COBISS

SEZNAM NOVOSTI - OOK


1.
        ANGRY Earth [Videoposnetek] = Jezna Zemlja. - Kranj : Dnevnik : Mediafilm, 2006, p 2004. - (Naked science) (Najve�je skrivnosti sveta)

550.34(100)(086.82)
P-1 B-1 M-1
COBISS.SI-ID 13737785


0 SPLO�NO.


2.
        ALIEN contact [Videoposnetek] = Stiki z nezemljani [i.e. nezemljani] : [bli�nja sre�anja]. - Kranj : Dnevnik : Mediafilm, 2006, p 2004. - (Naked science) (Najve�je skrivnosti sveta)

001.94 NLP(086.82)
B-1 M-2 P-1
COBISS.SI-ID 2241486

3.
        E.ENCIKLOPEDIJA. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

030.3(02.053.2)
P:1A M:1�
COBISS.SI-ID 226972928

4.
FURUNOVI�, Dragutin, 1935-
        Istorija i estetika knjige. - Beograd : [samozal.] autor, 1999

Vsebina:
1: 559 str., [40] str. �-b pril., 256 str. barvnih pril.
2: Str. 600-1294, [38] str. �-b pril., barvn. pril. str. 257-416
3: Str. 1295-2159, [27] str. �-b pril., barvn. pril. str. 417-528
4: Str. 2160-3036, [32] str. �-b pril. , barvn. pril. str. 529-608

002/003(091)=163.4
026/027(091)=163.4
655(100)(091)=163.4
M-1R
COBISS.SI-ID 5892112

5.
GIARDULLO, Antonio
        Za�tita i konzervacija knjiga : matrijali [!], tehnike i infrastruktura. - Beograd : Clio : Narodna biblioteka Srbije, 2005. - (B plus)

025.85(035)=163.4
M-1 R-1
COBISS.SI-ID 126160652

6.
HUSEINOVI�, Ka�mir
        Z ra�unalnikom do znanja. - V Ljubljani : Karantanija, 2005

004(02.053.2)
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 215083520

7.
JAMNIK, Tilka
        Ostr�ek bere za Bralno zna�ko. - Ljubljana : DZS, 2006

028.5(02.053.2)
M:1 P:1A+6 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 227872000

8.
KALTENEKAR, Matic
        Hitri vodnik. Oblikovanje spletnih strani : HTML, CSS in Java Script. - Ljubljana : Pasadena, 2006

004.738.12(035)
B-1 D-1ssu M-3
COBISS.SI-ID 228981248

9.
        KNJIGA rekordov = Guinness world records 2004. - Tr�i� : U�ila International, 2003

030.3
088.3(100)
D-1� M-1 P-1 Z-1
COBISS.SI-ID 125313280

10.
KONCUT, Helena
        Pregled zanimivih odkritij : prva --- : prvo --- : prvi ---. - Ljubljana : Morfem, 2006

001.894(02.053.2)
M:1 P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 226330368

11.
KROPIVNIK, Samo
        Analize podatkov z SPSS-om 12.0 : predavanja in vaje. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2006. - (Knji�na zbirka Maklen)

004.42:311.1(075.8)
M-2
COBISS.SI-ID 229089536

12.
KROPP, Paul
        Vzgajanje bralca : naj va� otrok postane bralec za vse �ivljenje. - Tr�i� : U�ila, 2000. - (Vzgoja za �ivljenje)

028.5:37.036(035)
D-2 M-2 P-1�+2 B-2 Z-1
COBISS.SI-ID 99220736

13.
        LEKSIKON Sova. - 4., dopolnjena in posodobljena izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006

030.3
B-2 M-1�+1r P-1� Z-1� O-1
COBISS.SI-ID 228402688

14.
MCFARLAND, Jon
        Master visually. 3ds Max 8. - Hoboken (NJ) : Wiley, Visual, cop. 2006. - (Read less - learn more)

004.928(035)=111
004.42:004.928(035)=111
M-1
COBISS.SI-ID 11805746

15.
MRHAR, Peter
        Zares uporabno ra�unalni�tvo : [proti-virusni in proti-vohunski programi, popravljanje digitalnih fotografij, vse o kopiranju DVD in CD nosilcev, o filmih in glasbi, o po�arnih zidovih in internetni izmenjavi datotek]. - Nova Gorica : Flamingo, 2005

004(035)
004.42(035)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 6475849

16.
MURDOCK, Kelly
        3ds Max 8 bible. - Hoboken (NJ) : Wiley, cop. 2006

004.928(035)=111
004.42:004.928(035)=111
M-1
COBISS.SI-ID 13831993

17.
NAHTIGAL, Franci
        Ukrotimo podatke : uporaba Worda, Excela, Accessa in Power Pointa v poslovnem svetu : priro�nik za vodeno samoizobra�evanje z vajami. - Cerknica : Nahtigal, 2005

004.42(035)
004.91:651(035)
M-2
COBISS.SI-ID 222676992

18.
PE�NIK, Barbara
        Od prvih zapisov do miniaturne knjige : katalog k razstavi. - Velike La��e : Parnas, zavod za kulturo in turizem, 2005

003(091)(064)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 223245568

19.
POKRAJINSKI muzej (Maribor)
        Stoletno sporo�ilo : [vodnik po izbranem gradivu iz zbirk Pokrajinskega muzeja v Mariboru]. - Maribor : Pokrajinski muzej, 2003

069(497.4 Maribor)(036)
930.85(497.4 Maribor):069
M-2
COBISS.SI-ID 50260225

20.
        RAZISKOVALNE metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2005. - (BiblioThecaria)

02:001.891(082)
M-2 O-1 R-1
COBISS.SI-ID 222136576

21.
        SLOVENSKI OpenOffice.org 2.0 : prvi koraki. - Maribor : Agenda, 2006

004.42(035)
004.91:651(035)
M-1
COBISS.SI-ID 224270848

22.
        SPLET znanja in domi�ljije : zbornik ob petdesetletnici mladinskega knji�ni�arstva v Mariboru : 1953-2003. - Maribor : Mariborska knji�nica, 2006

027.625(497.4 Maribor)(082)
P-1�
COBISS.SI-ID 55991297

23.
        UNIVERZALNA decimalna klasifikacija : priro�nik. - V Ljubljani : Narodna in univerzitetna knji�nica, 2006

025.45UDC(035)
B-1 M-1+1� O-1 R-1 Z-1
COBISS.SI-ID 224442624

24.
VARL, Valentina
        Grajski muc Tigi : sprehod skozi Pokrajinski muzej Maribor za majhne obiskovalce. - Maribor : Pokrajinski muzej, 2001

069.5(497.4 Maribor)(036)(02.053.2)
P:1A+2
COBISS.SI-ID 46426113

25.
ZIDANSKI, Majda
        Kongresna dejavnost : organizacija kongresov. - Bled : Albatros, 2005

061.3(035)
338.48:061.3
M-2
COBISS.SI-ID 222539776


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


26.
ARENDT, Hannah
        Med preteklostjo in prihodnostjo : �est vaj v politi�nem mi�ljenju. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006. - (Knji�na zbirka Temeljna dela)

130.2:930.1
316.722"19"
32.01
M-4
COBISS.SI-ID 227100160

27.
ARNS, Inke
        Avantgarda v vzvratnem ogledalu : sprememba paradigem recepcije avantgarde v (nekdanji) Jugoslaviji in Rusiji od 80. let do danes. - Ljubljana : Maska, 2006. - (Zbirka Transformacije)

111.852"20/21"
7.037(47+497.1)"1980/2005"
M-2
COBISS.SI-ID 229662976

28.
BECK, Ulrich
        Popolnoma normalni kaos ljubezni. - Slovenska izd. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2006. - (Knji�na zbirka Psihologija vsakdanjega �ivljenja)

176:316
M-3
COBISS.SI-ID 229462016

29.
BENZ, Arnold
        Prihodnost vesolja : naklju�je, kaos, Bog?. - Ljubljana : Dru�ina, 2006

113/128
215
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 119957248

30.
BO�OVI�, Miran
        Diderotova filozofija materializma. - 1. natis. - Ljubljana : Dru�tvo za teoretsko psihoanalizo, 2006. - (Zbirka Analecta)

1 Diderot D.
141.12
M-2
COBISS.SI-ID 229851392

31.
BULGAKOV, Sergej Nikolaevi�
        Tragedija filozofije : filozofija in dogma. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2006. - (Zbirka Religiozna misel)

1 Bulgakov S.N.
M-2
COBISS.SI-ID 225059840

32.
CAVALIERI, Paola
        �ivalsko vpra�anje : za raz�irjeno teorijo �lovekovih pravic. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006. - (Knji�na zbirka Temeljna dela)

130.2:342.7
17.036.24
M-4
COBISS.SI-ID 225776128

33.
CHOPRA, Deepak
        Knjiga skrivnosti. - Maribor : Litera, 2006

130.3:17.023.3
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 57568257

34.
DEDOPULOS, Tim
        Kabala : uvod v ezoteri�no srce judovskega misticizma. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006

133.4:141.331.5
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 227652352

35.
DOLAR, Mladen
        Prozopopeja. - 1. natis. - Ljubljana : Dru�tvo za teoretsko psihoanalizo, 2006. - (Zbirka Analecta)

1:80"20"
M-3
COBISS.SI-ID 226025472

36.
FREUD, Sigmund
        Psihopatologija vsakdanjega �ivljenja : o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju. - Prenovljena slovenska izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Esenca)

159.964.2
1 Freud S.:17.018.21
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 224710400

37.
FREUD, Sigmund
        Spisi o seksualnosti. - 1. natis. - Ljubljana : Dru�tvo za teoretsko psihoanalizo, 2006. - (Zbirka Analecta)

159.964.2
M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 227642880

38.
FROMM, Erich
        Umetnost ljubezni in �ivljenja. - Slovenska izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Esenca)

Vsebina: Umetnost ljubezni = The art of loving / spremna beseda Vladimir Sruk ; prevedel Du�an Bu�ar ; Umetnost �ivljenja = The art of being / prevedel Milan �trukelj

177.6:159.9
B-1 M-7 Z-1
COBISS.SI-ID 224554240

39.
HUBBARD, L. Ron, 1911-1986
        Samoanaliza : lahko razumljiv priro�nik s testi in tehnikami za samopomo� na podlagi odkritij dianetike. - Ljubljana : Dianeti�ni center, 2004

159.913:289.94(035)
M-1
COBISS.SI-ID 214586368

40.
JER�EK, Marjetka
        KanDeLar Dve : slovar vilinskih simbolov : klju�i energij. - Ljubljana : Tangram, 2004

133.14(035)
D-1 M-1
COBISS.SI-ID 216269824

41.
KATIE, Byron
        Ljubiti �ivljenje tak�no kot je. - Ljubljana : Gnostica, 2006

159.922
M-2
COBISS.SI-ID 225260800

42.
KOJC, Martin
        Razsvetljeni �lovek. - Ljubljana : Vale-Novak, 2005

159.923.2
D-2 M-2
COBISS.SI-ID 222983424

43.
KRISTEVA, Julia
        Psihoanalitski teksti : razprave. - Piran : [Obalne galerije] ; Koper : Hyperion, 2005. - (Edicija Artes)

159.964.2
M-2
COBISS.SI-ID 11315761

44.
KRISTEVA, Julia
        Revolucija pesni�kega jezika : razprave. - Piran : Obalne galerije, 2005. - (Edicija Artes)

130.2:81'22
M-1
COBISS.SI-ID 2608275

45.
LEGATO, Marianne J.
        Zakaj si mo�ki nikoli ne zapomnijo, �enske pa nikoli ne pozabijo?. - Izola : Meander, 2006

159.922.1
B-2 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 228553216

46.
LEONARD, Linda Schierse
        Ranjena �enska : modeli in arhetipi v odnosu o�e-h�i. - Ljubljana : Sophia, 2006. - (Zbirka Spekter)

159.964.2
M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 227826688

47.
LEVITT, Steven D.
        Od�tekonomija : (nabrit ekonomist raziskuje skrite plati sveta). - Ljubljana : Vale-Novak, 2006

159.923.2
65.013
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 226366720

48.
LIE Zi
        O praznini. - Ljubljana : Sophia, 2006. - (Zbirka Spekter)

1(510):299.513.8
M-3
COBISS.SI-ID 226051584

49.
LITVINOFF, Sarah
        Bli�njice do samozavesti : va� osebni akcijski na�rt v 10 korakih. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Ogledalo)

159.923.2(035)
B-1 M-6 P-1 Z-1
COBISS.SI-ID 225115904

50.
MARDEN, Orison Swett, 1848-1924
        Mo� koncentracije. - �marje�ke Toplice : Stella, 2005

159.938.363.4(035)
B-1 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 223197440

51.
MEGRE, Vladimir Nikolaevi�
        Energija �ivljenja. - Ljubljana : Kalki, 2006. - (Zbirka Anastazija)

Vsebina: Energija �ivljenja ; Nova civilizacija : [del 1]

133.1
821.161.1-311.2
B-2 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 225224960

52.
MIL�INSKI, Maja
        Strategije osvobajanja. - Ljubljana : Sophia, 2006. - (Zbirka Spekter)

1(5)
M-3
COBISS.SI-ID 225438464

53.
MILLER, William Ian, 1946-
        Anatomija gnusa. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2006. - (Studia humanitatis)

159.942
177:316.6
M-3
COBISS.SI-ID 229259008

54.
MILNER, Jean-Claude, 1941-
        Jasno delo : Lacan, znanost, filozofija. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2005. - (Philosophica)

165.75
141.78
M:2
COBISS.SI-ID 224423680

55.
MONBOURQUETTE, Jean
        Kako odpustiti? : odpustiti, da bi ozdravel - ozdraveti, da bi odpustil. - Maribor : Slom�kova zalo�ba, 2006. - (Pota pastorale)

159.913:241.53
M-3
COBISS.SI-ID 56188673

56.
NOVAK, Marjetka, 1955-
        �ivljenje z angeli in nadangeli : priro�nik, ki vam bo pomagal vzpostaviti stik z angeli. - Ljubljana : Center Sospita Rea Silvia Novak & Co., 2005

133.14
235.1
M-1
COBISS.SI-ID 222569728

57.
PERGAR, Nata�a
        Vidne in nevidne poti. - Ponatis. - Ljubljana : Chiara B., 2006

133.2(035)
B-1 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 11730490

58.
PETROVI� Erlah, Polona
        Asertivnost : zakaj jo potrebujemo in kako si jo pridobimo. - Nazarje : Argos, 2004

159.938.362(035)
M-2
COBISS.SI-ID 213867520

59.
PLOTINUS
        O ve�nosti in �asu = Plot�noy Peri aionos kai chr�noy : (Eneade, III.7). - Gr�ko-slovenska izd. - Ljubljana : Nova revija, 2005. - (Zbirka Phainomena)

1 Plotinus=163.6=14
141.131=163.6=14
M-2
COBISS.SI-ID 225422592

60.
        POETIKA in simbolika prostora. - Ljubljana : Nova revija, 2005. - (Poligrafi)

114:130.2(082)
M-3
COBISS.SI-ID 224033024

61.
RAVNJAK, Vili
        Kdo sem jaz? : esej o poteh samospoznavanja. - Ljubljana : Gnostica, 2005

133(035)
D-1 M-1
COBISS.SI-ID 221421312

62.
RAVNJAK, Vili
        Spoznavanje vi�jega jaza : antropolo�ki eseji. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Gnostica, 2005

133.1/.4:572
M-1
COBISS.SI-ID 221414912

63.
RIGOTTI, Francesca
        Filozofija v kuhinji : mala kritika kulinari�nega uma. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005. - (Zbirka Varia)

117:641
M-4
COBISS.SI-ID 225178624

64.
RO�KER, Jana S.
        Iskanje poti : spoznavna teorija v kitajski tradiciji. - Ljubljana : Znanstveni in�titut Filozofske fakultete, 2005-2006. - (Razprave Filozofske fakultete)

Vsebina:
Del 1: Od protofilozofskih klasikov do neokonfucianstva dinastije Song. - 2005. - 267 str.
Del 2: Zaton tradicije in obdobje moderne. - 2006. - 254 str.

1(510)(091)
M-1
COBISS.SI-ID 224301824

65.
SALLEE, Beverly
        Pozitivni naboj : �est pozitivnih povezav z uspehom. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2005

159.94:65.013(035)
M-2 B-1
COBISS.SI-ID 223419904

66.
SCH�BERL, Elisabeth, 1971-
        Moja star�a se lo�ujeta : priro�nik za mladostnike. - Radovljica : Didakta, 2006. - (Zbirka Mladostniki)

159.9:316.356.2(02.053.2)
M:2 P:1A+3 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 224361728

67.
�KOF, Lenart
        Besede vedske Indije : s prevodom in komentarjem upanisad Bele Yajurvede. - Ljubljana : Nova revija, 2005. - (Zbirka Hieron)

1(540)(091)
294.11
M-3
COBISS.SI-ID 224431360

68.
        TKALCI duha : sufijska pot duhovne rasti. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2004. - (Zbirka Lu� Jutrovega)

141.336
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 215770112

69.
TRSTENJAK, Anton, 1906-1996
        �lovek in njegova pisava. - 2. izd. - Ljubljana : Zavod za alternativno izobra�evanje - GESD, 2006

159.925.6
M-2
COBISS.SI-ID 227885312

70.
UR�I�, Marko, 1951-
        �tirje �asi : filozofski pogovori in samogovori. Poletje : drugi �as. Del 2, Sedmerke. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006

1(4)(091)
111.85
821.163.6-96
M-2
COBISS.SI-ID 228134656

71.
VIRTUE, Doreen, 1958-
        Bo�je vodstvo : kako navezati pogovor z Bogom in svojimi angeli varuhi. - Ljubljana : Govinda, 2005

133.3
M-3
COBISS.SI-ID 224045824

72.
WATTERS, Joanna
        Astrologija za dana�nji �as. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2005

133.52
B-1 M-6 Z-1
COBISS.SI-ID 221670656

73.
WILSON, Damon
        Prerokbe jasnovidcev in vede�evalcev. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006

133.3
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 226040832

74.
�ALEC, Bojan
        Doseganje dobrega. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2005. - (Knji�na zbirka Claritas)

17
1(4/9)"19"(497.4)
M-4
COBISS.SI-ID 223744000

75.
�OR�, Bogdan
        Stari star�i in njihovo vzgojno poslanstvo. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

159.922.3-055.5/.6
37.018.1-055.5/.6
B-2 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 228262912


2 VERSTVA.


76.
ABB� Pierre, 1912-
        Moj Bog --- zakaj? : drobna razmi�ljanja o kr��anski veri in smislu �ivljenja. - Tr�i� : U�ila International, 2006

231/239
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 227612672

77.
        ARHEOLOGIJA pekla : onstranstvo na starem Bli�njem vzhodu in v antiki. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005. - (Zbirka Varia)

291.23(091)(082)
M-4
COBISS.SI-ID 224797696

78.
BOR�TNER, Ivan
        Indijske religije : utrinki iz indijskega v�denja. - V Ljubljani : Karantanija, 2006

294+297(540)
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 224884480

79.
CHEVALIER, Jean, 1906-1993
        Slovar simbolov : miti, sanje, liki, obi�aji, barve, �tevila. - 3. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

291.37(031)
7.045(100)(031)
39(100)(031)
165.212(031)
M-2
COBISS.SI-ID 226652416

80.
EASTMAN, Charles Alexander, 1858-1939
        Indijanska du�a : [duhovno �ivljenje Indijancev pred prihodom belcev]. - �marje�ke Toplice : Stella, 2006

299.7
397(7):398.4
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 227283712

81.
        EVANGELIJ po Judi : iz kodeksa Tchacos. - 1. izd. - Ljubljana : Darila Rokus, 2006

229.95
B-2 M-6 Z-1
COBISS.SI-ID 227265280

82.
GR�AN, Karel
        Sto duhovnikov, redovnic in redovnikov na Slovenskem. - 1. izd. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2006. - (Koledarska zbirka)

262.14(497.4)
B-1 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 228361472

83.
JARC, Irena, 1959-
        Duhovna dedi��ina Katarov - (katari ali �isti) in druge �ole misterijev. - Ljubljana : samozal., 2006

296.6:273.1
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 227605760

84.
        KATEKIZEM katoli�ke Cerkve : kompendij. - Ljubljana : Dru�ina, 2006

238.1"1997"(035)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 224487168

85.
KROSNEY, Herbert
        Izgubljeni evangelij : prizadevanje za Evangelij po Judi I�karijotu. - 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006

229.95
B-2 M-7 Z-1
COBISS.SI-ID 226381312

86.
        KUR'AN : sa prijevodom na bosanski jezik. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 1995

297.18=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 55673344

87.
LUTHER, Martin
        Temeljni reformatorski spisi. - Zagreb : Demetra, 2006. - (Demetra)

284.1=163.4
M-1
COBISS.SI-ID 5935475

88.
NOVAK, Andrej, 1940-1995
        Pape� Wojtyla. - Nova izd. dela Pape� Karol Wojtyla. - Ljubljana : Vale-Novak, 2006

262.13:929 Janez Pavel II, pape�
929 Janez Pavel II
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 225232128

89.
PAPINI, Giovanni, 1881-1956
        Zgodba o Kristusu. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

232.3
B-1 M-3
COBISS.SI-ID 229090560

90.
PA�I�, Ahmed
        Islam in moderni zahod : integracija islamskih skupnosti v moderne zahodne dru�be. - Kranj : Gorenjski glas, 2006

297(1-15)
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 224838400

91.
PO�IVAV�EK, Ludvik
        Krstni nagovori. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2006

252.7:265.1
M-2
COBISS.SI-ID 56521985

92.
        PSALMI : slovenski standardni prevod. - Ljubljana : Svetopisemska dru�ba Slovenije, 2006

225.043
B-1 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 228983040

93.
RODE, Franc
        Obrazi v soju ljubezni : Mesec dni na Rde�em otoku in drugi izbrani zapisi. - Ljubljana : Dru�ina, 2006. - (Zbirka Misijonske vezi)

266(691):929(=163.6)
M-1
COBISS.SI-ID 225542656

94.
WARREN, Richard, 1954-
        Smisel �ivljenja : le zakaj sem na svetu?. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Ogledalo)

244:159.9
M-4
COBISS.SI-ID 226699008

95.
        ZGODBE Svetega pisma. - 2. izd. - Ljubljana : DZS, 2006. - (Zbirka Klasje)

22.046
22.01
M-5
COBISS.SI-ID 226848000


3 DRU�BENE VEDE.


96.
BALOG, Zvonimir
        Bonton 2 (ali) Kako ne postane� teleban* v novih 100 lekcijah. - Ljubljana : DZS, 2005

395(02.053.2)
D:1 M:1SM P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 221568000

97.
BAUMAN, Zygmunt
        Moderna in holokavst. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Claritas)

316.34:343.337.5(=411.16)
94(100=411.16)"1939/45"
M-4
COBISS.SI-ID 225723136

98.
BAVCON, Ljubo
        Izzivi in odzivi. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006

Vsebina na nasl. str.: �lovekove pravice ; Kriminalitetna politika ; Kazensko pravo ; Mednarodno kazensko pravo

343.2(497.4)(075.8)
M-3
COBISS.SI-ID 228199680

99.
BEAUMONT, �milie
        Podobe bo�i�nih praznikov. - Ljubljana : Otro�ka knjiga Oka, 2003. - (Zbirka Podobe)

398.332.41(100)(02.053.2)
P:1A+2
COBISS.SI-ID 122604544

100.
CANFORA, Luciano
        Demokracija : zgodovina neke ideologije. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2006. - (Modra zbirka)

321.7(4)(091)
M-3
COBISS.SI-ID 228637440

101.
CARMICHAEL, Alfred
        Indijanske legende s kanadskega otoka Vancouver Island. - �marje�ke Toplice : Stella, 2006

398.22(71=81)
B-1 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 224724736

102.
CVETEK, Slavko
        Pou�evanje kot profesija, u�itelj kot profesionalec. - Radovljica : Didakta, 2005

371.13/.16
M-3 P-1
COBISS.SI-ID 223058688

103.
CVIRN, Janez
        Boj za sveti zakon : prizadevanja za reformo poro�nega prava od 18. stoletja do druge svetovne vojne. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih dru�tev Slovenije, 2005. - (Zbirka Zgodovinskega �asopisa)

316.356.2(4)(091)
347.61(4)(091)
M-2
COBISS.SI-ID 224938496

104.
�A�INOVI�, Rudi
        Smeh in naklju�je v diplomaciji : diplomatski mozaik. - Ljubljana : samozal., 2006

327(100):929 �a�inovi� R.
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 226776576

105.
�EBULJ, Janez, 1957-
        Upravno pravo : [u�benik]. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2005

342.9(075.8)
M-2
COBISS.SI-ID 221159936

106.
        DEMOKRACIJA v globalizaciji, globalizacija v demokraciji. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2006. - (Knji�na zbirka Politi�ni procesi in in�titucije)

321.7(082)
M-2
COBISS.SI-ID 225095168

107.
DERGANC, Sabina
        Prosti �as mladih. - Ljubljana : Salve : Dru�tvo Mladinski ceh, 2004. - (Zbirka �epna akademija)

379.8-053.5/.6
B-2 M-1sm P-2 Z-1
COBISS.SI-ID 216919808

108.
DUFOURMANTELLE, Anne
        Vrnitev : biopoliti�ni besednjak : pogovori z Anne Dufourmantelle. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2005. - (Knji�na zbirka Koda)

327(100)"19"
329.15(450)
M-2
COBISS.SI-ID 224002048

109.
        EKONOMSKE in socialne reforme - prilo�nost ali tveganje?. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, In�titut za ekonomsko diagnozo in prognozo, 2006

338.246.2:33+36(497.4)
M-2
COBISS.SI-ID 56313345

110.
FERFILA, Bogomil
        Japonska in Slovenija = Japan and Slovenia. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2006

308(502)=163.6=111
338(497.4)
M-2
COBISS.SI-ID 228342016

111.
GAMBLE, Andrew
        Politika in usoda. - Ljubljana : Sophia, 2006. - (Zbirka Sodobna dru�ba)

32.01
M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 225173760

112.
GLOGOVEC, Viktorija Zmaga
        Ne�ine �rke. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Z roko v roki v svet �rk : priro�nik opismenjevaja za star�e in vzgojitelje / [[besedilo in] fotografije] Kristina Lo�ni�kar, Milena Osredkar

372.41/.45(035)
821.163.6-93-32
B-1 M-2 P-2� Z-1
COBISS.SI-ID 227999744

113.
GRIMS, Branko
        Primerjava drugih domov parlamentov : slovenski in ameri�ki primer. - Ljubljana : Dru�ina, 2006. - (Znanstvena knji�nica)

342.531(73:497.4)
M-2
COBISS.SI-ID 224933888

114.
HARALAMBOS, Michael
        Sociologija : teme in pogledi. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2005

316(075.8)
B-1 M-5
COBISS.SI-ID 223173632

115.
HITLER, Adolf
        Moj boj = Mein Kampf : dve knjigi, zdru�eni v eni knjigi. - 1. natis v sloven��ini. - Celje : Mavrica, 2006

Vsebina na nasl. str.: Obra�un ; Nacionalsocialisti�no gibanje

329.18(430)
321.64(430)
B-1 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 229462784

116.
        ISTRSKE �torjice. - Koper : Libris, 2005

398.2(497.4-14)
M-2
COBISS.SI-ID 223243008

117.
KAPLJA, �pela
        Pejmo druga�e : priro�nik za odgovorni turizem in prostovoljno delo. - Kamnik : Ico, 2006

379.85
331.578.2(035)
B-1 M-4 Z-1sp
COBISS.SI-ID 224583680

118.
KLINAR, Igor
        Sistem pla� v javnem sektorju : s poudarkom na pla�ah funkcionarjev in direktorjev. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2006

35.08:331.2(497.4)(094.5)
M-2
COBISS.SI-ID 227475712

119.
KODELJA, Zdenko
        O pravi�nosti v izobra�evanju. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006. - (Knji�na zbirka Krt)

37.01:177.9
M-3
COBISS.SI-ID 229607168

120.
KONCUT, Helena
        Kviz praznikov. - Ljubljana : Morfem, 2006

398.33(079.1)(02.053.2)
394.2(079.1)(02.053.2)
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 226329344

121.
KOSTOLANY, Andr�, 1908-1999
        Kaj bo z borzo?. - Ljubljana : Soleco, 2006

336.76
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 223927552

122.
KO�UH, Boris
        Statisti�ne metode v pedago�kem raziskovanju. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2003

311.1:37.01(075.8)
37.012.4(075.8)
M-2
COBISS.SI-ID 122123520

123.
        KULTURA d. o. o. : materialni pogoji kulturne produkcije. - Ljubljana : Mirovni in�titut, In�titut za sodobne dru�bene in politi�ne �tudije, 2005. - (Zbirka Politike)

Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Culture Ltd. / [translation Olga Vukovi�]

316.7(497.4)(082)=163.6=111
M-3
COBISS.SI-ID 224892672

124.
KUMER, Zmaga
        Delo in ljudska pesem na Slovenskem. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

394(497.4)
398.8(497.4)
316.728(497.4)(091)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 225232384

125.
KUMER, Zmaga
        Od Florjanovega do velikega �marna : paberkovanje po ljudskih �egah. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

398.33(497.4)
B-1 P-2
COBISS.SI-ID 220542976

126.
MACKONOCHIE, Alison
        Izbruhi togote in druge oblike otro�kega vedenja. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Za star�e in vzgojitelje)

37.018.1(035)
B-1 M-4 P-1
COBISS.SI-ID 221421568

127.
MAKAROVI�, Marija
        �rmo�nji�ko-Poljanska dolina in njeni ljudje : Ko�evarji staroselci in Slovenci iz preteklosti v sedanjost. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2005

39(497.4 �rmo�njice=112.2)
94(497.4 �rmo�njice=112.2)
M-2
COBISS.SI-ID 224235776

128.
MEDNARODNI znanstveni posvet Upo�tevanje druga�nosti - korak k �oli enakih mo�nosti (2006 ; Moravske Toplice)
        Prispevki za posvet. - Ljubljana : Zveza dru�tev pedago�kih delavcev Slovenije, 2006

376.2/.4(082)
M-1 P-1
COBISS.SI-ID 225960448

129.
        MI in oni : nestrpnost na Slovenskem. - Ljubljana : Mirovni in�titut, cop. 2005

316.647.5(497.4)(082)
172.3(497.4)(082)
B-1 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 223380992

130.
        MLADOST za ogledalom. - Radovljica : Ljudska univerza : PUM, 2005

364.4-053.5/.6(497.4)
159.922.8
M-3sm Z-1
COBISS.SI-ID 220870144

131.
        MLADOST za ogledalom [Videoposnetek] : dokumentarno igrani omnibus. - Radovljica : Ljudska univerza Radovljica, p 2005

364.4-053.5/.6(497.4)(086.82)
159.922.8(497.4)(086.82)
M-2
COBISS.SI-ID 220692736

132.
        MO� ti je dana : slovenske pripovedi o junakih in zgodovinskih osebnostih. - Radovljica : Didakta, 2005. - (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi)

398.2(497.4)
M-2 P-2 P-1A
COBISS.SI-ID 223908608

133.
OKI�, Fani
        Da bo �ivljenje �ivelo. - Ljubljana : Littera picta, 2005

316.346.2-055.2(091)
396(100)(091)
D-1 M-1
COBISS.SI-ID 218112768

134.
OPARA, Bo�idar
        Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in �olah : vloga in naloga vrtcev in �ol pri vzgoji in izobra�evanju otrok s posebnimi potrebami : uresni�evanje vzgojno-izobra�evalnih programov s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomo�jo : priro�nik. - Ljubljana : Centerkontura, 2005

376.2/.5:373.2/.3(035)
M-2 P-1
COBISS.SI-ID 222830592

135.
        OTROCI s posebnimi potrebami : integracija in inkluzija. - Nova Gorica : Melior, Educa, 2006

376.2/.5(082)
M-1 P-2+1�
COBISS.SI-ID 225897472

136.
        OTROKOVE ustvarjalne igre. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2006

371.382.015.3(035)
688.7:373.2
373.2:688.7
37.036:373.2(035)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 229324800

137.
PAPOTNIK, Amand
        To zmoremo �e sedaj : z opazovanjem, raziskovanjem in ustvarjanjem v svetu naravoslovja in tehnike. - 1. natis. - Limbu� : Izotech, 2005

373.2:372.85(035)
M-3
COBISS.SI-ID 55028993

138.
PAV�NIK, Marijan
        Uvod v pravoznanstvo : (u�benik in gradivo za predavanja, seminar, vaje). - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006

340.1(075.8)
M-2
COBISS.SI-ID 224652544

139.
PAVEL, Igor
        Socialno podjetje, od ideje k praksi. - Ljubljana : �ent - Slovensko zdru�enje za du�evno zdravje, 2005

364.4:658
M-2
COBISS.SI-ID 221699328

140.
PIBERNIK, Jolanda
        Druga�nosti : priro�nik za u�itelje likovnega pouka v osnovni �oli. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2006

37.036:7(035)
73/76:371.3(035)
371.3:73/76(035)
B-1 M-2 P-2
COBISS.SI-ID 225259008

141.
PI�MAN �tefan�i�, Polona
        Preludij demokracije : civilna dru�ba in svoboda javnega komuniciranja. - Ljubljana : Pravna fakulteta = Facultas iuridica, 2005. - (Litera Scripta Manet)

321.7.011.5
342.731
M-2
COBISS.SI-ID 223596800

142.
PIRNAR, Marta
        Tok / protitok : konstrukcija in reprezentacija homoseksualne identitete v 20. stoletju. - Ljubljana : �KUC, 2006. - (Zbirka Lambda)

316.647.5"19"
M-4
COBISS.SI-ID 226050816

143.
        PODOBE dru�abnosti. - Ljubljana : Muzej novej�e zgodovine Slovenije, 2005

394(497.4)"19"(082)
793/794(497.4)(082)"19"
M-2
COBISS.SI-ID 222698752

144.
POGORELEC, Janez
        Politi�na odgovornost. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006

342.5:35.086
M-2
COBISS.SI-ID 224822016

145.
        PRAVNI vidiki slovenske samobitnosti leto po vstopu v EU. - Ljubljana : Pravna fakulteta, 2005. - (Littera scripta manet)

323.1:34(497.4)=163.4=111
342.4(497.4)
M-2
COBISS.SI-ID 224723712

146.
PRUNK, Janko
        Parlamentarna izku�nja Slovencev. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2005. - (Knji�na zbirka Politi�ni procesi in institucije)

328(497.4)(091)
M:2
COBISS.SI-ID 223281664

147.
RAM�AK, Mojca
        �rtvovanje resnice : opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. - Maribor : Litera, 2006. - (Nova znamenja)

316.72(497.4):177.2
177(497.4)
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 56287745

148.
        RESNO in rumeno : tabloidizacija tiskanih medijev v Sloveniji. - Ljubljana : In�titut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2005. - (Zbirka Zbiralnik)

316.77(497.4)
659.3:070.32(497.4)
M-3
COBISS.SI-ID 221448192

149.
SAM, Anej
        Obla�enje in moda. - Dopolnjena izd. knjige Obla�enje. - Ljubljana : Jasa, 2006. - (Zbirka One�imo svet)

391:316.7
316.7:391
687.01
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 224992768

150.
SIMMEL, Georg
        Filozofija denarja. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2005. - (Knji�na zbirka Koda)

316.7:336.74:130.2
M-4
COBISS.SI-ID 224001024

151.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Predpisi s podro�ja prava varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega zna�aja. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2006. - (Zbirka predpisov)

Iz vsebine: Zakon o informacijskem poobla��encu (ZinfP) ; Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ; Zakon o dostopu do informacij javnega zna�aja (ZDIJZ)

347.18(497.4)(094)
342.738(497.4)(094)
M-1+1� U-1
COBISS.SI-ID 225498112

152.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o gospodarskih dru�bah : (ZGD-1). - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006. - (Zbirka predpisov)

347.72(497.4)(094.5)
M-2
COBISS.SI-ID 226556672

153.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o izvr�bi in zavarovanju : (ZIZ-UPB2). - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006. - (Zbirka predpisov)

349.22(497.4)(094.5)
369.3(497.4)(094.5)
M-2
COBISS.SI-ID 226803456

154.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB3). - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006. - (Zbirka predpisov)

343.1(497.4)(094.5)
M-2+1�
COBISS.SI-ID 225640448

155.
SONTAG, Susan, 1933-2004
        Pogled na bole�ino drugega. - Ljubljana : Sophia, 2006. - (Zbirka Spekter)

355.01:316.77
M-3
COBISS.SI-ID 226850560

156.
STANKOVI�, Peter
        Politike popa : uvod v kulturne �tudije. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2006. - (Knji�na zbirka Maklen)

316.7
M-2 P-1�
COBISS.SI-ID 225211648

157.
        STAREJ�I o nasilju nad starej�imi v slovenski dru�ini : zamol�ane zgodbe. - Ljubljana : Slovenska filantropija, Dru�tvo za promocijo prostovoljnega dela : Zveza dru�tev upokojencev Slovenije, 2005

364.65-053.9
B-1 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 222972160

158.
        SVI �le wakapavat tur�ca na mah : pripovedi z jugozahodnega dela Ljubljanskega barja. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2006. - (Zbirka Glasovi)

398.2(497.4-19)
M-2
COBISS.SI-ID 227384320

159.
�MID, Damjana
        O plenicah, mozoljih in ljubezni : razmi�ljanja o vzgoji. - Kranj : Gorenjski glas, 2005

37.018.1
B-1 M-2 P-2
COBISS.SI-ID 221751552

160.
�UMI, Nace
        Jo�e Karlov�ek : poklic in poklicanost. - Dom�ale : Muzejsko dru�tvo, 2006

39:745/749(497.4)
929 Karlov�ek J.
012 Karlov�ek J.
M-2
COBISS.SI-ID 224397056

161.
�VAB, Alenka, 1970-
        Neznosno udobje zasebnosti : vsakdanje �ivljenje gejev in lezbijk. - Ljubljana : Mirovni in�titut, In�titut za sodobne dru�bene in politi�ne �tudije, 2005. - (Zbirka Politike)

316.723-055.3(497.4)
305-055.3
M-4
COBISS.SI-ID 224892160

162.
THOMPSON, Stith, 1885-1976
        Motif-index of folk-literature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. - Revised and enlarged ed. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, [po 1997]

Dosedanja vsebina:
Vol. 1: A-C. - 554 str.
Vol. 2: D-E. - 517 str.
Vol. 3: F-H. - 519 str.
Vol. 4: J-K. - 499 str.
Vol. 5: L-Z. - 567 str.

398.2(100)(083.86)=111
P-1�
COBISS.SI-ID 28949858

163.
TI�AR, Bojan
        Predpisi o pla�ah direktorjev, ravnateljev in tajnikov v javnem sektorju s pojasnili. - Maribor : Dav�ni in�titut, 2006

Iz vsebine: Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju - (uradno pre�i��eno besedilo) (ZSPJS-UPB4)

35.08:331.2(497.4)(094.5)
M-1+1� U-1
COBISS.SI-ID 56106241

164.
TODD, Emmanuel, 1951-
        Po imperiju : zlom ameri�kega reda. - Ljubljana : Pasadena, 2006. - ([Zbirka Ventilator])

327(73)"2001/..."
327.8(73:100)
911.3:32
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 224393728

165.
        U�ITELJI v prenovi - njihova strokovna avtonomija in odgovornost. - Ljubljana : Znanstveni in�titut Filozofske fakultete, 2005. - (Razprave Filozofske fakultete)

371.124
M-2 P-2
COBISS.SI-ID 224376320

166.
VERBI�, Kristjan
        Triumf informacijskega kapitalizma. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2006

316.7"20"
330.342.14
COBISS.SI-ID 229530368

167.
VIDEM�EK, Mateja [En, dva, tri]
        1, 2, 3, igraj se tudi ti! : gibalne igrice za otroke in odrasle. - Ljubljana : Fakulteta za �port, In�titut za �port, 2006

372.363.037.1(035)
B-2 M-1 P-3
COBISS.SI-ID 223678208

168.
VRI�ER, Andreja
        V fraku in krinolini : moda v obdobjih bidermajerja in drugega rokokoja na likovnih delih in fotografijah na Slovenskem. - Maribor : Pokrajinski muzej, 2006. - (Zbirka Osvetljena dedi��ina)

391"18":069(497.4 Maribor)
391:75.035.3/.4(497.4)
7.041:75/77(497.4)"18"
M-3
COBISS.SI-ID 56954625

169.
VTI�-Tr�inar, Darja
        Pri nas doma se pogovarjamo : za dru�ine, ki ho�ejo ve�. - Maribor : Dru�tvo Za bolj�i svet, 2006

37.034(035)
M-2
COBISS.SI-ID 218803968

170.
ZALETEL, Ale�, 1977-
        Kako uspe�no iskati zaposlitev? : va� nujen pripomo�ek za iskanje sanjskega dela!. - 1. izd. - Ljubljana : Moje delo, 2006. - (Zbirka Kariera)

331.5(035)
B-1 D-1bd M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 225562368

171.
ZALOKAR Divjak, Zdenka
        Vzgajati z ljubeznijo. - 1. izd. - Kr�ko : Gora, 2000

37.018.1(035)
D-2 M-2 B-2 Z-1
COBISS.SI-ID 108550400

172.
        ZRADIRANI [Videoposnetek] = Rubbed out = Brezdomci. - Ljubljana : Zavod Boter, p 2005

316.344.7(086.82)
351.755(497.4)(094.5)(086.82)
M-2
COBISS.SI-ID 223100672

173.
ZUPAN�I�, Karel
        Dedovanje podjetni�kega premo�enja : (dodatek h knjigi Dedovanje z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupan�i�a, osma, spremenjena in dopolnjena izdaja, Ljubljana 2005). - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006. - (Zbirka predpisov)

347.65(497.4)
347.65:347.72(497.4)
347.65:061.5(497.4)
M-3
COBISS.SI-ID 224774912


32


174.
HARDT, Michael
        Multituda : vojna in demokracija v �asu imperija. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2005. - (�asopis za kritiko znanosti, domi�ljijo in novo antropologijo)

321.7(100)
M-2
COBISS.SI-ID 223982080


5 NARAVOSLOVNE VEDE.


175.
        ANGRY skies [Videoposnetek] = Viharno nebo. - Kranj : Dnevnik : Mediafilm, 2006, p 2004. - (Naked science) (Najve�je skrivnosti sveta)

551.5(086.82)
P-1 B-2 M-1
COBISS.SI-ID 13747257

176.
        ATLAS �ivali. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

59(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224309248

177.
BINGHAM, Caroline
        Koralni greben. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2006. - (Zbirka 24 ur)

593.65(02.053.2)
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 224175616

178.
BODANIS, David
        Elektri�no vesolje : kako je elektrika razsvetlila svet. - Tr�i� : U�ila International, 2006

537
621.3"18/19"
537-051"18/19"
M-4
COBISS.SI-ID 227285760

179.
        CVETLICE : enostavno in zanesljivo dolo�anje. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006. - (Vodnik po naravi)

582.5/.9(4)(035)
B-3 M-5 P-3 Z-1
COBISS.SI-ID 223446784

180.
        DREVESA in grmi : enostavno in zanesljivo dolo�anje. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006. - (Vodnik po naravi)

582.4/.9:630(4)(035)
630*17(4)(035)
B-3 M-5 P-3 Z-1
COBISS.SI-ID 223446016

181.
        EARTH'S core [Videoposnetek] = Potovanje skozi plasti Zemlje : [kako globoko je njeno srce?]. - Kranj : Dnevnik : Mediafilm, 2006, p 2004. - (Naked science) (Najve�je skrivnosti sveta)

551.1(086.82)
B-1 P-1 M-2
COBISS.SI-ID 2241230

182.
EMMERICH, Mark
        Astronomija : �udovito vesolje, opazovanje planetov, zvezd in galaksij. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2006

520/524
B-2 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 225057024

183.
GREEN, Jen
        Onesna�evanje zraka. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Izbolj�ajmo svoje okolje)

504.3.05/.06(02.053.2)
P:1A+5 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 225367296

184.
GREEN, Jen
        Var�evanje z energijo. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Izbolj�ajmo svoje okolje)

504.05(02.053.2)
620.9(02.053.2)
P:1A+5 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 225366784

185.
GREEN, Jen
        Var�evanje z vodo. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Izbolj�ajmo svoje okolje)

504.4(02.053.2)
628.1(02.053.2)
P:1A+5 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 225367040

186.
INSKIPP, Carol, 1948-
        Odpadki in recikliranje. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Izbolj�ajmo svoje okolje)

504.05/.06(02.053.2)
628.4(02.053.2)
P:1A+5 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 225367552

187.
JOHNSON, Jinny [Petsto]
        500 zanimivosti, ki jih lahko izve� o �ivalih. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2006

59(02.053.2)
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 225090816

188.
JURC, Maja
        Gozdna zoologija : [univerzitetni u�benik]. - 1. natis. - Ljubljana : Biotehni�ka fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2005

591.9(253)(075.8)
592/599:630(075.8)
630*136(075.8)
M-2
COBISS.SI-ID 121802752

189.
        KAJ spreminja svet. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Agencija RS za okolje, 2006

55(082)
574.3(082)
B-2 M-3 P-2 Z-1
COBISS.SI-ID 225120768

190.
KREFT, Samo
        Genetika in evolucija : biologija za gimnazije. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

575(075.3)
575.8(075.3)
D-1u� M-2
COBISS.SI-ID 225728768

191.
        LION battlefield [Videoposnetek] = Levji spopad. - Ljubljana : Con film, 2005, p 2003. - ([Spopadi v divjini])

599.742.7:591.554(086.82)
591.554:599.742.7(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 14245180

192.
        MINERALNA bogastva Slovenije. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije = Slovenian Museum of Natural History, [2006]. - (Scopolia)

549(497.4)
553(497.4)
M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 519413

193.
        POLAR bear battlefield [Videoposnetek] = Spopad polarnih medvedov. - Ljubljana : Con film, 2005, p 2003. - ([Spopadi v divjini])

599.742.2:591.554(086.82)
591.554:599.742.2(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 14244412

194.
        PTI�I : enostavno in zanesljivo dolo�anje. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006. - (Vodnik po naravi)

598.2(4)(035)
B-3 M-5 P-3 Z-1
COBISS.SI-ID 223446272

195.
RAVEN, Peter H.
        Environment. - 5th ed. - Hoboken (NJ) : J. Wiley & Sons, cop. 2006

574(075.8)=111
504.05/.06(100)(075.8)=111
M-1p
COBISS.SI-ID 27613445

196.
SCHERF, Gertrud
        Samorasle rastline in plodovi : kako jih prepoznamo, nabiramo in pripravljamo. - Ljubljana : Erimas, 2006

581.6:641.3(035)
641.3:581.6(035)
641.5:613.26(083.1)
B-2 M-3
COBISS.SI-ID 225392640

197.
SHALEV, Zahavit
        Napajali��e. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2006. - (Zbirka 24 ur)

591.9(251.3)(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224175104

198.
        SHARK attacks [Videoposnetek] = Morski psi napadajo. - Kranj : Dnevnik : Mediafilm, 2006, p 2004. - (Naked science) (Najve�je skrivnosti sveta)

597.31:591.554(086.82)
591.554:597.31(086.82)
P-1 B-1 M-2
COBISS.SI-ID 13767993

199.
        SHARK battlefield [Videoposnetek] = Spopad morskih psov. - Ljubljana : Con film, 2005, p 2003. - ([Spopadi v divjini])

597.31:591.554(086.82)
591.554:597.31(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 14244156

200.
        SUPER volcanoes [Videoposnetek] = Super vulkan. - Kranj : Dnevnik : Mediafilm, 2006, p 2004. - (Naked science) (Najve�je skrivnosti sveta)

551.2(086.82)
P-1 B-1 M-2
COBISS.SI-ID 13760569

201.
SZOMI Kralj, B�la
        Zbirka fizikalnih vaj : za 8. razred devetletne osnovne �ole. - Ljubljana : Math, 2005

53(075.2)(076.1)
M-2
COBISS.SI-ID 221052160

202.
WEBSTER, Stephen
        Najlep�a knjiga o evoluciji. - Tr�i� : U�ila, 2001

575.8(02.053.2)
D:1 M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 111792896

203.
        WOLF battlefield [Videoposnetek] = Vol�ji spopad. - Ljubljana : Con film, 2005, p 2003. - ([Spopadi v divjini])

599.742.1:591.554(086.82)
591.554:599.742.1(086.82
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 14244924

204.
        �IVALI. - Ljubljana : Otro�ka knjiga Oka, 2006. - (Zbirka Enciklopedija podob)

59(02.053.2)
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 224420096


6 UPORABNE VEDE. MEDICINA. TEHNIKA.


205.
ADRIA mobil (Novo mesto)
        Moja zgodba je Adria. - Novo mesto : Adria mobil, 2005

629.118.7(497.4 Novo mesto)(091)
M-2
COBISS.SI-ID 223432960

206.
        AH na cesti : dodatek za ljubitelje dvokolesnikov. - Ljubljana : Dru�tvo Te�ajCPP.com, 2005

656.18.05(035)
629.326(035)
B-1 M-1 Z-1
COBISS.SI-ID 222219008

207.
BAKER, Julian, 1962-
        Bowenova tehnika. - Ljubljana : Gnostica, 2006

615.828(035)
B-1 M-3
COBISS.SI-ID 225260032

208.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Izbrane gostilne in restavracije : 2006/2007 : 24 najbolj�ih okusov Slovenije. - 1. izd. - Ljubljana : Darila Rokus, 2006. - (Prisr�nica)

640.41/.43(497.4)(036)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 228835328

209.
BORGENICHT, Louis
        Dojen�ek : navodila za uporabo : navodila za uporabo, delovanje, odpravljanje napak in nasveti za vzdr�evanje v prvem letu. - Izola : Meander, 2006. - (Zbirka Meander)

613.953(035)
B-2 M-1 P-2 Z-1
COBISS.SI-ID 224887552

210.
BO�I�, Marja
        Bo�anske sladice : �ola zdrave kuhinje. - 1. izd. - Fram : Naravna pot, 2006

641.85(083.1)
B-1 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 229402112

211.
BRENNAN, Barbara Ann
        Mo� zdravilnih rok : [vodi� za zdravljenje s pomo�jo �lovekovega energetskega polja]. - [Ljubljana] : Gnostica, 2006

615.85(035)
133.2
159.961
M-3
COBISS.SI-ID 14832443

212.
BULC, Violeta
        Ritmi poslovne evolucije : sistemi, orodja in izku�nje za viharna razmi�ljanja. - Ljubljana : Vibacom, 2006

65.01
M-2
COBISS.SI-ID 226626048

213.
CHIA, Mantak, 1944-
        �enski orgazem brez meja : odkrijte svoje po�elenje, u�itek in pot do vitalnosti. - Tr�i� : U�ila International, 2006

613.88-055.2(035)
299.513:613.88(035)
B-1 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 229407744

214.
        �OKOLADA. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Najbolj�i recepti)

641.85:663.91(083.1)
M-2
COBISS.SI-ID 221414400

215.
�OTAR, Danijel
        Doma�e sirarstvo za zabavo in zares. - Gorica : Gori�ka Mohorjeva dru�ba, 2006

637.33(035)
B-2 M-2
COBISS.SI-ID 229398784

216.
EKER, T. Harv
        Skrivnosti milijonarjevega uma : obladovanje notranje igre bogastva. - Ljubljana : Chiara, 2006

65.013(035)
M-2
COBISS.SI-ID 225289472

217.
FERLINC, Bla�
        Najdi sre�o : priro�nik za mlade in mlade po srcu. - �marje�ke Toplice : Stella, 2005

613.96/.97(035)
159.913(035)
613.86(035)
B-1 M-3
COBISS.SI-ID 222521600

218.
        GOBE : enostavno in zanesljivo dolo�anje. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006. - (Vodnik po naravi)

635.8(4)(035)
582.28(4)(035)
B-3 M-5 P-3 Z-1
COBISS.SI-ID 223447040

219.
GUNDEL, K�roly
        Mad�arska kuharica. - Ljubljana : Dru�ba Piano, 2006

641.5(439)(083.1)
B-1 M-1 Z-1
COBISS.SI-ID 224360448

220.
HABRN�L, Milo�
        Rupnikova �rta in druge jugoslovanske utrdbe iz obdobja 1926-1941. - 1. izd. - Dv�r Kr�lov� nad Labem : J. �koda - Fortprint, 2005. - (Zbirka Pevnosti)

623.1(497.1)(091)
355.43:725.182(497.1)"1926/1941"
94(497.1)"1918/1941":355.43
M-2
COBISS.SI-ID 222763008

221.
KADOI�, �tefan
        Ekonomika 1. (Mikroekonomika). - 1. ponatis. - Kranj : Moderna organizacija, 2000. - (Skripta)

65.01(075.8)
658.14/.17(075.8)
M-2
COBISS.SI-ID 110651136

222.
        KADRI in management : izbrana poglavja. - Kranj : Moderna organizacija, 2004

658.3.01(075.8)
D-1
COBISS.SI-ID 215616256

223.
KAPLAN, Robert S.
        Uravnote�eni sistem kazalnikov = The balanced scorecard : preoblikovanje strategije v dejanja. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2000

65.012.12
D-1
COBISS.SI-ID 108651776

224.
KOVA�, Jure, 1959-
        Stili in zna�ilnosti uspe�nega vodenja. - Kranj : Moderna organizacija, 2004

65.012.4(035)
D-1
COBISS.SI-ID 213297664

225.
KUHN, D�rte
        Okrogle & fit : vadba z u�itkom za mo�nej�e. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2006. - (Lepa & zdrava)

613.99:613.71(035)
796.41.035-055.2(035)
B-2 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 226842368

226.
LAIN��EK, Feri
        Znal�ek in ku�a pazi v prometu [Elektronski vir]. - Murska Sobota ; Ljubljana : Creativ, 1999

656.1(02.053.2)(086.2.034)
373.6(02.053.2)(086.2.034)
COBISS.SI-ID 9090568

227.
LANDRIPET, Suzana
        Energetska samopomo� v vsakdanjem �ivljenju. - Ljubljana : Angela, 2006

615.85(035)
133.2(035)
B-1 M-4
COBISS.SI-ID 225836288

228.
LEONI, Cristiana
        Komunikacijska sredstva. Od bobnov do telefona. - Izola : Ark, 2006. - (Potovanja ljudi, stvari in idej)

621.39(02.053.2)
656.8(02.053.2)
M:1 P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 225319936

229.
MACNAIR, Patricia Ann, 1958-
        Gradniki : celice, organi in telesni sistemi. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2005. - (Zbirka Teloskop)

611/612(02.053.2)
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 222611968

230.
MACNAIR, Patricia Ann, 1958-
        Vse je v glavi : mo�gani, �iv�ni sistemi in �utila. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2006. - (Zbirka Teloskop)

612.8(02.053.2)
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 222612224

231.
MAIER, Karl F.
        Miren spanec brez smr�anja. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Za zdravo �ivljenje)

616.8-009.836(035)
612.821.7
616.211-008.4
613.79(035)
B-3 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 226602752

232.
MAYER, Joachim
        Balkonske rastline in velike posodovke : opisi ve� kot 200 priljubljenih okrasnih rastlin : [veliki priro�nik o rastlinah]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

635.921(035)
M-2
COBISS.SI-ID 223569152

233.
        MEDIJSKI mrk : o referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija. - Ljubljana : Liberalna akademija, 2006

Iz vsebine: Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)

654.17/.19(497.4 Ljubljana)(082)
342.573:654.17/.19(497.4 Ljubljana)(082)
M-3
COBISS.SI-ID 227355392

234.
MEDVED, Drago
        Od gostilne do nobel preno�i��a : [2005/06]. - Velenje : Pozoj, 2005/2006 [i. e.] 2005. - (Zbirka Priro�niki)

640.41(497.4)(036)
B-1 M-1 Z-1
COBISS.SI-ID 222775296

235.
MILA�I�, Ivona
        Aspergerjev sindrom ali visokofunkcionalni avtizem. - Ljubljana : Center Dru�tvo za avtizem, 2006

616.899
376.4:616.899
B-1 M-3
COBISS.SI-ID 225054720

236.
MUKERJI, A. P., Swami
        Nauk in izvajanje joge. - �marje�ke Toplice : Stella, 2006

615.851.86(035)
294.518
M-3
COBISS.SI-ID 226890240

237.
MUNIH, Jo�e
        Energija ujeta v kristalu soli : Larimar. - �kofja Loka : samozal. D. Polj�ak ; Tolmin : samozal. J. Munih, 2006

615.8:661.422(497.4 Se�ovlje)
661.422.2(497.4 Se�ovlje)
615.326:661.422(497.4 Se�ovlje)
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 224602368

238.
NULAND, Sherwin B.
        Na koncu poti : razmi�ljanja o poslednjem poglavju �ivljenja. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Ogledalo)

612.67
616-036.88
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 225156864

239.
OAKES, John
        V raju parfumov. - 1. izd. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006

665.57
B-2 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 228836608

240.
OSBORNE, Will
        Titanik : stvarna priloga h knji�ici Zve�er na Titaniku. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (�arobna hi�ica na drevesu)

656.6.085.3"1912"(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 225240832

241.
OVEN, Mihael
        Vaje - na cesti : testi za preizku�anje znanja iz cestnoprometnih predpisov. - Ljubljana : Dru�tvo Te�ajCPP.com, 2006

656.1.05(035)(076.1)
B-2 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 224931840

242.
PETAR, Sa�a
        Prodano! : priro�nik ve��in za uspe�no predstavitev, pogajanja in prodajo : [prakti�ni primeri za poslovno in osebno rabo]. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Uspeh)

658.8.013(035)
65.012.45(035)
M-4
COBISS.SI-ID 228622336

243.
PREGENZER, Brigitte
        Post brez muk. - Ljubljana : Dru�ina, 2006. - (Hildegarda iz Bingna)

613.24(035)
641.561(083.1)
929 sv.Hildegarda
B-1 M-3
COBISS.SI-ID 226993408

244.
PRETNER, Tadej
        Bioenergoterapija : po programu usposabljanja za poklic zdravilec, za katerega potekajo preverjanja znanja na GZS : skupni del za vse bioterapevte (reiki, integralna biorgonomija, radiestezija, barvna terapija, bioenergija). - Litija : Zastopanje in posredovanje s. p., T. Pretnar, 2006

615.85(035)
133.2:616(075.4)
B-2 M-4
COBISS.SI-ID 226376960

245.
        PRIRO�NIK za radioamaterje. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Zveza radioamaterjev Slovenije, 2004

621.396(035)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 214597888

246.
ROSSI, Renzo, 1940-
        S �olnom (z motorjem in brez motorja). - Izola : Ark, 2006. - (Potovanja ljudi, stvari in idej)

629.5(02.053.2)
656.6(02.053.2)
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 228962560

247.
ROSSI, Renzo, 1940-
        Z ladjo (na jadra in vesla). - Izola : Ark, 2006. - (Potovanja ljudi, stvari in idej)

629.5(02.053.2)
656.6(02.053.2)
629.525(02.053.2)(091)
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 229039104

248.
SCH�NFELDER, Ingrid
        Zdravilne rastline : vodnik. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2006. - (S knjigo v naravo)

615.322(4)(035)
615.89(035)
633.88(4)(035)
B-2 M-3 P-1 Z-1
COBISS.SI-ID 225685248

249.
SILVA, Patricia
        Komunikacijska sredstva. Po �ici in zraku. - Izola : Ark, 2006. - (Potovanja ljudi, stvari in idej)

621.39(02.053.2)
004.7(02.053.2)
M:1 P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 225612288

250.
SIMON�I�, Tone, 1941-
        Filatelija in taborni�tvo : po svetu in na obmo�ju Jugoslavije, slovenske skavtske znamke, tolma� pojmov ---. - Ljubljana : Dru�tvo tabornikov, rod Ro�nik, 2004. - (Galebi)

656.835:796.54(100+497.4)(091)
796.54:656.835(100+497.4)(091)
M-1+1� P-1
COBISS.SI-ID 129129984

251.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zdravstveni predpisi. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2006. - (Zbirka predpisov)

Iz vsebine: Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu �lovekovih pravic in dostojanstva �love�kega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine ... ; Zakon o zdravni�ki slu�bi ; Zakon o zdravstveni dejavnosti ; Zakon o upravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za dr�avljane drugih dr�av �lanic Evropske unije ; Zakon o zdravstveni in�pekciji ; Zakon o lekarni�ki dejavnosti ; Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ; Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ; Zakon o zdravstvenem varstvu tujcev v Sloveniji ; Zakon o odvzemu in presaditvi delov �love�kega telesa zaradi zdravljenja ; Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomo�jo ; Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresni�evanju pravic do svobodnega odlo�anja o rojstvu otrok ; Zakon o nalezljivih boleznih ; Zakon o medicinskih pripomo�kih ; Zakon o zdravilih ; Zakon o preskrbi s krvjo

614(497.4)(094.5)
D-1� M-2 U-1
COBISS.SI-ID 227148032

252.
        SLOVENSKE doma�e jedi. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2006

641.5(497.4)(083.1)
B-1 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 225896448

253.
SMITH, Gwendoline
        Premagajmo depresijo! : kako lahko pomagate ljubljeni osebi v depresiji. - Izola : Meander, 2006. - (Zbirka Meander)

616.89-008.454(035)
615.851:616.89-008.454(035)
159.974.5(035)
B-2 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 225633024

254.
SOMMER, Sven
        Homeopatija : zdravljenje z mo�jo narave. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Za zdravo �ivljenje)

615.8(035)
615.015.32(035)
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 223359744

255.
        SPOPAD energentov : zanesljivost, ekonomska upravi�enost in okoljska prijaznost devetih najpomembnej�ih virov energije. - 1. natis. - Ljubljana : GV izobra�evanje, 2005

620.9(497.4)(082)
M-2
COBISS.SI-ID 223649024

256.
STERN, Sam, 1990-
        Vihar med lonci : [kuharska knjiga pre�ivetja za najstnike]. - Ljubljana : Kres, cop. 2006

641.5(083.1)
B-1 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 226012160

257.
�TAMPAR, Franci
        Rez sadnih rastlin. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2006

634.1/.7(035)
631.542:634.1/.7(035)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 225249536

258.
VELIKONJA, Tine
        Funkcionalne motnje prebavil : kako si pomagam?. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

616.32/.35-008.6(035)
B-1 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 229260288

259.
        VRELEC mladosti 2 : starodavna skrivnost petih tibetanskih vaj pomlajevanja : [spremljava h knjigi Petra Kelderja Vrelec mladosti]. - 2. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2001

615.8(515):613.98(035)
613.98:615.8(515)(035)
B-3 M-6 Z-1
COBISS.SI-ID 111102976

260.
        VSE o nose�nosti in porodu. - Izola : Meander, 2006

618.2/.6(035)
613.953(035)
B-1 M-2 P-1 Z-1
COBISS.SI-ID 223748608

261.
WALKER, Richard, 1951-
        Epidemije. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2006

616-036.22(02.053.2)
P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 227615744

262.
ZAVODNIK, Slava
        Stre�ba z animacijo : u�benik za predmet prakti�ni pouk v 1. in 2. letniku ter 4. letniku programov gostinsko-turisti�ni in gostinski tehnik. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2005

642(075.3)
D-1u� M-1
COBISS.SI-ID 222036736


7 UMETNOST. GLASBA. FILM. �PORT.


263.
AN�NIK, Tone
        Tai chi chuan : uresni�imo svoje sanje. - Didakta : Radovljica, 2006

796.853(510)(035)
615.851.8(510)(035)
B-1 M-3
COBISS.SI-ID 225472256

264.
BITENC, Janez, 1925-2005
        V Afriko [Glasbeni tisk]. - Ljubljana : Mladika, 2006. - (Knji�na zbirka Li��ki)

784.67(497.4)(02.053.2)
P-4+1A B-2
COBISS.SI-ID 226038016

265.
BROWER, Harriette, 1869-1928
        Velikani klasi�ne glasbe. - �marje�ke Toplice : Stella, 2006

78.071.1(100)
929:78(100)
M:3 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 223433472

266.
BULL, Jane, 1957-
        �iv�av pod soncem. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2006

745/746(02.053.2)
796.1(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224332800

267.
BULL, Jane, 1957-
        �iv�av v de�ju. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2006

745/746(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224333056

268.
CAHN, William L.
        Creative music making [Dva medija]. - New York ; London : Routledge, 2005

781.65:371.3(035)=111
371.3:781.65(035)=111
159.954:78(035)=111
M-1<kpl>
COBISS.SI-ID 868231

269.
DEKLEVA, Igor
        �iveti z glasbo : portret pianista, pedagoga in skladatelja Igorja Dekleve. - Ljubljana : DZS, 2006

78.071.1/.2(497.4) Dekleva I.
929 Dekleva I.
M:2 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225005824

270.
DEU, �iva
        Pode�elske hi�e na Slovenskem = Rural houses of Slovenia. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2006. - (101 zaklad)

728.6(497.4)
M:2 B:1
COBISS.SI-ID 226526208

271.
        DOMUS. - K�ln : Taschen, cop. 2006

Vsebina: 1: 1928-1939 / essay by Fulvio Irace. - 580 str. ; 2: 1940-1949 / essay by Manolo De Giorgi. - 580 str. ; 3: 1950-1954 / essay by Lisa Licitra Ponti. - 580 str. ; 4: 1955-1959 / essay by Ettore Sottsass. - 580 str. ; 5: 1960-1964 / essay by Stefano Casciani. - 580 str. ; 6: 1965-1969 / essay by Deyan Sudjic. - 580 str. ; 7: 1970-1974 / essay by Germano Celant. - 580 str. ; 8: 1975-1979 / essay by Cesare Maria Casati. - 580 str. ; 9: 1980-1984 / essay by Alessandro Mendini. - 580 str. ; 10: 1985-1989 / essay by Mario Bellini. - 580 str. ; 11: 1990-1994 / essay by Vittorio Magnago Lampugnani. - 580 str. ; 12: 1995-1999 / essay by Fran�ois Burkhardt. - 580 str.

747:643/645(450)"1928/1999"=131.1=111
728(450)"1928/1999"=131.1=111
643/645(450)"1928/1999"=131.1=111
M:1�
COBISS.SI-ID 13996345

272.
        EAST art map : contemporary art and Eastern Europe. - London : Afterall ; Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London ; Cambridge [etc.] : distribution by The MIT Press, cop. 2006

7.038(4-015)(082)=111
7(4-015)"19/20"(082)=111
M:1
COBISS.SI-ID 227170816

273.
ECO, Umberto
        Zgodovina lepote. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

7.01
111.85:7.01
111.852
M:4+1� P:1 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 224258304

274.
FRELIH, Tone
        Poklon Bertu Sotlarju. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2006

791.44.071.2(497.4) Sotlar B.
929 Sotlar B.
M:3
COBISS.SI-ID 227490816

275.
GERM, Tine
        Simbolika �ivali. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

7.045:59(4)(091)
7.042(4)(091)
592/599:7.04(4)(091)
M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225552384

276.
HARPER, Colin
        Irish folk, trad & blues : a secret history. - London : Cherry Red, 2005

784.4(417)(091)=111
784.66(417)(091)=111
929:784(417)(091)=111
D:1
COBISS.SI-ID 13660729

277.
HARTMAN, Maja
        Ustvarjalni prosti �as : za otroke in odrasle. - Ljubljana : Otroci, 2004

745/749(02.053.2)
M:1 P:1A+1 B:2
COBISS.SI-ID 215116544

278.
HRAUSKY, Andrej
        Jo�e Ple�nik : Dunaj, Praga, Ljubljana. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006

72(497.4) Ple�nik J.
929 Ple�nik J.
M:2 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 229214720

279.
JANSON, H. W.
        Povijest umjetnosti. - Dopunjeno izd. - Vara�din : Stanek, 2005

7.03(091)=163.4
M:1+1R
COBISS.SI-ID 5372190

280.
        JOSIP Rijavec : (1890-1959) : slovenski tenorist mednarodnega slovesa. - Ljubljana : Slovenski gledali�ki muzej, 2006. - (Dokumenti Slovenskega gledali�kega muzeja)

78.071.2(497.4) Rijavec J.(082)
782(497.4):929 Rijavec J.(082)
929 Rijavec J.(082)
M:2
COBISS.SI-ID 227815424

281.
KASPAROV, Gari
        On my great predecessors. - London : Everyman Publishers, 2003-<2006>. - (Everyman chess)

Dosedanja vsebina:
Part 1: Steinitz, Lasker, Capablanca, Alekhine. - 2003. - 464 str.
Part 2: Euwe, Botvinik, Smyslov, Tal. - 2003. - 480 str.
Part 3: Petrossian, Spassky. - 2004. - 332 str.
Part 4. - 2004. - 496. str.
Part 5: Korchnoi, Karpov. - 2006. - 480 str.

794.1.092(091)=111
929:794.1.092(091)=111
D:1
COBISS.SI-ID 12762169

282.
KING, B. B.
        The B.B. King treasures : photos, mementos & music from B.B. King's collection. - 1st ed. - New York ; Boston : Bulfinch Press, 2005

784.66(73):929 King B.B.=111
929 King B.B.=111
M:1�
COBISS.SI-ID 13776185

283.
KOMELJ, Mil�ek
        Kronika Marjana Poga�nika o zaljubljencih v umetnost. - Ljubljana : KUD Logos, 2005. - (Knji�na zbirka KUD Logos)

75/76(497.4):929 Poga�nik M.
929 Poga�nik M.
73/77(497.4)"19"
M:2
COBISS.SI-ID 224400384

284.
KORDI�, Meta
        Gospodi�na, vi ste lepi kot plakat : plakat v Ljubljani med obema svetovnima vojnama. - Ljubljana : Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2005. - (Zbirka ef, Etno je fletno)

766(497.4 Ljubljana)"1908/1941"
659.133.1(497.4)"1908/1941"
M:1d+3
COBISS.SI-ID 223963136

285.
KRALJ, Bojana
        Ubald Vrabec : (1905-1992). - Gorica : Gori�ka Mohorjeva dru�ba, 2005. - (Na�e korenine)

78.071.1/.2(497.4) Vrabec U.
929 Vrabec U.
M:2 B:1
COBISS.SI-ID 225135360

286.
KRI�NAR, Anabelle
        Slog in tehnika srednjeve�kega stenskega slikarstva na Slovenskem. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2006

75.052(497.4):7.023.24"12/14"
75.023.24(497.4)"12/14"
75.033.5(497.4):7.023.24
M:2
COBISS.SI-ID 225123072

287.
KURET, Primo�, 1935-
        Ljubljanska filharmoni�na dru�ba : 1794-1919 : kronika ljubljanskega glasbenega �ivljenja v stoletju me��anov in revolucij. - Ljubljana : Nova revija, 2006. - (Zbirka Korenine)

78:061.23(497.4 Ljubljana)"1794/1919"
M:1+1d
COBISS.SI-ID 224269824

288.
LAMPRET, Igor
        Rabe so�utja : dramatur�ki eseji. - Ljubljana : Mestno gledali��e ljubljansko, 2006. - (Knji�nica Mestnega gledali��a ljubljanskega)

792.01(081)
821.09-2:792.01(081)
821.163.6-4
M:3
COBISS.SI-ID 225685760

289.
        LEKSIKON cerkva na Slovenskem. �kofija Koper. - Celje : Mohorjeva dru�ba, 2004-<2006>

Dosedanja vsebina:
8: Dekanija Postojna / [avtorji gesel Metoda Kemperl, Rebecca Mo�ina, Luka Vidmar]. - 2006. - 2 zv. (259 str.). Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazala
9: Dekanija �empeter. - 2005. - 143 str. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in na str. 123-127. - Kazala
11: Dekanija Vipavska. - 2004. - 2 zv. (292 str.). - Bibliografija pri posameznih poglavjih in na str. 253-263. - Kazala

726.54(497.4-15)(031)
7.046(497.4)(031)
262.3(497.4-15):726.54(031)
D:1 M:1�
COBISS.SI-ID 215977984

290.
LEONARDO da Vinci
        Traktat o slikarstvu. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005. - (Studia humanitatis)

75.01/.02"14/15"
75(450):929 Leonardo da Vinci
7.01
M:5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 224204544

291.
MARTIN, Henry
        Jazz [Dva medija] : the first 100 years. - Second ed. - [U.S.A.] : Thomson Schirmer, 2006

785.161(091)(075.8)=111
929:785.161(091)(075.8)=111
M-1<kpl>
COBISS.SI-ID 13782585

292.
MARU�I�, Toma�
        Slovensko smu�arsko pravo in varnost na smu�i��ih. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2006

796.92(497.4)(094.5)
M:2+1� Z:1
COBISS.SI-ID 229914880

293.
        MEGA database 2006 [Elektronski vir]. - Hamburg : ChessBase, p 2006

794.1(035)(082.2.034)=111=112.2
M-2
COBISS.SI-ID 13732665

294.
MEPHAM, Michael
        Sudoku 1. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Zbirka �epna knjiga)

794.5(035)
510.6-8(035)
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 221655040

295.
MEPHAM, Michael
        Sudoku 2. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Zbirka �epna knjiga)

794.5(035)
510.6-8(035)
D:1
COBISS.SI-ID 221672704

296.
MEPHAM, Michael
        Sudoku 3 : [ure in ure zabave za va�e mo�gane]. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Zbirka �epna knjiga)

794.5(035)
510.6-8(035)
M:1 B:2
COBISS.SI-ID 221672960

297.
MILLER, Terry E.
        World music : a global journey. - New York ; London : Routledge, 2006

781.7(075.8)=111
39:78(100)(075.8)=111
784.4(100)(075.8)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13947705

298.
MUHOVI�, Jo�ef
        Umetnost in religija. - Ljubljana : KUD Logos, 2002. - (Knji�na zbirka KUD Logos)

7.046
7.01:23
M:2
COBISS.SI-ID 120867328

299.
M�LLER, Werner, 1924-2005
        Atlas arhitekture. - Beograd : Gra�evinska knjiga, 2005

Vsebina:
1: Op�ti deo ; Istorija graditeljstva od Mesopotamije do Vizantije / [prevela i] priredila za srpsko govorno podru�je Jasna Jerebi�
2: Istorija graditeljstva od romanike do danas / [prevela i] priredila za srpsko govorno podru�je Rada Ili�

72.03(091)=163.4
72(100)(091)=163.4
M:1R
COBISS.SI-ID 121636364

300.
        NORDIJSKA hoja : idealna vadba za vse telo. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2006. - (Lepa & zdrava)

796.421.035(035)
613.71(035)
M:2 B:2
COBISS.SI-ID 224287744

301.
OERTEL, Tobias
        Moja prva knjiga o nogometu. - Tr�i� : U�ila International, 2006

796.332(02.053.2)
M:2 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 224425984

302.
OSBORNE, Mary Pope
        Stara Gr�ija in olimpijske igre : stvarna priloga h knji�ici Za�ele so se olimpijske igre. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (�arobna hi�ica na drevesu)

796.032.2(38)(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224443392

303.
PAVLOVI�, Mik
        Ko�arka : teorija in metodika treniranja. - Ljubljana : Bonus Pavlovi�, 2006

796.323.015.2
M:4 B:1
COBISS.SI-ID 225284352

304.
        PLEZALNI vodniki Koro�ke. 1, Raduha. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2005

796.52(497.4-17)(036)
M:2
COBISS.SI-ID 219722496

305.
        POT do uspeha [Dva medija] : multimedijski osebni trener. - 1. natis. - Ljubljana : Palestra, 2005

796.015.132(035)
796.41(035)
M-3 B-1
COBISS.SI-ID 223597312

306.
POTO�NIK, Jerneja, 1.10.1977-
        Ideje za zavijanje daril. - �kofja Loka : Freising, [2005]

745.9:395.83(035)
395.83:745.9(035)
M:3 P:1 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 221890304

307.
        RAZPRAVE o Leonardu. - Ljubljana : Studia humanitatis, cop. 2005. - (Studia humanitatis)

75(450):929 Leonardo da Vinci(082)
75.01(082)
M:4 Z:1
COBISS.SI-ID 223611136

308.
RINC�N, Eduardo
        Antonio Vivaldi. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(450) Vivaldi A.
785.6(450):929 Vivaldi A.
929 Vivaldi A.
M:1
COBISS.SI-ID 224507904

309.
RINC�N, Eduardo
        Felix Mendelssohn. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(430) Mendelssohn-Bartholdy F.
785(430):929 Mendelssohn-Bartholdy F.
929 Mendelssohn-Bartholdy F.
M:1
COBISS.SI-ID 225304064

310.
RINC�N, Eduardo
        Franz Schubert. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(436) Schubert F.
785.7(436):929 Schubert F.
929 Schubert F.
M:1
COBISS.SI-ID 224319488

311.
RINC�N, Eduardo
        Gioacchino Rossini. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(450) Rossini G.
782(450):929 Rossini G.
929 Rossini G.
M:1
COBISS.SI-ID 224995584

312.
RINC�N, Eduardo
        Gustav Mahler. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(436) Mahler G.
785.11(436):929 Mahler G.
929 Mahler G.
M:1
COBISS.SI-ID 224995328

313.
RINC�N, Eduardo
        Johann Sebastian Bach. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(430) Bach J.S.
785(430):929 Bach J.S.
929 Bach J.S.
M:1
COBISS.SI-ID 224508160

314.
RINC�N, Eduardo
        Joseph Haydn. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(436) Haydn J.
785.7(436):929 Haydn J.
929 Haydn J.
M:1
COBISS.SI-ID 224507648

315.
RINC�N, Eduardo
        Ludwig van Beethoven. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(430) Beethoven L.van
785.11(430):929 Beethoven L.van
929 Beethoven L.van
M:1
COBISS.SI-ID 224319744

316.
RINC�N, Eduardo
        Nikolaj Rimski Korsakov. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(47) Rimskij-Korsakov N.A.
785.1(47):929 Rimskij-Korsakov N.A.
929 Rimskij-Korsakov N.A.
M:1
COBISS.SI-ID 225303808

317.
RINC�N, Eduardo
        Peter Ilji� �ajkovski. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(47) �ajkovskij P.I.
782.91(47):929 �ajkovskij P.I.
929 �ajkovskij P.I.
M:1
COBISS.SI-ID 224324608

318.
RINC�N, Eduardo
        Richard Wagner. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(430) Wagner R.
782(430):929 Wagner R.
929 Wagner R.
M:1
COBISS.SI-ID 224994560

319.
RINC�N, Eduardo
        Robert Schumann. - Beograd : Mediasat East Europe, 2006. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra)

78.071.1(430) Schumann R.
786.2(430):929 Schumann R.
929 Schumann R.
M:1
COBISS.SI-ID 224995072

320.
ROBERTS, Stephanie, 1958-
        Feng �uj : hitro in preprosto. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Amulet)

747:133.1(510)(035)
130.2(510):72.05(035)
133.1:643/645(510)(035)
M:6 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 226276608

321.
SADAR Vuga arhitekti (Ljubljana)
        Formula new Ljubljana. - Barcelona : Actar, 2006

72(497.4) Sadar Vuga=111
72(497.4)"19/20"=111
M:1
COBISS.SI-ID 1912452

322.
SCHMAUDERER, Achim
        Telovadba za hrbtenico mimogrede in na potovanju. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2006. - (Lepa & zdrava)

796.41:616.711(035)
613.71:616.711(035)
615.825:616.711-009.7(035)
M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 224276736

323.
        SEDEMDESET svetovnih �udes arhitekture. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

72(100)(084.1)
930.85(084.1)
779:72(100)
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222568960

324.
SINDEN, Pete
        Sudoku 4. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka �epna knjiga)

794.5(035)
510.6-8(035)
M:1
COBISS.SI-ID 225487104

325.
SINDEN, Pete
        Sudoku 5. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka �epna knjiga)

794.5(035)
510.6-8(035)
M:1
COBISS.SI-ID 225487360

326.
SOTLAR, Lidija, 1929-
        Spomini balerine. - Ljubljana : Slovensko komorno glasbeno gledali��e, 2006

792.8(497.4):929 Sotlar L.(092)
929 Sotlar L.
M:2
COBISS.SI-ID 228305152

327.
STRATEN, Roelof van
        Uvod v ikonografijo : teoreti�ni in prakti�ni napotki. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - (Zbirka Fundamenta artis historiae)

7.04(035)
M:4 B:1
COBISS.SI-ID 226752768

328.
�AJBER, Dorica
        Plavanje od rojstva do �ole. - Radovljica : Didakta, cop. 2006

797.21-053.3/.4(035)
M:2 P:3 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 224984576

329.
�TAMCAR, Miha
        Dueti : prispevki k slovenski popularni glasbi. - Ljubljana : UMco, 2006. - (Knji�na zbirka Premiera)

784.66(497.4)
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 224351232

330.
TISO� in en
        1001 film : najbolj�i filmi vseh �asov. - Ljubljana : UMco, 2006

791.44(100)(091)
M:1+1R B:1 Z:�
COBISS.SI-ID 225364736

331.
        TRENUTKI odlo�itve : performativno, politi�no in tehnolo�ko : umetni�ki video, filmska in interaktivna ve�medijska dela Marine Gr�ini� in Aine �mid 1982-2005. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�tvo ZAK, Dru�tvo za prou�evanje zgodovine, antropologije in knji�evnosti, 2006. - (Knji�nica ZAK)

7(497.4):929 Gr�ini� M.
7(497.4):929 �mid A.
7:621.397.4(497.4)"1982/2005"(082)
M:2
COBISS.SI-ID 225627648

332.
TSCHIRNER, Thorsten
        Vadba z ro�kami : za ve�jo skladnost : [8 minut je dovolj]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2006. - (Lepa & zdrava)

796.41.035-055.2(035)
613.71-055.2(035)
B-2 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 226840576

333.
VALETI�, �iga
        Lili in �verca : vro�i �asi celove�ernih risank. - Ljubljana : UMco, 2002. - (Zbirka Mini premiera)

778.534.662(091)
791.44(100):778.534.662(091)
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 120222464

334.
VASLE, Juan
        Ustavite svet - mundial je tu! : zgodovina, zgodbe in statistike svetovnih nogometnih prvenstev. - Ljubljana : S.V. - RSA, 2006

796.332.093.1(091)
M:1+1� B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225526272

335.
ZABEL, Igor
        Eseji I : o moderni in sodobni umetnosti. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2006. - (Oran�na zbirka)

7.01(497.4)(081)
821.163.6-4
M:3
COBISS.SI-ID 227167488


78F FILMSKA GLASBA.


336.
        EMPIRE sound tracks [Zvo�ni posnetek] : [the biggest hits from the biggest movies ]. - [Great Britain] : Universal Music TV, p 2003

Iz vsebine:
CD: Queen. Garbage. Radiohead. Happy Mondays

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13758521

337.
        FILM music [Zvo�ni posnetek] : the essential album : [over 30 classic movie themes]. - [London] : Union Square Music, p 2005

Vsebina:
CD 1: Harry Potter. Star wars. The godfather. Midnight cowboy. Jaws. Zulu. The deerhunter. Bladerunner. The piano. O brother where art thou?. Lord ofthe rings. Star trek. A fistfulof dollars. James Bond. For a few dollars more. The good, the bad and & the ugly. Once upon a time in the west. Platoon
CD 2: Apocalypse now. Gladiator. Braveheart. Dances with the wolves. Four weddings & a burial. Vertigo. Cinema paradise. The mission. Once upon a timein America. War of the worlds. Ocena's eleven. Out of Africa. Captain Corelli's mandolin. Psycho. THe silence of the lambs. American warewolf in London. Gallipoli

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13758009

338.
        RAY [Zvo�ni posnetek] : original motion picture soundtrack. - [USA] : Warner, p 2004

Vsebina: Mess around ; I've got a woman ; Hallelujah I love her so (live) ; Drown in my own tears ; (Night time is) The right time ; Mary Ann ; Hard times (No one knows better than I) ; What'd I say (live) ; Georgia on my mind ; Hit the road, Jack ; Unchain my heart ; I can't stop loving you (live) ; Born to lose ; Bye, bye, love ; You don't know me (live) ; Let the good times roll (live) ; Georgia on my mind (live)

785.16(086.76)
929 Charles R.(086.82)
M-1
COBISS.SI-ID 14572347


78J JAZZ.


339.
COBHAM, Billy
        Rudiments [Zvo�ni posnetek] : the Billy Cobham anthology. - [U.S.A.] : Atlantic Rec., 2001, p 1974

Iz vsebine: CD 1: Quadrant 4 ; All 4 one ; Total eclipse ; CD 2: Shabazz ; Neu rock'roll (outtake) ; Arroyd

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13195068

340.
GARY Burton Quartet
        Lofty fake anagram/A genuine tong funeral [Zvo�ni posnetek]. - Bury St. Edmunds : Beat Goes On Records, 2006, p 1967�1968

Iz vsebine:
CD 1: Lofty take anagram:
June the 15th, 1967
Lines
General Mojo cuts up
CD 2: A genuine tong funerla:
The opening/Interlude
Silent spring
The new national anthem/The survivors

785.161(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13955641

341.
JERNEJ Brence quartet
        Fascinating rhythm [Zvo�ni posnetek]. - [Novo mesto : Goga], p 2006. - (Glasbena zbirka Goga musica)

Vsebina: Fascinating rhythm / George Gershwin. Autumn leaves / Joseph Kosma. Selma / Amadeo Tomassi. Bluesette / Toots Thielemans. A night in Tunisia / Dizzy Gillepsie. Somewhere in the rainbow / Harold Arlen. Darn that dream / Jimmy van Heusen

785.161(086.76)
M-2
COBISS.SI-ID 5554718

342.
        NU Jazz Cool. The esential album [Zvo�ni posnetek]. - [London] : Union Square Music, p 2006

Iz vsebine: CD 1: Whatever Lola wants / Sarah Vaughan. Late nite swing / David Borsu ; CD 2: Happy / Max Sedgley. Quiet storm / Smokey Robinson

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13791801

343.
TRUFFAZ, Erik
        Face-a-face [Zvo�ni posnetek]. - [France] : Foufino Production, p 2006

Vsebina: Disc 1: Saloua ; Gedech ; Pr�sentation ; Dubophone ; Ghost drummer ; Whispering ; Parlofone ; Magrouni ; Ines ; Le reve d'Eline ; Yabous ; Outlaw ; Big wheel ; Jadwell ; Disc 2: Sweet mercy ; King B. ; Pr�sentation ; Wilfried ; Bending new corners ; The walk of the giant turtle ; Arroyo ; Flamingos ; Belle de nuit ; Betty

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 14276668


78L LJUDSKA GLASBA.


344.
KRE�I�, Matija
        Coronae [Zvo�ni posnetek]. - [S. l.] : [Samozal.] Matija Kre�i�, Ga�per Banovec, p 2005

Vsebina: Belokranjska corona 2 ; Dolenjska corona ; Srpska VPDK corona ; Gorenjska corona ; Belokranjska corona 1 ; Primorska corona ; Cerkvena corona ; �tajerska corona ; Prekmurska corona ; Rezijanska corona ; Koro�ka corona

784.4(497.4)(096.76)
785.72:787.7:786.2(086.76)
787.7(086.76)
786.2
M-2
COBISS.SI-ID 225733120


78Z ZABAVNA GLASBA.


345.
BUFFETT, Jimmy
        Now yer squawkin' [Zvo�ni posnetek]. - [G. Britain] : Snapper Music, p 2005

Iz vsebine: CD 1: The Christian ; A mile high in Denver :Truckstop salvation ; CD 2: Ace ; Death Valley lives ; High Cumberland jubilee/Comin' down slow

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13957177

346.
BUSH, Kate
        Aerial [Zvo�ni posnetek]. - [G. Britain] : EMI, p 2005

Vsebina: Disc 1: A sky of honey King of the mountain ; Pi ; Bertie ; Mrs. Barzalozzi ; How to be invisible ; Joanni ; A coral room ; Disc 2: A sea of honey ; Prelude ; Prologue ; An architect's dream ; The painter's link ; Sunset ; Aerial tal ; Somewhere in between ; Nocturn ; Aerial

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 14264380

347.
CAMINOIGRA
        Yan� [Zvo�ni posnetek]. - Ljubljana : Glasbeno dru�tvo Kuhna ; Novo mesto : Goga, p 2006. - (Goga musica)

Vsebina: Ti in jaz ; �as ta �as ; Z�ri tram ; Ati-ati ; Yan�ma ; Ati� leti� ; No�ni poljub ; Adelan ; Sevalela ; Lilla lilla ; Daji

784.66(086.76)
M-2
COBISS.SI-ID 5498142

348.
DAVE Matthews Band
        Live in Chicago 12.19.98 [Zvo�ni posnetek] : at the United Center. - [U.S.A.] : BMG Entertainment, 2001, p 1998

Vsebina: CD 1: Into ; The last stop ; Don't think the water ; #41 ; #40 ; Lie in our graves ; What would you say ; Pantala intro ; Pantala naga pampa ; Rapunzel ; Stay (Wasting time) ; CD 2: The maker ; Crash into me ; Jimi thing ; So much to say ; Too much ; Christmas song ; Watchtower intro ; ALl along the watchtower

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13748537

349.
DER�AJ, Marjana, 1936-2005
        Zvezde padajo v no� [Zvo�ni posnetek]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Zalo�ba kaset in plo��, 2006, p 1959/1984

Iz vsebine: Ven�ek slovenskih popevk ; Halo pun�ka ; Nocoj ; Moja dlan ; Glasba je kon�ana

784.66(086.76)
M-1 Z-1
COBISS.SI-ID 13871929

350.
FOGELBERG, Dan
        Home free/Souvenirs [Zvo�ni posnetek]. - Bury St. Edmunds, Suffolk : Beat Goes On Records, 2006, p 1974

Iz vsebine: CD 1: To the morning ; Hickory grove ; The river ; CD 2: Part of the plan ; Souvenirs ; There's a place in the world for a gambler

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13956665

351.
GREENBAUM, Norman
        Spirit in the sky [Zvo�ni posnetek] : the definitive anthology. - Hoom, The Netherlands : Smith & Co. Sound & Vision, cop. 2003

Iz vsebine: CD 1: Junior caddilac ; Campin' ; Japanese silky ; Weird ; School for sweet talk ; CD 2: Children of paradise ; Back home again ; Good lookin' woman ; Norman Greenbaum radio promo

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13956921

352.
        HITS of the sixties [Zvo�ni posnetek]. - [London] : Union Square Music, p 2005

Iz vsebine: CD 1: You really got me / The Kinks. Granny takes a trip / The Purple Gang ; CD 2: Telstar / The Tornados. The kettle / Colosseum

784.66(086.76)
Z-1
COBISS.SI-ID 13935673

353.
KEYS, Alicia
        Songs in A minor [Zvo�ni posnetek]. - [U.S.A.] : J Records, cop. 2002, p 2001

Vsebina: Piano & I ; Girlfriend ; How come you don't call me ; Fallin' ; Troubles ; Rock wit U ; A woman's worth ; Jane Doe ; Goodbye ; The life ; Mr. man (duet with Jimmy Cozier) ; Never felt this way ; Butterflyz ; Why do I feel so sad ; Caged bird ; Fallin' ; A woman's worth (remix)

784.66(086.76)
Z-1
COBISS.SI-ID 13919289

354.
LUC�A, Paco de
        Antolog�a [Zvo�ni posnetek]. - Madrid : Polygram Iberica, p 1995

Vsebina: 1 CD: Almoraima ; Cancion de amor ; Gloria al Nino Richardo ; S�lo quiero caminar ; Punta umbria ; Rio ancho ; Danza ritual del fuego ; Compadres ; Fuente y caudal ; Casilda ; Cepa andaluza ; Rumba improvisada ; 2 CD: Zyryab ; Guajiras de Lucia ; Cobre ; Monasterio de sal ; Cana de azucar ; Barrio la Vina ; Tio Sabas ; La Barrosa ; La cueva del Gato ; Chiquito ; En la Caleta ; Entre dos aguas ; Aranjuez

784.66(086.76)
D-1 Z-1
COBISS.SI-ID 9815097

355.
LYNYRD Skynyrd
        Gimme back my bullets [Zvo�ni posnetek]. - De Luxe ed. - [USA] : Geffen Records, p 2006

Iz vsebine: Gimme back my bullets ; Double toruble ; I got the same old blues ; Double trouble (alternate)

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13957689

356.
        NEW wave greats 1976-1983 [Zvo�ni posnetek]. - Repertoire Records, p 1999. - [S. l.]

Iz vsebine:
CD 1: Sex & drugs & rock & roll / Ian Dury and the Blockheads. Deisre me / The Doll. Stand or fall / The Fixx. Love will tear us apart / Joy Division
CD 2: Shapes of things to come / The Headboys. Making plans for Nigel / XTC. Ghost town / The Specials. New rose / The Damned

784.66(086.76)
Z-1
COBISS.SI-ID 13935161

357.
        PARIS en chansons [Zvo�ni posnetek]. - [Paris] : Wagram Music, p 2004

Vsebina: CD 1: La romance de Paris / Charles Trenet. Padam, padam / Edith Piaf. Les grands boulevards / Yves Montand. Sous le ciel de Paris / Juliette Greco. Le pont mirabeau / Leo Ferre. A St. Germain des pres / Henri Salvador. Les amoureux des brancs publics / Georges Brassens. Les chris de ma ville / Charles Aznavour & Pierre Roche. Un gamin de Paris / Mick Micheyl. Rue de lappe / Mouloudji. Ballade des places de Paris / Les Freres Jacques. A Paris / Francis Lemarque. Pigalle / Georges Ulmer. Paris c'est trop grand pour moi / John William. Mademoiselle se Paris / Jacqueline Francois ; CD 2: Paris canaille / Catherine Sauvage. L'ile St Louis / Michele Arnaud. Journee de Paris / Georges Guetary. Sous les ponts de Paris / Lucienne Delyle. Paris je t'aime d'amour / Maurice Chevalier. A joinville le pont / Bourvil. Rue lepic / Patachou. Menilmontant / Charles Trenet. Les amants de Paris / Edith Piaf. Il n'y a qu'un Paris / Andre Dassary. Moulin rouge / Line Renaud. Paris, tu n'as pas change / Jean Sablon. De la madeleine a l'opera / Lucienne Boyer. Paris, voici Paris / Tino Rossi. Fleur de Paris / Jacques Helian

784.66(086.76)
Z-1
COBISS.SI-ID 12929333

358.
        The PIANO and the song [Zvo�ni posnetek]. - [London] : Universal, p 2003

Iz vsebine: CD 1: The way it is / Bruce Hornsby and the Range. Giving it all away / Roger Daltrey ; CD 2: Private investigations / Dire Straits. Music / John Miles

784.66(086.76)
Z-1
COBISS.SI-ID 13935417

359.
RONSTADT, Linda
        The best of Linda Ronstadt [Zvo�ni posnetek] : the Capitol Years. - [USA] : Capitol Records, p 2006

Iz vsebine: CD 1: Hand sown --- home grown (1969): Baby you've been on my mind ; The only mama that'll walk the line ; The Dolphins. Silk purse (1970): Lovesick blues ; Louise ; Life is like a mountain railway ; CD 2: Linda Ronstadt (1972): Rock me on the water ; In my reply ; Long long time. Heart like a wheel ( 1974): You're no good ; When will I be loved ; You can close your eyes

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13957433

360.
        SOUL Jazz Records presents Tropic�lia [Zvo�ni posnetek] : a Brazilian revolution in sound. - London : Soul Jazz Records, p 2005

Iz vsebine: Bat Macumba / Gilberto Gil. Sebastiana / Gal Costa. Lost in the paradise / Caetano Veloso

784.4(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13957945

361.
VIA ofenziva
        Punk u Lublan [Zvo�ni posnetek] : Via ofenziva. - Ljubljana : Nika Recoords, p 2006. - ([Arhivska fonografska zbirka)

Iz vsebine: Proleter / Proletarian ; Mrtvi igralci / Dead actors ; O moja punca / Oh my girl

784.66(497.4)(086.76)
Z-1
COBISS.SI-ID 13922617


79A-DVD ANIMIRANI FILM NA DVD-JU


362.
        ALOHA Scooby-doo! [Videoposnetek]. - Ljubljana : JA-MI, 2006, p 2005

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 14304572

363.
        ANDY Pandy [Videoposnetek] = [Jani Nani. Piknik] : [13 zgodbic]. - Ljubljana : Video art, cop. 2003, p 2001

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 16872503

364.
        ASTRID Lindgren's Pippi Longstocking. [1] [Videoposnetek] = Pika Nogavi�ka. 1. - Ljubljana : RTV Slovenija, Zalo�ba kaset in plo��, 2006, cop. 1997

Vsebina: Pika se vrne v vilo �ira-�ara ; Pika gosti vlomilca ; Pika ne proda vile �ira-�ara

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 5373470

365.
        ASTRID Lindgren's Pippi Longstocking. [2] [Videoposnetek] = Pika Nogavi�ka. 2. - Ljubljana : RTV Slovenija, Zalo�ba kaset in plo��, 2006, cop. 1997

Vsebina: Pika se pelje z balonom ; Pika odpluje na Ju�no morje ; Pika sre�a tatova biserov

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 5373214

366.
        ASTRID Lindgren's Pippi Longstocking. [3] [Videoposnetek] = [Pika Nogavi�ka. 3]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Zalo�ba kaset in plo��, 2006, cop. 1997

Vsebina: Pika gre domov ; Pika nastopi na veliki tekmi ; Pika tekmuje v preskakovanju ovir

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 5372958

367.
        ASTRID Lindgren's Pippi Longstocking. [4] [Videoposnetek] = [Pika Nogavi�ka. 4]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Zalo�ba kaset in plo��, 2006, cop. 1997

Vsebina: Pika sre�a mojstra kriminala ; Pika do�ivi brodolom ; Pika re�i dom za upokojence

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 5373726

368.
        ASTRID Lindgren's Pippi Longstocking. [5] [Videoposnetek] = [Pika Nogavi�ka. 5]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Zalo�ba kaset in plo��, 2006

Vsebina: Pika gre na semenj ; Pikin Bo�i� ; Pika no�e postati velika

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 5373982

369.
        BIONICLE. 2, Legends of Metru Nui [Videoposnetek] = [Bionicle. 2, Legende o Metru Nuiju]. - Ljubljana : Con film, p 2005

791.43-312.9(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 13682745

370.
        CHICKEN little [Videoposnetek] = Mali pi��ek. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2005

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 11742522

371.
        INSPECTOR Gadget's last case [Videoposnetek] = In�pektor Gadget. Zadnji primer. - Ljubljana : Video art, cop. 2004

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 16746295

372.
        LADY and the tramp [Videoposnetek] = Dama in potepuh. - Special ed. - Ljubljana : Con film, 2005, p 1955

778.5(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 11726906

373.
        LADY and the tramp. Part II, Scamp's adventure [Videoposnetek] = Dama in potepuh. [Del ]II, [�vrkova pustolov��ina]. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2001

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 11727162

374.
        MAJA the bee. [5], Maja and the earthworm Max [Videoposnetek] = �ebelica Maja. [5, Maja in de�evnik Max]. - Ljubljana : Video art, cop. 2004

Vsebuje �e: Maja and the frog = Maja in �aba

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 13738041

375.
        MAJA the bee. Maja and Iffi in the rain [Videoposnetek] = �ebelica Maja. [6], Maja med poplavo = Maja in kresni�ek Marko. - Ljubljana : Video art, cop. 2004. - (Maja the bee and her adventures)

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 2589331

376.
        POSTMAN Pat. Takes the bus [Videoposnetek] = Po�tar Peter. Avtobus. - Ljubljana : Video art, cop. 2004, p 1981

Vsebuje: Avtobus ; Barometer ; Tuba ; Svin�eni vojak[i]

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 13837881

377.
        STRAWBERRY shortcake's [Videoposnetek] : Get well adventure = Jagodka ozdravi Hi-konji�ka. - Ljubljana : Videoart, 2004, cop. 2002. - (Strawberry shortcake)

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 14304316

378.
        The TALE of Jack Frost [Videoposnetek] = [Pravljica o Jakcu Frostu]. - Ljubljana : Con film, 2004, cop. 1996

778.534.662(0.053.2)(086.82)
P-2 B-2
COBISS.SI-ID 13691705

379.
        THOMAS the tank engine & friends [Videoposnetek] = Lokomotiv�ek Toma� in prijatelji = [Poldi, Jakob in uspe�en dan]. - Ljubljana : Video art studio, 2004, p 1999

Vsebuje: Edvard, Brane in res koristna zabava ; Bren�anje ; Gremo na obalo ; En po�ten obrat ; Lokomotne s prikolicami ; Sre�a v nesre�i ; Oliver prizna svojo zmoto ; Bucko ; Junaki ; Poldi, Jakob in uspe�en dan

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 5552789

380.
        THOMAS the tank engine & friends. Daisy [Videoposnetek] = Lokomotiv�ek Toma� in prijatelji. Suzi. - Ljubljana : Video art, cop. 2004, 1991

Vsebuje: Suzi ; Poldijeva nezgoda ; Diezelska lokomotiva ; Na napa�ni poti ; Edvardovo juna�tvo ; Vlask duhov ; Slamanato stra�ilo ; Poldijeva obljuba ; Nesre�a nikoli ne po�iva ; Gorazd in slavni gost

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 13751865

381.
        TOM & Jerry. The fast and the furry [Videoposnetek] = Tom & Jerry. Hitra kosmatinca. - Ljubljana : JA-MI, 2006, [p 2005]

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B1- P-1
COBISS.SI-ID 5553813

382.
        TREASURE Island [Videoposnetek] = Otok zakladov. - Ljubljana : Video art, cop. 2004

778.534.662(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 13751609

383.
        WALLACE & Gromit. The curse of the Were-rabbit [Videoposnetek] = Wallace in Gromit. Prekletstvo Strahouhca. - �kofljica : BLITZ film & video distribution, 2006, p 2005

792.97(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 14296380


79I-DVD IGRANI FILM NA DVD-JU


384.
        ANTHONY Zimmer [Videoposnetek] ; Swimming pool = Bazen. - Vojnik : Fivia ; Ljubljana : Mladina, 2006, p 2005 (1), 2003(2)

791.43-312.4(086.82)
791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 16668471

385.
        BECAUSE of Winn-Dixie [Videoposnetek] = [Zaradi Winnija Dixieja]. - Ljubljana : Con film, p 2005

791.43(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 11704378

386.
        The BIG white [Videoposnetek] = [Obupna belina]. - Ljubljana : Cinemania group, 2006, p 2005

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 11780154

387.
        CAMILLE [Videoposnetek] = Dama s kamelijami. - Ljubljana : JA-MI, 2005, p 1936

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 13677113

388.
        CAPOTE [Videoposnetek]. - �kofljica : BLITZ film & video distribution, 2005, p 2005

791.43-312.6(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 11765050

389.
        CAPTAIN Corelli's mandoline [Videoposnetek] = Corellijeva mandolina. - Vojnik : Fivia ; Ljubljana : Mladina, 2006, p 2001

791.43-311.2(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 13961785

390.
        CHARLIE and the chocolate factory [Videoposnetek] = �arli in tovarna �okolade. - Ljubljana : JA-MI, p 2005

791.43(0.053.2)(086.82)
P-1 B-1
COBISS.SI-ID 11700026

391.
        The CHRONICLES of Narnia. The lion, the witch and the wardrobe [Videoposnetek] = [Zgodbe iz Narnije. Lev, �arovnica in omara]. - Ljubljana : Con film, p 2005

791.43(0.053.2)(086.82)
B-1 P-2
COBISS.SI-ID 11730234

392.
        COFFEE and cigarettes [Videoposnetek] = Kava in cigarete. - Ljubljana : Cinemania Group, 2006, p 2003

791.43-22(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 13761337

393.
        The CORNER [Videoposnetek] = Na vogalu. - Ljubljana : JA-MI, 2006, p 2000

Epizode: Gary's blues ; Deandre's blues ; Fran's blues ; Dope fend blue ; Corner boy blues ; Everyman's blue

791.43-311.2(086.82)
M-1
COBISS.SI-ID 14343484

394.
        CRASH [Videoposnetek] = Usodna nesre�a. - �kofljica : BLITZ film & video distribution, 2005, p 2004

791.43-311.2(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 11764282

395.
        DEAD fish [Videoposnetek] = Mrtvi g. Fish. - Ljubljana : Cinemania group, 2006, p 2004

791.43-311.3(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 13987385

396.
        The DIVINE Michelangelo [Videoposnetek] = Bo�anski Michelangelo. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2004

791.43-312.6(086.82)
B-1 M-1 P-1
COBISS.SI-ID 13735737

397.
        The DOORS [Videoposnetek] = Doors. - Vojnik : Fivia ; Ljubljana : Mladina, 2005, p 1991

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 5372561

398.
        EAST of Eden [Videoposnetek] = Vzhodno od raja. - [Posebna dvojna izd.]. - Ljubljana : JA-MI, 2005, p 1955

791.43-311.2(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 2846525

399.
        The ENGLISH patient [Videoposnetek]. - Ljubljana : Mladina ; Vojnik ; Fivia, 2006, p 1996

791.43-311.2(086.82)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 13961529

400.
        FAILURE to launch [Videoposnetek] = [�ez 30 in �e pri tastarih]. - Ljubljana : Karantanija cinemas, p 2006

791.43-22(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 14358076

401.
        FINDING Neverland [Videoposnetek] = V iskanju de�ele Nije. - Vojnik : Fivia ; Ljubljana : Mladina, 2005, p 2004

791.43-312.6(086.82)
929 Barry J.M.(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 222711808

402.
        GENGHIS Khan [Videoposnetek] = D�ingis kan. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2005

791.43-312.6(086.82)
929 D�ingiskan (086.82)
B-1 M-1 P-1
COBISS.SI-ID 13768761

403.
        GHOST dog [Videoposnetek] : the way of samurai = Duh psa : Samurajeva pot. - Vojnik : Fivia ; Ljubljana : Mladina, 2006, p 1999

791.43-311.3(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 13765689

404.
        HARRY Potter and the goblet of fire [Videoposnetek] = Harry Potter in ognjeni kelih. - [Posebna dvojna izd.]. - [S. l.] : Warner Bros, 2006, p 2005

Vsebina:
DVD 1: Film
DVD 2: Posebni dodatki

791.43(0.053.2)(086.82)
B-1 M-1 P-2
COBISS.SI-ID 13751097

405.
        HOLY Lola [Videoposnetek] = [Drama v Kambod�i]. - Ljubljana : BLITZ film & video distribution, 2005, p 2004

791.43-311.2(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 13915193

406.
        JASON and the Argonauts. The journey from boy to man [Videoposnetek]. Jazon in Argonavti. Kako je de�ek postal mo�. The journey home = Odisej. Vrnitev iz Troje. - Ljubljana : Con film, 2006, cop. 2004. - (Ancient Greek heroes)

791.43-311.3(086.82)
B-1 P-1 M-1
COBISS.SI-ID 13736505

407.
        KIKA [Videoposnetek] = Kika. - Ljubljana : Mladina ; Vojnik : Fivia, 2005, p 1993

791.43-311.2(086.82)
M-2
COBISS.SI-ID 5321617

408.
        The KILLING fields [Videoposnetek] = Polja smrti. - Vojnik : Fivia ; Ljubljana : Mladina, 2005, p 1984

791.43-311.6(086.82)
M-2 B-1
COBISS.SI-ID 5372305

409.
        LASSIE [Videoposnetek] : the new beginning = Lassie : nov za�etek. - Ljubljana : Art video, 2006, p 1978

791.43(0.053.2)(086.82)
B-1 P-3
COBISS.SI-ID 13986361

410.
        LAST days [Videoposnetek] = [Zadnji dnevi]. - Ljubljana : BLITZ film & video distribution, p 2005

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 13819961

411.
        LEONARDO da Vinci [Videoposnetek] = Leonardo da Vinci : the man who wanted to know everything = mo�, ki je �elel vedeti vse. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2003

791.43-312.6(086.82)
B-1 M-1 P-1
COBISS.SI-ID 13735481

412.
        The LUZHIN defence [Videoposnetek] = Lu�inova obramba. - Ljubljana : BLITZ film & video distribution, 2006, p 2000

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 13914681

413.
        MEMOIRS of a geisha [Videoposnetek] = [Gej�a]. - �kofljica : BLITZ film & video distribution, 2006, p 2005

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 11748922

414.
        MRS. Doubtfire [Videoposnetek] = O�ka v krilu. - Ljubljana : Con film, 2006, p 1993

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 13835833

415.
        NOEL [Videoposnetek]. - Ljubljana : Karantanija cinemas, 2006, p 2004

791.43-311.2(086.82)
M-1
COBISS.SI-ID 13842745

416.
        ODGROBADOGROBA [Videoposnetek]. - Ljubljana : Staragara, 2006, p 2005

791.43-22(086.82)
B-1 P-3
COBISS.SI-ID 13986873

417.
        PRIDE & prejudice [Videoposnetek] = Prevzetnost in pristranost. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2005

791.43-311.2(086.82)
M-1
COBISS.SI-ID 13822521

418.
        PRIME [Videoposnetek] = Snaha, da te kap. - Ljubljana : Cinemania Group, 2006, p 2005

791.43-227(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 2232500

419.
        A RIVER runs through it [Videoposnetek] = Reka poje mi. - Ljubljana : Mladina ; Vojnik : Fivia, 2005, p 1992

791.43-311.2(086.82)
M-3 B-2
COBISS.SI-ID 7557794

420.
        A ROOM with a view [Videoposnetek] = Soba z razgledom. - �kofljica : BLITZ film & video distribution, 2006, p 1985

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 14354492

421.
        SIN city [Videoposnetek] = Mesto greha Franka Millerja. - Vojnik : Fivia ; Ljubljana, p 2005

791.43-312.4(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 10052255

422.
        SODOBNA zgodovina. Fidel Castro [Videoposnetek] : vita di un revoluzionario = �ivljenje revolucionarja. - [S. l.] : Il centro storiche : Novi mediji ; Kranj : Mediafilm, p 2006. - (Velika imena dvajsetega stoletja)

791.43-312.6(086.82)
929 Castro F. (086.82)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 2285518

423.
        SODOBNA zgodovina. Mao Cetung [Videoposnetek] : vsak dolgi pohod se za�ne z majhnim korakom = Mao Tse-tung : ogni lunga marcia comincia con un piccolo passo. - Milano : Finson ; Zagreb : Novi mediji ; Kranj : Mediafilm, p 2006. - (Velika imena 20. stoletja)

791.43-312.6(086.82)
929 Mao Zedong (086.82)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 13823033

424.
        SODOBNA zgodovina. Stalin [Videoposnetek] : jekleni mo� = Luomo d'acciaio. - [S. l.] : Il Centro Storicho ; Zagreb : Novi mediji ; Kranj : Mediafilm, 2006. - (Velika imena 20. stoletja)

791.43-312.6(086.82)
929 Stalin J. V. (086.82)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 2285774

425.
        SODOBNA zgodovina. Tito [Videoposnetek] : posmrtna avtobiografija. - [S. l.] : NTB ; Zagreb : Novi mediji ; Kranj : Mediafilm, 2006, cop. 2003. - (Velika imena dvajsetega stoletja)

791.43-312.6(086.82)
929 Tito (086.82)
M-2 B-1
COBISS.SI-ID 2285262

426.
        SOFRA iz �avne pe�i [Videoposnetek] : portret Antona Sovreta. - La�ko : Vigred, 2006, p 2005

791.43-312.6(086.82)
929 Sovre A.(086.82)
M-1
COBISS.SI-ID 226702592

427.
        TAEGUKGI [Videoposnetek] = Brata v vojni. - Fivia. - Vojnik : Mladina ; Ljubljana, 2005, p 2004

791.43-311.6(086.82)
M-3
COBISS.SI-ID 16113463

428.
        The TALENTED Mr. Ripley [Videoposnetek] = Nadarjeni gospod Ripley. - Ljubljana : Mladina : Cinemania group, 2006, p 1999

791.43-312.4(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 13961273

429.
        TOMMY boy [Videoposnetek] = [Toma�ek]. - Ljubljana : Karantanija cinemas, 2006, p 1995

791.43-22(086.82)
M-1
COBISS.SI-ID 13778233

430.
        The UPSIDE of anger [Videoposnetek] = Jezne in zaljubljene. - Vojnik : Fivia ; Ljubljana : Mladina, p 2005

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 14788667

431.
        VOCES inocentes [Videoposnetek] = Glas nedol�nih. - �kofljica : BLITZ film & video distribution, 2005, p 2004

791.43-311.2(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 11768122

432.
        The WEATHER man [Videoposnetek] = [Vremenar]. - Ljubljana : Karantanija cinemas, 2006, p 2005

791.43-311.2(086.82)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 11748410

433.
        The WHITE countess [Videoposnetek] = [Bela grofica]. - �kofljica : BLITZ film & video distribution, 2006, p 2005

791.43-311.2(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 11764794

434.
        The WIZARD of Oz [Videoposnetek] = �arovnik iz Oza. - Ljubljana : JA-MI, 2006, p 1939

791.43(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 11933746

435.
        �IVLJENJE kot v filmu [Videoposnetek] : [igrani celove�erni mladinski film] = [Life is like a movie]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Zalo�ba kaset in plo��, [2006], p 2004

791.43(497.4)(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 11783218


79L-DVD LUTKOVNI FILM NA DVD-JU


436.
        LITTLE people. Edi and the cornstalk [Videoposnetek] = Moj mali svet. Edi in koruza : big discoveries. - Ljubljana : Video Art, cop. 2004

Vsebuje: Edi in koruza ; �abec in ra�ke ; Janko, Edi in Sara ; O opici, ki je videla slona ; Sonjina ov�ka ; Detektiv Miha ; Sarina pesmica ; Edijevi sorodniki na obisku ; Kdaj je preve� ; Okusi tak�ni in druga�ni ; Vsi za ovcami

792.97(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 7921716

437.
        THOMAS the tank engine & friends [Videoposnetek] = Lokomotiv�ek Toma� in prijatelji. [Henrikov gozd]. - Ljubljana : Video art, cop. 2004, 1999

Vsebuje: Ga�perjeva ra�ka ; Toma� se zaleti ; Toma�, Poldi in zmaj ; Poredna dizelska lokomotiva ; Henrikov gozd ; Te�ave z blatom ; Jakobu ni do �ale ; Toma�, Poldi in po�tni vlak ; Na Toma�a se lahko zanesete ; Tobi se znajde v nevarnosti

792.97(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 5411102

438.
        WALLACE and Gromit [Videoposnetek] = [Wallace & Gromit : 3 nore pustolov��ine]. - Ljubljana : Con film, 2005, p 1989/1995

Vsebuje: Zabaven izlet = A grand day out ; Napa�ne hla�e = The wrong trousers ; Bli�nje sre�anje = A close shave

792.97(0.053.2)(086.82)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 14294332


8


439.
HOROWITZ, Anthony, 1955-
        Krokarjeva vrata. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Mo� Petih)

821.111-93-312.9
M:2 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 227259648

440.
MCCORMICK, Rosie
        Poletna pravljica : zlatice in marjetice. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Zgodbe o letnih �asih)

821.111-93-32
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225629440

441.
SCHOBER, Michael
        Jaz bila bi divja ov�ka : klip-klap knjiga. - Ljubljana : Kres, 2006

821.112.2-93-1
P:1A+4 B:4
COBISS.SI-ID 226011392


80 JEZIKOSLOVJE.


442.
ALBRETTI, Andrea
        Colloquial Slovene [Ve� medijev] : the complete course for beginners. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2006

Vsebina:
Kaseta 1: Pronunciation : lessons 1-3, 4-6
Kaseta 2: Lessons 7-10, 10-13
CD 1: Lesson 1-6
CD 2: Lesson 7-13

811.163.6'24(075.4)(076)=111
M-1
COBISS.SI-ID 13945657

443.
ALBRETTI, Andrea
        Slovene [Dva medija]. - London : Hodder Education, cop. 2006. - (Teach yourself)

811.163.6'24(075)(035)=111
M-1
COBISS.SI-ID 57689089

444.
BACHIR, Talia
        Slovnica klik za klikom. Franco��ina [Elektronski vir]. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Pons) (Interaktivna slovnica za za�etnike)

811.133.1'24(086.034.4)(075)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 5574195

445.
BRESLAUER, Christine
        Klik za klikom. Nem��ina [Elektronski vir]. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Pons) (Interaktivni te�aj za za�etnike)

811.112.2'24(086.034.4)(075)
M-1
COBISS.SI-ID 226901248

446.
BRESLAUER, Christine
        Korak naprej. Nem��ina [Dva medija] : nadaljevalni avdiote�aj = komplet za samou�eje. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Pons)

Vsebina:
Vodnik lingua
Priro�nik
[1] CD
[2] CD: CD za mimogrede

811.112.2'24(075)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 228181504

447.
GARC�A Brisa, Rosario
        Korak naprej. �pan��ina [Dva medija] : nadaljevalni avdiote�aj = komplet za samou�enje. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Pons)

Vsebina:
Vodnik lingua
Priro�nik
[1] CD
[2] CD: CD za mimogrede

811.134.2'24(075)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 228133888

448.
KAFOL, Igor
        Hrva�ko-slovenski slovar, slovensko-hrva�ki slovar. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - (Slovarji zalo�be Modrijan)

811.163.42'374=163.6
811.163.6'374=163.42
M:1 B:1 Z:1�
COBISS.SI-ID 226777856

449.
KO�ELJ, Karlina
        Angle��ina malo druga�e : zbirka vaj za angle�ki jezik za zaklju�ne letnike srednjih �ol. - Slovenske Konjice : samozal., 2006

811.111(075.3)(076.1)
M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 226615040

450.
KRISTEVA, Julia
        Lingvisti�ni teksti : razprave. - Piran : Obalne galerije, 2005. - (Edicija Artes)

81:1(081)
81'37
81'367
M:2
COBISS.SI-ID 11315505

451.
LE�I�, Rada
        Slovenski glagol : oblikoslovni priro�nik in slovar slovenskih glagolov = Das slowenische Verb : morphologisches Hand- und W�rterbuch der slowenischen Verben. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC = ZRC-Verlag, 2006

811.163.6'367.625(038)=163.6=112.2
M:2
COBISS.SI-ID 225128704

452.
LE�I�, Rada
        Slovenski glagol : oblikoslovni priro�nik in slovar slovenskih glagolov = Il verbo sloveno : manuale morfologico e dizionario dei verbi sloveni. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC = Casa Editrice ZRC, 2006

811.163.6'367.625(038)
811.163.6'374=131.1
M:2
COBISS.SI-ID 227028736

453.
LIVESEY, Rupert
        Popotni kompas. Angle��ina : jezikovni in medkulturni vseved za popotovanja : [jezikovni priro�nik]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006

811.112.2'24(035)
M:3 B:2 Z:1SP
COBISS.SI-ID 227019776

454.
LIVESEY, Rupert
        Popotni kompas. Nem��ina : jezikovni in medkulturni vseved za popotovanja : [jezikovni priro�nik]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006

811.112.2'24(035)
M:3 B:2 Z:1SP
COBISS.SI-ID 227000320

455.
L�PEZ S�nchez, Mar�a Engracia
        Klik za klikom. �pan��ina [Elektronski vir]. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Pons) (Interaktivni te�aj za za�etnike)

811.134.2'24(086.034.4)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 226900480

456.
LOTMAN, Jurij Mihajlovi�
        Znotraj misle�ih svetov : �lovek - tekst - semiosfera - zgodovina. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2006. - (Studia humanitatis)

81'22:82
81'22:008
M:2
COBISS.SI-ID 229536512

457.
        MALI angle�ko-slovenski slovar & slovensko-angle�ki slovar = English-Slovenian & Slovenian-English pocket dictionary. - Ljubljana : DZS, 2006

811'374=111=163.6
M:1 P:1
COBISS.SI-ID 225272576

458.
MARINI, Raffaella
        Popotni kompas. Italijan��ina : jezikovni in medkulturni vseved za popotovanja : [jezikovni priro�nik]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006

811.131.1'24(035)
COBISS.SI-ID 226959104

459.
        MARKSIZMI in jezikoslovje : Bahtin/Volo�inov, Stalin, Williams. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�tvo za sodobno dru�benopoliti�no polemiko - Agregat, 2005. - (Zbirka Oktobra)

Vsebuje tudi: Marksizem in filozofija jezika. Osnovni problemi sociolo�ke metode v znanosti o jeziku ; Mihail M. Bahtin / Valentin N. Volo�inov ; Marksizem in vpra�anja jezikoslovja / Josip V. Stalin ; Marksizem in knji�evnost / Raymond Williams

81:1(082)
141.82:81(082)
M:2
COBISS.SI-ID 223654912

460.
MIRJANI�, Anita
        Te�aj retorike. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (U�iteljeva knji�nica)

808.5(035)
M:2 P:2 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 226120448

461.
PEVEC, Zoran
        Kako narediti pesem ---. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2006

808.1:82.0-2(035)
82.0-1:808.1
M:3
COBISS.SI-ID 229238528

462.
PLETER�NIK, Maks
        Slovensko-nem�ki slovar. - Transliterirana izd. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - (Zbirka Slovarji)

Vsebina: Del 1: A-O ; Del 2: P-�

811.163.6'374=112.2
M:1�
COBISS.SI-ID 225919744

463.
ROUSSEAU, Pascale
        Klik za klikom. Franco��ina [Elektronski vir]. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Pons) (Interaktivni te�aj za za�etnike)

811.133.1'24(086.034.4)(075)
M-1
COBISS.SI-ID 226901504

464.
SOLDEVILA, Michele
        Na de�eli : slikovni slovar�ek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Besedna lepljenka)

811.163.6'374.3(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224124416

465.
SOLDEVILA, Michele
        Na morju : slikovni slovar�ek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Besedna lepljenka)

811.163.6'374.3(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224124928

466.
SU�REZ Lasierra, Mar�a
        Slovnica klik za klikom. �pan��ina [Elektronski vir]. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Pons) (Interaktivna slovnica za za�etnike)

811.134.2'24(086.034.4)(075)
M:1 B:1
COBISS.SI-ID 5573427

467.
�LENC, Sergij
        Veliki slovensko-italijanski slovar = Grande dizionario sloveno italiano. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2006. - (Slovarji DZS)

811.163.6'374=131.1
M:2+1� B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225272832

468.
TRIBE, Simon
        Korak naprej. Angle��ina [Dva medija] : nadaljevalni avdiote�aj = komplet za samou�enje. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Pons)

Vsebina:
Vodnik lingua
Priro�nik
CD [1]
CD [2]: CD za mimogrede

811.111'24(075)
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 228120832

469.
TYSON-Ward, Sue
        Portuguese conversation [Zvo�ni posnetek]. - London : Hodder Education, p 2006. - (Teach yourself)

811.134.324(075)(086.76)=111
M-1
COBISS.SI-ID 13734969

470.
URBAS, Janja
        Situacii, mnenija, upra�nenija = Situacije, mnenja, vaje : u�benik ruskega jezika. - Ljubljana : Odin, 2005

811.161.1(075.8)
D:1u� M:4 Z:1�
COBISS.SI-ID 222526464


82.0 LITERARNA ZGODOVINA, TEORIJA IN KRITIKA.


471.
        ANTON Toma� Linhart : jubilejna monografija ob 250-letnici rojstva. - Ljubljana : Slovenski gledali�ki muzej ; Radovljica : Muzeji radovlji�ke ob�ine, 2005

821.163.6.09 Linhart A.T.(082)
930.85(497.4)(082)"17"
012 Linhart A.T.
M:1
COBISS.SI-ID 222839552

472.
MAHNI�, Jo�a
        Od Zoisa prek moderne do Kocbeka : razprave, kritike, zapisi. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006. - (Razprave in eseji)

821.163.6.09(081)
82.09(081)
M:4 Z:1
COBISS.SI-ID 226045184

473.
MILLER, Margaret
        Gospa Bovary, Gustave Flaubert : vodnik po romanu Gospa Bovary. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Sparknotes)

821.133.1.09 Flaubert G.
D:1U� M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225335808

474.
MI�OSZ, Czes�aw
        Pri�evanje poezije : �est predavanj o stiskah na�ega stoletja. - Ljubljana : Dru�tvo Apokalipsa, 2006. - (Filozofska zbirka Aut)

821.09-1
M:2
COBISS.SI-ID 227016448

475.
ONE thousand and one
        1001 books you must read before you die. - Reprinted. - London : Cassell Illustrated, 2006

821.09(048)=111
M:1� P:1�
COBISS.SI-ID 5601941

476.
SMOLEJ, Tone
        Retori�ne figure. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2006

82.0:808.5(075)
M:3
COBISS.SI-ID 225212160

477.
        SVETOVNA knji�evnost. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - (Drobnogled)

821.09(084.2)
M:1R+1�
COBISS.SI-ID 229585408

478.
�INK, Jure
        Pregled svetovne knji�evnosti : priro�nik za potovanje skozi knji�evnost. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2006. - (Kresnice)

821.09(091)(035)
M:3 P:1 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 226024704


821 KNJI�EVNOST.


479.
ALLENDE, Isabel, 1942-
        Moja umi�ljena de�ela. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.134.2(83)-94
M:10 B:2 Z:2
COBISS.SI-ID 224931072

480.
AMBJORNSEN, Ingvar
        Na pol prisoten. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.113.5-32
821.113.5.09 Ambjornsen I.
M:4 Z:1
COBISS.SI-ID 225827072

481.
ANDERSON, Pamela, 1967-
        Zvezda v vrtincu slave. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111(73)-311.2
B-2 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 225119488

482.
ARTA�, Ivan
        Zara��ene stezice. - Trst : Mladika, 2006

821.163.6-32
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 2357484

483.
A�KERC, Anton, 1856-1912
        Med Turki in Rusi. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.163.6-992
821.163.6.09 A�kerc A.
M:2
COBISS.SI-ID 229926400

484.
ATXAGA, Bernardo, 1951-
        Harmonikarjev sin. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.361-311.2
821.361.09 Atxaga B.
B-1 M-7 Z-1
COBISS.SI-ID 227322112

485.
BABA�I�, Esad
        Divan. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.163.6-1
821.163.6.09 Baba�i� E.
M:2
COBISS.SI-ID 228055808

486.
BANVILLE, John
        The sea [Zvo�ni posnetek] : [lightly abridged]. - Isle of Man : Pan Macmillan, cop. 2006

821.111(417)-312.2=111(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13869625

487.
BARTOL, Vladimir
        Mladost pri Svetem Ivanu. - Ljubljana : Sanje, 2003-<2006>

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Svet pravljic in �arovnije / [uvodna beseda Du�an Jelin�i�]. - 2003. - 349 str. - Iskanje zaklada na Razklanem hribu / Du�an Jelin�i�: str. 8-29. - Opombe
Knj. 2: Pot do u�enosti / [uvodno besedilo Du�an Jelin�i�]. - 2006. - 295 str.

821.163.6-94
929 Bartol V.
D:2 M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 126930176

488.
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        Izbrana dela. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2004-<2006>

Dosedanja vsebina:
1: Murphy, 1938 / prevod Jo�e Stabej. - 2004. - 163 str. - Prevod dela: Murphy
2: Watt, 1953 / prevod Jo�e Stabej. - 2004. - 205 str. - Prevod dela: Watt
3: Zgodnje pesmi, proza, eseji / prevod Andrej E. Skubic, Tina Mahkota. - 2004. - 241 str. - Vsebina: Kurboskop = Whoroscope ; Ehine kosti = Echo's bones ; Ve� osti kot slasti = More pricks than kicks ; Dante --- Bruno, Vico --- Joyce = Dante --- Bruno, Vico --- Joyce ; Proust = Proust
4: Molloy, 1951 / prevod Akle� Berger. - 2005. - 166 str. - Prevod dela: Molloy
5: Malone umira, 1951 / prevod Ale� Berger. - 2005. - 108 str. - Prevod dela: Malone meurt
6: Neimenljivi / prevod Ale� Berger. - 2005. - 116 str. - Prevod dela: L'innommable
7: Novele in besedila za ni� / prevod Ale� Berger. - 2006. - 96 str.
8: Igre / prevod Ale� Berger, Tina Mahkota, Sre�ko Fi�er. - 2006. - 185 str. - Vsebina na nasl. str.: �akajo� Godota ; Konec igre ; Krappov zadnji trak ; O krasni dnevi ; Igra
9: Kasne igre, proza, pesmi / prevod Tina Mahkota, Ale� Berger. - 2006. - 191 str. - Pregled �ivljenja in dela Samuela Becketta ; Bibliografija / pripravilaina Mahkota: str. 183-[192]

821.111(417) Beckett S. 3
821.133.1 Beckett S. 3
D-1 M-1 Z-1 B-1
COBISS.SI-ID 216100608

489.
        BELA Ljubljana : zgodbe iz slovenske prestolnice. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2001. - (Zbirka Glasovi)

821.163.6-94
908(497.4 Ljubljana)
811.163.6'282(497.4 Ljubljana)
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 113626368

490.
BEN Jelloun, Tahar
        Ta slepe�a odsotnost svetlobe. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Moderni klasiki)

821.133.1(64)-311.2
821.133.1(64).09 Ben Jelloun T.
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 227255296

491.
BERG, Elizabeth
        Reci, kdaj. - Izola : Meander, 2006. - (Modri meander)

821.111(73)-311.2
B-4 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 224850432

492.
BOUVIER, Nicolas
        Uporaba sveta. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka S poti)

821.133.1(494)-992
M:6 B:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 226124032

493.
BRISKIN, Jacqueline
        Samo sanje so premalo. - Ljubljana : Dr�avna zalo�ba Slovenije, 1989

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 7514624

494.
BROWN, Dan, 1964-
        Da Vincijeva �ifra. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka �epnice)

821.111(73)-312.4
M-2
COBISS.SI-ID 224189952

495.
BROWN, Dan, 1964-
        Da Vincijeva �ifra [Zvo�ni posnetek] : zvo�nica. - [Skraj�ana izd.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga Zalo�ba, cop. 2006

821.111(73)-312.4(086.76)
B-1 D-1 M-1
COBISS.SI-ID 13793337

496.
BROWN, Dan, 1964-
        Ledena prevara. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Krimi)

821.111(73)-312.4
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 225016320

497.
BURDETT, John
        Bangkok 8. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-312.4
B-2 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 227934976

498.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Na klancu. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2001. - (Zbirka Klasje)

821.163.6-311.2
821.163.6.09 Cankar I.
D-2 M-1 B-1
COBISS.SI-ID 111175936

499.
CAPELLA, Anthony
        Okus po ljubezni. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 224956928

500.
CERVANTES Saavedra, Miguel de
        Don Kihot. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2001. - (Zbirka Klasje)

821.134.2-313.1(0.046.4)
821.134.2.09 Cervantes
D-2 M-1 B-1
COBISS.SI-ID 111176448

501.
CLARK, Margaret, 1943-
        Osebno in zaupno. - 1. izd. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Zbirka Srebrne niti)

821.111(94)-311.2
B-4 D-1vid M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 229715456

502.
CORNWELL, Patricia Daniels
        Mesto izbruha. - Izola : Meander, 2006. - (�rni meander)

821.111(73)-312.4
B-4 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 226390528

503.
CROWLEY, Aleister, 1875-1947
        Mese�evo dete : predigra. - 1. natis. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2004. - (Zbirka Red misti�ne vrtnice)

821.111-311.2
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 215790080

504.
CUMMINGS, Edward Estlin, 1894-1962
        �ivljenje v oklepaju. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova lirika)

821.111(73)-1(081)
M:1
COBISS.SI-ID 225033984

505.
DEFONSECA, Misha
        Pre�ivela z volkovi. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Oddih)

821.133.1-94
94(4)"1939/1945"(092)
343.337.5(=411.16)(092)
M:14 B:4 Z:2
COBISS.SI-ID 228689664

506.
DEKLEVA, Milan
        Pimlico. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006

821.163.6-311.2
M-3
COBISS.SI-ID 226409728

507.
DEMILLE, Nelson
        Strmoglavljenje : kaj je povzro�ilo nesre�o letala TWA 800 : sedem neuradnih teorij. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111(73)-312.4
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 226302464

508.
DETELA, Jure
        Zapisi o umetnosti : eseji. - Koper : Hyperion, 2005

821.163.6-4
75(497.4):929 Kapus S.(081)
73/75(497.4)"1975/1990"(081)
111.852 Detela J.
M:2
COBISS.SI-ID 216126976

509.
DIMKOVSKA, Lidija
        Skrita kamera. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka Nova Evropa)

821.163.3-311.2
B-2 M-8 Z-2
COBISS.SI-ID 228375808

510.
DOVLATOV, Sergej Donatovi�
        Tujka ; Kov�ek. - Maribor : Litera, 2006. - (Nova znamenja)

821.161.1-311.2(081)
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 56274945

511.
DOWSWELL, Paul
        Resni�ne zgodbe. Vohuni. - Ljubljana : Koleda, 2006

821.111-94
327.84(100):929
M:4 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 226591744

512.
�LUARD, Paul
        V srcu moje ljubezni. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova lirika)

821.133.1-1(081)
M:3
COBISS.SI-ID 225032960

513.
ENZENSBERGER, Hans Magnus
        Ode in svarila. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova lirika)

821.112.2-1(081)
M:1
COBISS.SI-ID 225377280

514.
EURIPIDES
        Helena. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

821.14'02-2
821.14'02.09 Euripides
M:3 B:1
COBISS.SI-ID 228455680

515.
FLAUBERT, Gustave
        Gospa Bovaryjeva. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2005. - (Zbirka Klasje)

821.133.1-311.2
821.133.1.09 Flaubert G.
M-3
COBISS.SI-ID 223064064

516.
FLEMING, Ian, 1908-1964
        Diamanti so ve�ni : James Bond re�uje svet v Ameriki. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (James Bond)

821.111-312.4
B-2 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 227847424

517.
FLISAR, Evald
        Drame. - Ljubljana : KUD Sodobnost International : Vodnikova zalo�ba (DSKG), 2006

821.163.6-2(081)
M:2
COBISS.SI-ID 225444864

518.
FRAN�I�, Franjo
        Trkaj, trkaj na nebe�ka vrata : nagrajene zgodbe. - 1. izd. - Ljubljana : Ved, 2006

821.163.6-32
M:3
COBISS.SI-ID 229585920

519.
FREDRIKSSON, Marianne
        Evangelij po Mariji Magdaleni. - Nova Gorica : Eno, 2006

821.113.6-311.6
B-2 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 226349824

520.
GAL �tromar, Maja
        Lju.beznica ali Svetloba po dekretu. - Koper : samozal. ; [s. l.] : distribucija Bu�a, 2006

821.163.6-311.2
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 226252288

521.
GARC�A M�rquez, Gabriel, 1928-
        Ljubezen v �asu kolere. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.134.2(861)-311.2
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 225066496

522.
GEISTER, Iztok
        Stol za enega : zbirka kratkih zgodb. - V Ljubljani : Cankarjeva zalo�ba, 2006

821.163.6-32
M:2
COBISS.SI-ID 229244416

523.
GIBBINS, David J. L.
        Atlantida : najve�ja skrivnost zgodovine kon�no razkrita. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-312.4
B-4 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 225648896

524.
GIBRAN, Kahlil, 1883-1931
        Prerok. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

821.411.21'06(569.3)-84
821.111(73)-84
M:2
COBISS.SI-ID 225756672

525.
GLAVAN, Polona
        Gverilci. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2004. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.163.6-32
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 215685888

526.
GRADI�NIK, Branko, 1951-
        Strogo zaupno o Sloveniji. - Ljubljana : UMco, 2006. - (Zbirka Harlekin)

Vsebina:
1: Glava Vojvodine Kranjske
2: Rep Vojvodine Kranjske

821.163.6-7
308(497.4)
908(497.4)
M:4 Z:1
COBISS.SI-ID 229187840

527.
GRANDES, Almudena, 1960-
        Lulu! : eroti�na izpoved neke �enske. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.134.2-311.2
B-1 M-6 Z-1
COBISS.SI-ID 226438400

528.
GREGOR�I�, Simon, 1844-1906
        Simon Gregor�i� [Zvo�ni posnetek] : [izbor poezije : izdano ob 100-letnici smrti]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, p 2006. - (�iva beseda) (Zvo�na knjiga)

Vsebina: Moje gosli ; Mojo sr�no kri �kropite ; Kadar zora se �ez gore ; Zagovor ; So�i ; Na potuj�eni zemlji ; Domovini ; V pepelni�ni no�i ; Na� Narodni dom ; Veseli pastir ; Pogled v nedol�no oko ; Ne to�im! ; �loveka nikar ; Lastovkam ; Oj, z bogom, ti planinski svet ; Ujetega pti�a to�ba ; Moj �rni pla�� ; Nazaj v planinski raj ; Tone sonce, tone ; Mladosti davna leta ; Morilna slanica ; Napitnica ; Ti meni svetlo sonce ; Bolnik I ; Bolnik II ; Kropiti te ne smem ; Pil i jaz sem sladki strup ; Sam ; Siromak ; �rni trn ; Samostanski vratar ; Njega ni! ; Izgubljeni cvet ; Nevesti ; Tri lipe ; Prekmorska po�ta ; Jeftejeva prisega

821.163.6-1(086.76)
M-1 D-1
COBISS.SI-ID 5550878

529.
GREGORI�, Milan, 1934-
        Razpotja, izbire, spopadi. - Trst : Mladika, 2006

821.163.6-94
929 Gregori� M.
M:2
COBISS.SI-ID 2372076

530.
GRONDAHL, Jens Christian, 1959-
        Ti�ina v oktobru. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Roman)

821.113.4-311.2
B-1 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 223562496

531.
GRUBAR, Brane
        Kam? Drugam!. - Radovljica : Didakta, 2006

821.163.6-992
M:2 B:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 225716480

532.
HAMILTON, Peter F.
        Judas unchained. - 1st ed. - New York : Del Rey, Ballantine Books, cop. 2006

821.111-312.9=111
M-1
COBISS.SI-ID 13745465

533.
HARRIS, Joanne
        �rno-belo pisane : [zbirka kratkih zgodb]. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-32
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 229393408

534.
HARRIS, Joanne
        Igra brez �asti. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-312.4
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 227847168

535.
HARTINGER, Ludwig
        Ostrina bilk : pesni�ki dnevnik 2001-2005. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

821.163.6-1
821.112.2(436)-1
929 Hartinger L.(047.53)
M:2
COBISS.SI-ID 227068928

536.
HASS, Robert
        Pesmi, da bi pre�iveli poletje. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost, 2006. - (Aleph)

821.111(73)-1
M:2
COBISS.SI-ID 226512128

537.
HASSEL, Sven, 1917-
        Legija prekletih : [pretresljiva izpoved Hitlerjevega vojaka]. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.113.4-311.6
B-2 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 226390016

538.
HAUPTMANN, Gaby
        La� v postelji. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.112.2-311.2
B-4 M-13 Z-2
COBISS.SI-ID 225266944

539.
HAUPTMANN, Gaby
        Ljubimec preve� je �e vedno premalo. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.112.2-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 229427200

540.
HEMON, Aleksandar, 1964-
        Nowhere Man : (Pronekove fantazije). - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

821.111(73)-311.2
821.163.4(497.6)-311.2
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 222852352

541.
HESSE, Hermann
        Potovanje v Jutrovo de�elo. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.112.2-311.2
821.112.2.09 Hesse H.
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 228823808

542.
HIGHSMITH, Patricia, 1921-1995
        Ripley pod vodo. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111(73)-312.4
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 227299840

543.
HOFMANN, Corinne
        Zbogom, Afrika. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.112.2(494)-312.6
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 224968448

544.
HOLLINGHURST, Alan
        Linija lepote. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 224903936

545.
HORVAT, Jo�e, 1942-
        Tiho�itje z goro : poti in zgodbe. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka S poti)

821.163.6-992
908(497.4)
M:5 B:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 225656832

546.
HOSTOVSK�, Egon
        Pogre�anec. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Moderni klasiki)

821.162.3-311.2
821.162.3.09 Hostovsk� E.
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 226073856

547.
HOWATCH, Susan
        Cashelmara : roman. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 1979

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 6754361

548.
HUSSAINI Tungar Tudu, Safiya
        Jaz, Safiya : obsojena na smrt s kamenjanjem. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.131.1-94
929 Hussaini S.
343.55.096(669)"2001/2002"
M:12 B:4 Z:2
COBISS.SI-ID 225505536

549.
IGGULDEN, Conn
        Imperator. Smrt kraljev. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-311.6
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 229273344

550.
IHIMAERA, Witi, 1944-
        Ponesite me domov. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006

821.111(931)-311.2
B-2 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 226011136

551.
JACQ, Christian
        Drevo �ivljenja. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Ozirisove skrivnosti)

821.133.1-311.6
B-2 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 229367296

552.
JAGODI�, Stane
        Orbis Artis : nemirno in kreativno : rekonstrukcija minulega �asa, prostora, �ivljenja in duha 1943-2004 : krajinsko izhodi��e, zgodovinsko ozadje, zgodbe, pri�evanja, dokumenti, pisma, citati, predstavitve, dialogi, razmi�ljanja, analize, komentarji in ocene : [spomini 1943-2004]. - �marje pri Jel�ah : Knji�nica, 2006

821.163.6-94
M:2
COBISS.SI-ID 227872768

553.
JAN�AR, Drago
        Du�a Evrope : �lanki, eseji, fragmenti. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006

821.163.6-4
308(497.4)(081)
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 226794240

554.
JELER�I�, Franc Rado
        Otrokova pot v svobodo. - Kranj : Modita, 2006

821.163.6-94
929 Jeler�i� F.R.
M:2 P:1 B:1
COBISS.SI-ID 225376000

555.
JELIN�I�, Du�an
        Zvezdnate no�i. - 2., spremenjena in predelana izd. - Ljubljana : Sanje, 2006

821.163.6-311.2
796.52(235.24)"1986"(092)
M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 226400512

556.
JELINEK, Elfriede
        Naslada. - Radovljica : Didakta, 2005. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

821.112.2(436)-311.2
B-2 M-9 Z-2
COBISS.SI-ID 223908096

557.
JENSEN, Liz
        Deveto �ivljenje Louisa Draxa. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Kapu�ino)

821.111-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 224557568

558.
JEZERNIK, Milan
        Usodne �rne pike : roman. - La�ko : [samozal.] M. Jezernik, 2006

821.163.6-311.2
B-2 M-1
COBISS.SI-ID 56206849

559.
KAJZER, Janez
        Skrivno oko. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

821.163.6-32
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 224506368

560.
KALI�NIK, �tefan
        Skoraj pozabljene zgodbe : izbor kratke proze. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.163.6-32
821.163.6.09 Kali�nik �.
M:2 B:1
COBISS.SI-ID 225505280

561.
KALKAN, H�lya
        Samo svobode sem �elela : moj beg pred prisilnim zakonom. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.112.2-94
M:10 B:2 Z:2
COBISS.SI-ID 227688192

562.
KARLIN, Alma M.
        Do�iveti svet : usoda �enske : po Insulindiji (tj. Malajskem oto�ju) in kraljestvu belega slona, skozi �udoviti svet Indije in skozi Vrata solza. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.112.2-992
908(5/6)(092)
M:4 B:2 Z:1SP
COBISS.SI-ID 227929344

563.
KARLIN, Alma M.
        Japonske novele. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.112.2-32
821.112.2.09 Karlin A.M.
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 227928832

564.
KARLIN, Alma M.
        Samotno potovanje v daljne de�ele : tragedija �enske. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.112.2-992
910.4(100)(092)
M:2 B:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 227928320

565.
KELMAN, James, 1946-
        Kako pozno, pozno je bilo. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Moderni klasiki)

821.111(410.5)-311.2
821.111(410.5).09 Kelman J.
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 228583936

566.
        KENGURU na pla�i : antologija sodobne avstralske kratke proze. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006

821.111(94)-32(082)
M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225658368

567.
KETTE, Dragotin
        Sem fanti� bil mlad : Dragotina Ketteja veseli del : splet Kettejevih pesmi ob 130-letnici njegovega rojstva. - Koper : Libris, 2006

821.163.6-1
821.163.6.09 Kette D.
M:2 P:1 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225213696

568.
KIDD, Sue Monk
        Prestol morske deklice. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Oddih)

821.111(73)-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 226642944

569.
KIRINO, Natsuo, 1951-
        Rez. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.521-312.4
B-2 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 227284736

570.
KLE�, Milan
        Dvojec. - Maribor : Litera, 2006. - (Knji�na zbirka Piramida)

821.163.6-311.2
M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 57256705

571.
KOCBEK, Edvard
        Zbrano delo. - V Ljubljani : Dr�avna zalo�ba Slovenije, 1991-<2006>. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani : Delo). - 410 str.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994. - 855 str.
Knj. 6: Tovari�ija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996. - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000. - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000. - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Ve�er pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - 2004. - 538 str.
Knj. 3: Poro�ilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006. - 351 str.

821.163.6 Kocbek E.1
821.163.6.09 Kocbek E.
lv9510P,BI0103P,BI0409C,K0433, SUBV04,MJ0409I,s ubv06,mr0610p,BI0610C,K0624
COBISS.SI-ID 23726080

572.
KOCIANCICH, Vlady
        Plitvine strahu. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Moderni klasiki)

821.134.2(82)-311.2
821.134.2(82).09 Kociancich V.
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 224309760

573.
KOLARI�, Jana, 1954-
        Izpred kongresa : neznanstvenofantasti�ni doktor roman. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

821.163.6-311.2
B-2 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 224336384

574.
KOMELJ, Miklav�
        Hipodrom. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

821.163.6-1
M:2
COBISS.SI-ID 224968192

575.
KO�IR, Manca
        Beremo z Manco Ko�ir. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2006

821.09:028(081)
028.3(497.4)
M:4 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 227396864

576.
KOVA�I�, Ivan, 1873-1936
        Ivan Kova�i� - So�ki : 1873-1936 : zbrano delo. - Gorica : Gori�ka Mohorjeva dru�ba, 2006

821.163.6 Kova�i� I. 1
821.163.6.09 Kova�i� I.
929 Kova�i� I.
M:1
COBISS.SI-ID 225069312

577.
KOVI�, Kajetan
        Sled sence zarje : Pre�eren, Jenko, Gregor�i�, Kette, Murn, Cankar, �upan�i�, Gradnik, Kosovel, Kocbek, Vodu�ek, Minatti. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006. - (Razprave in eseji)

821.163.6.09:929(081)
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225156096

578.
KOZAK, Primo�
        Zbrano delo. - Maribor : Litera, 2005-. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Dosedanja vsebina :
Knj. 1 : Pesmi ; Pripovedni spisi ; Dodatek ; Osnutki . - 2005. - 970 str. : avtorj. sl. - Primo� Kozak - moderni klasik / France Bernik: str. 617-619. - Opombe: str. 621-919. - Primus inter pares : sre�anje s Primo�em Kozakom / Taras Kermauner: str. 920-956

821.163.6 Kozak P. 1
821.163.6.09 Kozak P.
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 55412993

579.
KRAUSS, Nicole
        Zgodovina ljubezni. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111(73)-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 226392576

580.
KRESE, Maru�a
        Vsi moji bo�i�i. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

821.163.6-32
M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 226868992

581.
KUNDERA, Milan
        Nevednost. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.162.3-311.2
821.133.1-311.2
B-2 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 225825792

582.
KUNDERA, Milan
        Neznosna lahkost bivanja. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Veliki ve�ni romani)

821.162.3-311.2
D-3 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 219759616

583.
K�RTHY, Ildik� von
        No�na tarifa. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka �epna knjiga)

821.112.2-311.2
M-1
COBISS.SI-ID 226009088

584.
KVEDER, Zofka
        Zbrano delo. - Maribor : Litera, 2005-. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1 : Misterij �ene ; Odsevi ; Iz na�ih krajev ; Iskre. - 2005. - 560 str. : avtorj. sl. - Zofka Kveder - prva slovenska klasikinja / France Bernik: str. 445-446. - Opombe: str. 447-554

821.163.6 Kveder Z. 1
821.163.6.09 Kveder Z.
B-1 M-3
COBISS.SI-ID 54781185

585.
LAIN��EK, Feri
        Muri�a. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.163.6-311.2
B-2 M-11 Z-2
COBISS.SI-ID 229309696

586.
LAVANT, Christine, 1915-1973
        Otrok ; Podtaknjen�ek. - Celovec : Mohorjeva, 2006

821.112.2(436)-32
821.112.2(436).09 Lavant C.
M:6 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 227413248

587.
LEILA, 1976-
        Poro�ena pod prisilo. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.133.1-311.2
B-2 M-8 Z-2
COBISS.SI-ID 227057920

588.
LEON, Donna
        Nevarna zdravila : [komisar Brunetti razre�i osmi primer]. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111(73)-312.4
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 225267456

589.
LEONI, Giulio
        Mozaik smrti. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.131.1-312.4
B-2 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 227585792

590.
LEWYCKA, Marina, 1946-
        Kratka zgodovina traktorjev v ukrajin��ini. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 226245632

591.
LINHART, Anton Toma�
        Ta veseli dan ali Mati�ek se �eni. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1997. - (Zbirka Klasje)

821.163.6-2
821.163.6.09 Linhart A.T.
D:4 M:5 P:2 B:5 Z:2
COBISS.SI-ID 69881600

592.
LOUTIL, Edmond
        �ena z zaprtimi o�mi. - Ponatis. - Koper : Ognji��e, 2006

821.133.1-311.2
B-2 M-2
COBISS.SI-ID 225355520

593.
LUKAN, Bla�
        Nesli�nost. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2005. - (Zbirka Poezija)

821.163.6-1
M:2
COBISS.SI-ID 223280384

594.
MADIERI, Marisa
        Zelenomodro. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006. - (Prevodi iz svetovne knji�evnosti)

821.131.1-311.2
B-2 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 227730944

595.
MAGRIS, Claudio
        Donava. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Moderni klasiki)

821.131.1-992
821.131.1.09 Magris C.
M:8 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 229003520

596.
MAHFUZ, Najib, 1911-2006
        Pala�a po�elenja. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2006. - (Kairska trilogija) (Zbirka Kaif)

821.411.21'06(620)-311.2
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 227085824

597.
MANFREDI, Valerio Massimo
        Talisman Troje. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.131.1-311.6
B-2 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 227241984

598.
MERC, Du�an
        �esta knjiga sanj. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.163.6-311.2
821.163.6.09 Merc D.
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 225827584

599.
MESSNER, Janko
        Poezija in proza : skurna in gor�a, okrogla in oglata, �lehtna in �lahtna. - Ljubljana : Dru�tvo Knji�na zadruga ; Celovec = Klagenfurt : Drava ; Kranj : Narava, 2005

821.163.6(436.5)-821
M:2
COBISS.SI-ID 223331072

600.
MIKLAV�I�, Milena
        Usode. - Kranj : Gorenjski glas, 2004

821.163.6-32
M:2 B:1
COBISS.SI-ID 128195072

601.
MIN, Anchee, 1957-
        Cesarica Orhideja. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111(73)-312.6
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 225053696

602.
MLEKU�, Peter
        Ru�ilec jezov. - Mojstrana : Mistika knjiga, 2006

821.163.6-311.2
M-2
COBISS.SI-ID 224849664

603.
MLINAR, Rudi
        Vstopite. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.163.6-32
B:1 M:2
COBISS.SI-ID 227227904

604.
MOLIERE
        Tartuffe. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2002. - (Zbirka Klasje)

821.133.1-2
821.133.1.09 Moliere
D:2 M:1 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 116293376

605.
MORANTE, Elsa
        Zgodovina. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.131.1-311.2
821.131.1-311.6
B-2 M-8 Z-2
COBISS.SI-ID 226483200

606.
MOROVI�, Andrej
        Seks, ljubezen in to. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.163.6-311.2
M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 225826560

607.
MRAK, Ivan, 1906-1986
        Dnevnik. - Ljubljana : Dru�tvo 2000, 2005-<2006>

Dosedanja vsebina:
1. - 2005. - 357 str. - Spremna beseda / Franc Zupet Kri�tof: str. 356-357
2. - 2006. - 404 str.
3. - 2006. - 417 str. - Zanos in resnica : ( Ob Mrakovem Dnevniku) / Taras Kermauner: str.403-417

821.163.6-94
929 Mrak I.
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 221209088

608.
MRZEL, Ludvik
        Zbrano delo. - Maribor : Litera, 2006-. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Lu�i ob cesti ; Bog v Trbovljah ; Ogrlica ; Nezbrana kratka proza ; Dodatek . - 2006. - 896 str.

821.163.6 Mrzel L.1
821.163.6.09 Mrzel L.
M:2
COBISS.SI-ID 57136385

609.
MUCK, Desa
        Peskovnik Boga Otroka : roman. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2006. - (Zbirka Sanje)

821.163.6-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 227418880

610.
MURAKAMI, Haruki
        Blind willow, sleeping woman. - London : Harvill Secker, 2006

821.521-32=111
M-2
COBISS.SI-ID 13866041

611.
NASH, Susan Smith
        Oto�na boginja : [roman]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2006

821.111(73)-311.2
B-2 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 225444352

612.
NOVAK, Boris A.
        Dlaneno platno : (izbrane pesmi). - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Knji�nica Kondor)

821.163.6-1(081)
821.163.6.09 Novak B.A.
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 226791168

613.
        OD Ivana Preglja do Cirila Kosma�a : izbor novel. - 2. izd. - Ljubljana : DZS, 2002. - (Zbirka Klasje)

Vsebina:
Matkova Tina / Ivan Pregelj. Boj na po�iralniku ; Samorastniki / Pre�ihov Voranc. Re�onja na svojem / Mi�ko Kranjec. Tantadruj / Ciril Kosma�

821.163.6-32(082)
821.163.6.09-32"19"
COBISS.SI-ID 116293632

614.
        OD lubezni in vesela : izbor iz starej�e slovenske posvetne poezije. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Knji�nica Kondor)

821.163.6-194
821.163.6.09-1"16/18"
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 226679808

615.
OMAN, Irena, 1957-
        Ljubezen med nebom in zemljo. - Maribor : samozal., 2006

821.163.6-94
M:2
COBISS.SI-ID 224886016

616.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Dolgo. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.133.1-311.2
821.133.1.09 Orsenna E.
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 225826304

617.
OVIDIUS Naso, Publius
        Ljubezni = (Amores). - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Knji�nica Kondor)

821.124'02-1
821.124'02.09 Ovidius N.P.
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 226679552

618.
PAASILINNA, Arto
        Dedu za petami. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Roman)

821.511.111-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 228354560

619.
PAHOR, Boris
        Trg Oberdan. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006

821.163.6(450.36)-311.6
323.15(450.361=163.6):329.18"19"
M-2
COBISS.SI-ID 226795520

620.
PAMUK, Orhan
        Ime mi je rde�a. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Roman)

821.512.161-311.6
B-2 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 226583808

621.
PARSONS, Tony, 1953-
        Mo�ki in fant. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 225775616

622.
PATTERSON, James, 1947-
        Ma�ke in mi� : [�etrti primer Alexa Crossa]. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Krimi)

821.111(73)-312.4
B-2 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 226546176

623.
PAV�EK, Tone
        Ujedanke : obrazi na�e vsakdanjosti. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.163.6-1
M:2 B:1
COBISS.SI-ID 227261440

624.
PAZZI, Roberto
        Gospodar o�i : roman. - Izola : Ark, 2006

821.131.1-311.2
B-1 M-6 Z-1
COBISS.SI-ID 228307968

625.
PEGAN, Vanja
        Pisatelj, Adam in pilot. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

821.163.6-311.2
B-2 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 224256000

626.
PELEVIN, Viktor Olegovi�
        �ivljenje �u�elk. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka Nova Evropa)

821.161.1-311.2
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 229292544

627.
PEPERNIK, Amandus
        Doberdob, slovenskih fantov grob. - Ljubljana : Karantanija, 2005. - (Zbirka Sledi)

821.163.6-94
94(497.4-15)"1915/1917"
M:2 B:2
COBISS.SI-ID 222740224

628.
PETAN, �arko
        Poznal sem jih. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Posebne izdaje)

821.163.6-4
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 227329280

629.
PETRONIUS Arbiter, Titus
        Satirikon : (pregledan prevod). - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

821.124'02-313.1
821.124'02-391
821.124'02.09 Petronius Arbiter T.
M:3
COBISS.SI-ID 225422080

630.
PICOULT, Jodi, 1966-
        Rojena iz tvojega �ivljenja. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111(73)-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 225266176

631.
PIZARNIK, Alejandra, 1936-1972
        H�i vetra. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost, 2006. - (Aleph)

821.134.2(82)-1
821.134.2(82).09 Pizarnik A.
M:1
COBISS.SI-ID 224142592

632.
PREGELJ, Ivan, 1883-1960
        Zbrano delo. - Maribor : Litera, 2002-<2005>. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Dosedanja vsebina : Knj. 1 : Romantika, 1910 ; Nezbrane pesmi ; Prigodnice ; Aforizmi, epigrami in satire ; Neobjavljene pesmi ; Prevedene pesmi ; Knj. 2 : Enodejanke ; Ve�dejanke ; Operni libreto ; Neobjavljena drama ; Dodatek. - 2005. - 675 str.

821.163.6 Pregelj I.1
821.163.6.09 Pregelj I.
D:1 M:2 P:1 B:1
COBISS.SI-ID 48035073

633.
PRESTON, Douglas J.
        Kodeks. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Krimi)

821.111(73)-312.4
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 222606080

634.
PRE�EREN, France
        Krst pri Savici. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2000. - (Zbirka Klasje)

821.163.6-13
821.163.6.09 Pre�eren F.
M:1 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 106323712

635.
        PTUJSKA knjiga : pesmi, zgodbe in pri�evanja. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006

821.163.6-82
7.047(497.4)(084.1)
M:2
COBISS.SI-ID 226833664

636.
PUZO, Mario, 1920-1999
        Dru�ina : nepozabni Borgijci. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2004

821.111(73)-311.6
D-6 M-8 B-3 Z-2
COBISS.SI-ID 52851201

637.
QUICK, Amanda
        Po�elenje. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Oddih)

821.111(73)-311.2
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 223360000

638.
QUINN, Daniel
        Izmael : pustolov��ina uma in duha. - Bre�ice : Primus, 2006

821.111(73)-311.2
B-2 M-8 Z-2
COBISS.SI-ID 226617856

639.
RADI�KOV, Jordan
        Kruto razpolo�enje. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006. - (Prevodi iz svetovne knji�evnosti)

821.163.2-32
M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 228585728

640.
RAKUSA, Ilma
        �rta �ez vse : devetdeset devetvrsti�nic. - V Ljubljani : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka Vilenica)

821.112.2(494)-1
M:2
COBISS.SI-ID 227441152

641.
RANKIN, Ian
        Vozli in kri�i : [in�pektor Rebus iz o�i v o�i s serijskem morilcem]. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-312.4
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 225277952

642.
REJC, Vladimira
        Razgaljena bli�ina. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

821.163.6-1
M:2
COBISS.SI-ID 226605568

643.
RIVAS, Manuel, 1957-
        Jezik metuljev : izbrane zgodbe. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka Nova Evropa)

821.134.4-32(081)
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 228908032

644.
RIVAS, Manuel, 1957-
        Mizarjev svin�nik. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka Nova Evropa)

821.134.4-311.2
B-2 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 228908544

645.
ROBERTS, Nora
        Do konca �ivljenja. - Izola : Meander, 2006. - (��epec magije) (Beli meander)

821.111(73)-311.2
B-4 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 225031168

646.
ROBERTS, Nora
        Rojena iz strasti. - Izola : Meander, 2006. - (Irska kri) (Beli meander)

821.111(73)-311.2
B-4 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 225918976

647.
ROBERTS, Nora
        V sanjah. - Izola : Meander, 2006. - (��epec magije) (Beli meander)

821.111(73)-311.2
B-2 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 225211392

648.
ROGA�, Franci
        Klju� brezdomca. - Ljubljana : samozal., 2006

821.163.6-94
M:6 B:2
COBISS.SI-ID 225007872

649.
ROMANA, Muriel
        Marco Polo. 1, Bene�ka karavana. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Oddih)

821.133.1-312.6
B-3 M-8 Z-2
COBISS.SI-ID 216993536

650.
ROMANA, Muriel
        Marco Polo. 2, Onstran Velikega zidu. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Oddih)

821.133.1-312.6
B-3 M-8 Z-2
COBISS.SI-ID 219988736

651.
ROMANA, Muriel
        Marco Polo. 3, Tiger sedmerih morij. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Oddih)

821.133.1-312.6
B-3 M-8 Z-2
COBISS.SI-ID 222942720

652.
ROTH, Philip, 1933-
        �love�ki made�. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

821.111(73)-311.2
821.111(73).09 Roth P.
B-2 M-12 Z-2
COBISS.SI-ID 226728960

653.
RUDAN, Vedrana
        �rnci v Firencah. - Novo mesto : Goga, 2006. - (Literarna zbirka Goga)

821.163.42-311.2
M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 225430528

654.
RUFFILLI, Paolo
        Stvari sveta. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost, 2006. - (Aleph)

821.131.1-1
M:2
COBISS.SI-ID 226602240

655.
RUMINA, Miranda
        Lidia : skozi trnje do zvezd ali avtobiografija neke triintridesetletnice. - Izola : Kerubin, 2005

821.163.6-311.2
M-4
COBISS.SI-ID 118702336

656.
SACHER-Masoch, Leopold von
        Platonova ljubezen. - Ljubljana : �KUC, 2006. - (Zbirka Lambda)

821.112.2(436)-311.2
821.112.2(436).09 Sacher-Masoch L.von
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 226510848

657.
SALEEM, Hiner, 1964-
        O�etova pu�ka. - Tr�i� : U�ila International, 2005

821.133.1-311.2
B-2 M-12 P-2 Z-2
COBISS.SI-ID 223380224

658.
SAMARD�I�, Goran, 1961-
        Gozdni duh : lakonska pripoved. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.163.4(497.6)-311.2
821.163.4(497.6).09 Samard�i� G.
M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 227321088

659.
SATTILARO, Anthony J.
        Dano mi je �e eno �ivljenje. - �marje�ke Toplice : Stella ; Ljubljana : samozal. M. Fajdiga, 2005

821.111(73)-94
616-006:613.261(092)
615.874.2:613.261(092)
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 223068416

660.
SCHLINK, Bernhard
        Bralec. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka �epnice)

821.112.2-311.2
B-2
COBISS.SI-ID 223261952

661.
SHAKESPEARE, William
        Romeo in Julija. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1999. - (Zbirka Klasje)

821.111-2
821.111.09 Shakespeare W.
D:5 M:6 B:4 Z:3
COBISS.SI-ID 98711040

662.
SHAKIB, Siba
        Afganistan, kamor se Bog pride le zjokat. - Nova Gorica : Eno, 2006

821.112.2-311.2
821.222.1'06-311.2
B-2 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 225030912

663.
SHRIVER, Lionel
        We need to talk about Kevin [Zvo�ni posnetek]. - London : Orion Audiobooks, p 2006

821.111-312.2=111(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13869113

664.
SIERRA, Javier, 1971-
        Skrivnostna ve�erja. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.134.2-311.6
M-10
COBISS.SI-ID 227169024

665.
SLOANE, Tony
        Goli voj��ak : resni�na zgodba o francoski tujski legiji. - Izola : Meander, 2006

821.111-312.6
355.318.2(44)"1998/2003"(092)
B-4 M-10 Z-2
COBISS.SI-ID 225957376

666.
        SLOVENSKI pesniki o materi. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Slovenski pesniki o ---)

821.163.6-194
M:2 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 224343296

667.
        SLOVENSKI pesniki o morju. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Slovenski pesniki o ---)

821.163.6-194
M:2
COBISS.SI-ID 224343040

668.
SPARKS, Nicholas
        Usodni ovinek. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Srebrne niti)

821.111(73)-311.2
B-4 D-1vid M-13 Z-2
COBISS.SI-ID 227053312

669.
STEAD, Christian Karlson, 1932-
        Makutu. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Moderni klasiki)

821.111(931)-311.2
821.111(931).09 Stead C.K.
B-1 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 225233152

670.
�AROTAR, Du�an
        Krajina v molu. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2006. - (Zbirka Kri�potja)

821.163.6-1
821.163.6.09 �arotar D.
M:2
COBISS.SI-ID 228164864

671.
�ELJ, Milan
        Darilo. - Ljubljana : �KUC, 2006. - (Zbirka Lambda)

821.163.6-1
M:2
COBISS.SI-ID 226031104

672.
�KODI�, Du�an
        Devet dni v avgustu : roman. - 1. izd. - Ljubljana : Ved, 2006

821.163.6-311.2
B-1 M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 229586432

673.
�TEFAN�I�, Marcel, jr.
        Route 66 : v postelji s kadilakom, kaduljo, kontrakulturo in odprto cesto. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Posebne izdaje)

821.163.6-992
908(73)(084.12)
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 227052032

674.
�TEFANEC, Vladimir P.
        Republika jutranje rose. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Nova slovenska knjiga)

821.163.6-311.2
M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 224256256

675.
�VIGELJ-M�rat, Brina
        Odve� srce. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006

821.163.6-311.2
B-2 M-7 Z-1
COBISS.SI-ID 226684416

676.
TABUCCHI, Antonio
        Tristano umira : zgodba nekega �ivljenja. - Maribor : �tudentska zalo�ba Litera, 2006. - (Knji�na zbirka Babilon)

821.131.1-311.2
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 56958465

677.
TAMARO, Susanna
        Pojdi, kamor te vodi srce. - V Ljubljani : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka �epnice)

821.131.1-93-311.2
P:1A+2
COBISS.SI-ID 223262208

678.
TAYLOR, Andrew, 1951-
        Ameri�ki de�ek : [zgodovinski kriminalni roman]. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-312.4
821.111-311.6
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 226380800

679.
        TISU�UIJEDNA no�. - Zagreb : Demetra, 1998-<2005>. - (Demetra)

Dosedanja vsebina:
Sv. 1: Od prve do tridesetiprve no�i. - 1998. - X, 422 str. - Nasl. na ov.: Od 1. do 31. no�i
Sv. 2: Od tridesetiprve do stoi�este no�i. - 1998. - 511 str. - Nasl. na ov.: Od 31. do 106. no�i
Sv. 3: Od stoisedme do stoi�ezdesetidevete no�i. - 1998. - XII, 438 str. - Nasl. na ov.: Od 107. do 169. no�i
Sv. 4: Od stoisedamdesete do dvjestaisedamdesete no�i. - 1998. - XI, 617 str. - Nasl. na ov.: Od 170. do 270. no�i
Sv. 5: Od dvjestaisedamdesetiprve do tristaisedamdesetiprve no�i. - 1999. - XIII, 504 str. - Nasl. na ov.: Od 271. do 371. no�i
Sv. 6: Od tristaisedamdesetiprve do �etiristaiosamdesetidruge no�i. - 2000. - XVII, 562 str. - Nasl. na ov.: Od 371. do 482. no�i
Sv. 7: Od �etiristaiosamdesetidruge do �eststotinai�este no�i. - 2004. - XV, 531 str. - Nasl. na ov.: Od 482. do 606. no�i
Sv. 8: Od �eststotinai�este do �eststotinaidevedesetiosme no�i. - 2004. - XII, 429 str. - Nasl. na ov.: Od 606. do 698. no�i
Sv. 9: Od �eststotinaidevedesetiosme do sedamstotinaisedamdesetiosme no�i. - 2005. - XV, 418 str. - Nasl. na ov.: Od 698. do 778. no�i
Sv. 10: Od sedamstotinaisedamdesetiosme do osamstotinai�ezdesetitre�e no�i. - 2005. - XI, 378 str. - Nasl. na ov.: Od 778. do 863 str.
Sv. 11: Od osamstotinai�ezdesetitre�e do devetstotinaitridesete no�i / preveo Antun Slavko Kaleni�, od 223 str. prevela Marija Kaleni�. - 2006. - XI, 341 str. - Nasl. na ov.: Od 863 do 930. no�i

398.2(5=411.21)-34=163.4
821.411.21-34=163.4
M-1
COBISS.SI-ID 310643

680.
TITAN, Robert
        Sanja in samostan. - Maribor : Litera, 2005. - (Knji�na zbirka Piramida)

821.163.6-311.2
M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 56313857

681.
TOKARCZUK, Olga, 1962-
        Dnevna hi�a, no�na hi�a. - Ljubljana : Dru�tvo Apokalipsa, 2005. - (Zbirka Apokalipsa)

821.162.1-311.2
821.162.1.09 Tokarczuk O.
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 222951168

682.
TOPOL, Jach�m
        Angel. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2006. - (Zbirka Nova Evropa)

821.162.3-311.2
B-1 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 228375552

683.
TOURNIER, Michel
        Petek ali Tihomorski limb. - Radovljica : Didakta, 2005. - (Zbirka Gostosevci)

821.133.1-311.2
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 223908352

684.
TRATNJAK, Mladen
        Observatorij 775. - �marje�ke Toplice : Stella, 2006. - (Zbirka knji�nih in ustvarjalnih del)

821.163.6-312.9
M-2
COBISS.SI-ID 224725248

685.
        TRI prste pod popkom : slovenske ljudske eroti�ne, nagajive in kvantarske pesmi. - Ljubljana : DZS, 2006

398.838(497.4)
B-1 M-2 Z-1
COBISS.SI-ID 228579584

686.
        TRILIJON bilijonov ali Sre�a enega otroka. - Slovenske Konjice : Nobis Gorjup & �auperl, 2006

821.163.6-82
M:1+1SM P:2 B:1
COBISS.SI-ID 224936960

687.
UDOVI�, Jo�e, 1912-1986
        Zbrano delo. - Ljubljana : DZS, 1999-<2005>. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Ogledalo sanj ; Darovi. - 1999. - 415 str. - Opombe: str. 257-410
Knj. 2: Oko in senca ; Nezbrane pesmi. - 2000. - 483 str. - Opombe: str. 371-473
Knj. 3: Proza ; Scenarij ; Kosovelova poezija ; Literarna publicistika. - 2004. - 570 str.
Knj. 4: Eseji in �tudije ; Iz neobjavljenih rokopisov ; Bibliografija Udovi�evih prevodov iz tujih jezikov. - Maribor : Litera, 2002 [i.e. 2003]. -795 str.
Knj. 5: Dnevnik 1971 ; Dnevnik 1973 ; Dnevnik 1974 ; Dnevnik 1982-II ; Fragmentarni izpiski iz dnevnikov 1966-1983 ; Pisma. - Maribor : Litera, 2005. - 951 str. - Opombe: str. 759-901. - Imensko kazalo

821.163.6 Udovi� J. 1
821.163.6.09 Udovi� J.
M:3 B:1
COBISS.SI-ID 78062336

688.
UGRE�I�, Dubravka
        Kultura la�i. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.163.42-4
M:6 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 227322624

689.
UMEK, Evelina
        Hi�a na Krasu : roman. - Trst : Mladika, 2006

821.163.6-311.2
B-2 M-2
COBISS.SI-ID 2357228

690.
URBAN, Milo�, 1967-
        Sedem cerkva : gotski roman iz Prage. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.162.3-311.2
821.162.3.09 Urban M.
B-1 M-7 Z-1
COBISS.SI-ID 227321600

691.
VASLE, Vinko
        Darovalec. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

821.163.6-311.6
821.163.6-312.4
B-2 M-4 Z-1
COBISS.SI-ID 224255744

692.
        VIDEZI sveta : �tiri besedila za mladinska gledali��a. - 1. izd. - Velike La��e : Zavod za razvijanje ustvarjalnosti : KUD Primo� Trubar, 2006. - (Zbirka Gledeja)

821.163.6-2
M:1 P:1A+2
COBISS.SI-ID 227167232

693.
VIDOJKOVI�, Marko, 1975-
        Kremplji. - Ljubljana : Tuma, 2006. - (Zbirka Beri globalno)

821.163.41-311.2
B-2 M-8 Z-1
COBISS.SI-ID 226721536

694.
VILA-Matas, Enrique, 1948-
        Bartleby & Co. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2006. - (Knji�na zbirka Beletrina)

821.134.2-311.2
821.134.2.09 Vila-Matas E.
M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 227321856

695.
VIL�NIK, Rok
        Deset let razmi�ljanja. - Maribor : �tudentska zalo�ba Litera, 2005. - (Knji�na zbirka Piramida)

821.163.6-32
M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 55700225

696.
VUGA, Lucijan
        Prah preteklosti : zgodovinski roman. - Ljubljana : Jutro, 2006. - (Prosvetna knji�nica)

821.163.6-311.6
B-1 M-3
COBISS.SI-ID 225755648

697.
WALTERS, Minette
        Hudi�evo pero. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-312.4
B-4 M-14 Z-2
COBISS.SI-ID 226244352

698.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Saloma. - 4. izd. - Ljubljana : DZS, 1999. - (Zbirka Klasje)

821.111-2
821.111.09 Wilde O.
D-1
COBISS.SI-ID 98722816

699.
WINKLER, Josef, 1953-
        Ko bo neko� tako dale�. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2006. - (Austriaca)

821.112.2(436)-311.2
M-3 Z-1
COBISS.SI-ID 225879040

700.
WINTON, Tim
        Jezdeci. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006

821.111(94)-311.2
B-4 D-1vid M-13 Z-2
COBISS.SI-ID 226964736

701.
        ZGODBE iz Amerike : antologija sodobne ameri�ke kratke proze. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2006. - (Zbirka Izmenjave)

821.111(73)-32(082)
M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 228748032

702.
        ZGODBE iz Kanade : antologija sodobne kanadske kratke proze. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2006. - (Zbirka Izmenjave)

821.111(71)-32(082)
821.133.1(71)-32(082)
M:3 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 228748288

703.
ZUPAN, Vitomil
        Pesmi iz zapora : (1948-1954). - Ljubljana : DesigNovak, 2006

821.163.6-1
M:1
COBISS.SI-ID 225040640

704.
ZWEIG, Stefan
        Novela o �ahu. - Celovec : Mohorjeva, 2006. - (Austriaca)

821.112.2(436)-32
M:6 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225623808


821.163.6


705.
BERNIK, France
        Ivan Cankar. - Maribor : Litera, 2006. - (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev)

821.163.6.09 Cankar I.
929 Cankar I.
016:929 Cankar I.
M:2 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 57109761


9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


706.
BIJELI�, Maja
        Beograd. - Slovenske Konjice : Nobis Gorjup & �auperl, 2006

913(497.11 Beograd)(036)
M:3 B:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 224957440

707.
BLAIR, Robert, Dr.
        Walk & talk. Florence [Zvo�ni posnetek] : [audio guides]. - [S. l.] : Sound Travel, p 2006

Vsebina: CD 1: San Giovanni (PDF of maps included) ; CD 2: Streets of Renaissance princes ; CD 3: Markets, bazaars and antiques ; CD 4: Olt'r arno ; CD 5: Dr. Blair's Italian

913(450 Firence)(036)(086.76)=111
M-1
COBISS.SI-ID 13870905

708.
BLAIR, Robert, Dr.
        Walk & talk. Paris [Zvo�ni posnetek] : [audio guides]. - [S. l.] : Sound Travel, p 2006

Vsebina: CD 1: St.Julien le Pauvre (PDF of maps included) ; CD 2: La huchette ; CD 3: St. Germain des Pres ; CD 4: Place des Vosges ; CD 5: Dr. Blair's express lane French

913(44 Pariz)(036)(086.76)=111
M-1
COBISS.SI-ID 13871161

709.
BLAIR, Robert, Dr.
        Walk & talk. Venice [Zvo�ni posnetek] : [audio guides]. - [S. l.] : Sound Travel, p 2006

Vsebina: CD 1: To the Arsenale and back (PDF of maps included) ; CD 2: Across Ponte Railto to San Rocco ; CD 3: To the Academia and along the Zattere ; CD 4: To the Ghetto ; CD 5: Dr. Blair's Italian

913(450 Benetke)(036)(086.76)=111
M-1
COBISS.SI-ID 13869881

710.
        BLOOD in the air [Videoposnetek] = Kri v zraku. - Kranj : Mediafilm, 2005, cop. 2003. - (World War I in colour)

94(100)(086.82)"1914/19"
M-1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 2222260

711.
        CATASTROPHE [Videoposnetek] = [Katastrofa se za�ne]. - Kranj : Mediafilm, 2005, cop. 2003. - (World War I in colour)

94(100)(086.82)"1914/1919"
B-1 M-1 P-1
COBISS.SI-ID 2221748

712.
CATLING, Christopher
        Florence & Tuscany. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2006. - (Eyewitness travel)

913(450.52)(036)=111
913(450 Firence)(036)=111
M:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 5349918

713.
        CESTNI atlas Evrope [Kartografsko gradivo] = Europe : road atlas = atlante stradale = Europa : atlas de carreteras = atlas routier = Strassenatlas. - 4.posod. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

Vsebuje: podrobne zvd. 45 dr�av, 65 mestnih na�rtov in zvd. mestnih obmo�ij, avtoceste s cestnimi postajami in koristne telefonske �tevilke

912.44(4)
M-1� Z-1�
COBISS.SI-ID 512242029

714.
        CORSICA. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2006. - (Eyewitness travel guides)

913(449.9)(036)=111
M:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 13904953

715.
DAVENPORT, Fionn
        Best of Ljubljana : [the ultimate pocket guide & map]. - 1st ed. - Footscray (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Publications, 2006. - (Lonely planet)

913(497.4 Ljubljana)(036)=111
913(497.4)(036)
M:1 M:1� Z:1SP K:1
COBISS.SI-ID 57235457

716.
DELALANDRE, Beno�t
        Moj atlas sveta [Kartografsko gradivo]. - Ljubljana : Erimas, 2006

912.44(100)(02.053.2)
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 222063872

717.
        DOSJE o Hitlerju : tajni dosje NKWD-ja za Josipa V. Stalina, sestavljen na osnovi zapisnikov zasli�anj osebnega Hitlerjevega pribo�nika, Otta G�nscheja in kamernega stre�aja, Heinza Lingeja, Moskva, 1948/49. - Kranj : Modita, 2006

929 Hitler A.
94(430)"1933/1945"
B-1 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 227281664

718.
        ENTRECHTUNG, Vertreibung, Mord : NS-Unrecht in Slowenien und seine Spuren in Bayern 1941-1945. - Berlin : Metropol, 2005

94(497.4)(082)"1942/1945"=112.2
343.819.5(430)(082)"1942/1945"=112.2
M:2
COBISS.SI-ID 512044652

719.
EVENSBERGET, Snorre
        Norway. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2006. - (Eyewitness travel guides)

913(481)(036)=111
M:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 5382430

720.
        GABRIJEL Gruber S. J. : 1740-1805 : 200 let. - V Ljubljani : Arhiv Republike Slovenije, 2005. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije)

929 Gruber G.(064)
M:1+1d P:1
COBISS.SI-ID 222982144

721.
GALI�, Lovro
        Tolminsko mosti��e I. - Tolmin : Tolminski muzej, 2005

94(497.4-15)"1915/1917"
M:1
COBISS.SI-ID 223383296

722.
GEARY, Patrick J., 1948-
        Mit narodov : srednjeve�ki izvori Evrope. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005. - (Studia humanitatis)

94(4)"03/08"
323.1(4)(091)
M:5
COBISS.SI-ID 224205056

723.
        GEOGRAFIJA Afrike [Elektronski vir]. - Miklav� : Svarog - izobra�evalni zavod, cop. 2003

Vsebina na ov.: ve� kot 120 fotografij in slik, 40 preglednih zemljevidov, galerija slik in kart

913(6)(086.2.034)
M:1 D:1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 12375048

724.
        GEOGRAFIJA Azije [Elektronski vir]. - Miklav� : Svarog - izobra�evalni zavod, cop. 2003

913(5)(086.2)
M:1 D:1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 12375304

725.
GOMBA�, Boris M., 1945-
        Na drugi strani : odbor star�ev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov ob slovenski osamosvojitvi leta 1991. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2005

94(497.4)"1990/1991"
M:2
COBISS.SI-ID 225754624

726.
GUILBERT, Laure
        Upanje za Ruando. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006

94(675.98)"19"
343.337.5(675.98)
323.1(675.98)
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 229542144

727.
        HIROSHIMA [Videoposnetek] = Hiro�ima. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2005

94(520)(086.82)"1945"
B-1 M-1 P-1
COBISS.SI-ID 13736249

728.
IVANI�, Martin
        Slovenska zgodovina v zgodbah. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Knji�nica ES)

94(497.4)
M:5 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 228569344

729.
        JAMES Dean [Videoposnetek] : forever young = James Dean : ve�ni mladeni�. - Ljubljana : JA-MI, 2006, p 2005

929 Dean J. (086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 13738809

730.
JU�NI�, Stanislav
        Gabrijel Gruber : od ljubljanskega prekopa do jezuitskega generala. - Ljubljana : Dru�ina, 2006

929 Gruber G.
001.891:929 Gruber G.
M:2+1d B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 225722624

731.
        KILLERS of the sea [Videoposnetek] = Morilci na morju. - Kranj : Mediafilm, 2005, cop. 2003. - (World War I in colour)

94(100)(086.82)"1914/19"
M-1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 2222516

732.
KLADNIK, Darinka
        Sto usod znanih Slovencev. - 1. izd. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2006. - (Koledarska zbirka)

929(497.4)
M:1�+2 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 228361728

733.
KOVA�I�, Anton, 1943-
        Pater Simon A�i� : prior in zeli��ar. - �marje�ke Toplice : Stella, 2006

929 A�i� S.
271.12(497.12):929 A�i� S.
M:3 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 226700032

734.
LAV�, Katarina
        Marjana - Zvezde padajo v no�. - Ljubljana : Sanje, 2006

929 Der�aj M.
784.66(497.4):929 Der�aj M.
M:4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 227095296

735.
LE Goff, Jacques, 1924-
        Se je Evropa rodila v srednjem veku?. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2006. - (Modra zbirka)

94(4)"04/14"
M:3 Z:1
COBISS.SI-ID 228689408

736.
LENAR�I�, Matev�
        Okrog edinega sveta. - Radovljica : Didakta, 2005

910.4(100)(084.12)
M:3 P:1 B:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 222522624

737.
MARU�I�, Branko, 1938-
        Pregled politi�ne zgodovine Slovencev na Gori�kem : 1848-1899. - Nova Gorica : Gori�ki muzej, 2005

94(497.4-15)"1848/1899"
94(453.3=163.6)"1848/1899"
M:2
COBISS.SI-ID 224434432

738.
        MAYHEM on the eastern front [Videoposnetek] = Pokol na vzhodni fronti. - Kranj : Mediafilm, 2005, cop. 2003. - (World War I in colour)

94(100)(086.82)"1914/19"
M-1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 2222772

739.
MESSNER, Reinhold, 1944-
        �ivljenje na skrajnih mejah : avtobiografija. - Tr�i� : U�ila International, 2006

929 Messner R.
796.52(100):929 Messner R.(047.53)
B-2 M-5 Z-1
COBISS.SI-ID 227180288

740.
        MOTO avto vodi� II. : po izbranih izletih in poteh. - 1. izd. - Izola : Mig Team, 2006

913(497.4)(036)
913(4)(036)
M:2
COBISS.SI-ID 225669120

741.
        NAROD na� dokaze hrani : stare razglednice. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2005. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije)

930.85:77.047.1(497.4-194.2)(064)
M:2
COBISS.SI-ID 222658816

742.
NOVAK, Franci, 1954-
        Zgodovina. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2000. - (Dru�boslovje)

94(075.3)"19"
D:1U�+1
COBISS.SI-ID 107100928

743.
OMILANOWSKA, Ma�gorzata
        Warsaw. - Reprinted with revisions. - London [atc.] : Dorling Kindersley, 2006. - (Eyewitness travel guides)

913(438.11)(036)=111
D:1M Z:1SP
COBISS.SI-ID 13762873

744.
OPEKA, Pedro
        Bojevnik upanja : �ivljenjepis upornika. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba ; Celovec : Mohorjeva ; Gorica : Gori�ka Mohorjeva dru�ba, 2006

929 Opeka P.:266(691)
821.133.1-312.6
M:5 B:2
COBISS.SI-ID 226855936

745.
OSMANAGI�, Semir
        Bosanska piramida Sunca : [otkri�e prve evropske piramide]. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : Klepsidra, 2005. - (Frekvencija ljubavi)

904(497.6)=163.4
M:1
COBISS.SI-ID 14884411

746.
PASZKIEWICZ, Piotr
        Canary Islands. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2006. - (Eyewitness travel guides)

913(468.5)(036)=111
M:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 13904697

747.
PATERNOSTER, Marjan
        Nad mestom se dviga gri�, ne prav velik --- = Above the town rises a hill, not a very big one --- = �ber der Stadt erhebt sich ein H�gel, ein nicht sehr grosser H�gel ---. - Ljubljana : Arcadia : Studio Paternoster, 2005

908(497.4 Ljubljana)(084.12)
77.047.1(497.4 Ljubljana)
728.81(497.4 Ljubljana)(084.12)
M:2+1d Z:1
COBISS.SI-ID 223357440

748.
PLUNKETT, Richard
        Western Balkans. - 1st ed. - Footscray (Vic) [etc.] : Lonely Planet Publications, 2006. - (Lonely planet)

913(496/497)(036)=111
M:2
COBISS.SI-ID 11724090

749.
        PRAZGODOVINA [Elektronski vir]. - Miklav� : Svarog - izobra�evalni zavod, cop. 2003

931/939(086.2.034)
M:1 D:1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 512124013

750.
        PRVE civilizacije [Elektronski vir]. - Miklav� [na Dravskem polju] : Svarog - izobra�evalni zavod, cop. 2003

931/939(086.2)
D-1 M-1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 4470046

751.
SAJOVIC, Bogdan
        Od male Srbije do velike Jugoslavije. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Sledi)

94(497.11)"19"
929 Kara�or�evi� A.I
M:3 B:1
COBISS.SI-ID 224441856

752.
SCHALEK, Alice, 1874-1956
        Poso�je : marec do julij 1916. - Ljubljana : Karantanija, 2005. - (Zbirka Sledi)

94(497.4-15)"1916"
M:3 P:2 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 223003904

753.
SCOTT, Chris
        Sahara overland : a route and planning guide : [Morocco, Mauritania, Libya, Mali, Tunisia, Algeria, Niger, Chad, Egypt]. - 2nd ed. - Hindhead : Trailblazer Publications, 2004. - (Trailblazer)

913(61+674)(252)(036)=111
M:1 Z:1SP
COBISS.SI-ID 14820754

754.
SHAW, Karl
        Kraljeve nor�ije : zgodovina �kandalov na evropskih dvorih. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

929.731(4)
94(4):929.731
COBISS.SI-ID 226449152

755.
        SLAUGHTER in the trenches [Videoposnetek] = Pokol v rovih. - Kranj : Mediafilm, 2005, cop. 2003. - (World War I in colour)

94(100)(086.82)"1914/19"
B-1 M-1 P-1
COBISS.SI-ID 9277605

756.
        SLOVENIJA III : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega dru�tva]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega dru�tva)

Vsebina na nasl. str.:
Prekmurje. S kolesom po Beli Krajini. Naj tu ostane pragozd - gozdni rezervati na Ko�evskem. Blo�ka planota in Vidovski hribi. Ba�ka grapa. Koprsko primorje

913(497.4)(036)
M:2 Z:1
COBISS.SI-ID 225920512

757.
        SODOBNA zgodovina. Nacizem [Videoposnetek] = Storia e segreti del nazismo : zgodovina in skrivnosti nacizma. - Zagreb : Novi mediji ; Kranj : [distributer] Mediafilm, p 2006. - (Velika imena dvajsetega stoletja)

94(100)(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 5620373

758.
        SODOBNA zgodovina. Socializem [Videoposnetek]. - [S. l.] : New River Media ; Zagreb : Novi mediji ; Kranj : Mediafilm, 2006, cop. 2003. - (Velika imena dvajsetega stoletja) (Heaven on Earth)

94(100)(086.82)
B-1 M-2
COBISS.SI-ID 2285006

759.
SOVRE, Anton
        Stari Grki. - Reprint iz leta 1939. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006

94(38)
930.85(38)
M:3 B:1
COBISS.SI-ID 224573696

760.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Ostra kopja, bridki me�i. - Ljubljana : Viharnik, 2006. - (Zbirka �ivljenje na srednjeve�kih gradovih na Slovenskem)

94(497.4):728.8
728.8(497.4):316.728
M:2 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 229433088

761.
        V tujih �kornjih : pri�evanja mobilizirancev v nem�ki vojski : ujeti utrinki neke dobe, ki no�ejo v pozabo. - Kranj : Zdru�enje mobiliziranih Gorenjcev v redno nem�ko vojsko v �asu 1943-45, 2003

94(497.4)"1941/1945"
355.27(497.4)"1941/1945"
M:3
COBISS.SI-ID 226999040

762.
        VICTORY and despair [Videoposnetek] = Zmaga in obup. - Kranj : Mediafilm, 2005, cop. 2003. - (World War I in colour)

94(100)(086.82)"1914/19"
M-1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 2223028

763.
VUGA, Lucijan
        Veneti v Troji : so homerjevi Veneti - Hetiti?. - Ljubljana : Jutro, 2006

94(394.55)
94(373)
M:3
COBISS.SI-ID 225756160

764.
WACHTEL, Nathan
        Pogled premaganih : perujski domorodci ob �panski osvojitvi : 1530-1570. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005. - (Studia humanitatis)

94(85)"15"
M:1
COBISS.SI-ID 224207104

765.
WATKINS, Richard
        Bulgaria. - 2nd ed. - Footscray (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Publications, 2005. - (Lonely planet)

913(497)(036)=111
M:1 B:1
COBISS.SI-ID 14117692

766.
        WHO killed Ivan the Terrible? [Videoposnetek] = Kdo je ubil Ivana Groznega?. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2005

929 Ivan Grozni (086.82)
791.43(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 14339388

767.
        WHO killed Rasputin? [Videoposnetek] = Kdo je ubil Rasputina?. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2005

929 Rasputin G. E. (086.82)
791.43(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 14339132

768.
        WHO killed Stalin? [Videoposnetek] = Kdo je ubil Stalina?. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2005

929 Stalin J.V.(086.82)
791.43(086.82)
B-1 M-1
COBISS.SI-ID 14338876

769.
        ZASTAVIL sem svoje �ivljenje : monografija o �ivljenju in delu Janeza Trdine. - Menge� : Muzej, 2005-

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2005. - 138 str. - Bibliografija, povzetek in summary pri ve�ini prispevkov

929 Trdina J.(082)
821.163.6.09 Trdina J.(082)
M:2
COBISS.SI-ID 222738944

770.
ZEN, Alice
        Boris Pahor : biografia per immagini = biografija v slikah. - Trieste = Trst : Mladika, 2006

929 Pahor B.:77.04(084.12)
821.163.6.09 Pahor B.
M:2
COBISS.SI-ID 2355692

771.
        ZGODNJI srednji vek 1 [Elektronski vir]. - Miklav� : Svarog - izobra�evalni zavod ; Velenje : Pia, cop. 2006

54 fotografij in slik, 20 preglednih zemljevidov, 10 animacij in �asovni trak,naloge za preverjanje znanja, skupno ve� kot 140 strani

94(100)"04/14"(086.2.034)
P-1 B-1 B-1
COBISS.SI-ID 16912439

772.
        ZGODNJI srednji vek 2 [Elektronski vir]. - Miklav� : Svarog - izobra�evalni zavod ; Velenje : Pia, cop. 2006

Vsebuje: 41 fotografij in slik, 24 preglednih zemljevidov, 5 animacij in �asovni trak,naloge za preverjanje znanja, skupno ve� kot 120 strani

94(100)"04/14"(086.2.034)
B-1 P-1 M-1
COBISS.SI-ID 16912695

773.
        ZGODOVINA anti�ne Gr�ije [Elektronski vir]. - Miklav� : Svarog - izobra�evalni zavod ; Velenje : Pia, cop. 2003

938(086.2)
M:1 D:1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 12669704

774.
        ZGODOVINA anti�nega Rima [Elektronski vir]. - Miklav� : Svarog - izobra�evalni zavod ; Velenje : Pia, cop. 2003

937(086.2)
M:1 D:1 B-1 P-1
COBISS.SI-ID 12669448

775.
        ZGODOVINA histori�ne misli : od Homerja do za�etka 21. stoletja. - Ljubljana : ZRC SAZU, Zalo�ba ZRC, 2006

930
M:3+1� B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 223431424

776.
        ZGORNJE Poso�je. Poso�ke Julijske Alpe, Nadi�ke doline [Kartografsko gradivo] : izletni�ka karta = excursion map = Wanderkarte = carta turistica. - 1. izd. - Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije, 2006. - (Kod&kam) (Kolesarski izleti)

912.43(497.4 Poso�je)
912.43(450.36)
M-2+1� K-1
COBISS.SI-ID 12047922

777.
�NIDAR�I�, Joco, 1938-
        Ve�ni Bohinj : [fotomonografija]. - Ljubljana : Veduta A�, 2006

908(497.4 Bohinj)(084.12)
779:908(497.4 Bohinj)
M:2
COBISS.SI-ID 228717824


908


778.
GERARD-Sharp, Lisa
        Bologna. - 1st ed. - Singapore : APA Publications, 2006. - (Insight pocket guide)

913(450 Bologna)(036)=111
M:3
COBISS.SI-ID 9476756


C MLADINSKA KNJI�EVNOST - C


779.
ABEDI, Isabel
        Bo�i�ni vran�ek Rasputin najde sre�o. - Ljubljana : Kres, cop. 2006

821.112.2-93-34
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 225241344

780.
ABEDI, Isabel
        Jaz sem prva!. - Ljubljana : Kres, 2005

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Zadnja sem jaz! / napisala Isabel Abedi ; ilustriral Silvio Neuendorf

821.112.2-93-34
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 221799936

781.
ABEDI, Isabel
        Smrdolin. - Ljubljana : Kres, 2005

821.112.2-93-34
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 221799680

782.
ABEDI, Isabel
        Ti si moj najve�ji zaklad ali: O resni�no lepih stvareh v �ivljenju, ki jih �elimo z nekom deliti. - Ljubljana : Kres, 2006

821.112.2-93-34
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225241600

783.
ABEDI, Isabel
        �elja za malo vilo. - Ljubljana : Kres, 2006

821.112.2-93-34
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225122048

784.
ALEMAGNA, Beatrice, 1973-
        Ljubezen. - Radovljica : Didakta, 2006

821.133.1-93-34
P:1A+5 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 225716224

785.
ASTLEY, Neville
        Pujsa Pepa. Izgubljena o�ala. - Ljubljana : DZS, 2006

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 227111936

786.
ASTLEY, Neville
        Pujsa Pepa. Skrivalnice. - Ljubljana : DZS, 2006

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 227111168

787.
BANSCHERUS, J�rgen
        Izginule kotalke. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Detektiv Kvjatkovski)

821.112.2-93-312.4
M:1 P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 226354432

788.
BANSCHERUS, J�rgen
        Modri vrtiljak : otro�ki kriminalni roman. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Detektiv Kvjatkovski)

821.112.2-93-312.4
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 227586048

789.
BANSCHERUS, J�rgen
        Zarota z �ve�ilnim gumijem : otro�ki kriminalni roman. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Detektiv Kvjatkovski)

821.112.2-93-312.4
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225290496

790.
BAUER, Jana
        V de�eli medenjakov. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2006. - (Zbirka Spomin�ice)

Vsebuje tudi ang. prevod, tiskan v obratni smeri: In the land of Gingerbread / [translated by Erica Johnson Debeljak]

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 228747520

791.
BEAUMONT, �milie
        Av, boli. - Ljubljana : Otro�ka knjiga Oka, 2002. - (Podobe za najmlaj�e)

769.81
372.4(02.053.2)
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 117911552

792.
BEAUMONT, �milie
        Bo�i�. - Ljubljana : Otro�ka knjiga Oka, 2001. - (Podobe za najmlaj�e)

769.81
398.332.41(02.053.2)
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 114332160

793.
BEAUMONT, �milie
        Kmetija. - Ljubljana : Otro�ka knjiga Oka, cop. 2004. - (Prve podobe)

769.81
P:1A+1 B:2
COBISS.SI-ID 126660608

794.
BEAUMONT, �milie
        Podobe Bo�i�ka. - Ljubljana : Otro�ka knjiga Oka, 2001

769.81
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 112776704

795.
BEAUMONT, �milie
        Prve besede. - Ljubljana : Otro�ka knjiga OKA : Jutro, 2000. - (Podobe za najmlaj�e)

769.81
811.163.6'374.3(02.053.2)
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 107461888

796.
BERNER, Rotraut Susanne
        Dajmo, Karel�ek, �e en gol!. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Velike slikanice)

821.112.2-93-34
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 224931584

797.
BIE, Linne
        Mala Lina se igra doma. - Ljubljana : Kres, 2006

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 226085632

798.
BIE, Linne
        Mala Lina se igra na vrtu. - [Ljubljana] : Kres, [cop. 2006]

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 226085888

799.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Tinko Polovinko. - Maribor : Obzorja, 2005. - (Mlada Obzorja)

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 54972417

800.
BITE�NIK, Bojan B.
        Zmaj�ek Jami v Postojnski jami. - Postojna : Postojnska jama, turizem, 2005

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 220164096

801.
BLIGHT, Peter, 1947-
        Osamljena �irafa. - Ljubljana : Alica, 2006

821.111-93-34
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 225815296

802.
BOURGEOIS, Paulette
        Fran�ek in novi u�itelj. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2006. - (Zbirka Fran�kove TV-zgodbice)

821.111(71)-93-34
P:1A
COBISS.SI-ID 224461568

803.
BOURGEOIS, Paulette
        Fran�ek odpusti. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2006. - (Zbirka Fran�kove TV-zgodbice)

821.111(71)-93-34
P:1A
COBISS.SI-ID 224462080

804.
BOURGEOIS, Paulette
        Fran�ek praznuje. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2006. - (Zbirka Fran�kove TV-zgodbice)

821.111(71)-93-34
P:1A
COBISS.SI-ID 224462336

805.
BOURGEOIS, Paulette
        Fran�ek sklene kup�ijo. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2006. - (Zbirka Fran�kove TV-zgodbice)

821.111(71)-93-34
P:1A
COBISS.SI-ID 224461056

806.
BUSSOLATI, Emanuela
        Katera �ival je to?. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (�rvi�ek Vrvi�ek)

769.81
COBISS.SI-ID 227053824

807.
BUSSOLATI, Emanuela
        S �im se vozimo? : re�itev na vsako uganko bo� na�el tako, da s �rvi�kom vrvi�kom poi��e� pravo luknjico. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (�rvi�ek Vrvi�ek)

769.81
P:1A+4 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 227054080

808.
BUTLER, M. Christina
        Nekega zimskega dne. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Potipaj in za�uti)

821.111-93-34
P:1A+4 B:2
COBISS.SI-ID 224579328

809.
CASALIS, Anna
        Kmetija : 100 okenc. - Ljubljana : Karantanija, 2005. - (Zbirka Spoznaj svet)

769.81
63(02.053.2)
P:1A+1 B:2
COBISS.SI-ID 222581504

810.
CASALIS, Anna
        Polonca, koliko je ura?. - V Ljubljani : Karantanija, 2006

769.81
M:1 P:1A+2 B:3
COBISS.SI-ID 224337408

811.
CASALIS, Anna
        �ivali : 100 okenc. - Ljubljana : Karantanija, 2005. - (Zbirka Spoznaj svet)

769.81
59(02.053.2)
P:1A+1 B:2
COBISS.SI-ID 222580992

812.
CATE, Marijke ten
        Bor in Bina na soncu. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.112.5-93-34
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 222536448

813.
CATE, Marijke ten
        Bor in Bina v de�ju. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.112.5-93-34
P:1a+3 B;3
COBISS.SI-ID 222534400

814.
CHILD, Lauren
        Oprostite, to je moja knjiga. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka �arli in Lola)

821.111-93-32
M:1 P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 223437056

815.
CHILD, Lauren
        Prav zares lahko paziva na tvojega psa. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka �arli in Lola)

821.111-93-32
M:1 P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 223437568

816.
CINGERLE, Ivan
        Borovni�ek. - Begunje na Gorenjskem : samozal., 2005. - (Bin�kove pravljice)

821.163.6-93-34
M:1
COBISS.SI-ID 221623040

817.
COUSINS, Lucy [Ena dva tri]
        1 2 3, Minka : razgrni kartonko in se nau�i �teti!. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Minka)

769.81
M:1 P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 13929785

818.
COUSINS, Lucy
        Lahko no�, Minka. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000

769.81
D:1 M:2 P:1A+5 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 19782968

819.
COUSINS, Lucy
        Minka pe�e pi�kote. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000

769.81
D:1 M:2 P:1A+5 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 19783224

820.
COUSINS, Lucy
        Minka pozna barve : razgrni kartonko in spoznaj barve!. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Minka)

769.81
M:1 P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 13929273

821.
COUSINS, Lucy
        Minka v avtobusu. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001

769.81
P:1A+4
COBISS.SI-ID 8737436

822.
COUSINS, Lucy
        Minka, koliko je ura? : zavrti kazalce in povej, koliko je ura. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006

769.81
P:3
COBISS.SI-ID 226386944

823.
�ECHURA, Rudolf, 1931-
        Kako je Fik zrasel. - Kranj : Narava, 2006

769.81
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 228466688

824.
DICAMILLO, Kate
        Povest o Despereauxu, ki pripoveduje o mi�i, princeski, juhi in motku sukanca. - Ljubljana : Kres, 2006

821.111(73)-93-34
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225122560

825.
DONALDSON, Julia
        Zverja��ek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Velike slikanice)

821.111-93-34
M:2 P:1A+6 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 227182848

826.
DONEVA, Tamara
        Jezerski Sam. - V Ljubljani : Karantanija, 2005. - (Zbirka Krtek)

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 221967360

827.
DOSKO�ILOV�, Hana
        Krtek in poletje. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006

769.81
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 227958528

828.
DOSKO�ILOV�, Hana
        Krtek in pomlad. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006

769.81
P:1A+3 B:4
COBISS.SI-ID 225174784

829.
ELSCHNER, G�raldine
        �isto sam!. - Ljubljana : Kres, 2006

821.133.1-93-34
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 226544384

830.
GAY, Marie-Louise
        Zarja. Kralji�na snega. - Ljubljana : Epta, 2004. - (Knjigobube)

821.111-93-32
P:1A+3 B:1
COBISS.SI-ID 215520768

831.
GAY, Marie-Louise
        Zarja. Princeska neba. - Ljubljana : Epta, 2004. - (Knjigobube)

821.111-93-32
P:1A+3 B:1
COBISS.SI-ID 215521024

832.
GEMMEL, Stefan
        Neko� je bila ---. - Ljubljana : Epta, cop. 1996

821.112.2-93-34
D:2 M:3 P:1A+6 B:6 Z:1
COBISS.SI-ID 60552192

833.
GODON, Ingrid
        Neli in Cezar. Debelo, suho in druga nasprotja. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004

769.81
P:1A+1 B:1
COBISS.SI-ID 14434363

834.
GODON, Ingrid
        Neli in Cezar. Notri, zunaj in �e kje. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004

769.81
P:1A+1 B:1
COBISS.SI-ID 14434875

835.
GODON, Ingrid
        Neli in Cezar. Pri mizi. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005

769.81
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 5034782

836.
GODON, Ingrid
        Neli in Cezar. Ska�eva, ple�eva in �e marsikaj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004

769.81
P:1A+1 B:1
COBISS.SI-ID 14434619

837.
GODON, Ingrid
        Neli in Cezar. V kopalnici. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005

769.81
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 5034270

838.
GRIMM, Jacob
        Pepelka. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Velike slikanice)

821.112.2-93-34
P:1A+6 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 228190720

839.
HABI�, Barbara
        Pobarvana hi�a. - Ljubljana : Arkadija, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 224823552

840.
HADERLEIN, Ute
        Medvedek in njegov bager. - V Ljubljani : Karantanija, 2006

769.81
P:1A+3 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 224162048

841.
HADERLEIN, Ute
        Medvedek in njegov gasilski avto. - V Ljubljani : Karantanija, 2006

769.81
P:1A+3 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 224161536

842.
HADERLEIN, Ute
        Medvedek in njegov tovornjak. - V Ljubljani : Karantanija, 2006

769.81
P:1A+3 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 224162304

843.
HADERLEIN, Ute
        Medvedek in njegov traktor. - V Ljubljani : Karantanija, 2006

769.81
P:1A+3 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 224161792

844.
HOWIE, Vicki
        Velikono�ne lastovke. - Koper : Ognji��e, 2006

821.111-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 221516800

845.
HROCH, Karel, 1906-1982
        O goskici, ki se je u�ila peti. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Ciciban - zakladi otro�tva)

821.162.3-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 217802496

846.
HUSEINOVI�, Ka�mir
        Zgodba o sne�akih. - Ljubljana : Karantanija, 2006

821.163.42-93-34
P:1A+6 B:4
COBISS.SI-ID 226857216

847.
JARC, Matja�, 1954-
        Ognjeni konji�ek. - Ljubljana : Zavod za ustvarjalnost Hymnos, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 224906240

848.
JOHNSON, Jane
        Uspavanka za malega zaj�ka. - Ljubljana : Alica, 2006

821.111-93-34
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 226233856

849.
JOSLIN, Mary, 1953-
        Sveti Nikolaj : zgodba o resni�nem sv. Miklav�u. - Koper : Ognji��e, 2004

821.111-93-34
235.3:929 S. Nikolaj(02.053.2)
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 129034496

850.
KAC-Marn, �tefka
        Trije pal�ki. - [S. l.] : Revija Galeb ; �edad : Zadruga Novi Matajur, 2005

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 2327020

851.
KLEMEN�I�, Liljana
        Kako je Evropa dobila ime. - Ljubljana : Zalo�ba Ajda, Dru�ba Piano, 2004. - (Zbirka Iz zibelke)

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 216129536

852.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Mi�ka in kamen�ek. - Ljubljana : Grlica, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 228798464

853.
KOKALJ, Tatjana
        Prigode z repkom. - [S. l.] : Revija Galeb ; �edad : Zadruga Novi Matajur, 2005

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 2327276

854.
KOKELJ, Nina
        De�ek na belem oblaku. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Velike slikanice)

821.163.6-93-34
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 223931904

855.
KOKELJ, Nina
        Lepa Helena. - Ljubljana : Dru�ba Piano, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+4 B:2
COBISS.SI-ID 229135104

856.
KONC Lorenzutti, Nata�a
        Ravno prav velik. - Ljubljana : Dru�ina, 2006. - (Mavri�na knji�nica)

821.163.6-93-32
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 226785792

857.
KONCUT, Helena
        No�na zgodba. - Ljubljana : Morfem, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 229437952

858.
KONCUT, Helena
        Pojo�e ra�ke. - Ljubljana : Morfem, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 229437696

859.
KOREN, Majda, 1960-
        Eva in kozel. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Deteljica)

821.163.6-93-32
P:1A+5 B:1
COBISS.SI-ID 229132288

860.
KOREN, Majda, 1960-
        Zgodbe zajca Zlatka. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 228836352

861.
KO�UTA, Miroslav
        Kri�ko kra�ke : avtobiografija z izborom otro�kih pesmi o rodnem Kri�u, morju in Krasu. - [S. l.] : Revija Galeb ; �edad : Zadruga Novi Matajur, 2005

821.163.6-93-1
M:1 P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 2328812

862.
KOVA�, Polonca, 1937-
        Pti�je leto. - Radovljica : Didakta, 2006

821.163.6-93-34
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225115392

863.
KOVI�, Kajetan
        Zlate ure. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2006. - (Zbirka Sedmerica velikih)

821.163.6-93-1
M:2 P:1A+4 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 226209280

864.
KOZINC, Darinka
        Zgodbe iz Mi�jega mesta 2. - Ljubljana : Viharnik, 2006. - (Zbirka Pisani metulj�ki)

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 221449728

865.
KRAVOS, Marko, 1943-
        Podkovani zajec in modra oslica. - [S. l.] : Revija Galeb ; �edad : Zadruga Novi Matajur, 2005

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 2329068

866.
KRINGS, Antoon
        Muha Malka. - Radovljica : Didakta, 2006. - (Zbirka Drobi�ki)

821.133.1-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 226526720

867.
KRINGS, Antoon
        U� Uli. - Radovljica : Didakta, 2006. - (Zbirka Drobi�ki)

821.133.1-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 226526464

868.
LANGREUTER, Jutta
        Na pomo�!. - Ljubljana : Kres, 2005

821.112.2-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 220884736

869.
LEBAN, Miroslava
        Mravlja ho�e v �ivalski vrt in druge zgodbe. - Gorica : Zadruga Gori�ka Mohorjeva, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 229671424

870.
LEVSTIK, Fran
        Najdihojca na dedovem kolenci. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2006. - (Zbirka Sedmerica velikih)

821.163.6-93-1
M:2 P:1A+4 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 225889280

871.
LIKAR, Petra, 1976-
        Agencija brez panike. Mojstri na delu. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Krtek)

821.163.6-93-312.4
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 227656448

872.
LUCIANI, Brigitte
        Pot na morje. - Ljubljana : Kres, 2000

821.112.2-93-32
P:1A+3
COBISS.SI-ID 103173632

873.
MAKAROVI�, Svetlana
        Coprnica Zofka. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001. - (Zbirka Svetlanov�ki)

821.163.6-93-34
P:1A+3
COBISS.SI-ID 113342976

874.
MAKAROVI�, Svetlana
        Ma�nice. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost, 2006. - (Aleph)

821.163.6-93-1
P:1A+6 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 228643072

875.
MAKAROVI�, Svetlana
        Sovica Oka. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Ciciban - zakladi otro�tva)

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 214524160

876.
MAKAROVI�, Svetlana
        �ivalska olimpijada. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Svetlanov�ki)

821.163.6-93-34
D:1 M:1 P:1A+4 B:1
COBISS.SI-ID 213668608

877.
MAL�K, Jan, 1904-1980
        �ogica Nogica. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Ciciban - zakladi otro�tva)

821.162.3-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 219512576

878.
MCCALL Smith, Alexander, 1948-
        Gusarji pokovke. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-93-34
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 226354176

879.
MCCORMICK, Rosie
        Jesenska pravljica : zlatorumen list. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Zgodbe o letnih �asih)

821.111-93-32
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225629696

880.
MCCORMICK, Rosie
        Pomladanska pravljica : znanilci pomladi. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Zgodbe o letnih �asih)

821.111-93-32
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225604096

881.
MCCORMICK, Rosie
        Zimska pravljica : ples sne�ink. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Zgodbe o letnih �asih)

821.111-93-32
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225605120

882.
MEEK, Ann
        Jaz sem nekaj posebnega!. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-93-32
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 223438848

883.
MILKOVI�, Dragan
        Mobilko in druge. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 226011648

884.
MILNE, Alan Alexander, 1882-1956
        Medved Pu. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Pisanice)

821.111-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 226552064

885.
MLAKAR, Ida
        Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. - Radovljica : Didakta, 2006

821.163.6-93-34
M:1 P:1A+6 B$ Z:1
COBISS.SI-ID 228039680

886.
M�DERNDORFER, Vinko, 1958-
        Vrnitev muca Langusa & �arovni�ke Gajke : nadaljevanje veselih dogodiv��in popolnoma navadnega mucka Mikija. - Ljubljana : Mladika, 2006. - (Knji�na zbirka Trepetlika)

821.163.6-93-34
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 227790848

887.
        MOJ prvi �ivalski besednjak. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005

769.81
P:3
COBISS.SI-ID 21170

888.
MOOST, Nele
        Princeska sem vendar jaz. - Ljubljana : Kres, 2006

821.112.2-93-34
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225345280

889.
ONICHIMOWSKA, Anna
        Duh stare hi�e. - Ljubljana : Mladika, 2006. - (Zbirka Li��ki)

821.162.1-93-34
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225587712

890.
OSOJNIK, Melita
        Sonce gre na potep. - Ljubljana : Glasbeno gledali��e Melite Osojnik, 2006

821.163.6-93-34
P:1A
COBISS.SI-ID 227638528

891.
PATTEN, Brian, 1946-
        Mali zmedo. - Ljubljana : Alica, 2006

821.111-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 226233088

892.
PEKLAR, Andreja
        Fant z rde�o kapico. - Ljubljana : In�titut za likovno umetnost, 2005

821.163.6-93-34
M:1 P:1A+4 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 220254464

893.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica. - 10. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Cicibanov vrtiljak) (Velike slikanice)

821.163.6-93-34
B:4
COBISS.SI-ID 4907038

894.
P�TIGNY, Aline de, 1963-
        Adijo, duda!. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005

821.133.1-93-34
M:2 P:1A+5 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 5477269

895.
PETZ, Moritz
        Spet se bova videla. - Ljubljana : Kres, 2006

821.112.2-93-34
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 223830016

896.
PILI�, Sanja
        Dobil sem bratca. - V Ljubljani : Karantanija, 2005

821.163.42-93-32
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 223826688

897.
PODGOR�EK, Mojiceja
        Pajek Feliks in muha enodnevnica. - Ljubljana : Morfem, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 229437440

898.
PODGOR�EK, Mojiceja
        Podgana pregnana na obisku. - Ljubljana : Morfem, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 226328576

899.
PUST, Barbara
        Pikina velika odlo�itev : [pravljice za otroke]. - Idrija : PikicaPikaPok, 2005

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 223025408

900.
        RDE�I traktor. - Radovljica : Didakta, 2006

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 225629184

901.
REES, Gwyneth
        Vilinski prah. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Pisanice)

821.111-93-34
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 229304320

902.
RIBI�I�, Josip
        Mi�kolin. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Ciciban - zakladi otro�tva)

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 219512064

903.
RIGG, Jo
        Sne�ni prijatelji : prijazne sne�ne �ivali �e �akajo, da jih spozna�!. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Potipaj in za�uti)

769.81
M:1 P:1A+2 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 216900096

904.
        RJAVI medvedek gleda zvezde. - Radovljica : Didakta, 2006. - (Zbirka Rjavi medvedek)

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 225710592

905.
        RJAVI medvedek kolesari. - Radovljica : Didakta, 2006. - (Zbirka Rjavi medvedek)

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 225709824

906.
        RJAVI medvedek na gugalnici. - Radovljica : Didakta, 2006. - (Zbirka Rjavi medvedek)

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 225710336

907.
        RJAVI medvedek se igra v kadi. - Radovljica : Didakta, 2006. - (Zbirka Rjavi medvedek)

769.81
P:1A+5 B:4
COBISS.SI-ID 225711104

908.
RUPNIK, Louise
        Hov! Hov! : o�arljivi kosmatinci �e �akajo, da jih spozna�!. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Potipaj in za�uti)

769.81
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 220625920

909.
RUSSWURM-Bir�, Gabriele
        �pelca na po�itnicah na de�eli. - Celovec : Mohorjeva, 2006

821.112.2(436)-93-32
P:1A+2
COBISS.SI-ID 225370624

910.
SCHUBERT, Ingrid
        O medvedu, ki je valil gosja jajca. - Ljubljana : Epta, 2004

Vsebina na nasl. str.: V mojem vedru je luknja ; Bobrova hi�ica ; Vedno je prostor �e za enega

821.112.5-93-34
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 215228160

911.
SIMON, Francesca
        Grozni Ga�per ima u�i. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Zbirka Grozni Ga�per)

821.111-93-32
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 217752320

912.
SIMON, Francesca
        Grozni Ga�per in hi�a strahov. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Zbirka Grozni Ga�per)

821.111-93-32
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 219213056

913.
SIMON, Francesca
        Grozni Ga�per in mega �leht �asovni stroj. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Grozni Ga�per)

821.111-93-32
P:1A+4 B:2
COBISS.SI-ID 229017600

914.
SIMON, Francesca
        Grozni Ga�per in smrdljiva bomba. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Zbirka Grozni Ga�per)

821.111-93-32
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 223108608

915.
SIMON, Francesca
        Grozni Ga�per in vra�ja varu�ka. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Zbirka Grozni Ga�per)

821.111-93-32
M:1 P:1A+5 B:2
COBISS.SI-ID 222269696

916.
SIMON, Francesca
        Grozni Ga�per na hitro obogati. - Tr�i� : U�ila International, 2005. - (Zbirka Grozni Ga�per)

821.111-93-32
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 218659840

917.
SIMON, Francesca
        Grozni Ga�per sre�a kraljico. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Grozni Ga�per)

821.111-93-32
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225199872

918.
SLEGERS, Liesbet
        Kaja gre v trgovino. - Ljubljana : Kres, 2005. - (Zbirka Z roko v roki)

821.112.5-93-32
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 218085888

919.
SLEGERS, Liesbet
        Kaja ima bratca. - Ljubljana : Kres, 2005. - (Zbirka Z roko v roki)

821.112.2-93-32
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 218085632

920.
STAMAN, Jasna Branka
        O za�arani jel�i. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2005. - (Zbirka Iz zibelke)

821.163.6-93-34
M:1 P:1A+5 B:3
COBISS.SI-ID 55079169

921.
STAMAN, Jasna Branka
        Pastorka in bela �ena. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2005. - (Zbirka Iz zibelke)

821.163.6-93-34
M:1 P:1A+5 B:3
COBISS.SI-ID 54617345

922.
STAROVASNIK, Erna
        Topli potok. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2006. - (Zbirka JOZZ)

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 56267009

923.
STEER, Dugald
        �as za pravljico. - Ljubljana : DZS, 2004

821.111-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 127980800

924.
SUHODOL�AN, Leopold
        Kroja�ek Hla�ek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Ciciban - zakladi otro�tva)

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 218626816

925.
SUHODOL�AN, Leopold
        Piko Dinozaver. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Ciciban - zakladi otro�tva)

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 217802752

926.
SUHODOL�AN, Primo�
        Veliki Bum Bum �igum. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Pozor pravljice)

821.163.6-93-34
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 226635264

927.
�TAMPE �mavc, Bina
        Drevo srca. - 2. natis. - Maribor : Obzorja, 2005

821.163.6-93-32
P:1A+2
COBISS.SI-ID 55098881

928.
�TEFAN, Anja
        Sto ugank. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Velike slikanice)

821.163.6-93-193.1
P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 224702720

929.
�TURM, Milica
        O deklici, ki ni mogla spati. - Ljubljana : Dru�ina, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 229529600

930.
TARMAN, Draga
        Na de�eli. - Ljubljana : DZS, 2006. - (Zbirka �ude�i narave)

821.163.6-93-34
63(02.053.2)
P:1A+3 B:4
COBISS.SI-ID 227904256

931.
THOMSON, Emma
        Vila Valentina. Prijateljstvo in �ola za vile. - Radovljica : Didakta, 2006

821.111-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 221162496

932.
        UGANKE zavozlanke. - Ljubljana : DZS, 2005. - (Zbirka Klopotec)

821.163.6-93-193
M:1 P:1A+1 B:2
COBISS.SI-ID 222061056

933.
UMEK, Evelina
        Re�evanje male jazbe�arke. - [S. l.] : Revija Galeb ; �edad : Zadruga Novi Matajur, 2005

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 2327532

934.
VANDOT, Josip
        Kekec in Bedanec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Ciciban - zakladi otro�tva)

821.163.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 215556096

935.
        VESOLJE. Zvezde in ozvezdja. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Ali ve�?)

821.163.6-93-34
524(02.053.2)
P:1A+1 B:1
COBISS.SI-ID 227983360

936.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Bu�ko Superga. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Krtek)

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224369152

937.
VRABI�, Toma�, 1954-
        Artis v svinjaku. - V Ljubljani : Karantanija, 2005. - (Zbirka Krtek)

821.163.6-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 222064896

938.
VRABI�, Toma�, 1954-
        Kolodvor letnih �asov. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Krtek)

821.163.6-93-34
P:1A+4 B:2
COBISS.SI-ID 226729472

939.
        VSE najbolj�e, ciciban! : 100 in �e ve� najbolj�ih iz �estdesetih letnikov Cicibana. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Cicibanova zbirka)

821.163.6-93-82
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 219763968

940.
WALTERS, Catherine, 1965-
        Lahko no�, medvedek Alfi!. - Ljubljana : Alica, 2006

821.111-93-34
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 226086656

941.
WARD, Helen, 1962-
        Lunolaj. - Ljubljana : Kres, 2006

821.112.2-93-34
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 223091968

942.
WILHELMI, Friederike
        Mala zobna vila. - Ljubljana : Kres, 2006

821.112.2-93-34
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225241856

943.
        ZLATA ribica : slovenska ljudska pravljica. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Ciciban - zakladi otro�tva)

398.2(497.4)(02.053.2)
P:1A+2
COBISS.SI-ID 217442560

944.
ZUBOVI�, Sonja
        Prijazni zmaj Zumi. - V Ljubljani : Karantanija, 2006

821.163.42-93-34
P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 226856960

945.
ZUPAN, Dim
        Hektor in ribja usoda : zgodba nekega Hektorja. - Ljubljana : Mladika, 2006. - (Knji�na zbirka Hektor)

821.163.6-93-34
P:1A+5 B:3
COBISS.SI-ID 228687872

946.
�UPAN�I�, Oton
        Abeceda na polju in v gozdu. - 5. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001. - (Zbirka Velike slikanice)

821.163.6-93-1
P:1A+2
COBISS.SI-ID 3291443


L MLADINSKA KNJI�EVNOST - L


947.
RAVNIKAR, Matev�, 1802-1864
        Po�en�anove pravljice. - Tr�i� : Didakta, 2005

398.2(02.053.2)
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 223673600


M MLADINSKA KNJI�EVNOST - M


948.
ALLEN-Gray, Alison
        Edinstven. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Zbirka Zorenja) (Zbirka Sre�anja)

821.111-311.2
P:1A+5 B:2
COBISS.SI-ID 229033728

949.
BAYLESS, Maureen, 1959-
        Ple�i z �ivljenjem. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Zbirka Z(o)renja)

821.111(71)-93-311.2
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 227157760

950.
CABOT, Meg
        Princeska na po�itnicah : princeskin dnevnik. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Princeskini dnevniki)

821.111(73)-93-311.2
P:1A+5 B:3
COBISS.SI-ID 229334016

951.
CHUNSHU
        Pekin�ka pun�ka : kontroverzni roman o krutem odra��anju nove generacije. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka �epna knjiga)

821.581-93-311.2
P:1A
COBISS.SI-ID 224310272

952.
        DRUGI komadi : �e 111 pesmi za mlade in vse druge. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Son�nica)

821-93-194
P:1A+4 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 228827392

953.
FALKNER, Brian
        To je res pravo!. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Zbirka Kriki)

821.111(94)-93-312.4
M:2 P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 225081600

954.
FLEGG, Aubrey
        Dekle v zelenem. Knj. 1, Krila nad Delftom. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006

821.111-93-311.2
M:1 P:1A+4 B:2
COBISS.SI-ID 226167040

955.
FREY, Jana
        Velike zelene o�i. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Odisej)

821.112.2-93-311.2
D:1 M:2 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 218789632

956.
        GENIJI : antologija sodobne slovenske mladinske kratke proze. - Ljubljana : Genija, 2006

821.163.6-93-32
M:1 P:1A+1�+3 B:1
COBISS.SI-ID 228602624

957.
G�NDISCH, Karin
        Cosmin : o nekom, ki je od�el, da bi se nau�il �ivljenja. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Na robu)

821.112.2-93-311.2
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 226024448

958.
HEARN, Lian
        Me� v ti�ini. Knj. 1, Saga o Otorijih. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Srednji svet)

821.111-311.6
P:1A+5 B:3
COBISS.SI-ID 228469504

959.
HENDRY, Frances
        Chandra. - Ljubljana : Grlica, 2005

821.111-93-311.2
M:1 P:1A+4 B:2
COBISS.SI-ID 222567680

960.
HIGSON, Charles, 1958-
        SrebrnaPlavut : ime mi je Bond, James Bond. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Mladi Bond)

821.111-93-312.4
M:2 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225504000

961.
HOFFMAN, Mary, 1945-
        Mesto zvezd. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Zbirka Stravaganza)

821.111-93-312.9
M:4 P:1A+4 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 225292032

962.
JOHNSTON, Julie
        Adam in Eva in U��ipni me. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2005. - (Zbirka Z(o)renja)

821.111(71)-93-311.2
D:1 M:3 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 220598528

963.
KOLMANI�, Karolina
        �akam te, Dolores. - V Ljubljani : Karantanija, 2005. - (Zbirka Najhit)

821.163.6-93-311.2
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 222665216

964.
LAVREN�I�, Matej
        Male �rne skrbi. - Ljubljana : Forum, 2005. - (Posebna izdaja revij Stripburger) (Republika Strip)

769.9(02.053.2)
M:1SM
COBISS.SI-ID 217792768

965.
LE Guin, Ursula K.
        Atuanska grobnica. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Srednji svet)

821.111(73)-312.9
P:1A+5 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 228433664

966.
MCCAUGHREAN, Geraldine
        Ni konec sveta. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006

821.111-93-311.2
P:1A+6 B:3
COBISS.SI-ID 229033472

967.
MELLING, O. R.
        Lov�eva luna. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Keltske vilinske)

821.111-93-312.9
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225292544

968.
NEVIS, Ben
        Trije??? in strup po e-po�ti. - Celovec : Mohorjeva, 2006

821.112.2-93-312.4
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225624064

969.
PEGAN, Polona
        Monty : ko sanje postanejo resni�nost. - Kranj : Gorenjski glas, 2005

821.163.6-93-311.2
M:1SM P:1A+2
COBISS.SI-ID 220911360

970.
PETERS, Julie Anne
        Dale� od Xanadu. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Na robu)

821.111-93-311.2
M:1 P:1A+2 BL2
COBISS.SI-ID 224998144

971.
PODGOR�EK, Mojiceja
        Maru�in dnevnik : ljubezen na pohodu. - Ljubljana : Morfem, 2006

821.163.6-93-311.2
P:1A+4 B:2
COBISS.SI-ID 229437184

972.
PROVOOST, Anne
        Padec. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2005. - (Zbirka Zorenja)

821.112.5-93-311.2
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 222670080

973.
ROSOFF, Meg
        Tako �ivim zdaj. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111(73)-93-311.2
B:2 M:2 P:4 P\iA:1
COBISS.SI-ID 227296768

974.
STANDIFORD, Natalie
        Lahko prava ljubezen pre�ivi srednje�olska leta?. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Zmenkarije)

821.111-93-311.2
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 228797952

975.
STANDIFORD, Natalie
        Zmenkarije. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Zmenkarije)

821.111-93-311.2
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224663040

976.
STRATTON, Allan
        Chandine skrivnosti. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Zbirka Zorenja)

821.111(71)-93-311.2
P:1A+6 B:3
COBISS.SI-ID 229032448

977.
STRATTON, Allan
        Lesliejin dnevnik. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Zbirka Zorenja +)

821.111-93-311.2
M:2 P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 225212928

978.
STROUD, Jonathan
        Amulet iz Samarkanda. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Bartimejusova trilogija)

821.111-93-312.9
M:2 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 227370496

979.
THOMPSON, Craig, 1975-
        Odeje : roman v stripu. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Odisej)

769.9(02.053.2)
M:1SM P:1A+4 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 228005120

980.
TU�AR, Elga
        Klju�. - Koper : Libris, 2006

821.163.6-93-32
P:1A+2
COBISS.SI-ID 225541120

981.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Softibluz. - 1. izd. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2006. - (Koledarska zbirka)

821.163.6-93-311.2
P:1A+4 B:2
COBISS.SI-ID 228360704

982.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Zoo. - Celovec : Mohorjeva zalo�ba, 2005

821.163.6-93-311.2
M:1 P:1A+3 B:1
COBISS.SI-ID 222787072

983.
WILSON, Jacqueline, 1945-
        U�ne ure ljubezni. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.111-93-311.2
M:2 P:1A+5 B:2
COBISS.SI-ID 225695232


m821 MLADINSKA KNJI�EVNOST - RAZEN C,P,M,L


984.
ARENGO, Sue
        The ugly duckling. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005, cop. 2001. - (Classic tales)

821.111-93-34(0.046.6)=111
B-2 P-4
COBISS.SI-ID 14000953

985.
KO�AR, Tomo
        Mi�ke na po�itnicah [Zvo�ni posnetek]. - [Kranj] : Panika records, 2006, p 2005/2006

Vsebina: Mi�ke na po�itnicah ; Obisk ; Mi�ko ho�e bratca ; Zaljubljeni zaj�ek ; Sladko tekmovanje ; Veliko pospravljanje

821.163.6-93-34(497.4)(0.053.2)(086.76)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 12954421

986.
KO�AR, Tomo
        Prijazni zaj�ki [Zvo�ni posnetek]. - [Kranj] : Panika records, 2006, p 2005

Vsebina: Vse najbolj�e, Hops! ; Prava malenkost ; Prijazni zaj�ki ; Kaj je videla �oja ; Zakaj pol� nosi hi�o s seboj ; Koncert

821.163.6-93-34(497.4)(0.053.2)(086.76)
B-1 P-1
COBISS.SI-ID 12954677

987.
PAOLINI, Christopher
        Eldest. Book 2, Inheritance. - London : Doubleday, 2005

821.111-93-34=111
M:1
COBISS.SI-ID 11803698


N NOTNO GRADIVO


988.
        The BEATLES ballads [Glasbeni tisk] : piano, vocal, guitar. - [London] : Hall Leonard Corporation, cop. 1994

784.66:786.2=111
784.66:787.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13834041

989.
BRUCE, Dix, glasbenik
        Mandolin [Glasbeni tisk]. - [U.S.A.] : Mel Bay Publication, 1993. - (You can teach yourself)

787.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13950009

990.
CHRISTIANSEN, Michael, glasbenik
        Jazz guitar method [Glasbeni tisk]. - Pacific : Mel Bay Publications, 1995. - (Mel Bay's complete)

787.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13909305

991.
DAVIS, Janet, profesor glasbe
        Banjo [Glasbeni tisk]. - [U.S.A.] : Mel Bay Publication, 1990. - (You can teach yourself)

787.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13949753

992.
DWORSKY, Alan L., glasbenik
        Conga drumming [Glasbeni tisk] : a beginner's guide to playing with me = best percussion method book. - [U.S.A.] : Mel Bay Publications : Dancing Hands Music, cop. 1994

789.1/.4=111
D-1
COBISS.SI-ID 13952313

993.
        IN session with Chuck Berry [Glasbeni tisk] : play along with six classic Chuck Berry tracks. - London : International Music Publications, 1999

787.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13908025

994.
JONES, Norah
        You're the voice [Glasbeni tisk] : [arranged for voice, piano and guitar]. - London : International Music Publications, 2004

Iz vsebine: Come away with me ; Don't know why ; Sunrise ; Those sweet words ; What am I to you?

784.66:787.61=111
784.66:786.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13849401

995.
        MEL Bay's master anthology of flatpicking guitar solos. Vol. 1 [Glasbeni tisk] : featuring solos by the world's finest flatpicking guitarists!. - Pacific : Mel Bay Publications, cop. 2000

787.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13908281

996.
RICHARDS, Tim, glasbenik
        Exploring jazz piano 2 [Glasbeni tisk] : harmony, technique, improvisation. - London : Schott & Co., 2005. - (Schott)

786.2(035)
D-1
COBISS.SI-ID 13829945

997.
RICHARDS, Tim, glasbenik
        Improvising blues piano [Glasbeni tisk] : the basic principles of blues piano explained for the intermediate-level pianist in an easy-to grasp fashion. - London : Schott & Co., 1997. - (Schott)

786.2(035)
D-1
COBISS.SI-ID 13829689

998.
        The VERY best of pop ballads [Glasbeni tisk] : easy arrangements for piano = leichte Klavierarrangements = 20 der sch�nsten pop balladen in einem Heft. - Berlin : Bosworth Music, 2004

Iz vsebine: Dreamer / Ozzy Osbourne ; What if / Kate Winslet ; One flight down / Norah Jones ; Angel of Berlin / Martin Kesici

786.2:784.66(035)=111
D-1
COBISS.SI-ID 13834297

999.
WALKER, Mark, bobnar
        Drums [Glasbeni tisk]. - London ; SMT, cop. 2004. - (Xtreme)

789.1/.4(035)=111
D-1
COBISS.SI-ID 13972793

1000.
        WEDDING classics [Glasbeni tisk] : piano solo. - [London] : Hal Leonard Corporation, cop. 2004. - (Wedding classics)

Iz vsebine: Air on the G string / Johann Sebastian Bach ; Ave Maria / Franz Schubert ; Bridal chorus / Richard Wagner ; Ode to joy / Ludwig van Beethoven

786.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13852217

1001.
WEISSMAN, Dick
        Guitar tunings [Glasbeni tisk] : a comprehensive guide. - New York ; London : Routledge, cop. 2006

787.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13953337

1002.
WILLMOTT, Bret, skladatelj
        Book of harmonic extensions for guitar [Glasbeni tisk]. - Pacific : Mel Bay Publications, 1996. - (Mel Bay's complete)

787.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13908793


P MLADINSKA KNJI�EVNOST - P


1003.
ABEDI, Isabel
        Prihaja Lola!. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Lola)

821.112.2-93-311.2
M:1 P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 226319616

1004.
APPLEGATE, Katherine
        Premagana magija. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Vsesvet)

821.111-93-311.3
1A+2 B1:2
COBISS.SI-ID 225472512

1005.
BERTHERAT, Marie
        Smrtno nevarne vode. - 1. izd. - Ljubljana : Otro�ka knjiga Oka, 2006. - (Zbirka Samovarci)

821.133.1-93-312.4
P:1A+5 B:3
COBISS.SI-ID 229101056

1006.
BERTHERAT, Marie
        Umor v hotelu Majestic. - 1. izd. - Ljubljana : Otro�ka knjiga Oka, 2006. - (Zbirka Samovarci)

821.133.1-93-312.4
P:1A+5 B:3
COBISS.SI-ID 229100032

1007.
BESSON, Luc
        Artur in prepovedano mesto. - Tr�i� : U�ila International, 2006

821.133.1-93-34
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 226390784

1008.
BREZINA, Thomas
        Po�astna kukavica. - Celovec : Mohorjeva, 2006. - (Novohla�niki)

821.112.2(436)-93-311.3
M:2 P:1A+4 B:4
COBISS.SI-ID 225623552

1009.
BUTCHER, A. J.
        Tovarna Frankensteinov. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Srednja vohunska �ola)

821.111-93-312.9
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 225185280

1010.
COLFER, Eoin
        Knji�ni�arka Mrcina. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Pisanice)

821.111-93-311.2
D:1 M:2 P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 218027264

1011.
COTI�, Metka
        Skrivnostna knjiga. - Ljubljana : Mladika, 2006. - (Knji�na zbirka Trepetlika)

821.163.6-93-311.3
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225104384

1012.
DAHL, Roald
        Matilda. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka �epnice)

821.111-93-311.2
P:1A+2
COBISS.SI-ID 221149952

1013.
DAHL, Roald
        Veliki dobrodu�ni velikan. - Ljubljana : Mladika, 1994. - (Knji�na zbirka Trepetlika)

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 38481152

1014.
DANKO, Dan
        Cukro�er napade. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Super pomo�niki)

821.111-93-311.3
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 225908480

1015.
DANKO, Dan
        Napad Gospodarja Krtov. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka Super pomo�niki)

821.111-93-311.3
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 225032448

1016.
DEFOE, Daniel
        Robinson Crusoe. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1995. - (Zbirka Domen)

821.111-93-311.8
P:1A
COBISS.SI-ID 50872832

1017.
FRIEDRICH, Joachim
        Erik in ovca v boksarskem ringu. - Ljubljana : DZS, 2006. - (Zbirka Amanda X)

821.112.2-93-312.4
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 224862720

1018.
FRIEDRICH, Joachim
        Fea in �arovnikova skrivnost. - Ljubljana : DZS, 2006. - (Zbirka Amanda X)

821.112.2-93-312.4
M:2 P:1a+4 B:3
COBISS.SI-ID 225840640

1019.
FRIEDRICH, Joachim
        Gary in pojo�e zaklinjevalke duhov. - Ljubljana : DZS, 2006. - (Zbirka Amanda X)

821.112.2-93-312.4
P:1A+5 B:3
COBISS.SI-ID 228404992

1020.
GILMORE, Rachna, 1953-
        Prijateljica, kot je Zila. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2005. - (Zbirka Z(o)renja)

821.111-93-311.2
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 221403136

1021.
GOSCINNY, Ren�
        Nikec gre spet v �olo. - Radovljica : Didakta, 2006. - (Zbirka Neizdane zgodbe o Nikcu)

821.133.1-93-32
M:1 P:1A+6 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 227947776

1022.
GRAFENAUER, Niko
        Stara Ljubljana. - Ljubljana : MIK trade : N. Grafenauer, 1992. - (Matja�eva knji�nica)

821.163.6-93-1
930.85(497.12 Lj.)(02.053.2)
M:2
COBISS.SI-ID 177225

1023.
HERG�
        Odprava na luno. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Tintin in njegove pustolov��ine)

769.9(02.053.2)
M:2+1SM P:1A+6 B:2
COBISS.SI-ID 226979584

1024.
HERG�
        Otokarjevo �ezlo. - Tr�i� : U�ila International, 2004. - (Tintin in njegove pustolov��ine)

769.9(02.053.2)
M:1SM+1 P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 213075456

1025.
HERG�
        Pristanek na luni. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Tintin in njegove pustolov��ine)

769.9(02.053.2)
M:2+1SM P:1A+6 B:2
COBISS.SI-ID 226979840

1026.
HERG�
        Son�ev tempelj. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Tintin in njegove pustolov��ine)

769.9(02.053.2)
M:2+1SM P:1A+6 B:2
COBISS.SI-ID 226978816

1027.
HERG�
        Tintin v Ameriki. - Tr�i� : U�ila International, 2004. - (Tintin in njegove pustolov��ine)

769.9(02.053.2)
M:1SM+1 P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 213075200

1028.
HERG�
        Tintin v de�eli �rnega zlata. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Tintin in njegove pustolov��ine)

769.9(02.053.2)
M:2+1SM P:1A+6 B:2
COBISS.SI-ID 226979328

1029.
HERG�
        Tintin v Kongu. - Tr�i� : U�ila International, 2004. - (Tintin in njegove pustolov��ine)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 213074944

1030.
HERG�
        Zlati rakci. - Tr�i� : U�ila International, 2004. - (Tintin in njegove pustolov��ine)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 213079808

1031.
INGOLI�, Anton
        Potopljena galeja. - V Ljubljani : Karantanija : Pisanica, 1998. - (Zbirka Lastovka)

821.163.6-93-311.3
D:1 M:1 P:1A+2 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 76846592

1032.
INGOLI�, Anton
        Tajno dru�tvo PGC. - V Ljubljani : Karantanija : Pisanice, 1997. - (Zbirka Lastovka)

821.163.6-93-311.2
M-2
COBISS.SI-ID 70303488

1033.
JALEN, Janez, 1891-1966
        Bobri. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006. - (Izbrani spisi)

Vsebina na nasl. str.: Sam ; Rod ; Vrh

821.163.6-93-311.6
821.163.6.09 Jalen J.
M:1 P:1A+1 B:1
COBISS.SI-ID 224954112

1034.
JEFFERIES, Cindy
        Sre�ni preobrat. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (�ola za zvezdnike)

821.111-93-311.2
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 228797696

1035.
JEFFERIES, Cindy
        Tekmeca. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Zbirka �ola za zvezdnike)

821.111-93-311.2
M:1 P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 225295104

1036.
JUR�I�, Josip
        Jurij Kozjak. - V Ljubljani : Karantanija, 2005. - (Zbirka Lastovka)

821.163.6-311.6
P:1A
COBISS.SI-ID 218083840

1037.
K�STNER, Erich
        Dvoj�ici. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. - (Moja knji�nica)

821.112.2-93-311.2
P:1A+1
COBISS.SI-ID 119068672

1038.
K�STNER, Erich
        Emil in detektivi. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. - (Moja knji�nica)

821.112.2-93-312.4
P:1A+1
COBISS.SI-ID 118997248

1039.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Zgodbe iz Narnije. �arovnikov ne�ak. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - (Zbirka Srednji svet)

821.111-93-34
M:2 P:1A+3 B:4
COBISS.SI-ID 223804928

1040.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Ronja, razbojni�ka h�i. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka �epnice)

821.113.6-93-34
P:1A+2
COBISS.SI-ID 221150720

1041.
LLAMERO, Braulio, 1956-
        Dedkova �ude�na televizija. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006. - (Zbirka Mladinska knji�nica)

821.134.2-93-32
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 227816448

1042.
MAL, Vitan
        Roki Rok. - V Ljubljani : Karantanija, 1999. - (Zbirka Lastovka)

821.163.6-93-32
P:1A+2
COBISS.SI-ID 98127360

1043.
MAL, Vitan
        Sre�a na vrvici. - 1. izd. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2006. - (Koledarska zbirka)

821.163.6-93-311.2
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 228360960

1044.
MAL, Vitan
        �ardna in Cetrtek. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Najhit)

821.163.6-93-312.4
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 225172224

1045.
MASANNEK, Joachim
        Marlon, �tevilka 10. - Tr�i� : U�ila International, 2006. - (Zbirka Vra�ja nogometna dru��ina)

821.112.2-93-311.2
M:1 P:1A+3 B:3
COBISS.SI-ID 226002944

1046.
        MOJ bog, tvoj bog : zbirka novel o iskanju smisla �ivljenja. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Odisej)

821.112.2-93-32
D:1 M:1 P:1A+4 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 221690112

1047.
MUSTER, Miki
        �ebelica Maja. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222932480

1048.
MUSTER, Miki
        Grajski duhovi ; Razbojnik ; Na olimpiado. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222225408

1049.
MUSTER, Miki
        Kamena doba ; �ampion ; Za volanom. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222225920

1050.
MUSTER, Miki
        �erif ; Chicago. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222226688

1051.
MUSTER, Miki
        Trubadurji ; Obisk iz vesolja. - Ljubljana : Delo, 2005. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
D:1 M:1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222217472

1052.
MUSTER, Miki
        Turki! Turki! ; Na Luno. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222224896

1053.
MUSTER, Miki
        V srcu Afrike ; Obra�un ; �rni kavboj. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222225664

1054.
MUSTER, Miki
        V svet ti�ine ; V Afriki ; Zimsko spanje. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222225152

1055.
MUSTER, Miki
        Vitez ropar ; Detektiv. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222226176

1056.
MUSTER, Miki
        Zmajev otok ; Bosa noga. - Ljubljana : Delo, 2006. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222226432

1057.
N�STLINGER, Christine, 1936-
        Tako in tako in sploh : roman. - Celovec : Mohorjeva, 2006

821.112.2(436)-311.2
M:1 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 225572864

1058.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Bela past. - V Ljubljani : Karantanija, 2005. - (Zbirka Zvesti prijatelji)

821.163.6-93-311.3
P:1A Z:1
COBISS.SI-ID 223055104

1059.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Hudobna gra��akinja. - V Ljubljani : Karantanija, 2005. - (Zbirka Zvesti prijatelji)

821.163.6-93-311.3
P:1A Z:1
COBISS.SI-ID 223055360

1060.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Podgana v pasti. - Dob : Mi�, 2005. - (Zbirka Kozli�kova klapa)

821.163.6-93-32
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 222096128

1061.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Usodni piknik. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Zvesti prijatelji)

821.163.6-93-311.3
P:1A+1
COBISS.SI-ID 225777408

1062.
PAVER, Michelle
        Po�iralci du�. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2006. - (Zbirka Kronika starodavne teme)

821.111-93-311.6
P:1A+5 B:2
COBISS.SI-ID 229715712

1063.
PILKEY, Dav, 1966-
        Kapitan Gatnik in bridka bitka bioni�nega smrkavca. Del 1. No� nesramnih nosnih nadlog. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

821.111(73)-93-7
D:1 M:1 P:1A+3 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 220942592

1064.
PILKEY, Dav, 1966-
        Kapitan Gatnik in bridka bitka bioni�nega smrkavca. Del 2, Ma��evanje smotanih smrkljobotov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

821.111(73)-93-7
D:1 M:1 P:1A+3 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 221370624

1065.
PILKEY, Dav, 1966-
        Kapitan Gatnik in gnev grozovite Gatograbke. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

821.111(73)-93-7
D:1 M:1 P:1A+3 B:4 Z:1
COBISS.SI-ID 216553728

1066.
PILKEY, Dav, 1966-
        Kapitan Gatnik in podli plan profesorja Prdokakca. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

821.111(73)-93-7
P:3
COBISS.SI-ID 222281728

1067.
PREGL, Slavko
        Geniji v kratkih hla�ah. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2000. - (Zbirka Domen)

821.163.6-93-32
P:1A+3
COBISS.SI-ID 3043123

1068.
PREGL, Slavko
        Spri�evalo. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - (Knji�nica Sinjega galeba)

821.163.6-93-311.2
D:1 M:2 P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 220964864

1069.
PROSENJAK, Bo�idar
        Sejalec sre�e. - Celje : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba : Celjska Mohorjeva dru�ba, 2006

821.163.42-93-32
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 226114816

1070.
RODE, Jo�e
        Lu�ice v ve�i in druge zgodbe. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Najhit)

821.163.6-93-32
P:1A+1 B:2
COBISS.SI-ID 224369408

1071.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Polkrvni princ. - Ljubljana : Epta, 2006

821.111-93-34
M:9 P:1A+10 B:8 Z:2
COBISS.SI-ID 224459264

1072.
RUDOLF, Mojca, 1966-
        Izgubljeni dnevnik. - V Ljubljani : Karantanija, 2006. - (Zbirka Krtek)

821.163.6-93-311.2
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 227181312

1073.
SEVLJAK, Jo�e
        Na�eta vrv. - Ljubljana : Dru�ba Piano, 2006

821.163.6-93-32
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 224589824

1074.
SIENKIEWICZ, Henryk
        V pu��avi in go��avi. - Ljubljana : Delo, 2005. - (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster)

769.9(02.053.2)
M:1+1SM P:1A+5 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 222226944

1075.
STEVENSON, Robert Louis
        �rna pu��ica. - V Ljubljani : Karantanija, 1995. - (Zbirka Lastovka)

821.111-93-311.6
M-2
COBISS.SI-ID 48180736

1076.
STINE, R. L.
        Kamp groze. - Ljubljana : Grlica, 2006. - (Grozljivo stra�ljivo)

821.111(73)-93-311.3
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 225257984

1077.
�KOBALJ, Eva
        Vrtnar. - Maribor : Ekolo�ko-kulturno dru�tvo Za bolj�i svet, 2006

821.163.6-93-34
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225920000

1078.
        UTRINKI iz slovenske zgodovine. Od 2. svetovne vojne do samostojne Slovenije. - V Ljubljani : Karantanija, 2005. - (Zbirka Ali ve�?)

821.163.6-93-32
94(497.4)"1941/1991"(02.053.2)
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 219268352

1079.
        UTRINKI iz slovenske zgodovine. Od revolucionarnega leta 1848 do konca 1. svetovne vojne. - V Ljubljani : Karantanija, 2005. - (Zbirka Ali ve�?)

821.163.6-93-32
94(497.4)"1848/1918"(02.053.2)
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 219268864

1080.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Nima� pojma. - Ljubljana : Mladika, 2006. - (Knji�na zbirka Trepetlika)

821.163.6-93-311.3
M:1 P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 225103872


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALO