dohodnine in vse o dohodninskih olajšavah; kako pridobim davčno številko za novorojenčka, kakšen je postopek pridobitve davčne številke za tujo fizično osebo; plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kdaj se plačuje davek na promet nepremičnin; vse o osebnem dopolnilnem delu; kdaj moram plačevati davek na dediščino in obdalčitev daril; vse o obdalčitvah prevoznih sredstev, uveljavlja vračilo davka na motorna vozila za velike družine ali invalideključno z možnostmi uveljavljanja vračilo davka na motorna vozila za velike družine ali invalide; pravice, obveznosti in posledice odmere davka; obdalčitve iger na srečo in nagradnih iger; dajatve za blago kupljeno preko spleta iz tretjih držav; do kdaj in kje moram vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička, kaj vse se šteje pod finančni kapital, kaj so dividende; od katerih dohodkov morajo plačati dohodnino rezidenti Slovenije, od katerih dohodkov morajo plačati dohodnino nerezidenti Slovenije.
 • DRŽAVA IN DRUŽBA
  Ustanovitev in registracija politične stranke, informacije o volilni pravici in volilnih imenikih, o postopkih volitev v Državni zbor, lokalnih volitvah; kako ustanoviti ali registrati društvo, registracija sprememb društva; vprašanja s področja pravne pomoči, oprostitve plačila sodnih taks, kako vložiti nadzorstveno pritožbo nad delom pravosodnega organa; kako prijavim kaznivo dejanje, prijava korupcije, prijava nasilja v družini; kako pridobim informacije javnega značaja, kdo so zavezanci, v kolikšnem času lahko pričakujem odgovor; vse o prijavah na različne inšpekcijske službe; pogoji za delovanje v obrambi in civilni zaščiti; kako pridobim orožni list; kako registrirati versko skupnost.
 • PODJETNIŠTVO
  Katera dovoljenja potrebujem, da lahko začnem opravljati svojo dejavnost ali poklic, kako odprem podjetje, ureditev in plačevanje ustreznih socialnih zavarovanj oziroma prispevkov in davkov, postopki zapiranja in prenahanja dejavnosti.

Vsaka posamezna aktivnost je na kratko predstavljena, skupaj z:

 • vlogami, ki jih je možno oddati v elektronski obliki, skupaj s povezavami na druge možne načine oddaje, s poudarkom na opisu osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno),
 • morebitnimi stroški postopka in načini plačila,
 • informacijami o morebitnih dodatnih listinah in potrdilih, potrebnih za uspešno zaključitev postopka,
 • povezavami na pristojni organ, zadolžen za izvajanje aktivnosti,
 • povezavami na dodaten vir informacij (kontaktni telefon, neposredni naslov elektronske pošte, čas uradnih ur prisojnega organa ali službe),
 • povezavami na pravne podlage, ki opredeljujejo aktivnost,
 • povezavami na sorodne teme in
 • naborom pogostih vprašanj, ki so jih uporabniki aktivnosti do sedaj zastavili pristojnemu organu.
Celoten seznam vlog, ki so na voljo državljanom na portalu eUprava je dostopne na tem spletnem naslovu.

Za uporabo nekaterih podportalov je potrebna registracija preko sistema SI-PASS ali pa celo uporaba digitalno potrdilo oz. certifikat, slednji predvsem za potrebe vpogleda v lastne osebne podatke in v podatke o vas, ki jih v svojih evidencah vodijo državni in javni organi preko portala Moja eUprava.

Sistem SI-PASS

Sistem SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih subjektov (državljanov, poslovnih subjektov, javnih uslužbencev), ki povezuje e-identitete subjektov ter identifikacijske in druge podatke oz. atribute, shranjene pri različnih ponudnikih e-identitet in atributov, ter elektronske storitve javne uprave.
SI-PASS je kot centralni sistem namenjen integraciji funkcionalnosti ugotavljanja identitete uporabnika v informacijske rešitve javnega sektorja, pri čemer zagotavlja visok nivo varnosti in zaupanja. S tehničnega vidika SI-PASS omogoča enostavnejše upravljanje in podporo uporabi e-identitet različnih izdajateljev ter podporo različnim tehničnim rešitvam in njihovemu razvoju. Sistem SI-PASS deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.
Uporabnik si lahko nastavitve svojega uporabniškega računa nastavlja na uporabniških straneh SI-PASS.
Kratka navodila za registracijo v sistem SI-PASS si lahko preberete tukaj.

Moja eUprava

Prijava v modul Moja eUprava uporabnikom omogoča tudi vpogled v njihove osebne podatke, ki se nahajajo v različnih javno upravnih registrih in bazah podatkov, ter vpogled v statuse oddanih vlog in hrambo dokumentov, ki nastajajo med elektronsko vodenimi upravnimi postopki.

 

moja euprava

vpogled v lastne osebne podatke
prikazani so vaši osebni podatki iz podatkovne zbirke Centralni register prebivalstva

preverjanje veljavnosti identifikacijskih oz. osebnih dokumentov
prikazani so veljavni osebni dokumenti, dodate pa lahko tudi dokumente svojih mladoletnih otrok, hkrati se lahko naročite na opomnik, da ne boste pozabili na iztek veljavnosti vaših dokumentov

pregled oddanih vlog
prikazane so vse vloge, ki ste jih oddali preko portala eUprava, s pomočjo statusov spremljajte reševanje vaše vloge

dostop do predala za dokumente
v predalu lahko hranite dokumente, ki jih potrebujete pri oddaji elektronskih vlog in tako pohitrite poslovanje z državo in prihranite na papirju; dokumenti ne smejo presegati velikosti 3 MB

vpogled v seznam motornih vozil
prikazani so podatki o vozilih, ki so registrirana oziroma v postopku registracije, preverite lahko, kdaj vam poteče veljavnost prometnega dovoljenja, pričnete s postopkom elektronske podaljšave (ne več kot 30 dni pred iztekom veljavnosti), kdaj imate naslednji tehnični pregled, podatke o izmerjenih vrednostih vašega vozila na zadnjem tehničnem pregledu, ogledate si lahko tudi podrobnosti zavarovalne police za vozilo

seznam nepremičnin v vaši lasti
sveže podatke o vaših nepremičninah, ki zajemajo ocenjeno vrednost nepremičnine in katastrske podatke, lahko pridobite v nekaj minutah, do takrat bodo prikazani podatki vaše zadnje poizvedbe (vir podatkov je register nepremičnin, za katerega skrbi Geodetska uprava Republike Slovenije)

prikazani so tudi vsi opomniki, na katere ste se naročili, vsa obvestila na katera ste se naročili in jih dobite ob različnih spremembah, kakor tudi komentarji, ki ste jih v okviru eDemokracije oddali na posameze predloge predpisov v javni obravnavi (naročanje na opomnike in obvestila lahko spremenite v nastavitvah obveščanja)

 


Portali v okviru dostopa do informacij javnih nosilcev oblasti v e-obliki

eZaposlitve

Namenjene so iskalcem in ponudnikom (delodajalcem) delovnih mest. Iskalci delovnega mesta lahko brezplačno pregledujete podatkovno zbirko prostih delovnih mest Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Ponudniki (podjetja) lahko brezplačno vpišejo oglase za nove delavce, iščejo po podatkovni zbirki in urejajo svoje razpise. E-zaposlitve so namenjene tudi študentom, za katere je pripravljen pregled študentskih del, ki jih posredujejo študentski servisi. Portal omogoča tudi nekatere druge e-vsebine:

eStoritve ZRSZ je portal, ki ob uporabi digitalnega potrdila omogoča:

 • prijavo v evidenco brezposelnih oseb ali iskalcev zaposlitve,
 • oddanje vloge za denarno nadomestilo,
 • naročanje potrdila iz uradnih evidenc ZRSZ,
 • pregledovanje seznama oddanih in nedokončanih dokumentov,
 • pomoč pri pripravi elektronskih živjenjepisov oz. predstavitev potencialnim delodajalcem,
 • pregled prostih delovnih mest, prilagojenih dogovorjenim zaposlitvenim ciljem ali shranjenim iskalnim kriterijem,
 • uporabo storitve eSvetovanja.

eSvetovanje je pripomoček za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve. Svetujemo vam, da se pred uporabo registrirate in si tako zagotovite dostop do vseh storitev. Kot prijavljen uporabnik lahko v Moji mapi shranjujete podatke in dostopate do shranjenih rezultatov izpolnjenih vprašalnikov. Portal vas vodi skozi nekaj temeljnih vprašanj:

 • Kakšen sem? - moja osebnost
 • Kaj znam? - moje kompetence
 • Kaj me zanima? - moji interesi
 • Kaj naj delam? - iskanje poklica
 • Kje iščem zaposlitev?
 • Kako kandidiram za delovna mesta?
 • Kako naj bom aktiven? - akcijski načrt

Spleti svojo kariero - spletno mesto je nastalo v okviru projekta Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in interaktivno nadgrajuje vsebine portala eSvetovanje.

eSodstvo

Portal Sodisce.si omogoča dostop do vseh informacij o delovanju sodne veje oblasti.
Predstavljen je sodni sistem v Sloveniji, s podrobno opredelitvijo vsebinskih pristojnosti splošna sodišča, ki delujejo na štirih ravneh, pristojnost pa je s sistemom krajevne razporeditve sodišč določena tudi teritorialno.
Dostopamo lahko do informacij o aktualnih sodnih postopkov, od javnih obravnav, izvršb, podatkov o sodnih taksah, obrazcev, do objav zapuščinskih postopkov, nadomestnih vročitev, razpisov, oglasnih desk posameznih sodišč ipd. Vsebino prikaza informacij na vstopni strani portala je možno tudi prilagoditi svojim potrebam.
V okviru javnih knjig je omogočen dostop do glavnih javni knjigi sodstva:

 • Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Dostop je omogočen tudi v elektronski obliki.
 • Sodni register je javna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih glede družb in drugih subjektov, ki so vpisani v sodni register.

Vrhovno sodišče RS je pripravilo tudi aplikacijo, kjer preko vnesenega seznama dolgov s pripadajočimi plačili, stroški in datumom izračuna lahko dobimo izračun zakonitih zamudnih obresti. Po potrebi se izvede preračun valut.
Kolektivne tožbe in njihov pregled v okviru Registra kolektovnih tožb izboljšujejo dostop do sodnega varstva in zagotavljajo uresničevanje pravic posameznikov, ki so kršene v primerih množičnega oškodovanja. Poleg tega odvračajo potencialne kršitelje od protipravnih ravnanj in razbremenjujejo sodišča, saj se predvideva, da bo samostojnih tožb na ta način manj. Dostop do podatkov in dokumentov o posameznem kolektivnem postopku bo v registru omogočen od dne, ko bo v posameznem kolektivnem postopku vložena kolektivna tožba ali predlog za potrditev kolektivne poravnave, vpogled pa bo možen vse do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka v tej zadevi.

eProstor

Portal Geodetske uprave RS (GURS) Prostor je spletni portal, namenjen izboljšanju dostopnosti geografskih, geodetskih in ostalih prostorskih informacij v Sloveniji. Omogočen je dostop do zbirke vrednotenja nepremičnin, evidence trga nepremičnin, zbirke topografskih in kartografskih podatkov, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, podatkov o državnem koordinatnem sistemu in podatkov o nepremičninah v Republiki Sloveniji, skupaj z nepremičninskimi evidencami:

 • zemljiški kataster - uradna evidenca zemljišč, kjer je zemljišče opredeljeno s parcelo. Povezuje stvarne pravice na nepremičninah – zemljiščih, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru – umesti lastnino v prostor, oziroma prostor poveže z lastnikom
 • kataster stavb - temeljna evidenca podatkov o stavbah in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo
 • register nepremičnin - javna zbirka podatkov o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki odraža dejansko stanje nepremičnin v naravi
 • državna meja - podatki o mejnih točkah, ki definirajo državno mejo Republike Slovenije in služijo za grafični prikaz poteka državne meje, za uskladitev podatkov zemljiškega katastra in registra s prostorskih enot z državno mejo
 • register prostorskih enot - integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki, kjer so evidentirane tudi vse hišne številke, različni okoliši, skupnosti, volilna območja in okoliši ipd., ter se povezuje s katastrom stavb

Pojasnjuje postopke za pridobitev informacij iz geodetskih evidenc in naročanje le teh.

Omogočena je tudi uporaba namenskih aplikacij:

Geodetska uprava nudi širok nabor prosto dostopnih, brezplačnih geodetskih podatkov, ki so dostopni preko aplikacije e-Geodetski podatki - EGP. Uporabniki morajo ob prvem dostopu izvesti postopek brezplačne registracije, na podlagi katere na svoj elektronski naslov prejmejo geslo, s katerim nato dostopajo v sistem brezplačnih podatkov.


Spletne aplikacije v okviru eUprave

Spletni portal Trg nepremičnin omogoča celovit vpogled v trg slovenskih nepremičnin. Grafični prikazi podatkov o stanju trga nepremičnin in aplikacija Trgoskop, ki omogoča enostaven vpogled v podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami,vam bosta ustvarili jasno sliko o dogajanju na slovenskem nepremičninskem trgu.

Učenje na spletu - varno v prometu
Spletna aplikacija za pripravo na vozniški izpit deluje na naslovu http://teorija-priprava.gov.si in je namenjena predvsem tistim, ki se pripravljate na opravljanje vozniškega izpita. Kot koristen pripomoček jo lahko uporabljate tudi vsi ostali, ki bi radi preverili in izpopolnili svoje poznavanje cestno prometnih predpisov. Aplikacija je bila razvita v okviru projekta "Register voznikov 2", v sodelovanju med Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za infrastrukturo in Javno agencijo RS za varnost prometa.

Kam gre vaš denar?
Preverite, iz katerega naslova poberemo največ davkov in za katere namene se porabi največ javnih sredstev. 

Vklopi razum, zahtevaj račun!
Komunikacijska kampanja, katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije. Osnovni cilj kampanje je doseči krepitev zavedanja javnosti, da so različne pojavne oblike sive ekonomije (npr.
delo in zaposlovanje na črno, neizdaja računov, prikrivanje dejanskega prometa podjetij ter druga nezakonita dejanja) družbeno nesprejemljive.

Aplikacija Erar
Aplikacija Erar omogoča splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije itd. Omogoča tudi vpogled v poslovanje z e-računi, v podatke, vezane na omejitve poslovanja, ter prejeta darila in prikaz tujih bančnih računov poslovnih subjektov.
Iščemo lahko po:

 • Prejemniku (državni organ)
 • Plačniku (poslovni subjekt ali državni organ)
 • Kombinaciji prejemnika in plačnika

Poleg imena subjekta lahko vnesemo tudi šifro poslovnega uporabnika (državni organ) oz. davčno številko (poslovni subjekt).
Aplikacijo deluje v okviru Komisije za preprečevanje korupcije.

Portal plač javnega sektorja
Portal plač javnega sektorja je spletna aplikacija, ki omogoča pregled in analizo podatkov o tipih izplačil, vrstah izplačil in virih sredstev, ki jih proračunsko uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Podatke o plačah proračunski uporabniki mesečno posredujejo v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju.

Portal OPSI
Portal Odprti podatki Slovenije (OPSI) omogoča odprti dostop do podatkov, orodij, ter koristnih virov, ki so podalaga za nadaljnji razvoj spletnih in mobilnih aplikacij, oblikovanja lastnih infografik in drugo. Trenutno na OPSI najdemo preko 318 opisov zbirk podatkov, podatki so razdeljeni v 14 področij (energetika, finance, davki, gospodarstvo, izobraževanje, kultura, šport, kmetijstvo. prehrana, prebivalstvo, promet, sociala, zaposlovanje, zdravje, znanost... in se dnevno dopolnjuje z novimi zbirkami podatkov in opisi podatkov, ki so na voljo za različne analize, obdelave, interpretacije, vizualizacije, pripravo koristnih zaključkov, aplikacij…


Medijske informacije, vezane na storitve eUprave:

 

Primer dobre prakse - Estonija in e-rezidentstvo

thlsidebar

pionirska


Koledar

« Maj 2021 »
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve zapri