Na vsebinoNa glavni meni

Dodatne vsebine

 1. pravna pomoč
 2. podjetništvo
 3. potrošniška pismenost
 4. preverjanje vozil
 5. medijske informacije, vezane na dodatne vsebine

Pravna pomoč

Uradni list Republike Slovenije

Po Ustavi Republike Slovenije morajo biti vsi predpisi objavljeni preden začnejo veljati. Dejavnost uradnega objavljanja pravnih aktov države, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ureja Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije
Glasilo je sestavljeno iz treh snopičev, ki se po vsebini delijo na: 

 • Uredbeni del, kjer so objavljeni: ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora, akti državnega sveta, akti predsednika republike, predpisi in drugi akti vlade in ministrstev, splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti in drugi akti, za katere tako določa zakon ali drug predpis.
 • Mednarodne pogodbe: v delu uradnega glasila Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe najdete z zakonom ali vladno uredbo ratificirane mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, akte Državnega zbora o notifikaciji nasledstva mednarodnih pogodb in obvestila Ministrstva za zunanje zadeve o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb.
 • Razglasni del: v njem se objavljajo javni razpisi, natečaji, dražbe, sklici skupščin, razpisi delovnih mest, zemljiškoknjižne zadeve, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti.

Uradni list izhaja po načelu enotne izdaje. Celotna posamezna številka ima isto skupno letno zaporedno številko, isti datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani. Uredbeni del ima tudi zaporedno številko objave akta. V razglasnem delu so strani posebej tekoče letno oštevilčene. Mednarodne pogodbe se objavljajo v ločenem delu z lastnim tekočim številčenjem izdaje, aktov in strani. V skladu z Zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije in Uredbo o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/05) Uradni list RS – Razglasni del od 1. januarja 2007 izhaja le v elektronski izdaji.
Vključuje tudi register objav lokalnih skuposti, urejenih po posameznih občinah (RPLS).

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope:

 • spletne različice izdaje Uradnega lista Republike Slovenije,
 • uradnih in neuradnih prečiščenih besedil predpisov Republike Slovenije,
 • predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • primarne in sekundarne zakonodaje Evropske unije, ki je predmet prenosa v pravnem redu Republike Slovenije,
 • odločitev Ustavnega sodišča,
 • sodne prakse Vrhovnega sodišča, višjih sodišč, Upravnega sodišča ter Višjega delovnega in socialnega sodišča,
 • zgodovinske sodne prakse sodišča Unije,
 • odločb Evropskega sodišča za človekove pravice, izdanih na podlagi vlog slovenskih državljanov, in
 • drugih koristnih informacij, povezanih s pravnim redom Republike Slovenije. Spletišče PIS vsebuje:
 • možnosti za različno iskanje in omejevanje iskanja ter brskanje po posameznih zbirkah,
 • možnosti za prikaz in/ali prenos dokumentov v formatih PDF, HTML, DOC,
 • analitične metapodatke za vsak dokument,
 • koristne povezave do spletnih strani državnih ustanov ter drugih dokumentacijskih in informacijskih virov.

Spletišče ponuja možnosti za različno iskanje in omejevanje iskanja ter brskanje po posameznih zbirkah, prikaz in/ali prenos dokumentov v formatih PDF, HTML, DOC, analitične metapodatke za vsak dokument, kakor tudi koristne povezave do spletnih strani državnih ustanov ter drugih dokumentacijskih in informacijskih virov.

Portal informiran.si omogoča enostavno, hitro in ugodno pot do kvalitetnih pravnih dokumentov. Med brezplačnimi pravnimi e-Priročniki boste našli vse najpomembnejše pravne informacije, ki jih potrebujete v različnih življenskih situacijah. Z registracijo na portalu je mogočen dostop tudi do določenih pametnih e-obrazcev in brezplačno obveščanje o pravnih novostih. Omogočajo tudi izdelavo pravnih dokumentov po naročilu.

Pravo za vse je projekt skupine absolventov in univ.dipl.prav. Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki je nastal iz velike želje pomagati ljudem in hkrati pridobivati dragocene izkušnje v praksi. Predstavlja realizacijo njihove vizije, da bi znanje, pridobljeno tekom študija, prenesli še v prakso in s tem pomagali tistim, ki njihovo pomoč potrebujejo. Na tem spletnem mestu lahko zato zastavite pravno vprašanje, na katerega popolnoma brezplačno odgovorjajo po svojih najboljših močeh.

MojMaliPravnik.net je spletni portal, kjer lahko zastavite različna pravna vprašanja. Vprašanja ki so brezplačna, so (skupaj z brezplačnim odgovorom) objavljena na portalu, povsem anonimno. Tako odgovor pomaga še komu, ki ima podobno vprašanje. Če imate daljše in bolj kompleksno vprašanje, pa imate tudi možnost individualnega pravnega nasveta. Individualni pravni nasvet ni objavljen na portalu, prejemete pa ga na svoj e-naslov.

Portal Paket pomoči s konkretni ukrepi je namenjen socialno najšibkejšim v naši skupnosti, ki jih je ekonomska kriza najhuje prizadela. Z njim želimo našim ljudem ponuditi priložnost, da se lahko čim prej spet postavijo na noge. Trenutno omogoča pomoč pri treh življenjskih situacijah: pomoč ob dolgovih, pomoč ob grožnji prisilne izselitve in pomoč prejemnikom socialnih transferjev.

Vrhovno sodišče RS je pripravilo tudi aplikacijo, kjer preko vnesenega seznama dolgov s pripadajočimi plačili, stroški in datumom izračuna lahko dobimo izračun zakonitih zamudnih obresti. Po potrebi se izvede preračun valut.


Podjetništvo

Portal e-Vem za podjetja in podjetnike nudi informacije o tem, kako na enem mestu urediti vse formalnosti, potrebne za ustanovitev enostavne poslovne oblike podjetja. Določene postopke lahko izvedete tudi elektronsko, v sistem se je potrebno prijaviti s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za javno upravo, kamor naročniki v skladu z zakonodajo neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije.

Spletne storitve e-Carina pravnim osebam olajšajo pripravo dokumentacije in izvajanje carinskih postopkov. Spletne storitve e-Carina omogočajo dostop do podatkov informacijskega sistema TARIC iz uporabnikovih lokalnih aplikacij z uporabo SOAP funkcij, interaktivne vpoglede v TARIC podatke, prevzem dnevno svežih podatkov o spremembah TARIC baze podatkov, interaktivni dostop do podatkov o odprtih, blokiranih in porabljenih kvotah ter vpogled v uporabnikovo stanje obračunanega dolga po posameznem instrumentu zavarovanja.

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) omogoča poslovnim subjektom predložitev letnih poročil preko svojega spletnega portala. Omogočen je tudi dostop do podatkov oz. zagotavlja javnost podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, dostop do podatkov o izplačanih plačah, javnih naročilih, statistiki finančnih računov, finančnih podatkov in registrov.

Poslovni register Slovenije (PRS) je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju RS, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij. Del zbirke PRS je tudi Evidenca digitalnih potrdil (EDP) zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov.

Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma SPIRIT Slovenija združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA). Namen nove javne agencije je promocija slovenskega gospodarstva, promocija Slovenije kot turistične destinacije, razvoj podjetništva ter spodbujanje inovativnosti, tehnološkega razvoja, tujih investicij in internacionalizacije podjetij.

Portal Slovenia Business Point je namenjen posredovanju informacij tujim naložbenikom in podjetnikom iz območja EU, držav članic EEA in Švicarske konfederacije, ki bi želeli poslovati v Republiki Sloveniji. Portal je v angleškem jeziku.


Potrošniška pismenost

Pripravili smo pregled najpomembnejših spletnih strani in portalov, ki so lahko v podporo pri potrošniški ozaveščenosti in pismenosti.

Potrošništvo URL naslov
Zveza potrošnikov Slovenije http://www.zps.si
Revija ZPStest https://www.zps.si/index.php/revija-vip-top
Portal Vem več (ZPS) http://vemvec.si/
Portal Potrošnikov ZOOM (primerjalna ocenjevanja blaga in storitev izvaja Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave) http://potrosnikovzoom.si/
Oddaja Posebna ponudba (MMC RTV Slovenija) http://4d.rtvslo.si/oddaja/posebna-ponudba/12458837
Aplikacija VešKajJeš https://veskajjes.si/ 
https://radioprvi.rtvslo.si/2019/03/veste-kaj-jeste-163/
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za varstvo potrošnikov in konkurence povezava
Pogosta vprašanja in nasveti povezava
Vzorci potrošniških dopisov povezava
Obvestila potrošnikom o umiku izdelkov iz trga http://www.zi.gov.si/si/medijsko_sredisce/obvestila_potrosnikom/
Seznam nevarnih proizvodov na trgu (MG, Tržni inšpektorat RS) http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html
Slovenska sodna praksa s področja potrošništva povezava
Pregled potrošniških trgov (portal Evropske komisije) https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy_en
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS – najpogostejša vprašanja (razmerja z operaterji, internet, televizija, radio, …) http://www.akos-rs.si/pogosta-vprasanja-in-odgovori
Projekt RUNE Rural Network Project (izgranja širokopasovnega omrežja v Sloveniji) https://www.ruralnetwork.eu/si.html#projekt
Najel.bi (oddaja in najem predmetov, tudi brezplačna) https://najel.bi/
Finance, finančna pismenost URL naslov
Revija Moje finance – gesla za dostop https://mojefinance.finance.si/
Revija Finance – gesla za dostop http://www.finance.si/
Finančna pismenost mladih – projekt Mladi in denar https://mladi-denar.si/
Finančno opismenjevanje šolarjev in starejših državljanov (Banka Slovenije) https://www.bsi.si/o-nas/izobrazevalni-dan
Spletno bančništvo in finance (Infotočka e-gradiv javnih oblasti) https://www.mklj.si/spletno-bancnistvo
Banka Slovenije – Informacije za potrošnike https://www.bsi.si/ali-vas-zanima/informacije-za-potrosnike
Pregled in analiza nadomestil (Banka Slovenije) https://www.bsi.si/placila-in-infrastruktura/pregled-in-analiza-nadomestil
Združenje bank Slovenije – dejavnosti na področju finančne pismenosti https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=1146
Portal Vse o banki (Združenje bank Slovenije) https://www.vseobanki.si/
Izračun zamudnih obresti (+preračun valut, tabeli obresti in tečajev) (Portal Sodišče.si) http://izo.sodisce.si/
Potrošniško kreditiranje (Ministrstvo za gospodarski razvij in tehnologijo) povezava
Pretvorniki valut na kreditnih karticah 
Mastercard gesla za dostop
Visa https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html
Alternativna plačilna sredstva 
PayPal https://www.paypal.com/si/home
n26 https://n26.com/
Revolut https://www.revolut.com/si/
Moneta https://www.moneta.si/
Apple Pay https://www.apple.com/apple-pay/
Google Pay https://pay.google.com/about/
Alipay https://intl.alipay.com/
Mobilna denarnica mBills https://www.mbills.si/
Mobilna denarnica NLB Pay https://www.nlb.si/pay
Mobilna denarnica Wave2Pay (Intesa Sanpaolo Bank) http://www.intesasanpaolobank.si/wave2pay
Mobilna denarnica Mercator M Pay povezava
UJPlačam povezava do obvestila
Kriptovalute Portal kriptovalute.si
Wikipedia članek
Spletne trgovine in nakupi URL naslov
Slovenske spletne trgovine 
Ceneje.si https://www.ceneje.si/
Enaa.com https://www.enaa.com/
Mimovrste.com https://www.mimovrste.com/
Seznam spletnih trgovin (ceneje.si) https://www.ceneje.si/Seznam/Trgovine
Tuje spletne trgovine 
Amazon.com (ZDA)
Amazon.com (Združeno kraljestvo)
eBay.com (Nemčija)
eBay.com (Italija)
eBay.com (Španija)
eBay.com (Francija)
https://www.amazon.com/
https://www.amazon.co.uk/
https://www.amazon.de/
https://www.amazon.it/
https://www.amazon.es/
https://www.amazon.fr/
AliExpress https://www.aliexpress.com/
Wish https://www.wish.com/
eBay.com (ZDA)
eBay.com (Združeno kraljestvo)
eBay.com (Nemčija)
eBay.com (Italija)
eBay.com (Avstrija)
eBay.com (Irska)
eBay.com (Španija)
eBay.com (Francija)
eBay.com (Poljska)
https://www.ebay.com/
https://www.ebay.co.uk/
https://www.ebay.de/
https://www.ebay.it/
https://www.ebay.at/
https://www.ebay.ie/
https://www.ebay.es/
https://www.ebay.fr/
https://www.ebay.pl/
Bolha.com (pogojno!) http://www.bolha.com/
Spletne trgovine za mobilne naprave 
Google Play https://play.google.com/store
Apple AppStore https://www.apple.com/ios/app-store/
Mimovrste.com https://www.mimovrste.com/
Poštne in carinske formalnosti pri uvozu proizvodov (FURS) http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/postni_promet/
Nakup premičnin in nepremičnin URL naslov
Zemljiška knjiga (portal eSodstvo) https://www.mklj.si/euprava#portali
Portal eProstor (zemljiški kataster, kataster stavb, vpogled v podatke o nepremičninah in evidenci trga nepremičnin) https://www.mklj.si/euprava#portali
Grafični spletni portal Trg nepremičnin http://www.trgnepremicnin.si/
Priročnik Moji kvadrati https://mojikvadrati.com/prirocnik 
Nepremičninski portal GoHome.si http://www.gohome.si/
Nepremičninski portal Nepremičnine.net https://www.nepremicnine.net/
Portal PodSvojoStreho http://www.podsvojostreho.net/
Facebook skupina Stanovanjce, stanovanjce, kje si? (iskanje najemnih nepremičnin) https://www.facebook.com/groups/195726830526565/about/
Upravljanje večstanovanjskih stavb 
Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z izvajanjem pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ministrstvo za okolje in prostor) povezava
Podrobnejša obrazložitev delitve stroškov za toploto v stavbah (Ministrstvo za infrastrukturo) povezava
Dimnikarska dejavnost (Ministrstvo za okolje in prostor) http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/
Stanovanjska politika in zakonodaja (Ministrstvo za okolje in prostor) http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/stanovanja/
Socialne pravice URL naslov
Uveljavljanje pravic http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/
Portal Paket pomoči http://www.paketpomoci.si/
Počitnice, potovanja, izleti URL naslov
Trivago (iskanje najugodnejše namestitve) https://www.trivago.si/
Booking.com (iskanje najugodnejše namestitve) https://www.booking.com
TripAdvisor (iskanje najugodnejše namestitve) https://www.tripadvisor.com/
AirBnB (iskanje namestitev pri zasebnikih) https://www.airbnb.com
Skyscanner (iskanje najugodnejšega leta) https://www.skyscanner.net/
Pomoč Googla, povezana s potovanji https://www.google.com/intl/sl/insidesearch/tipstricks/planning-a-trip.html

Portali za preverjanje vozil

Storitev Vpogled v podatke o vozilu omogoča vpogled v podatke, ki se za določeno vozilo hranijo v centralni Evidenci registriranih motornih in priklopnih vozil. Storitve se lahko poslužuje vsak lastnik in uporabnik vozila, ki je registrirano v Republiki Sloveniji, vpisati je potrebno registrsko oznako in serijsko številko prometnega dovoljenja.

AvtoLog je spletna stran, ki omogoča pregleden in brezplačen dostop do podatkov o vozilih preko VIN številke. Vpogled je omogočen v tehnične podatke o vozilih, uspešnosti tehničnih pregledov, številu uradno zabeleženih prevoženih kilometrov, nepersonaliziranih podatkov o lastniku vozila, ter zgodovini vozila  – meritve tehničnih pregledov.

CARFAX je spletna stran, ki proti plačilu na podlagi VIN številke omogoča izdelavo podrobnega poročila o vseh ključnih dogodkih iz zgodovine motornega vozila. V poročilu najdete različne vrste zapisov: poizvedba o prometnih nesrečah, sprožitev zračne blazine, poizvedba o prevoženih kilometrih, lastništvo vozila, vpoklic vozila, ali ima vozilo naziv “salvage title”, zapise o servisih, poizvedba o kraji, poizvedba o registracijah.

Seznam ukradenih vozil, ki se vodi pri Ministrstvu za notranje zadeve, Generalni policijski upravi in omogoča pregledovanje seznama odtujenih vozil glede na znamko, tip, registrsko številko, številko šasije (VIN številka), bravo in datumom odtujitve.

Aplikacija Iskalnik ukradenih koles omogoča brezplačno iskanje po straneh z malimi oglasi. Aplikacija vsako uro preverja male oglase po sosednjih državah (Slovenija, Hrvaška, Bosna, Srbija, Avstrija, Italija), oglase, ki ustrezajo opisu ukradenega kolesa, aplikacija pošlje na izbran email naslov. Aplikacija obvešča tudi o policijskih dražbah.

Preko spletnega portala eRZPP – Register zastavnih pravic na premičninah je omogočen vpogled v aktivne zastavne pravice na premičninah, ki so neposestno zastavljene oziroma zarubljene. Podatki se ažurirajo glede na zagotavljanje opravljenih vpisov v RZPP. Do podatkov lahko dostopate z vpisom enoličnega identifikacijskega znaka, pri motornih vozilih je to identifikacijska številka vozila (številka šasije – VIN).


Medijske informacije, vezane na pravne vidike uporabe spleta:

Medijske informacije, vezane na podjetništvo:

Medijske informacije, vezane na preverjanje vozil: