COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM NOVOSTI-OOK


1.
        DELO. - Letn. 1, �t. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1959-. - 58 cm

- Dostopno tudi na: http://www.delo.si. - Dnevnik. - Podnasl. se spreminja. - Ima suplement ali prilogo: Petkov teden = ISSN 1408-4678. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin (Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Delo 5 = ISSN 1408-4708. - Ima suplement ali prilogo: Delo & dom = ISSN 1318-069X. - Ima suplement ali prilogo: Na kolesih = ISSN 1408-3663. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naro�nikov = ISSN 1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Ona (Ljubljana) = ISSN 1318-3028. - Ima suplement ali prilogo: Sobotna priloga = ISSN 1580-3007. - Ima suplement ali prilogo: Nedelo (Ljubljana) = ISSN 1318-7023. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041. - Ima suplement ali prilogo: Nakup = ISSN 1854-245X. - Ima suplement ali prilogo: Logistika & transport = ISSN 1408-6638. - Ima suplement ali prilogo: Delo FT = ISSN 1854-5483. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Ima suplement ali prilogo: Mag (Ljubljana) = ISSN 1318-6043. - Nastalo z zdru�itvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poro�evalec = ISSN 1318-4946
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
5K,5Z,5U,5U,5S,5O,5P,5NP,5L,5L,5L, 5L, 5L,3D,3B,3B,3�,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,2�i,2�i, 2�i,2�,6K,7R,7G,7�K,7V,7V, 7V,7V Letn. 52 2010 1-138#
COBISS.SI-ID 3922434

2.
        LADY : prvi slovenski �enski tabloid. - 1990, �t. 1 (18. oktober)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo-Revije, 1990-. - 30 cm

�tirinajstdnevnik
ISSN 1318-7031 = Lady (Ljubljana)

070(497.4)
2�i,2�,2G,2V,5L,7V,7R,7�K,7D,7G,7B,7VL,7I,7H Letn. 21 2010 �t. 1-24#
COBISS.SI-ID 17674754

3.
        MOJ mal�ek : revija za skrbne star�e. - �t. 1 (junij 1997)- . - Ljubljana (Gosposka 4) : Info press, 1997-. - 30 cm

Mese�nik. - Popis po letu 1997
ISSN 1408-2675 = Moj mal�ek

37.018
2�i,2�,2G,3B,3M,3P,4M,4F,5P,7V,7R,7G,7I,7D,7P, 7�K Letn. 14 2010 �t. 2-6#
COBISS.SI-ID 66663936

4.
        MOJ mali svet. - Let. 1, �t. 1 (1.januarja 1969)- . - Ljubljana (Celov�ka 43) : �ZP "Kme�ki glas", 1969-. - 28 cm

Mese�nik. - Prevzame: Sadjar - vrtnar
ISSN 0580-8197 = Moj mali svet

63
2�i,2�,2G,2V,3B,3,3M,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,5S,7V, 7R,7H,7D,7I Letn. 42 2010 �t. 1#
COBISS.SI-ID 16404738

5.
        REVIJA o konjih : reja, �port, veterina, rekreacija. - Let. 1, �t. 1 (maj [1994])- . - Ljubljana (Robbova 14) : �ZP Kme�ki glas, 1994-. - 29 cm

Mese�nik
ISSN 1318-3109 = Revija o konjih

636.1
798.2/.6
2�i,4M,5S,7H,7�K Letn. 18 2010 �t. 1-5#
COBISS.SI-ID 39294976

6.
        VE�ER. - [Tiskana izd.]. - Letn. 8, �t. 214 (10. sept. 1952)- . - Maribor : Ve�er, 1952-. - 46 cm

- Dostopno tudi na: http://www.vecer.com. - Dnevnik. - �elni nasl. - Nadaljuje �tetje predhodnika. - Ima CD-ROM izd.: Ve�er = ISSN 1580-2701. - Ima spletno izd.: Ve�er = ISSN 1580-2639. - Ima suplement ali prilogo: Toti list (1997) = ISSN 1408-6107. - Ima suplement ali prilogo: TV Ve�er = ISSN 1408-7448. - Ima suplement ali prilogo: Kvadrati (Maribor) = ISSN 1580-6421. - Ima suplement ali prilogo: Raziskovalec (Maribor. Tiskana izd.) = ISSN 1580-5921. - Ima suplement ali prilogo: Zdravo (Maribor. Tiskana izd.) = ISSN 1580-6235. - Ima suplement ali prilogo: Bonbon (Maribor) = ISSN 1854-4452. - Ima suplement ali prilogo: V soboto = ISSN 1855-7759. - Je nadaljevanje: Vestnik (Maribor) = ISSN 1318-1580
ISSN 0350-4972 = Ve�er (Maribor)

070(497.4)
2�i,2�i,3B,5P,5L,6K,7V Letn. 66 2010 1-138#
COBISS.SI-ID 15921154

7.
        ZMAJ�EK. - 1994, �t. 1 (okt.)- . - Dom�ale (Slamnikarska 18, p.p. 54) : Studio Hieroglif, 1994-. - 20 cm

Mese�nik
ISSN 1318-7449 = Zmaj�ek (Dom�ale)

050-053.4
7G,7�K,7P Let. 16 2009/2010 �t. 1-10#
COBISS.SI-ID 55140352


0 SPLO�NO. RA�UNALNI�TVO. MENED�MENT


8.
        ANJA : zakladnica �enskih idej. - Letn. 1, �t. 1 (1999)- . - Ljubljana : Delo Revije, 1999- (Dunajska 5). - 30 cm

�tirinajstdnevnik
ISSN 1580-1446 = Anja

050(497.4)
7V,7G,7R,7D,7B,7�K,7P Letn. 12 2010 �t. 1-2+P1+3-12#
COBISS.SI-ID 103766528

9.
        ARGUMENTY i fakty. - [Tiskana izd.] . - Moskva : Znanie : Izdatel�skij dom Argumenty i Fakty. - 46 cm

Tednik. - �elni nasl. - Ima spletno izd.: Argumenty i fakty internet = ISSN 1606-5271. - Ima izdajo v drugem jeziku: Argumenty i fakty (R�iga) = ISSN 1407-2785
ISSN 0204-0476 = Argumenty i fakty (Print)

0
5L 2010 No. 1-22#
COBISS.SI-ID 13928761

10.
BATTELLE, John, 1965-
        Iskanje : kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali na�o kulturo / John Battelle ; [prevod �iva Verbi�]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 352 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Zbirka Ventilator)

Prevod dela: The search. - Nasl. v kolofonu: Iskanje ali Kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila poslovanja. - 1.000 izv. - Opombe z bibliogrfijo: str. 323-338. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-07-2
a) Google (Mountain View (California)) - Poslovna strategija b) Iskanje informacij - Ekonomski vidik

005.5Google
004.659:005.5
COBISS.SI-ID 250539520

11.
BLANCHARD, Kenneth H., 1939-
        Veliko denarja! : [kako zaslu�iti veliko denarja tako zase kot za svoje podjetje] / Ken Blanchard in Sheldon Bowles ; [prevedla Karin Pe�nikar]. - Vara�din : "Katarina Zrinski", 2009 (�akovec : Zrinski). - 126 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21. stoletje)

Prevod dela: Big bucks!. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorjih: str. 123-124
ISBN 978-953-236-171-1
a) Poslovna uspe�nost - Priro�niki b) Uspe�nost - Psihologija - Priro�niki c) Finance - Priro�niki

005.336.1(035):159.9
336.051(035)
COBISS.SI-ID 10181791

12.
        CICIDO : revija za pred�olske otroke. - Letn. 1, �t. 1 (1998/1999)- . - Ljubljana (Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga Zalo�ba, 1998-. - 29 cm

Deset �tevilk letno. - Ov. nasl.
ISSN 1408-6786 = Cicido

050-053.2(497.4)
2�i,2�,2G,3B,3M,3�,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,5P,5P, 5P,7V,7R,7G,7VL,7�K Letn. 12 2009/2010 �t. 7-8#
COBISS.SI-ID 12824722

13.
        COOL : revija za mlade. - [Print ed.]. - Letn. 1, �t. 1 (jan. 1996)- . - Maribor : Novium, 1996-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.novium.si/cool.php. - Mese�nik. - Izdajatelj se spreminja. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Cool = ISSN 1580-5360. - Ima suplement ali prilogo: Cool - �arm = ISSN 1580-4305. - Ima suplement ali prilogo: Cool �KL = ISSN 1581-5986. - Ima suplement ali prilogo: Cool poster (Maribor) = ISSN 1854-2794. - Ima suplement ali prilogo: Cool horoskop = ISSN 1581-7067. - Ima suplement ali prilogo: Cool model = ISSN 1855-7198
ISSN 1318-8100 = Cool (Maribor)

050(497.12 Maribor)
5L,7V,7G,7VL,7I,7�K,7BR Letn. 15 2010 �t. 1-6#
COBISS.SI-ID 57578240

14.
        COSMOPOLITAN. - [Slov. izd.]. - 2001 (okt.)- . - Ljubljana (Dunajska 106) : Motomedia, 2001-. - 28 cm

Mese�nik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-6898 = Cosmopolitan (Slovenska izdaja)

050-055.2(497.4)
3B,5L,7V,7R,7H,7D,7I,7VL,7�K 2010 [1](jan)-[6](jun)#
COBISS.SI-ID 114173696

15.
DAMIJ, Nadja
        Management poslovnih procesov : modeliranje, simuliranje, inovacija in izbolj�anje / Nadja Damij. - Ljubljana : Vega, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 182 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 150-177. - Kazalo
ISBN 978-961-92649-5-9
a) Poslovni proces - Management

005.81
COBISS.SI-ID 248212736

16.
        DEMOKRACIJA : slovenski politi�ni tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, �t. 1 (sept. 1996)- . - Ljubljana (Komenskega 11) : Nova obzorja, 1996-. - 47 cm

- Dostopno tudi na: http://www.demokracija.si. - Tednik. - Izdajatelj Veda, Ljubljana do leta 1998. - Format se spreminja. - Ima spletno izd.: Demokracija = ISSN 1855-7449. - Je nadaljevanje: Dan (Ljubljana) = ISSN 1318-9719
ISSN 1408-0494 = Demokracija (Ljubljana. 1996)

070(497.4)
329.14(497.4)
2�i,3B,4M,5L,6K,7V,7�K Letn. 15 2010 14-24#
COBISS.SI-ID 63427584

17.
        DNEVNIK. - [Tiskana izd.] . - Ljubljana : Dnevnik, 1991-. - 46 cm

- Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Dnevnik. - �elni nasl. - Nadaljuje �tetje predhodnika. - Ima spletno izd.: Dnevnik = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Turizem = ISSN 1318-3400. - Ima suplement ali prilogo: Tolar na tolar = ISSN 1318-363X. - Ima suplement ali prilogo: Zadevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-5292. - Ima suplement ali prilogo: Odmevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-6248. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnik & Svet Nepremi�nin = ISSN 1580-0202. - Ima suplement ali prilogo: Adut (Ljubljana) = ISSN 1408-8983. - Ima suplement ali prilogo: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X. - Ima suplement ali prilogo: Cona (Ljubljana) = ISSN 1581-5064. - Ima suplement ali prilogo: Kri�i��e (Ljubljana) = ISSN 1580-9854. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv = ISSN 1854-6781. - Ima suplement ali prilogo: Antena (Ljubljana) = ISSN 0003-536X. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana. 1991)

070(497.4)
2�i,2�i,2�,2G,2V,3B,3B,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,5Z, 5U,5K,5S,5P,5L,5L,5L,5L,6K,6K,7R,7V,7V,7V,7V, 7�K, Letn. 60 2010 1-75,77-139#
COBISS.SI-ID 30014721

18.
        DOGODEK od A do � : priro�nik za organizacijo in vodenje dogodkov / Edi Bubni� ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2009 (Grosuplje : Repov�). - 348 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 344-348
ISBN 978-961-6529-74-7
a) Organizacijska kultura b) Organisational culture c) organizacija dogodkov d) upravljanje dogodkov e) organizacija prireditev f) kongresna dejavnost g) tr�enje dogodkov

005.7(035)
COBISS.SI-ID 245551616

19.
        EVA : bodite prvi. - Letn. 1, �t. 1 (jun. 2001)- . - Ljubljana : Delo revije (Dunajska 5), 2001-. - 30 cm

Mese�nik. - Iz�la tudi nulta �t. (�t. 0, maj 2001)
ISSN 1580-6308 = Eva (Ljubljana)

050-055.2
7V,7G,7I,7D,7�K 2010 �t. 1-6#
COBISS.SI-ID 112570368

20.
GALILEI, Galileo, 1564-1642
        Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem / Galileo Galilei ; prevod Mojca Miheli� ; [strokovni pregled Matja� Vesel]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 [i. e. 2010] (Ljubljana : Littera picta). - 454 str. : ilustr, graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Historia scientiae)

Prevod dela: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano. - "Opombe in komentarji k besedilu se nahajajo v drugem zvezku kompleta z naslovom "Kopernikanski manifest Galilea Galileja & Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta" avtorja Matja�a Vesela" --> na hrbtu nasl. str. - Kazalo. - Vsebuje prevod kriti�ne izd. dela: Dialog Galilea Galileija Risjeokega, izrednega matematika na Univerzi v Pisi in filozofa in prvega matematika presvetlega vel. vojvode Toskanskega, v katerem se na sre�anjih �tirih dni razpravlja o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem, z nepristranskim navajanjem filozofskih in naravnih utemeljitev za eno in drugo stran. - Izv. izd: V Firencah, 1632
ISBN 978-961-254-181-1
a) Galilei, Galileo (1564-1642) b) Znanost - Zgodovina c) Filozofija znanosti d) znanstvena revolucija e) heliocentrizem f) pisma

001(091)
001:1
COBISS.SI-ID 250258688

21.
        GORENJSKI glas. - Letn. 38, �t. 1 (1985)- . - Kranj (Zoisova 1) : Gorenjski glas, 1985-. - 46 cm

Dvakrat tedensko. - �elni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Uradni vestnik Gorenjske = ISSN 1318-7627. - Ima suplement ali prilogo: Gorenjska = ISSN 1318-5586. - Ima suplement ali prilogo: Preddvorska cajna = ISSN 1408-3094. - Ima suplement ali prilogo: Novice ob�ine Jesenice = ISSN 1408-6417. - Ima suplement ali prilogo: Kranj�anka = ISSN 1408-7103. - Ima suplement ali prilogo: Soto�je (1999) = ISSN 1580-0547. - Ima suplement ali prilogo: GG (Kranj) = ISSN 1580-2442. - Ima suplement ali prilogo: Lo�anka = ISSN 1580-285X. - Ima suplement ali prilogo: Gregor (Kranj) = ISSN 1580-7495. - Ima suplement ali prilogo: Zgornjesav'c = ISSN 1580-7991. - Ima suplement ali prilogo: TV okno = ISSN 1581-5552. - Ima suplement ali prilogo: Moja Gorenjska = ISSN 1581-615X. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski uspeh = ISSN 1581-6273. - Ima suplement ali prilogo: Na potep = ISSN 1854-2395. - Ima suplement ali prilogo: Nakelski glas = ISSN 1854-486X. - Ima suplement ali prilogo: Novice ob�ine �irovnica = ISSN 1854-4932. - Ima suplement ali prilogo: Tr�i�ki glas = ISSN 1854-5823. - Ima suplement ali prilogo: Blejski glas = ISSN 1854-5785. - Ima suplement ali prilogo: Radovlji�ki glas = ISSN 1854-5793. - Ima suplement ali prilogo: Kranjski glas = ISSN 1854-6056. - Ima suplement ali prilogo: Viharnik (Kranj, 2002) = ISSN 1855-0126. - Ima suplement ali prilogo: Belca = ISSN 1855-203X. - Ima suplement ali prilogo: Upokojenski glas = ISSN 1855-5233. - Ima suplement ali prilogo: Kamni�ki glas = ISSN 1855-7244. - Je nadaljevanje: Glas (Kranj) = ISSN 0350-3909
ISSN 0352-6666 = Gorenjski glas (1985)

070(497.12 Kranj)
2�,2V,3B,5L,6K Letn. 63 2010 �t. 2-47#
COBISS.SI-ID 16298754

22.
        GUINNESS world records 2010 / [glavni urednik Craig Glenday ; prevedli Nina Drstven�ek ... et al.]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2009. - 287 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Guinness world records 2010
ISBN 978-961-00-0793-7
a) Rekordi - Zanimivosti - Svetovni pregledi - Leksikoni

088.3(100)
030.3
COBISS.SI-ID 246485760

23.
        JOKER : revija za son�no stran ra�unalni�tva. - [Tiskana izd.] . - Ljubljana (Dunajska 5) : Alpress, 1992-. - 28 cm

- Dostopno tudi na: http://www.joker.si. - Mese�nik. - Ov. nasl. - Nasl. na ov.: Super Joker. - Ima spletno izd.: Joker = ISSN 1581-0046. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457
ISSN 1318-461X = Joker (Ljubljana. Tiskana izd.)

004
3D,4J,47,4P,7V,7�K Letn. [18]<!>19 2010 �t. 198-201#
COBISS.SI-ID 30700032

24.
LAULUND, Pernelle
        Poletni dan v mojem mestu / Pernelle Laulund. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva dru�ba, 2010. - 1 kartonka ([26] str.) : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Avtor naveden na ov. - Prevod dela: En sommerdag i Mylderby
ISBN 978-3-7086-0526-5
a) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 7006494

25.
        LEPA & zdrava : revija za polno �ivljenje. - Letn. 1, �t. 1 (mar. 2004)- . - Ljubljana : Delo revije (Dunajska 5), 2004-. - 30 cm

Mese�nik. - Ov. nasl. - Ima posebno izdajo Moj Son�ek = ISSN 1854-8504
ISSN 1581-8551 = Lepa & zdrava

050-055.2
3B,3P,3M,7G,7H,7V,7I,7�K Letn. 7 2010 �t. 1-6#
COBISS.SI-ID 128614144

26.
MIHALI�, Renata
        Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije : [prakti�ni nasveti, metodologija, interni akt in model usposabljanja za upravljanje in merjenje korporativnega intelektualnega kapitala, z ukrepi za njegov razvoj in krepitev] / Renata Mihali�. - �kofja Loka : Mihali� in partner, 2009 (Ljubljana : Ple�ko). - 104 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Managerjeva orodja)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 90-104
ISBN 978-961-91837-6-2
a) Znanje - Management b) Kadri - Upravljanje c) intelektualni kapital

005.336.4
658.310.8
COBISS.SI-ID 240188160

27.
        MLADINA. - Leto 1, �t. 1 (1. jan. 1943)- . - Ljubljana (Dunajska c. 51) : Mladina, 1943-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Tednik. - Ov. nasl. - Izhajala v ve� izdajah med 1943 in 1944 (centralna, gorenjska, primorska, �tajerska, ljubljanska izd.). - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Ima suplement ali prilogo: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895. - Ima suplement ali prilogo: Mladinin napovednik
ISSN 0350-9346 = Mladina

05
3B,3B,3�,3M,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,2�i,2�,2G,2V, 5L,5Z,5K,5NP,6K,6K,7R,7V,7G,7BR,7P,7VL,7D,7�K, 68 2010 �t. 1-16+Pos.�t.+17-23#
COBISS.SI-ID 16178432

28.
        MOJ mikro. - [Slovenska tiskana izd.]. - 1984 (jun.)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1984-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.mojmikro.si/ (Arhiv od 2000-) Dostopno tudi na: http://yellow.eunet.si/yellowpage/delorevije/mojmikro.html (Arhiv 1996-1999). - Mese�nik. - Ima spletno izd.: Moj mikro = ISSN 1580-2574. - Ima suplement ali prilogo: Telekomunikacije (1999) = ISSN 1580-1349. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457
ISSN 0352-4833 = Moj mikro (Slovenska izd.)

004.3
5S,5NP,4M,4P,4F,4J,4Z,7BR,7VL,7R,7I,7�K,7D,7P, 7V,3D,3B,3,3P,3S,2�i,2�,2G Letn. 26 2009 �t. 1-6+6/7+8-12
COBISS.SI-ID 86807

29.
        MOJ planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. - Letn. 1, �t. 1 (okt. 2005)- . - Ljubljana (Slovenska 29) : Mladinska knjiga, 2005-

Mese�nik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja
ISSN 1854-2883 = Moj planet

051-053.6
7V,7�K Letn. 5 2009/2010 �t. 1-7#
COBISS.SI-ID 221601024

30.
        NADZORNI sveti in upravni odbori v delni�kih dru�bah in dru�bah z omejeno odgovornostjo / Marijan Kocbek ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 476 str. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Nadzorni sveti in upravni odbori. - 600 izv. - Bibliografija: str. 471-476
ISBN 978-961-247-140-8
a) Delni�ke dru�be - Nadzorni sveti - Pravna ureditev - Slovenija b) Dru�be z omejeno odgovornostjo - Nadzorni sveti - Pravna ureditev - Slovenija c) gospodarske dru�be d) upravljanje e) upravni odbori

005.742:334.722.8
005.742:334.757
COBISS.SI-ID 251004160

31.
        NA�A �ena : prva slovenska �enska in dru�inska revija. - 1940, �t. 1 (dec.)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo revije, 1940-. - 30 cm

Mese�nik. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Na�a �ena. Priloge = ISSN 1318-7740. - Ima suplement ali prilogo: Dedi��ina (Ljubljana) = ISSN 1408-4600. - Ima suplement ali prilogo: Na�a �ena. Rumene strani = ISSN 1408-4619. - Ima suplement ali prilogo: Novice Europa Donna = ISSN 1580-5387
ISSN 0350-9737 = Na�a �ena

05
2�i,2�,2G,6K,4M,4P,4F,4Z,4J,5L,7R,7G,7VL,7I, 7�K,7D,7V,3D,3B,3�,3M,3P,3S, Letn. 70 2010 �t. 2-6#
COBISS.SI-ID 15957250

32.
        NEDELJSKI dnevnik. - Leto 1, �t. 1 (1962)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1962-. - 45 cm

Tednik. - Od leta 1962-1968 Nedeljski ljubljanski dnevnik. - Poleg lastnega �tetja je vsaka �t. �teta kot nedeljska �t. Dnevnika. - �elni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Pilot RTV = ISSN 1408-2497
ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik

070(497.4)
2�i,2�,2G,3B,3P,4M,4P,4F,4J,4Z,5P,5L,5L,6K,7R, 7V Letn. 49 2010 �t. 4-7,9-25#
COBISS.SI-ID 30572545

33.
        NEDELO : slovenski nedeljski �asnik. - Leto 1, �t. 1 (17. sept. 1995)- . - Ljubljana : Delo (Dunajska 5), 1995-. - 59 cm

Tednik. - �elni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Odprta kuhinja = ISSN 1854-8156. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)

070
5U,5P,5L,5L,4M,4P,2�i,2�i,2�i,2�,6K,7V,7V,3B Letn. 16 2010 �t. 1-24#
COBISS.SI-ID 53709568

34.
        OBRAZI : kjer znani prika�ejo svoj pravi obraz. - 2006, �t. 1 (jan.)- . - Ljubljana : Delo revije, 2006-. - 30 cm

Mese�nik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-407X = Obrazi (Ljubljana)

050
2�i,5L,4M,4F,4Z,7V,7G,7�K,7I,7P,7VL,7BR Letn. 5 2010 �t. 1-24#
COBISS.SI-ID 224133120

35.
[Pisani list]
        PIL : pisani list : �asopis za najstnike. - Letm. 43, �t. 37 (sep. 1990)- . - Ljubljana (Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga zalo�ba, 1990-. - 30 cm

Mese�nik. - Tednik. - Ov. nasl. - Vzpor. �tevil�enje s publikacijo Pil plus. - Ima suplement ali prilogo: Vesela �ola = ISSN 1408-9211. - Je nadaljevanje: PIL. Pionirski list = ISSN 0352-7433
ISSN 0353-7625 = Pisani list

05(02.053.2)
2�i,2G,2V,3D,4M,5P,5Pa,7B,7G,7R,7V,7P,7�K,7D Letn. 62 2009/2010 �t. 1-2+Pos.izd.1<Darwinovo leto>+3-8+Pos.izd.2<Vse o stripih>+9-10#
COBISS.SI-ID 19597826

36.
        PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, �t. 1 (13. maj 1945)- . - Trst : Zalo�ni�tvo tr�a�kega tiska : Dru�ba za zalo�ni�ke pobude, 1945- (Ul. Montecchi 6, Trst). - 56 cm

Dnevnik. - �elni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska priloga Primorskega dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Brvinc. - Ima suplement ali prilogo: Glasbeni utrip. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik
ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik

070(450=163.6)
2�i,5L,6K Letn. 66 2010 �t. 1-65,68-69,71-93,95-102,105-124,126-141#
COBISS.SI-ID 7415808

37.
        PROGRAMIRAJMO z BASCOM AVR / [urednik Jurij Mikeln]. - Ljubljana : AX elektronika, 2010

ISBN 978-961-6680-03-5
a) Mikrokontrolerji - Priro�niki b) BASCOM AVR (programski jezik) - Priro�niki c) Ra�unalni�ko programiranje - Priro�niki d) programski jezik BASCOM AVR

004.43(035)
681.5(035)
COBISS.SI-ID 249870336

38.
        RADAR : revija za ljubitelje dobrega branja. - 2000, �t. �t. 261 (jun.)- . - Ljubljana : Mi2, 2000- (Krimska 1). - 23 cm

Mese�nik. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Radar 2000 = ISSN 1408-1873
ISSN 1580-7673 = Radar (2000)

050(497.4)
2�i,2�,3D,3B,3,3M,3P,3S,4M,5Z,5L,7V,7R,7BR, 7VL,7D,7�K 2010 �t. 376-381#
COBISS.SI-ID 115645696

39.
        REPORTER [informativni tednik]. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1 , �t. 1 (19. maj 2008)- . - Ljubljana (Dunajska 22) : Prava smer, 2008-. - 29 cm

- Dostopno tudi na: http://www.revija-reporter.si/. - Tednik. - Ov. nasl. - Ima speltno izd.: Reporter = ISSN 1855-4962
ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana, Tiskana izd.)

050
3D,3B,3�,3P,3S,4M,4F,4P,2�i,2�,5L,6K,7V,7R, 7BR,7�K Letn. 3 2010 �t. 1-24#
COBISS.SI-ID 239151104

40.
        RITEM & plus. - Letn. 61, �t. 1 (sep. 2008/2009) - . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008/2009-. - 26 cm

Mese�nik. - Nadaljuje �tetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Plus (Ljubljana, 2007) = ISSN 1854-9799
ISSN 1855-8585 = Ritem & plus

070-053.2(497.4)
2�i,2�,2G,2V,3D,3B,3�,3M,3S,3P,4M,4P,4F,4J,4Z, 5P Letn. 62 2009/2010 �t.
COBISS.SI-ID 249999104

41.
        SALOMONOV oglasnik. - 1989, �t. 1- . - Ljubljana : Salomon, 1989-. - 29 cm

- Dostopno tudi na: http://www.salomon.si/oglasnik. - Tednik
ISSN 1318-1297 = Salomonov oglasnik

070.485
2�i,2�,2G,2V,3B,4M,4P,4F,4J,4Z,5L,5K,5Z,7R,7V, 7G,7D,7�K,7VL Let. 17 2010 �t. 1945+1947+1949+1951+1953+1955+1957+1959+1961+1 963+1965+1967+1969+1971+1973+1975+1977+1978+19 80+1982+1984+1986+1988+1990#<le ponedeljkova izd.>
COBISS.SI-ID 19131138

42.
SEDEM
        7D. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, �t. 1 (6. jan. 1972)- . - Maribor (Svetozarevska 14) : Ve�er, 1972-. - 29 cm

Tedenik. - Od Letn. 51, �t. 15 (17. apr. 2002) izpisana oblika naslova: 7 dni. - Ima CD-ROM izd.: 7D = ISSN 1581-6192. - Ima spletno izd.: 7D = ISSN 1580-5301. - Je nadaljevanje: Sedem dni (Maribor) = ISSN 1318-6361
ISSN 0351-8485 = 7D (Maribor)

050
2�i,2�,4M,4F,5L,6K,7V Letn. 59 2010 �t. 1-24#
COBISS.SI-ID 1029380

43.
SERAJNIK Sraka, Nada
        Komunikacijske kampanje : priro�nik za na�rtovanje, vodenje in ocenjevanje kampanj / Nada Serajnik Sraka. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2009 (Dob pri Ljubljani : Grafika 2000). - 341 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka PR)

200 izv. - O avtorici: str. 341. - Bibliografija: str. 331-335. - Kazalo
ISBN 978-961-247-108-8
a) komunikacijske kampanje

005.57:323.269
COBISS.SI-ID 246188288

44.
        SLOVENSKE novice : 24 ur na pre�i. - Leto 1, �t. 1 (l4. veliki traven, 1991)- . - Ljubljana : Delo, 1991-. - 47 cm

Dnevnik. - Letn. 1, �t.0 iz�lo 25.4.1991. - Vsebuje �tevilne priloge. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naro�nikov = ISSN 1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin (Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Popotnik (Ljubljana) = ISSN 1580-0636. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041. - Ima suplement ali prilogo: Bulvar (Ljubljana) = ISSN 1581-5188. - Ima suplement ali prilogo: Lajf (Ljubljana) = ISSN 1581-9736. - Ima suplement ali prilogo: Nakup = ISSN 1854-245X. - Ima suplement ali prilogo: Delni�ar (2006) = ISSN 1854-4355. - Ima suplement ali prilogo: Hura novice = ISSN 1854-7818. - Prevzame: Delo plus = ISSN 0353-7331
ISSN 0354-1088 = Slovenske novice

070(497.4)
5L,7V,7V,7V,7R,5M,4P,4F,3B,2�i,2�,2G,6K Letn. 20 2010 1-138#
COBISS.SI-ID 24012032

45.
        SMRKLJA : mega revija za punce in fante : posebna izdaja revije Jana. - Letn. 1, �t. 1 (1996)- . - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : Delo Revije, 1996-. - 30 cm

Mese�nik
ISSN 1318-8038 = Smrklja

050(497.4 Ljubljana)
2�i,2�,2G,2V,3D,3B,3�,3M,3P,3S,7I,7R,7VL,7D, 7G,7�K,7B,7P,7H,7V,4M,4F,5L,5NP Letn. 15 2010 �t. 2-6#
COBISS.SI-ID 57445120

46.
�TRANCAR, Matja�
        iPriro�nik : Snow Leopard : osnove MAC OS X, iLife '09 in iWork '09 / Matja� �trancar ; strokovni sodelavci Andrej Marolt ... [et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : �trancar.com, 2010 ([Ljubljana] : Repro Point). - X, 192 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. opti�ni disk (DVD-ROM)

"Na prilo�enem DVD-ju boste na�li 30-dnevno preizkusno razli�ico pisarni�kega paketa iWork, ki vsebuje programe Pages, Numbers in Keynote" --> str. 192. - 700 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-92371-4-4
a) Mac OS X (operacijski sistem) - Priro�niki b) Apple c) operacijski sistem Mac OS X

004.451(035)
004.738.5(035)
COBISS.SI-ID 249017344

47.
        TIME. - [Atlantic overseas ed.] . - Amsterdam : Time Warner Publishing, 1945-. - 27 cm

Tednik. - Opis po: Vol. 172, no. 26 (2008). - Poimenovanje izd. se spreminja: European ed., Atlantic ed.
ISSN 0928-8430 = Time (Atlantic overseas edition)

050
7V,3B,3S,3P,4M,5L,2i� Vol. 175 2010 No. 1-15,17-24#
COBISS.SI-ID 243348224

48.
VESEL, Matja�, 1965-
        Kopernikanski manifest Galilea Galileija : geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta ; Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta / Matja� Vesel. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 [i. e. 2010] (Ljubljana : Littera picta). - 191 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Historia scientiae)

Bibliografija: str. 167-191. - Kazalo
ISBN 978-961-254-182-8
a) Galilei, Galileo (1564-1642) b) Znanost - Zgodovina c) Filozofija znanosti d) znanstvena revolucija e) heliocentrizem

001(091)
001:1
COBISS.SI-ID 250260480

49.
WANG, Huiqin
        Kaligrafija kot umetnost / Huiqin Wang ; [fotografije Liana Saje Wang]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010. - (Knji�na zbirka Scripta / �tudentska zalo�ba)

ISBN 978-961-242-291-2
a) Kaligrafija b) �rke c) pisave d) kitajska umetnost e) kulturna zgodovina

003.077(510)(091)
75(510):003.07
COBISS.SI-ID 251014912

50.
ZEVNIK, Suzi
        Poslovni asistent - skriti vodja : poslovni asistent v praksi in v koraku z novimi smernicami poslovanja in odlo�anja / Suzi Zevnik in Jarmila Hojs Poto�nik. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2010 (Ljubljana : Sku�ek). - 165 str. : ilustr., tabele ; 25 cm. - (Zbirka Poslovna asistenca)

800 izv. - Knjigi na pot / Metka Vogrinec: str. 5. - Bibliografija: str. 163-165
ISBN 978-961-6529-88-4
a) Pisarni�ko poslovanje - Priro�niki b) Poslovno komuniciranje - Priro�niki c) Projektno vodenje - Priro�niki d) poslovni sekretarji e) poslovni asistenti

005.912(035)
COBISS.SI-ID 249810688


00


51.
        ENCYCLOPADIA Britannica online [Elektronski vir]. - Academic ed. - El. podatkovna baza. - [Online ed.]. - Chicago : Encyclopadia Britannica, 1994-

Spletni brskalnik. - Na�in dostopa (URL): http://search.eb.com/ (Dostopno ob nakupu za MKL in vse SIK-e obmo�ja Ljubljana). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 12. 11. 2007. - Se dnevno spreminja in dopolnjuje. - Se sproti dopolnjuje

030
COBISS.SI-ID 12729142


004


52.
        MONITOR. - Let. 1, �t. 1 (oktober 1991)- . - Ljubljana : Pasadena, 1991- (Celov�ka 43). - 29 cm

- Na�in dostopa (URL): http://www.infomediji.si/_duri/infomediji/1/monitorx.htm (Abstrakti prosto dostopni). - Mese�no. - S sept. 1994 se ji pridru�i Programer. - Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800
ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)

681.31-181.4
2�i,3B,3B,4M,4P,4F,5S,5NP,5Z,7V,7G,7D,7�K,7VL Letn. 20 2010 �t. 1-7<Pos.izd.>#
COBISS.SI-ID 28012800


02 KNJI�NI�ARSTVO


53.
KAPLAN, Allison G.
        Crash course in cataloging for non-catalogers : a casual conversation on organizing information / Allison G. Kaplan. - Westport (Connecticut) ; London : Libraries Unlimited, 2009. - XII, 140 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Libraries Unlimited crash course series)

Kazalo
ISBN 978-1-59158-401-8
a) Katalogizacija b) Deweyeva decimalna klasifikacija c) Knji�ni�ni informacijski sistemi d) bibliotekarstvo e) Marc format f) Sears g) LCSH h) Library of Congress subject headings

025.3/.6
COBISS.SI-ID 64137729

54.
KESI� Dimic, Katarina
        Pripor�nik o branju / Katarina Kesi� Dimic ; [ilustracije Andreja Pani�]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2010. - 68 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 65
ISBN 978-961-6668-18-7
a) Branje - Priro�niki

028(035)
COBISS.SI-ID 250512896

55.
PALMER, Martin, 1952-
        Making the most of RFID in libraries / Martin Palmer. - London : Facet, 2009. - XI, 154 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 143-147. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-634-3
a) Knji�nice - RFID sistemi b) bibliotekarstvo c) informacijska tehnologija d) Radio frequency identification systems e) identifikacija f) za��ita

022.9:621.396.44
621.396.44:022.9
COBISS.SI-ID 245183232

56.
RANKIN, Carolynn
        Delivering the best start : a guide to early years libraries / Carolynn Rankin and Avril Brock. - London : Facet, 2009. - XVI, 190 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 173-179. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-610-7
a) Splo�ne knji�nice - Otroci - Knji�ni�na vzgoja - Priro�niki b) Splo�ne knji�nice - Otroci - Bralna vzgoja - Priro�niki c) bibliotekarstvo d) knji�ni�ne storitve e) organizacija dela f) delo z uporabniki g) oprema knji�nic

027-052-053.2
COBISS.SI-ID 247554048

57.
        READER development in practice : bringing literature to readers / edited by Susan Hornby and Bob Glass. - London : Facet, 2008. - XVI, 224 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-624-4
a) Branje - Promocija - Zborniki b) Splo�ne knji�nice - Bralna kultura - Zborniki c) bibliotekarstvo d) knji�ni�ni uporabniki e) bralci f) branje g) literatura h) promocija branja

028(082)
027:025.5(082)
COBISS.SI-ID 15609746

58.
SMOLIK, Marijan
        Semeni�ka knji�nica / Marijan Smolik ; [fotografije Marjan Smerke v sodelovanju s Tonetom Seifertom]. - Celje ; Ljubljana : Celjska mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 77 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Vademecum na kratko)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Summary ; Riassunto ; Zusammenfassung ; R�sum�
ISBN 978-961-218-877-1
a) Semeni�ka knji�nica (Ljubljana) - Zgodovina b) Semeni�ka knji�nica (Ljubljana) - Knji�ni�ne zbirke c) specialne knji�nice d) kulturna zgodovina e) redke knjige

026(497.4Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 249992448

59.
        THINKING outside the book : essays for innovative librarians / edited by Carol Smallwood ; foreword by Joy M. Greiner. - Jefferson (North Carolina) ; London : McFarland & Company, cop. 2008. - XII, 273 str. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-0-7864-3575-3
a) Bibliotekarstvo - Razvojna politika - Zborniki b) Bibliotekarstvo - Management - Zborniki c) Bibliotekarstvo - Inovacije - Zborniki

02:005.51(082)
02:658.589(082)
COBISS.SI-ID 38149218

60.
TUCKER, Dennis C.
        Crash course in library supervision : meeting the key players / Dennis C. Tucker and Shelley Elizabeth Mosley. - Westport (Connecticut) ; London : Libraries Unlimited, 2008. - IX, 139 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Libraries Unlimited's crash course series)

Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-1-59158-564-0 ISBN 1-59158-564-3
a) Library personnel management - Handbooks, manuals, etc b) Library administration - Handbooks, manuals, etc c) Supervision of employees - Handbooks, manuals, etc d) Knji�nice - Upravljanje - Priro�niki e) Knji�nice - Organizacija dela - Priro�niki

023(035)
COBISS.SI-ID 2698612


07


61.
        BRAVO . - Maribor (Trg revolucije 2) : Videotop Color Media, 2006-

�tirinajstdnevnik. - Ima suplement ali prilogo: Bravo hits (Maribor) = ISSN 1854-651X
ISSN 1854-5114 = Bravo (Maribor)

070
7V,7�K 2010 �t. 96-107#
COBISS.SI-ID 226383872


084.11+087.5


62.
PUPPIS, Nadja
        Kako je nastala �marna gora : velikan Hrust in povodni mo� / [besedilo] Naja in [ilustracije] Maja. - 1. izd. - Medvode : Trip, 2010. - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv.
ISBN 978-961-92427-2-8
a) Bajeslovna bitja - V otro�kem leposlovju b) �marna gora - V otro�kem leposlovju

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 250909184


1 FILOZOFIJA. OKULTIZEM. PSIHOLOGIJA. ETIKA


63.
ARROYO, Stephen
        Medosebna astrologija : energetski faktorji v ljubezni, spolnosti in kompatibilnosti / Stephen Arroyo ; [prevod Neda Ba�i�, Matja� Regovec]. - Ljubljana : Hermes IPAL, zalo�ba Instituta za psiholo�ko astrologijo in psihoanalizo, 2010 (Medvode : Ple�ko). - XXXVI, 388 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Person-to-person astrology. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji knjige Stephena Arroya / Mario Baar: str. XV-XX. - O avtorju: str. 381-382. - Opombe z bibliografijo: str. 377-380
ISBN 978-961-92488-5-0
a) Astrologija b) Medosebni odnosi

133.52:159.922.2
COBISS.SI-ID 250405632

64.
AUBREHT, Dejan
        Nietzschejeva filozofija razlike / Dejan Aubreht. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 189 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 47)

400 izv. - O avtorju: str. 189. - Bibliografija: str. 183-188
ISBN 978-961-6644-54-9
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) b) nem�ka filozofija c) nem�ki filozofi d) nihilizem

1Nietzsche F.
COBISS.SI-ID 250200832

65.
        AURA : revija za mejna podro�ja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna podro�ja znanega in zdravje]. - 1989, �t. 1 (oktober)- . - Ljubljana : Aura, 1989-. - 30 cm

Mese�nik. - Podnasl. se preminja
ISSN 1318-0959 = Aura (Ljubljana)

133
2�i,2�,2V,4M,4P,4J,4Z,4F,7V,7VL,7D,7B,7R,7�K, 7G,7I,5S,5Z,3S,3M,3B,3D Letn. 20 2010 �t. 244-245,247#
COBISS.SI-ID 17762050

66.
AZOUVI, Fran�ois, 1945-
        Kritika in prepri�anje / pogovor z Fran�oisem Azouvijem in Marcom de Launayjem ; [intervjuvanec] Paul Ricoeur ; [prevod v sloven��ino Gregor Perko]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009 ([Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka]). - 266 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 42)

Prevod dela: La critique et la conviction. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6644-49-5
a) Ricoeur, Paul (1913-2005) - Intervjuji b) francoska filozofija c) francoski filozofi d) 20.st.

1Ricoeur P.(047.53)
COBISS.SI-ID 248277248

67.
BAR�A, Pavel
        Gospostvo �loveka in �elja �enske : feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom / Pavel Bar�a ; [prevod Bojana Maltari� ; spremna beseda Stanislava Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 498 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 43)

Prevod dela: Panstv� �lov�ka a touha �eny. - Spremna beseda / Stanislava Repar: str. 487-495. - 400 izv. - Bibliografija: str. 471-485
ISBN 978-961-6644-50-1
a) Feminizem b) Psihoanaliza c) poststrukturalizem

141.72
159.964.2
COBISS.SI-ID 249679616

68.
BLINKITA, Maginja
        Maya Tzolkin 2012 : univerzalna knjiga �ivljenja / Maginja Blinkita ; [fotograf Klemen Prepeluh]. - 1. izd. - Ljubljana : To je to!, 2009 ([s. l.] : Ple�ko). - 283 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 282
ISBN 978-961-92752-0-7
a) Maji - Duhovnost b) Maji - Mitologija c) Maji - Astrologija d) majevski koledar

133.52:258.1
COBISS.SI-ID 248183552

69.
BRADEN, Gregg
        Fraktalni �as : vizija �love�tva pred in po letu 2012 / Gregg Braden. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2010. - 232 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Fractal time. - 800 izv. - O avtorju: str. 232. - Opombe z bibliografijo: str. 221-231
ISBN 978-961-6769-11-2
a) Kozmi�no ravnote�je b) kozmogonija c) ezoterika d) �asovni cikli e) majevski koledar

133.2
130.33
COBISS.SI-ID 251102208

70.
        The CAMBRIDGE companion to L�vi-Strauss / edited by Boris Wiseman. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - 337 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 321-337 in na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-521-84630-1 (hbk.) ISBN 978-0-521-60867-1 (pbk.)
a) L�vi-Strauss, Claude (1908-2009) - Strukturalna antropologija - �tudije - Zborniki

165.75:572L�vi-Strauss C.(082)
COBISS.SI-ID 20535607

71.
COLLI, Giorgio
        Rojstvo filozofije / Giorgio Colli ; uvod Riccardo Di Giuseppe ; prevod in spremna beseda Vid Snoj. - Ljubljana : KUD Logos, 2010 (Ljubljana : Partnergraf). - 199 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka KUD Logos ; 29)

Prevod dela: La nascita della filosofia. - 400 izv. - Bibliografija: str. 179-190. - Kazalo
ISBN 978-961-6519-49-6
a) Filozofija - Zgodovina b) Anti�na filozofija

1(37/38)(091)
COBISS.SI-ID 250471936

72.
COOPER, Diana
        Prelomno leto 2012 : napovedi, prerokbe in spremembe na�ega planeta / Diana Cooper. - Ljubljana : Cangura.com, 2010. - 180 str. : zvd. ; 22 cm

Prevod dela: 2012 and beyond
ISBN 978-961-6769-08-2
a) Prerokbe b) Prihodnost - Napovedovanje

133.3
COBISS.SI-ID 249589248

73.
DERRIDA, Jacques
        Kozmopoliti vseh de�el, �e en napor! : esej / Jacques Derrida ; prevedel Matej Leskovar. - Koper : Hyperion, 2009 (Izola : Repro point). - 46 str. ; 19 cm

Prevod dela: Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!. - 300 izv.
ISBN 978-961-6382-57-1
a) Derrida, Jacques (1930-2004) - Eseji b) Begunci - Francija c) francoski filozofi d) begunska politika e) politi�ni begunci f) pravica do azila g) nacionalizem

1Derrida J.
323.1(44):314.151.3-054.73
COBISS.SI-ID 246958080

74.
FOUCAULT, Michel
        Rojstvo klinike / Michel Foucault ; prevedla Jelka Kernev �trajn. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009 ([Ljubljana] : Demat). - 298 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Koda)

Bibliografija: str. 284-298
ISBN 978-961-242-265-3
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) Bolniki - Institucionalno varstvo c) Bolni�ni�no zdravljenje - Filozofija kulture d) francoska filozofija

1Foucault M.
614.21:130.2
COBISS.SI-ID 249415424

75.
FRANKFURT, Harry G., 1929-
        Razlogi ljubezni / Harry G. Frankfurt ; [prevod Kostja �i�ek ; spremna beseda Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 137 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 151)

600 izv. - Racionalnost ljubezni / Zdravko Kobe: str. 121-137. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje tudi: Pomembnost tega, za kar nam gre = The importance of what we care about ; Avtonomija, nujnost in ljubezen = Autonomy, necessity, and love
ISBN 978-961-260-023-5
a) Ljubezen - Filozofija kulture

177.6:130.2
COBISS.SI-ID 248411648

76.
FREUD, Sigmund
        On murder, mourning and melancholia / Sigmund Freud ; translated by Shaun Whiteside ; with and introduction by Maud Ellmann. - London [etc.] : Penguin Books, 2005. - XXXIV, 243 str. ; 20 cm. - (Penguin Modern classics)

Introduction - bad timing / Maud Ellmann: str. VII-XXVI
ISBN 978-0-14-118379-4
a) Freud, Sigmund (1856-1939) b) Psihoanaliza

159.964.2:929Freud S.(081)
081Freud S.
COBISS.SI-ID 1096219486

77.
GALIMBERTI, Umberto
        Grozljivi gost : nihilizem in mladi / Umberto Galimberti ; prevedla Veronika Simoniti. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Celje] : Dikplast). - 144 str. ; 24 cm

Prevod dela: L'ospite inquietante. - 1000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-241-352-1
a) Psihologija - Mladostniki - Identiteta b) Nihilizem - Mladostniki c) Vrednote

159.922.8:165.721
COBISS.SI-ID 248678912

78.
GRADI�NIK, Branko, 1951-
        Sre�a za 2 : nadaljna pisma iz moje svetovalnice / Branko Gradi�nik. - Ljubljana : Umco, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 341 str. ; 22 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Za igro sta potrebna dva / Roman Vodeb: str. 323-331. - 500 izv. - Bibliografija: str. 332-334. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-05-2
a) Medosebni odnosi - Psiholo�ki nasveti b) pisma bralcev c) odgovori

159.922.2
COBISS.SI-ID 250040832

79.
HILLMAN, James
        Zapis du�e : prepoznavanje zna�aja in poklicanosti / James Hillman ; [prevedla Vera �ertali�]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2010 ([S. l.] : Matformat). - 307 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The soul's code. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 293-307
ISBN 978-961-6359-44-3
a) Du�a - Globinska psihologija b) Usoda - Psihologija osebnosti c) teorija �eloda d) individualnost e) fatalizem

128:159.964
159.925:124.6
COBISS.SI-ID 250511104

80.
HORSTMANN, Rolf-Peter, 1940-
        Meje uma : raziskava o ciljih in motivih nem�kega idealizma / Rolf-Peter Horstmann ; [prevod Jurij Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ul�akar & JK). - 241 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Die Grenzen der Vernunft. - 600 izv. - Metafilozofija kot osnovni vzgib biti / Jurij Simoniti: str. 209-236. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-208. - Kazalo
ISBN 978-961-260-025-9
a) Kant, Immanuel (1724-1804) b) Idealizem - Nem�ija c) nem�ki idealizem d) metafizika e) filozofski sistemi f) nem�ka filozofija

141.13(430)
1Kant I.
COBISS.SI-ID 248916480

81.
HRIBAR, Tine
        Fenomenolo�ki etos / Tine Hribar. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 363 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Moderna / Filozofski in�titut ZRC SAZU)

400 izv. - Bibliografija: str. 353-363
ISBN 978-961-254-177-4
a) Fenomenologija b) Etika c) Filozofija religije

165.62
17
165.612
COBISS.SI-ID 249814016

82.
JUNG, C. G.
        Aspects of the masculine / Carl Gustav Jung ; edited with an introduction by John Beebe ; translated by R. F. C. Hull. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - XXII, 199 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Editor's introduction: str. IX-XXII. - Kazalo
ISBN 978-0-415-30769-7 (pbk) ISBN 0-415-30769-4
a) Psihologija spolov - Mo�ki

159.922.1
COBISS.SI-ID 1096227934

83.
JUNG, C. G.
        On the nature of the psyche / Carl Gustav Jung ; translated by R. F. C. Hull. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - VIII, 190 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Bibliografija: str. 172-179. - Kazalo
ISBN 0-415-25545-7 (hbk) ISBN 0-415-25391-8 (pbk) ISBN 978-0-415-25545-5 (hbk) ISBN 978-0-415-25391-8 (pbk)
a) Psihoanaliza b) kolektivno nezavedno c) zavest d) libido

159.964.2
COBISS.SI-ID 1096232030

84.
K�CH, Hanni
        Metulji otrok : nega umirajo�ega otroka doma / Hanni K�ch ; prevod Marija Cehner ; [ilustratorka Anni Brunner-Koch]. - 1. izd. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2009, cop. 2010. - 190 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Schmetterlingskind. - 800 izv. - Bibliografija: str. 187-189
ISBN 978-961-6744-21-8
a) Umiranje - Otroci - Dru�inski odnosi b) Otroci - Paliativna oskrba c) Smrt - Otroci - �alovanje - Psiholo�ki nasveti

159.942.3:616-036.8-083-053.2
616-036.8-083-053.2
COBISS.SI-ID 64336897

85.
KANDARE, Manca
        Premagovanje �portnih po�kodb : psiholo�ki vidiki rehabilitacije po �portni po�kodbi / Manca Kandare in Matej Tu�ak. - Ljubljana : Fakulteta za �port, In�titut za �port, 2010 ([Ljubljana] : Studio Print). - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

Recenziji / Robert Masten [in] Rado Pi�ot: str. 8-9. - O avtorjih na ov. zadaj. - Bibliografija: str. 170-185
ISBN 978-961-6583-91-6
a) Klini�na psihologija - �portne po�kodbe b) �portne po�kodbe - Psiholo�ki vidik c) �port d) po�kodbe e) prepre�evanje f) rehabilitacija g) psihologija h) �ustva i) bole�ina j) motivacija k) psihi�na priprava l) kognitivni procesi

159.97:616-001:796
616-001:796:159.97
COBISS.SI-ID 250403584

86.
KANTE, Bo�idar
        Estetika narave / Bo�idar Kante. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 232 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Paideia / Sophia ; 2009, 3)

500 izv. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 221-226. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-08-5
a) Narava - Estetika b) Filozofija umetnosti c) estetika narave

111.852
7.01:1
COBISS.SI-ID 248774912

87.
        KARMA plus : revija, ki razlaga �ivljenje. - Letn. 1, �t. 1 (2001)- . - �kofljica (Srednjeva�ka 79) : Arista-B, 2001-. - 30 cm

Mese�nik. - Nasl. na ov.: Revija Karma plus. - Je nadaljevanje: Karma (Ljubljana) = ISSN 1318-3788
ISSN 1580-6790 = Karma plus

133:050
7I,7�K,,,5S 2010 �t. 101-105#
COBISS.SI-ID 114028032

88.
KOMEL, Dean
        Potikanja / Dean Komel ; [spremni pogovor Andrej Bo�i�]. - Ljubljana : Dru�tvo Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 119 str. ; 16 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 46)

O avtorju: str. 118-119. - Pogovor z Deanom Komelom / Andrej Bo�i�: str. 87-117
ISBN 978-961-6644-51-8
a) Komel, Dean (1960-) b) Filozofija kulture c) slovenski filozofi d) filozofija jezika e) sodobna filozofija

130.2
81:1(497.4):008(4)
1Komel D.
COBISS.SI-ID 250018816

89.
        KONTEKSTI odlo�anja / [uredniki Andrej Ule, Olga Marki�, Urban Korde�]. - Maribor : Aristej, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 179 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanisti�na in dru�boslovna zbirka ; letn. 10)

200 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo. - Povzetki
ISBN 978-961-220-073-2
a) Odlo�anje - Zborniki b) kognitivni procesi c) epistemologija

164.053(082)
COBISS.SI-ID 64072193

90.
LE�NIK, Bogdan
        Temelji psihoanalize : opombe h konceptom / Bogdan Le�nik. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 313 str. ; 21 cm. - (Oran�na zbirka)

500 izv. - Bibliografija: str. 265-280. - Kazala
ISBN 978-961-257-022-4
a) Psihoanaliza - Slovarji

159.964.2(038)
COBISS.SI-ID 248959232

91.
        MISTERIJI. - [Slovenska izd.]. - Let. 1, �t. 1 (avgust 1993)- . - Ljubljana (Cigaletova 5) : ARA, 1993-. - 27 cm

Mese�nik
ISSN 1318-1777 = Misteriji (Ljubljana)

133
3M,7V,7D,7R,7�K,7I Letn. 17 2010 �t. 198-203#
COBISS.SI-ID 36110336

92.
MODER, Gregor, 1979-
        Hegel in Spinoza : substanca in negativnost / Gregor Moder. - 1. natis. - Ljubljana : Dru�tvo za teoretsko psihoanalizo, 2009 ([Ljubljana] : Ul�akar & JK). - 278 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

600 izv. - Hegel ali Spinoza? Da, prosim / Mladen Dolar: str. 7-10. - Bibliografija: str. 273-278
ISBN 978-961-6376-43-3
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) b) Spinoza, Baruch de (1632-1677) c) nem�ka klasi�na filozofija d) racionalizem

1Hegel G.W.F.
1Spinoza B.
COBISS.SI-ID 248439040

93.
NANCY, Jean-Luc, 1940-
        Vsiljivec : esej / Jean-Luc Nancy ; prevedel Matej Leskovar. - Koper : Hyperion, 2009 (Izola : Repro point). - 35 str. ; 19 cm

Prevod dela: L'intrus. - 300 izv.
ISBN 978-961-6382-58-8
a) Nancy, Jean-Luc (1940-) - Francoska filozofija b) Filozofska antropologija c) Transplantacija - Filozofski vidik

141.319.8
1Nancy J.-L.
616-089.843:1
COBISS.SI-ID 246958336

94.
PFALLER, Robert
        Umazano sveto in �isti um / Robert Pfaller ; [prevedla Simon Hajdini, Tadej Troha]. - 1. natis. - Ljubljana : Dru�tvo za teoretsko psihoanalizo, 2009 ([Ljubljana] : Ul�akar & JK). - 276 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

ISBN 978-961-6376-44-0
a) Filozofija kulture

130.2
COBISS.SI-ID 249105152

95.
PLUTARCHUS
        Prerokbe za vsakdanjo rabo : pitijski dialogi / Plutarh ; [prevod, komentar in spremne �tudije Maja Sun�i�]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanisti�ni �tudij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 438 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 11)

Bibliografija: str. 401-421. - Kazalo
ISBN 978-961-6192-46-0
a) Plutarchus (ok.46-120) b) Prerokbe - Antika c) prero�i��a d) Gr�ija

133.3Plutarh
159.961.2"652"
COBISS.SI-ID 249209856

96.
RAPPORT, Nigel, 1956-
        I am dynamite : an alternative anthropology of power / Nigel Rapport. - London ; New York : Routledge, 2003. - XV, 283 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 262-274. - Kazalo
ISBN 0-415-25862-6 (hbk) ISBN 0-415-25863-4 (pbk)
a) Individualism b) Philosophical anthropology c) Filozofska antropologija d) Individualizem

141.319.8
17.035.1
COBISS.SI-ID 904077

97.
REBULA-Tuta, Alenka
        Blagor �enskam / Alenka Rebula ; [ilustracije Jasna Merku]. - 6. izd. - Trst : ZTT = EST, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 287 str. : ilustr. ; 23 cm

Blagor �enskam - kaj pa mo�ki? / Bogdan �or�: str. 281-287
ISBN 978-88-7174-093-5
a) �enske - Du�evno stanje - Priro�niki b) Samopodoba - �enske - Psihologija - Priro�niki

159.922.1-055.2(035)
COBISS.SI-ID 3839212

98.
RICOEUR, Paul
        �iva metafora / Paul Ricoeur ; [prevod Nastja Skru�ny Babin ; spremna beseda Janez Vodi�ar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 531 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 44)

Prevod dela: La m�taphore vive. - 500 izv. - Ustvarjalnost �ive metafore / Janez Vodi�ar: str. 499-531. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Navedeni avtorji: str. 483-498
ISBN 978-961-6644-52-5
a) Ricoeur, Paul (1913-2005) b) Metafora c) francoski filozofi d) filozofija jezika

1Ricoeur P.
81'373.612.2
COBISS.SI-ID 250186496

99.
ROSSET, Cl�ment
        Realno in njegov dvojnik : esej o iluziji / Cl�ment Rosset ; [prevedla Katja Zakraj�ek]. - 1. natis. - Ljubljana : Dru�tvo za teoretsko psihoanalizo, 2009 ([Ljubljana] : Ul�akar & JK). - 147 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod del: Le r�el et son double ; Retour sur la question du double ; D�mon d'identit�. - 600 izv.
ISBN 978-961-6376-45-7
a) Filozofija kulture b) identiteta c) iluzija

130.2
COBISS.SI-ID 249695232

100.
ROT, Andrej
        Svoboda ali sanje / Andrej Rot. - Ljubljana : Dru�tvo 2000, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 196 str. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 978-961-6533-29-4
a) Svoboda - Eseji b) Odvisnosti - Eseji c) potro�ni�ka dru�ba d) zasvojenost e) etika f) medosebni odnosi

123(081)
178(081)
COBISS.SI-ID 247950336

101.
RUIZ, Miguel
        �tirje dogovori : tolte�ke modrosti : prakti�ni vodnik na poti k osebni svobodi / Miguel Ruiz ; [prevedel Uro� Kal�i�]. - Ljubljana : Primus, 2009 ([Begunje] : Cicero). - 137 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The four agreements
ISBN 978-961-6804-08-0
a) �ivljenjska modrost - Tolteki b) Osebnostni razvoj - Priro�niki c) �amanizem d) psiholo�ki nasveti

17.023.34(035)
COBISS.SI-ID 249012224

102.
RYDAHL, Pia Beck
        Mo� najstni�tva : da bo tvoje najstni�ko �ivljenje sanjsko! / Pia Beck Rydahl ; [prevod Darko �uden]. - Radovljica : Didakta, 2010. - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Teenpower - skab det tennageliv du drommer om!. - Bibliografija: str. 206-207
ISBN 978-961-261-134-7
a) Psihologija - Mladostniki - Knjige za otroke b) Mladostniki - Medosebni odnosi - Priro�niki - Knjige za otroke

159.922.8(02.053.2)
COBISS.SI-ID 248793856

103.
SLOTERDIJK, Peter
        Srd in �as : politi�no-psiholo�ki poskus / Peter Sloterdijk ; [prevedel Slavo �erc ; spremna beseda Bojan �alec]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009 (Ljubljana : Demat). - 347 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Claritas ; 57)

Prevod dela: Zorn und Zeit. - Gore�nost na�ih dni: na poti k svetovni kulturi in civiliziranosti / Bojan �alec: str. 335-347. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo teko�e na dnu str.
ISBN 978-961-242-267-7
a) Politi�na psihologija b) Filozofija politike c) sociologija religije d) nasilje e) vojna f) totalitarizem

1:32
316.74:2
COBISS.SI-ID 249518848

104.
SOSKIN, Julie
        Mo� intuicije : pot duhovnega razvoja / Julie Soskin ; [prevedla Marjeta Gostin�ar Cerar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Delo). - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Insight through intuition. - Podatki nasl. str. razporejeni �ez dve str. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 160. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0251-9
a) Intuicija - Razvoj - Priro�niki b) Duhovno �ivljenje - Priro�niki c) osebnostni razvoj d) duhovna rast e) samospoznavanje

159.956(035)
COBISS.SI-ID 235591680

105.
        SOUTRIPANJE : glasilo Centra za duhovno kulturo. - [Tiskana izd.]. - 1995, �t. 1 (apr./jun.)- . - Ljubljana (Ruska 13) : Center za duhovno kulturo, 1995-. - 30 cm

- Sorodni elektronski vir: http://www.cdk.si/soutripanje/. - �etrtletnik. - [1993] iz�la poskusna. �t. - Ima spletno izd.: Soutripanje = ISSN 1581-0135. - Druga�e povezano delo: Soutripanje (Online) = ISSN 1581-0135
ISSN 1408-4767 = Soutripanje (Tiskana izd.)

133.2
130.3
2�i,2�,7V,7D 2010 �t. 58-59#
COBISS.SI-ID 71020032

106.
STRGAR, Toma�, filozof
        Predgovor k izgrajevanju metafizike, ki bo mogla veljati za znanost = Foreword to the elaboration of metaphysics that will be able to present itself as a science / [spisal, uredil Toma� Strgar ; prevod v angle��ino Aljo�a Kravanja, Toma� Strgar] ; [izdalo] �tudentsko filozofsko dru�tvo. - Dvojezi�na slovensko-angle�ka izd. = Bilingual Slovene-English ed. - Ljubljana : Kultura, 2009 (Ljubljana : Designprint). - 111 str. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod
ISBN 978-961-269-112-7
a) Metafizika b) Filozofija jezika c) Filozofija znanosti

11
81:1
1:001.1
COBISS.SI-ID 247056384

107.
SVETLI�, Rok
        Filozofija �lovekovih pravic / [[besedilo], prevajanje (ang.)] Rok Svetli�. - Koper : Zalo�ba Annales : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi��e : Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko, 2009 ([S. l.] : Grafis trade). - 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knji�nica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 239-247. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6732-17-8 (Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko)
a) �lovekove pravice - Filozofija b) filozofija dru�be c) filozofija politike

141.7:342.7
COBISS.SI-ID 249261056

108.
VEZOVNIK, Andreja
        Diskurz / Andreja Vezovnik. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, Zalo�ba FDV, 2009 ([Ljubljana] : NTD). - 232 str. ; 24 cm. - (Knji�na zbirka Psihologija vsakdanjega �ivljenja)

150 izv. - Bibliografija: str. 213-228. - Kazalo
ISBN 978-961-235-387-2
a) Analiza diskurza - Dru�beni vidik b) Narodna identiteta c) kriti�na analiza diskurza

165.192:316.7(=163.6)
81'42:316.7
COBISS.SI-ID 249062400

109.
WALSCH, Neale Donald
        Sretniji od Boga : obi�an �ivot preobrazite u neobi�no iskustvo / Neale Donald Walsch ; s engleskoga prevela Radha Rojc-Bel�ec. - Zagreb : V. B. Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 187 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 256)

Prevod dela: Happier than God
ISBN 978-953-304-112-4 (meki uvez)
a) Samorealizacija - Priro�niki b) Osebnostni razvoj - Priro�niki c) Pozitivno �ivljenje - Priro�niki d) psiholo�ki nasveti

159.922(035)
COBISS.SI-ID 1096296798

110.
WARBURTON, Nigel, 1962-
        Filozofija : temeljna spoznanja / Nigel Warburton ; [prevod Matev� Rudl ; predgovor Marjan �imenc]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - XIV, 198 str. ; 21 cm. - (Zbirka Paideia / Sophia ; 2009, 4)

Prevod dela: Philosophy. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - Temeljna vpra�anja temeljnih avtorjev / Marjan �imenc: str. XI-XIV. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-13-9
a) Filozofija b) filozofski sistemi c) filozofske teorije

14
COBISS.SI-ID 249188352

111.
�I�EK, Slavoj
        Za�eti od za�etka : �itanka / Slavoj �i�ek ; [izbor in spremna beseda Peter Klepec ; prevod Simon Hajdini, Lidija �umah]. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

�i�kov atraktor / Peter Klepec: str. 193-201. - 8.000 izv. - Bibliografija: str. 203-205
ISBN 978-961-231-794-2
a) �i�ek, Slavoj (1949-) - Slovenska filozofija - Zborniki b) sodobna filozofija c) slovenski filozofi

1�i�ek S.(081)
COBISS.SI-ID 250350592


2 VERSTVA


112.
CATHARINA Senensis, svetnica, 1347-1380
        Ogenj Bo�je ljubezni / Katarina Sienska ; uredil Angelo Belloni ; [prevedel Stane Zore]. - Ljubljana : Novi svet, 2010 (Ljubljana : S. Peklaj). - 100 str. ; 19 cm. - (100 strani)

Prevod dela: Fuoco e l'amore di Dio in noi. - 500 izv. - Bibliografija: str. [101]
ISBN 978-961-6338-77-6
a) Duhovnost - Kr��anstvo b) meditacije

27-583
COBISS.SI-ID 249642752

113.
        DARWIN and Catholicism : the past and present dynamics of a cultural encounter / edited by Louis Caruana. - London ; New York : T & T Clark, cop. 2009. - X, 230 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 223-225. - Kazalo
ISBN 978-0-567-47631-9 (hb) ISBN 978-0-567-25672-0 (pb)
a) Darwin, Charles (1809-1882) b) Catholic Church - Doctrines c) Evolution (Biology) - Religious aspects d) Evolucija - Kr��anski vidik - Zborniki e) evolucijska teorija f) darvinizem g) katoli�ka teologija

272/273:316.244(082)
575.827:272/273(082)
COBISS.SI-ID 28884061

114.
        DRU�INA : slovenski katoli�ki tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, �t. 1 (1952)- . - Ljubljana (Krekov trg 1/II) : Dru�ina, 1952-. - 47 cm

- Dostopno tudi na: http://www.druzina.si. - Tednik. - �elni nasl. - Izdajatelj se spreminja. - Ima spletno izd.: Dru�ina = ISSN 1580-3686. - Ima suplement ali prilogo: Misijonska obzorja = ISSN 1318-4369
ISSN 0416-3885 = Dru�ina

27(497.4)
2�i,2�,2G,4M,4P,5L,6K,7V,7�K Letn. 59 2010 �t. 3-12+13/14+15-25#
COBISS.SI-ID 16377858

115.
ELLUL, Jacques, 1912-1994
        Anarhija in kr��anstvo / Jacques Ellul ; prevod Alen �irca ; spremna beseda Matic Kocijan�i�. - Ljubljana : KUD Logos, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 143 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Kud Logos ; 28)

Jacques Ellul in (ne le) njegov �as / Matic Kocijan�i�: str. 113-123. - Bibliografija: str. 127-131; 133-136. - Kazalo
ISBN 978-961-6519-48-9
a) Ellul, Jacques (1912-1994) - �tudije b) Biblia - Interpretacija c) Anarhizem - Kr��anski vidik

27:329.285
329.285:27-23
COBISS.SI-ID 249703936

116.
NUZZI, Gianluigi
        Vatikan, d. d. : iz skrivnega arhiva : resnica o finan�nih in politi�nih �kandalih cerkve / Gianluigi Nuzzi ; prevedel Matej Venier ; spremno besedo napisala Mojca �irok. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 271 str. ; 24 cm

Prevod dela: Vaticano S.p.A. - Umazano perilo povojne Italije / Mojca �irok: str. 235-249. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-241-434-4
a) Ecclesia catholica - Financiranje b) Ecclesia catholica - Korupcija c) Vatikan d) politika e) finance f) mafija

272:336.531.2
COBISS.SI-ID 250825984

117.
PALLADIUS Helenopolitanus
        Zgodbe za Lavza = Historia Lausiaca / Paladij ; prevedla in spremno besedo napisala Jasna Hrovat. - Ljubljana : KUD Logos, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 415 str. : zvd. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka KUD Logos ; 27)

Vzporedno besedilo v gr�kem in slov. jeziku. - Bibliografija: str. 394-403
ISBN 978-961-6519-47-2
a) Pu��avni�tvo - Zgodovina b) zgodnje kr��anstvo c) kr��anska duhovnost

27-788-35"02/04"
27-9"01/07"
COBISS.SI-ID 248832512

118.
PETKOV�EK, Ivo
        Slovenci in Graal : razmi�ljanja o srednjeve�ki povesti iz daljnih �asov, kar vam �e nih�e povedal ni / Ivo Petkov�ek. - Ljubljana : Zalo�ni�tvo Jutro, 2010. - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 286-292
ISBN 978-961-6746-17-5
a) Sveti gral - Legende - Zgodovina b) Mitologija - Simboli c) relikvije d) ljudske legende e) srednjeve�ka knji�evnost f) simbolizem g) miti

2-169-135
398.22"653"
COBISS.SI-ID 244030464

119.
        SVETO pismo. Nova zaveza in psalmi : jeruzalemska izdaja / [soavtorji, prevajalci Irena Avsenik Nabergoj ... [et al.] ; urednik Jo�e Kra�ovec ; slikovno gradivo Damjan Prelov�ek]. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�ina : Teolo�ka fakulteta, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 959, A23 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Jo�e Kra�ovec: str. 11-13. - 10.000 izv.
ISBN 978-961-222-789-0 (Dru�ina) ISBN 978-961-92694-3-5 (Teolo�ka fakulteta)
a) Biblia. N. T. b) Biblia. V. T. Psalmi c) svetopisemski prevodi

27-246
27-243.63
COBISS.SI-ID 250199552

120.
VALLA, Lorenzo, 1406-1457
        O la�ni Konstantinovi darovnici / Lorenzo Valla. O katoli�ki slogi : (dodatek) / Nikolaj Kuzanski ; [prevod in spremna beseda Toma� Jurca [k obema deloma]]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 156 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevoda del: 1. De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio. 2. De concordantia catholica. - Imperium in Evangelium / Toma� Jurca: str. 133-156
ISBN 978-961-6798-05-1
a) Ecclesia Catholica b) Donatio Constantini c) Konstantinova darovnica d) cerkev e) posvetna oblast

27-662:332.22
COBISS.SI-ID 249004032

121.
VEYNE, Paul, 1930-
        Kako je na� svet postal kr��anski : (312-394) / Paul Veyne ; prevedla Katarina Marin�i�. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 176 str. ; 24 cm

Prevod dela: Quand notre monde est devenu chr�tien. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-241-414-6
a) Constantinus, Flavius Valerius I, rimski cesar (280-337) - �tudije b) Zgodnje kr��anstvo - 4.st. c) Cerkvena zgodovina - 4.st. d) Evropa e) kulturna zgodovina f) rimsko cesarstvo g) kr��anstvo

27-9"03"
930.85(4)"3"
COBISS.SI-ID 250000640

122.
VINCENT de Paul, svetnik, 1581-1660
        Misel za vsak dan / Sveti Vincencij Pavelski ; [prevedla Davorina Gregorc]. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 101 str. ; 16 cm

Prevod dela: Une pens�e par jour. - 1600 izv.
ISBN 978-961-218-878-8
a) Vincent de Paul, svetnik (1581-1660) - Citati b) kr��anska duhovnost

27-58-29
COBISS.SI-ID 250030080


3


123.
        EKONOMSKA analiza prava v Sloveniji / urednica Katarina Zajc. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009 ([Izlake] : Grafex). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

O urednici: na sprednjem zav. ov. - Bibliografija na dnu str. in na koncu prispevkov
ISBN 978-961-204-441-1
a) Pravo - Ekonomska analiza - Zborniki - U�beniki za visoke �ole b) ekonomske teorije

340.1:330.43(082)(075.8)
COBISS.SI-ID 247540736

124.
FRANCA, Valentina
        Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odlo�anju : pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetni�ke prakse / Valentina Franca. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, poslovno izobra�evanje, 2009 (Hren : Ljubljana). - 275 str. : tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 244-269. - Kazalo
ISBN 978-961-6529-75-4
a) Poslovno odlo�anje - Zaposleni b) management c) zaposleni d) sodelovanje e) pravna ureditev

331.107
COBISS.SI-ID 246546432

125.
        MODNA. - Letn. 14, �t. 4 (jun. 2008)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 2008-. - 31 cm

Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Nadaljuje �tetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Modna Jana = ISSN 1318-4636
ISSN 1855-458X = Modna (2008)

391
2�i,2�,2G,2V,3P,3S,5L,7V,7R,7I Letn. 16 2010 �t. 1-5#
COBISS.SI-ID 239897600

126.
TRATNIK, Matja�
        Omejitve lastninske pravice in posebni pravni re�imi na nepremi�ninah / Matja� Tratnik, Renato Vren�ur ; [stvarno kazalo Maja Ekart]. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2009 (Nova Gorica : Grafika So�a). - 400 str. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 347-351
ISBN 978-961-247-109-5

347.235:347.176.2
COBISS.SI-ID 246342912


31 DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


127.
APPADURAI, Arjun, 1949-
        Modernity at large : cultural dimensions of globalization / Arjun Appadurai. - 8th printing. - Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, 2008, cop. 1996. - XI, 229 str. ; 23 cm. - (Public worlds ; vol. 1)

Bibliografija: str. 205-217. - Kazalo
ISBN 0-8166-2792-4 ISBN 978-0-8166-2792-9 ISBN 0-8166-2793-2 (bro�.) ISBN 978-0-8166-2793-6 (bro�.)
a) Ve�kulturnost - Globalizacija b) Kulturna antropologija c) Mno�i�ni mediji - Sociolo�ki vidik

316.7:005.44
316.774:654.1
COBISS.SI-ID 1096123742

128.
BECK, Ulrich
        Dru�ba tveganja : na poti v neko drugo moderno / Ulrich Beck ; [prevod Mojca Savski]. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ul�akar & JK). - 365 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Risikogesellschaft. - 600 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 347-365
ISBN 978-961-260-042-6
a) Dru�ba - Modernizacija b) Dru�beni procesi - Postmodernizem c) dru�beni razvoj d) postindustrijska dru�ba e) individualizacija f) dru�bene spremembe g) dru�bena neenakost

316.422
COBISS.SI-ID 246065152

129.
BLOCH, Maurice
        Essays on cultural transmission / Maurice Bloch. - Oxford ; New York : Berg, 2005. - XI, 174 str. : ilustr. ; 22 cm. - (London School of Economics monographs on social anthropology ; vol. 75)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84520-286-6 (cloth) ISBN 978-1-84520-287-3 (paper) ISBN 1-84520-286-4 (cloth) ISBN 1-84520-287-2 (paper)
a) Kulturna antropologija b) Psihologija naroda c) etnopsihologija

316.72:159.922.4
COBISS.SI-ID 26574893

130.
CUKUT, Sanja
        Spol in migracija : izku�nje �ensk kot akterk migracij / Sanja Cukut Krili�. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU ; 30 [i. e. 20]. Migrantke ; 3)

360 izv. - Bibliografija: str. 165-179. - Kazalo
ISBN 978-961-254-176-7
a) �enske - Migracije b) Migracije - �tudije spolov c) Imigracija - Slovenija d) Imigrantke - Dru�beni polo�aj - Slovenija

314.151.3-054.72-055.2(497.4)
314.15:305-055.2(497.4)
COBISS.SI-ID 249803008

131.
DAVIS, Mike, 1946-
        Planet slumov / Mike Davis ; [prevedel Borut Cajnko ; spremni besedili Marta Gregor�i�, I�o Vidmar]. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 349 str. ; 20 cm. - (Rde�a zbirka)

Prevod dela: Planet of slums. - 500 izv. - Mike Davis in pravica do mesta / I�o Vidmar: str. 285-316. - Politi�na topografija slumov / Marta Gregor�i�: str. 317-347. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-021-7
a) Urbana sociologija b) Mesta - Rev��ina - De�ele v razvoju c) Urbanizacija - De�ele v razvoju d) dr�ave v razvoju e) velemesta f) slumi

316.334.56(100-773)
316.344.233(100-773)
364.682.44(100-773)
COBISS.SI-ID 248361216

132.
DELANEY, Carol Lowery, 1940-
        Investigating culture : an experiential introduction to anthropology / Carol Delaney. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Carlton (Victoria) : Blackwell, 2009, cop. 2004. - XI, 441 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-0-631-22236-1 ISBN 978-0-631-22237-8 (bro�.)
a) Kulturna antropologija - U�beniki za visoke �ole

316.72(075.8)
COBISS.SI-ID 1096132446

133.
DELANEY, Tim
        The sociology of sports : an introduction / Tim Delaney and Tim Madigan. - Jefferson (North Carolina) ; London : McFarland & Company, cop. 2009. - VII, 332 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 319-330. - Kazalo
ISBN 978-0-7864-4169-3
a) Sports - Sociological aspects b) �port - Sociologija - U�beniki za visoke �ole c) sociologija �porta

316.74:796.01(075.8)
COBISS.SI-ID 1096580446

134.
DRNOV�EK, Marjan, 1948-
        Izseljevanje, "rakrana" slovenskega naroda : od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike dr�ave Slovenije / Marjan Drnov�ek. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 411 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Korenine / Nova revija)

600 izv. - Predgovor / Andrej Vovko: str. 5-7. - Bibliografija: str. 391-411. - Summary: Emigration - the "cancerous wound" of the Slovene nation / translated by Martin Cregeen
ISBN 978-961-6580-69-4
a) Emigracija - Zgodovina - Slovenija b) Slovenski izseljenci - Zgodovina

314.151.3-054.72(100=163.6)(091)
314.151.1(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 250320128

135.
FROMM, Erich
        The fear of freedom / Erich Fromm. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009. - X, 260 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 0-415-25388-8 (bro�.) ISBN 978-0-415-25388-8 (bro�.) ISBN 0-415-25542-2 (trda vez.) ISBN 978-0-415-25542-4 (trda vezava)
a) Svoboda - Socialna psihologija b) individualnost c) demokracija d) totalitarizem

316.6:123.1
123.1
COBISS.SI-ID 1096320606

136.
FROMM, Erich
        The sane society / Erich Fromm ; with an introduction by David Ingleby. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - LV, 363 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-0-415-27098-4 ISBN 0-415-27098-7
a) Fromm, Erich (1900-1980) b) Kapitalizem - Kriti�na teorija dru�be c) Socializem - Kriti�na teorija dru�be d) socialna psihologija e) psihoanaliza f) svoboda

316.323.6/.7:304.9
1Fromm E.
COBISS.SI-ID 1096322142

137.
GEERTZ, Clifford
        The interpretation of cultures : selected essays / by Clifford Geertz. - New York : Basic Books, [2007?], cop. 1973. - IX, 470 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 0-465-03425-X (cloth) ISBN 978-0-465-03425-3 (cloth) ISBN 0-465-09719-7 (bro�.) ISBN 978-0-465-09719-7 (bro�.)
a) Kulturna antropologija

316.72
COBISS.SI-ID 1096138078

138.
GIBSON, William J.
        Working with qualitative data / William J. Gibson and Andrew Brown. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2009. - IX, 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 212-218. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4565-3 ISBN 978-1-4129-4566-0 (pbk) ISBN 978-1-4129-4572-1 (na ov.)
a) Qualitative research b) Social sciences - Research c) Kvalitativno raziskovanje - Sociologija d) dru�boslovno raziskovanje e) kvalitativna analiza f) kvalitativni podatki

303.442
COBISS.SI-ID 3180645

139.
JOHNSON, Nicola F., 1976-
        The multiplicities of Internet addiction : the misrecognition of leisure and learning / Nicola F. Johnson. - Farnham (Surrey) ; Burlington (USA) : Ashgate, cop. 2009. - 156 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 133-151. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7496-2
a) Internet (ra�unalni�ko omre�je) - Dru�beni vidik b) Internet (ra�unalni�ko omre�je) - Odvisnosti c) zasvojenost d) ra�unalniki e) virtualna resni�nost f) dru�bene spremembe

316.6:004.738.5
613.8:004.738.5
004.738.5:316.6
COBISS.SI-ID 248606720

140.
KAPFERER, Jean-No�l
        Govorice : kako se rodijo, kako kro�ijo, kdo jih vr�e med ljudi, jih lahko uti�amo? : [najstarej�i vir informacij] / Jean-No�l Kapferer ; [prevedla Agata Toma�i�]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 336 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Le plus vieux m�dia du monde. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 326-336
ISBN 978-961-231-763-8
a) Govorice - Sociolo�ki vidik b) Govorice - Dru�beni vidik c) sociologija kulture d) opravljanje e) obrekovanje f) komuniciranje

316.77:177.2
177.2:316.77
COBISS.SI-ID 249991936

141.
KENNEDY, Eileen
        Sport, media and society / Eileen Kennedy and Laura Hills. - English ed. - Oxford ; New York : Berg, 2009. - IX, 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija str. 189-201. - Kazalo
ISBN 978-1-84520-687-1 (bro�.) ISBN 978-1-84520-686-4 (pl.)
a) �port - Mno�i�ni mediji b) �port - Dru�beni vidik c) sociologija �porta

316.77:796
316.74:796
659.3:796
COBISS.SI-ID 248602624

142.
KERMAUNER, Aksinja
        Na drugi strani vek : (opis prvoosebne fenomenolo�ke raziskave - kako je biti slep) / Aksinja Kermauner. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 104 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 98-102. - Kazalo
ISBN 978-961-242-261-5
a) Vid - Okvare b) Slepota c) Slepi - Vsakdanje �ivljenje

316.728-056.262
617.751.98
COBISS.SI-ID 248906240

143.
KOVA�I� Per�in, Peter
        Vrnitev k Itaki : Slovenci v procesih globalizacije / Peter Kova�i� Per�in. - Ljubljana : Dru�tvo 2000, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 212 str. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6533-33-1
a) Slovenci - Narodna identiteta b) Slovenci - Integracija - Evropa c) Slovenska kultura d) Globalizacija - Vplivi

316.73(497.4:4)
323.1(497.4:4)
005.44:308(497.4)
COBISS.SI-ID 249793280

144.
KRI�NIK, Bla�, 1972-
        Lokalni odzivi na globalne izzive : kulturni okvir preobrazbe Barcelone in Seula / Bla� Kri�nik. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - 245 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Knji�na zbirka Ost : osrednje sociolo�ke teme / Fakulteta za dru�bene vede ; 07)

150 izv. - O avtorju: str. 245. - Bibliografija: str. 215-226. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-235-386-5
a) Urbana sociologija - Globalizacija b) Barcelona - Urbanizacija - Kulturna identiteta c) Seul - Urbanizacija - Kulturna identiteta d) �panija e) Ju�na Koreja f) socialna geografija

316.334.56:339.97(460.235+519.512)
911.375.1:316.7(460.235+519.512)
COBISS.SI-ID 249027584

145.
L�VI-Strauss, Claude
        The elementary structures of kinship = (Les structures �l�mentaires de la parent�) / Claude L�vi-Strauss ; translated from the French by James Harle Bell, John Richard von Sturmer and Rodney Needham, editor. - Revised ed. - Boston : Beacon Press, 1969. - XLII, 541 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 503-524. - Kazalo
ISBN 0-8070-4669-8
a) Marriage b) Kinship c) Poroka - Primitivna ljudstva d) Primitivna ljudstva - Socialna antropologija

316.36:316.323.2
39:316.323.2
COBISS.SI-ID 1096132958

146.
LING, Richard Seyler
        Mobile communication / Rich Ling and Jonathan Donner. - Reprinted. - Cambridge (UK) ; Malden (MA) : Polity, 2010. - XII, 191 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Digital media and society series)

Bibliografija: str. 165-184. - Kazalo
ISBN 978-0-7456-4413-4 ISBN 978-0-7456-4414-1 (bro�.)
a) Mobilni telefoni - Sociologija komunikacij b) Medosebne komunikacije - Tehnolo�ke inovacije c) mobilna telefonija d) dru�beno vedenje

316.77:621.395.721.5
COBISS.SI-ID 1096463454

147.
MAKAROVI�, Matej
        A failure in handling societal complexity : communist regimes from the perspective of the social systems theory / Matej Makarovi�. - Moscow : Variant, 2009 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 112 str. : graf. prikazi ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 85-92. - Kazalo
ISBN 978-5-903360-26-0
a) Komunizem - Sociolo�ki vidik b) brezrazredne dru�be c) sociologija d) sistemske teorije

316.323.73
COBISS.SI-ID 1024086849

148.
MIHURKO Poni�, Katja
        Evine h�ere : konstruiranje �enskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 / Katja Mihurko Poni�. - V Novi Gorici : Univerza, 2009 ([Ljubljana] : Mat-format). - 192 str. : portreti ; 24 cm. - (Humanistika)

350 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 178-187. - Summary / translated by Adam Rudder. - Kazalo
ISBN 978-961-6311-56-4
a) �enske - Javno mnenje - Slovenija - 19.st. b) �enskost - Slovenija - 1848-1902

316.653-055.2(497.4)"18"
141.72(497.4)"1848/1902"
COBISS.SI-ID 246455552

149.
MILGRAM, Stanley
        Poslu�nost avtoriteti : edinstveni eksperiment, ki je izzval �love�ko naravo / Stanley Milgram ; prevod Katarina Jerin ; spremna beseda Vlado Miheljak. - Ljubljana : Umco, 2009 ([s. l.] : F. Ro�manec, Potens). - 276 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Obedience to authority. - 500 izv. - Kako pa bi vi ravnali? / Vlado Miheljak: str. 258-268. - Bibliografija: str. 247-257. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-04-5
a) Avtoriteta b) Poslu�nost c) ubogljivost d) socialna psihologija

316.462
17.021.1
316.6
COBISS.SI-ID 248903680

150.
        POSTFORDIZEM : razprave o sodobnem kapitalizmu / uredil Gal Kirn ; [prevodi Borut Cajnko ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni in�titut, In�titut za sodobne dru�bene in politi�ne �tudije, 2010 ([s. l.] : S. Peklaj). - 300 str. ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-961-6455-60-2
a) Kapitalizem - Zborniki b) fordizem c) postfordizem d) politi�na ekonomija e) globalizacija f) kulturna industrija g) nematerialno delo

316.324.8(082)
COBISS.SI-ID 250615552

151.
        The PRACTICE of business statistics : using data for decisions / David S. Moore ... [et al.]. - 2nd ed. - New York : W. H. Freeman and Company, cop. 2009. - XLV, 843 str., 139 str. lo�. pag. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. opti�ni disk (CD-ROM)

Potiskani spojni listi. - Kazalo
ISBN 978-0-7167-8825-6 ISBN 0-7167-8825-X ISBN 978-1-4292-2150-4 (ov.) ISBN 1-4292-2150-X (ov.) ISBN 978-0-7167-3087-3 (CD-ROM) ISBN 0-7167-3087-1 (CD-ROM)
a) Commercial statistics b) Statistics c) Poslovna statistika - U�beniki za visoke �ole d) ekonomska statistika

311.42(075.8)
COBISS.SI-ID 3443150

152.
SEN, Amartya
        Identiteta in nasilje : iluzija usode / Amartya Sen ; [prevod Katarina Jerin ; spremna beseda Matja� Han�ek]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - XVIII, 188 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna dru�ba / Sophia ; 30)

Prevod dela: Identity and violence. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - Ladje v megli / Matja� Han�ek: str. 177-183. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-14-6
a) Identiteta - Dru�beni konflikt b) Identiteta - Filozofski vidik c) nasilje d) ve�kulturnost e) multikulturnost f) skupinska identiteta

316.48:111.821
111.821:316.48
COBISS.SI-ID 249189632

153.
        SLOVENIJA - duhovna domovina : zgodbe politi�nih emigrantov / [uredila] Jo�e De�man in Monika Kokalj Ko�evar ; [avtorji Jo�e De�man ... [et al.] ; slikovno gradivo Muzej novej�e zgodovine Slovenije ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Muzej novej�e zgodovine, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 499 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

3.000 izv. - Izbrana bibliografija slovenske politi�ne emigracije po letu 1945 / Darja Urbanc: str. 455-494
ISBN 978-961-01-0886-3 (Mladinska knjiga)
a) Slovenski izseljenci - 1945- b) Politi�na emigracija - Slovenija - 1945- c) Begunci - Slovenija - 1945- d) biografije e) spomini

314.151.3-054.72/.73(100=163.6)"1945/..."
COBISS.SI-ID 249679360

154.
STUDEN, Andrej, 1963-
        Pijane zverine : o moralni in patolo�ki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi me��anstva / Andrej Studen ; [prevod S.U.R.]. - Celje : Zgodovinsko dru�tvo, 2009 ([Celje] : Grafika Gracer). - 180 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zgodovini.ce, ISSN 1854-7591 ; 9)

400 izv. - O avtorju in delu na zavihkih ov. - Povzetek v angl. - Bibliografija: str. 166-177 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-91222-9-7
a) Alkoholizem - Sociolo�ki vidik - Zgodovina - Slovenija - 19.-20.st. b) Alkoholizem - Morala - Zgodovina - Slovenija - 19.-20.st.

316.728:613.81(497.4)"18/19"(091)
613.81(497.4)"18/19"(091)
178.1(497.4)"18/19"(091)
COBISS.SI-ID 248397568

155.
�ADL, Zdenka
        Umazano delo med stigmo in ponosom : pla�ane gospodinjske delavke v Sloveniji / Zdenka �adl. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - 170 str. : tabele ; 23 cm. - (Knji�na zbirka Ost / Fakulteta za dru�bene vede ; 05 [i. e. 06])

150 izv. - Bibliografija: str. 157-165. - Kazalo
ISBN 978-961-235-364-3
a) Gospodinjske pomo�nice - Dru�beni polo�aj - Slovenija b) Gospodinjske pomo�nice - Stigmatizacija - Slovenija c) dru�bena slojevitost

316.344.24:64-051-025.81(497.4)
316.647.8:64-051-025.81(497.4)
64-051-025.81(497.4)
COBISS.SI-ID 245670656

156.
        THEORIES of race and racism : a reader / edited by Les Back and John Solomos. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009. - XXV, 714 str. ; 25 cm. - (Routledge student readers)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-41254-4 (pbk) ISBN 0-415-41254-4 (pbk) ISBN 978-0-415-41253-7 (hbk) ISBN 0-415-41253-6 (hbk)
a) Race b) Race relations c) Racism d) Rasizem - Sociologija - Zborniki e) rasni odnosi f) rasno razlikovanje g) identiteta h) feminizem

316.347(082)
COBISS.SI-ID 1096306014

157.
ULE, Mirjana
        Socialna psihologija : analiti�ni pristop k �ivljenju v dru�bi / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, Zalo�ba FDV, 2009 ([Trzin] : NTD). - 525 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knji�na zbirka Psihologija vsakdanjega �ivljenja)

Potiskani notr. str. ov. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 500-518. - Kazalo
ISBN 978-961-235-378-5
a) Socialna psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 247943680

158.
VIDMAR, Ksenija H.
        Zemljevidi vmesnosti : eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne / Ksenija Vidmar Horvat. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - XVII, 273 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna dru�ba / Sophia ; 28)

500 izv. - O avtorici: str. [II]. - Bibliografija: str. 255-266. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-10-8
a) Evropska kultura - 1989- b) Evropa - Identiteta c) evropeizacija d) evropski nacionalizem e) ve�kulturnost f) etnosimbolizem

316.73(4)
930.85(4)
COBISS.SI-ID 249172224

159.
VOGRINC, Jo�e, 1953-
        Histori�ni materializem in humanisti�ne vede / Jo�e Vogrinc. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([s. l.] : Studio print). - 245 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Bibliografija: str. 205-220. - Kazali
ISBN 978-961-6798-06-8
a) Humanisti�ne vede b) Zgodovinski materializem c) spremne �tudije d) Studia humanitatis e) sociologija kulture f) kulturna zgodovina g) kulturna antropologija h) histori�ni materializem

316.7(081)
COBISS.SI-ID 249551104

160.
WALKERDINE, Valerie
        Children, gender, video games : towards a relational approach to multimedia / Valerie Walkerdine. - Basingstoke (Hampshire) ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - VI, 235 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 224-230. - Kazalo
ISBN 978-0-230-58471-6 (pbk) ISBN 0-230-58471-3 (pbk) ISBN 978-0-230-51717-2 (hbk) ISBN 0-230-51717-X (hbk)
a) Ra�unalni�ke igre za otroke - Nasilje - Sociolo�ki vidik b) Ra�unalni�ke igre za otroke - �tudije spolov c) video igre d) otroci e) razlike med spoloma

316.6:794:004.5(086.034.4)
305:794:004.5(086.034.4)
COBISS.SI-ID 8124489

161.
WOOD, Helen, 1972-
        Talking with television : women, talk shows, and modern self-reflexivity / Helen Wood. - Urbana ; Chicago : University of Illinois Press, cop. 2009. - X, 238 str. ; 23 cm. - (Feminist studies and media culture)

Bibliografija: str. 223-234. - Kazalo
ISBN 978-0-252-03391-9 (cloth) ISBN 978-0-252-07602-2 (pbk)
a) Television talk shows - Great Britain b) Television and women c) �enske - Televizijske oddaje d) Televizijske oddaje - Socialna interakcija e) mno�i�ni mediji f) pogovorne oddaje

316.77:305-055.2
654.197:305-055.2
COBISS.SI-ID 1096429918

162.
ZUBOK, Vladislav
        Zhivago's children : the last Russian intelligentsia / Vladislav Zubok. - Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. - 453 str. : ilustr. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo: str. 367-436. - Kazalo
ISBN 978-0-674-03344-3
a) Pasternak, Boris Leonidovi� (1890-1960) b) Intelektualci - Dru�bena vloga - Sovjetska zveza - 1953-1985 c) Sovjetska zveza - Politi�no nasilje - 1953-1985 d) Sovjetska zveza - Kulturna zgodovina - 1953-1985 e) stalinizem f) socializem

316.344.32(47)"19"
930.85(47)"19"
COBISS.SI-ID 40700002


32 POLITIKA


163.
ENGDAHL, William
        Popolna prevlada : totalitarna demokracija novega svetovnega reda / F. William Engdahl ; [prevedel Andrej Pozni�]. - Menge� : Ciceron, 2010

Prevod dela: Full spectrum dominance
ISBN 978-961-6627-16-0
a) Svetovna politika b) Zdru�ene dr�ave Amerike - Zunanja politika c) mednarodni odnosi d) svetovno gospodarstvo e) voja�ka politika

327(73:100)
COBISS.SI-ID 250694144

164.
FERFILA, Bogomil
        Primerjalne politike v sodobnem svetu. Aplikativno-empiri�ni del. Razvite dr�ave sveta / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - XIX, 1015 str. : tabele ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Politi�ni procesi in institucije)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-235-380-3
a) Politika - Razvite dr�ave - Primerjalne �tudije b) Dr�ave sveta - Domoznanstvo

32(100-775)
308(100-775)
COBISS.SI-ID 248290560

165.
HYBEL, Alex Roberto
        The power of ideology : from the Roman Empire to Al-Qaeda / Alex Roberto Hybel. - London ; New York : Routledge, 2010. - XI, 269 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in international relations and global politics ; 73)

Bibliografija: str. 248-261. - Kazalo
ISBN 0-415-48534-7 (hbk) ISBN 0-203-87706-3 (ebk) ISBN 978-0-415-48534-0 (hbk) ISBN 978-0-203-87706-7 (ebk)
a) Ideologija - Zgodovina b) Politika - Zgodovina c) Politi�na filozofija d) politi�ne teorije e) politi�ne ideologije

321.02(100)
321.01:1
COBISS.SI-ID 365311

166.
JALU�I�, Vlasta
        Zlo nemi�ljenja : arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne dobe in kolektivnih zlo�inov / Vlasta Jalu�i�. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni in�titut, In�titut za sodobne dru�bene in politi�ne �tudije, 2009 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 214 str. ; 24 cm. - (Zbirka Politike)

500 izv. - Bibliografija: str. 187-203. - Kazalo
ISBN 978-961-6455-59-6
a) Arendt, Hannah (1906-1975) b) Filozofija politike c) Politika - Osebna odgovornost d) Politika - Kolektivna odgovornost e) Politi�no nasilje f) nacionalizem g) totalitarizem h) genocid i) apoliti�nost

321.01
342.5:347.155
COBISS.SI-ID 249255168

167.
        RELIGION and politics in Europe, the Middle East and North Africa / edited by Jeffrey Haynes. - London ; New York : Routledge, 2010. - XV, 241 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Routledge/ECPR studies in European political science ; 64)

Na dnu nasl. str.: ECPR [i. e. European Consortium for Political Research]. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-47713-0 (hbk) ISBN 0-415-47713-1 (hbk) ISBN 978-0-203-86948-2 (ebk) ISBN 0-203-86948-6 (ebk)
a) Politika - Religija - Evropa b) Politika - Religija - Bli�nji vzhod c) Politika - Religija - Severna Afrika d) Religija - Politi�ni vplivi - Zborniki e) Religion and politics - Europe f) Religion and politics - Middle East g) Religion and politics - Africa, North h) Europe - Politics and government i) Middle East - Politics and government j) Africa, North - Politics and government k) islam l) katoli�ka cerkev m) pravoslavna cerkev

322(4+5-15+6-17)(082)
COBISS.SI-ID 1096386910

168.
SIMONI�, Peter
        Kaj si bo narod mislil? : ritual slovenske dr�avnosti / Peter Simoni�. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 346 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupani�eva knji�nica = Zupani�'s collection ; �t. 30)

400 izv. - Bibliografija: str. 229-265. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-237-349-8
a) Politi�na antropologija b) Slovenci - Dr�avnost - Praznovanje c) politi�ni obredi d) rituali

32:394.4(497.4)
COBISS.SI-ID 250866432

169.
YUVAL-Davis, Nira
        Spol in nacija / Nira Yuval-Davis ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 254 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna dru�ba / Sophia ; 29)

Prevod dela: Gender & nation. - 500 izv. - O avtorici: str. II. - Postnacionalna reprodukcija: spol in nacija v dobi post- politik / Ksenija Vidmar Horvat: str. 206-221. - Bibliografija: str. 223-242. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-12-2
a) Narodna identiteta - �tudije spolov b) Spol - Politi�ni vidik c) Nacionalizem - Sociolo�ke teorije d) Feminizem

323.1:305-055.2
316.2:305-055.2
141.72
COBISS.SI-ID 249176576


33 EKONOMIJA


170.
AMIN, Samir
        Evrocentrizem : kritika neke ideologije / Samir Amin ; [prevod Katja Kraigher ; spremna beseda Toma� Mastnak]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 188 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna dru�ba / Sophia ; 2009, 27)

Prevod dela: L'eurocentrisme. - O avtorju: str. II. - Aminov Evrocentrizem : revizija / Toma� Mastnak: str. 179-185. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-09-2
a) Globalizacija - Evropa b) Evropa - Ekonomska politika - Zgodovina c) evrocentrizem d) kapitalizem e) fevdalizem f) imperializem g) dru�bene teorije

339.97(4)
323.171(4)
338.2(4)(091)
COBISS.SI-ID 248774656

171.
ARRIGHI, Giovanni
        Dolgo dvajseto stoletje : kapitalizem, denar in mo� / Giovanni Arrighi ; [prevod Marjan Sedmak]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VII, 357 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Respublica / Sophia ; 2009, 1)

Prevod dela: The long twentieth century. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 333-347. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-11-5
a) Kapitalizem - Ekonomska kriza - 20.st. b) Svetovno gospodarstvo - Globalizacija c) dru�beni razvoj d) ekonomski razvoj e) gospodarska kriza

330.342.14"19"
339.9
COBISS.SI-ID 249172736

172.
BADALI�, Vasja
        Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma / Vasja Badali�. - Ljubljana : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 259 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 154)

600 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 246-255
ISBN 978-961-260-028-0
a) Svetovno gospodarstvo - Globalizacija b) Delavci - Izkori��anje - De�ele v razvoju c) Kapitalizem

339.9
316.344.23(100-773)
330.342.14
COBISS.SI-ID 249362176

173.
BESEDNJAK, Tamara
        Zaposleni v igralni�tvu : �ivljenje in delo sredi igre / Tamara Besednjak. - Ljubljana : Vega, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 183 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 158-169. - Kazalo
ISBN 978-961-92649-6-6
a) Igralni�tvo - Zaposleni - Nova Gorica - �tudije b) Odvisnosti - Igre na sre�o

338.48-6-057.11(497.4Nova Gorica)(04)
613.8:794.9
COBISS.SI-ID 248510464

174.
DROBNI�, Robert
        Slovenski trg dela danes in jutri : kriti�en pogled na trg dela in razvojne mo�nosti s primeri dobrih praks / Robert Drobni�. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2009 (Ljubljana : Hren). - 349 str. : ilustr. ; 24 str.

500 izv. - O avtorju: str. 349. - Bibliografija: str. 337-348
ISBN 978-961-6529-78-5
a) Trg dela - Slovenija

331.5(497.4)
COBISS.SI-ID 246755584

175.
        FIND-Info [Elektronski vir] : finance in davki. - Podatkovna zbirka. - Ljubljana : IUS Software, 2008-

- Na�in dostopa (URL): http://www.findinfo.si (Dostop za uporabnike MKL-ja z dolo�enih ra�unalnikov MKL-ja). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6.4.2010. - Se dnevno spreminja in dopolnjuje
a) Gospodarstvo b) ekonomija c) finance d) davki

33:34
34
COBISS.SI-ID 1096300382

176.
        FORCED labor : coercion and exploitation in the private economy / edited by Beate Andrees, Patrick Belser. - Boulder (Colorado) ; London (UK) : Lynne Rienner, 2009. - XV, 229 str. : ilustr. ; 23 cm

Na dnu nasl. str. tudi: ILO. - V kolofonu tudi ISBN izdaje, ki je iz�la 2009 v Genevi pri International Labour Office: 978-92-2-120164-9. - Bibliografija: str. 195-205. - Kazalo
ISBN 978-1-58826-664-4 (hbk) ISBN 978-1-58826-689-7 (pbk)
a) Forced labor b) Forced labor - Government policy c) Slave labor d) Human trafficking e) Crimes against humanity f) Prisilno delo - Zasebni sektor - 21.st. g) Siva ekonomija - Vladna politika - 21.st. h) �lovekove pravice i) su�enjstvo j) delo na �rno k) zasebna siva ekonomija

330.342.12:334.722
331.526.8:334.722
343.431
COBISS.SI-ID 1096581982

177.
FULCHER, James
        Kapitalizem : zelo kratek uvod / James Fulcher ; [prevedla Alenka Ropret]. - V Ljubljani : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knji�na zbirka Kratka ; �t. 11)

Prevod dela: Capitalism. - Bibliografija: str. 150-153. - Kazalo
ISBN 978-961-260-029-7
a) Kapitalizem - Zgodovinski pregledi b) ekonomska zgodovina c) ekonomska politika d) gospodarske krize e) globalizacija

330.342.14(091)
COBISS.SI-ID 250658048

178.
[Gospodarski vestnik informacije]
        GV IN [Elektronski vir] : poslovni splet. - El. �asopis . - Ljubljana : eGV, [1998]-

- Na�in dostopa (URL): http://www.gvin.com (Spletni dostop za uporabnike MKL-ja z dolo�enih ra�unalnikov MKL-ja). - Ob�asno. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 2. 2007
ISSN 1581-0976 = GV IN (Ljubljana)

338
Spletni dostop 2010 [1]<spletni dostop>
COBISS.SI-ID 122400768

179.
        IUS-INFO [Elektronski vir] : pravni informacijski sistem. - El. podatkovna zbirka. - 1995-. - Ljubljana : IUS Software, 1995-

- Na�in dostopa (URL): http://www.iusinfo.si/Default.aspx (Dostop za uporabnike MKL-ja z dolo�enih ra�unalnikov MKL-ja). - Sorodni elektronski vir: http://www.ius.info/baze/regi/index.htm (Na naslovu je dosegljiv register veljavnih predpisov Republike Slovenije). - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. v oznaki HTML: Portal dru�be IUS SOFTWARE. - Besedilo v slov. in angl. - Opis vira z dne 30. 1. 2003, dopolnitev 25.1.2007. - Se ob�asno spreminja in dopolnjuje
a) Gospodarstvo b) Pravo - Informacijski sistemi c) gospodarstvo d) pravo e) informacijski sistemi

33:34
34
659.2(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 122398976

180.
KOZOROG, Miha
        Antropologija turisti�ne destinacije v nastajanju : prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem / Miha Kozorog ; [risba Luka Rejec]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 258 str. : [1] ilustr. ; 23 cm. - (Zupani�eva knji�nica = Zupani�'s collection ; �t. 29)

400 izv. - Bibliografija: str. 223-252. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-237-342-9
a) Turizem - Tolmin b) kulturna antropologija c) etnologija d) festivali e) �port f) Poso�je

338.48(497.47Tolmin)
COBISS.SI-ID 249232640

181.
LAZAREVI�, �arko
        Plasti prostora in �asa : iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja / �arko Lazarevi� ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : In�titut za novej�o zgodovino, 2009 ([s. l.] : DTP). - 466 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 10)

500 izv. - Summary. - Bibliografija: str. 432-458. - Kazalo
ISBN 978-961-6386-22-7
a) Ekonomska zgodovina - Slovenija - 1900-1950 b) gospodarstvo c) gospodarska zgodovina

338(497.4)"1900/1950"(091)
COBISS.SI-ID 249091840

182.
        LIPOV list : slovenska turisti�na revija. - 1984- . - Ljubljana (Miklo�i�eva 38) : Turisti�na zveza Slovenije, 1984-. - 29 cm

Mese�nik. - Je nadaljevanje: Turisti�ni vestnik = ISSN 0041-4212
ISSN 0352-4353 = Lipov list

338.48(497.4)
2�i,2�,3B,4F,5S,6K,7V Letn. 52 2010 �t. [1/2](feb)-[5/6](junij)#
COBISS.SI-ID 749316

183.
        The NEW economic diplomacy : decision-making and negotiation in international economic relations / edited by Nicholas Bayne and Stephen Woolcock. - 2nd ed. - Aldershot (Hampshire) ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2007. - XIX, 391 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Global finance series)

Bibliografija: str. 351-367. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7047-6 (hbk) ISBN 978-0-7546-7048-3 (pbk)
a) International economic relations b) International cooperation c) Negotiation in business d) Decision making e) Mednarodni ekonomski odnosi - Odlo�anje - Zborniki f) Mednarodni ekonomski odnosi - Pogajanje - Zborniki g) ekonomska diplomacija h) gospodarska diplomacija

339.9:005.313.6(082)
339.9:331.106.42(082)
COBISS.SI-ID 27014493

184.
        NOVA Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije. - Letn. 57, �t. 2 (15. jan. 1998)- . - Ljubljana (Dalmatinova 4) : Svet ZSSS, 1998-. - 30 cm

Tednik. - �elni nasl. - Je nadaljevanje: Delavska enotnost = ISSN 0011-7722
ISSN 1408-5569 = Nova delavska enotnost

331.105.44(497.4)
2�i,2�,3B,4M,7V Letn. 69 2010 �t. 1-22#
COBISS.SI-ID 72867328

185.
OATLEY, Thomas H., 1962-
        International political economy : interests and institutions in the global economy / Thomas Oatley. - 4th ed. - New York [etc.] : Longman, Pearson, cop. 2010. - XII, 420 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Bibliografija.: str. 393-405. - Kazalo
ISBN 978-0-205-72377-5 ISBN 0-205-72377-2
a) Mednarodni gospodarski odnosi - U�beniki za visoke �ole b) Mednarodne finance - U�beniki za visoke �ole c) Politi�na ekonomija - Globalizacija - U�beniki za visoke �ole

339.9:330.1(075.8)
339.7(075.8)
COBISS.SI-ID 1096335454

186.
SAMEC, Nata�a, 1974-
        Delni�ke opcije : obligacijski, korporacijski, delovnopravni, insiderski, bilan�ni in dav�ni vidiki / Nata�a Samec. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2009 (Ljubljana : Boex). - 816 str. ; 25 cm

150 izv. - Spremna beseda / Miha Juhart: str. 7-8. - Bibliografija: str. 753-788. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Kazalo
ISBN 978-961-247-101-9
a) Delnice - Zaposleni - Participacija b) Zaposleni - Uspe�nost - Nagrajevanje c) Zaposleni - Delnice - Pravna ureditev d) delni�ke opcije e) opcijski upravi�enci f) opcijske pogodbe g) delni�ki opcijski programi

336.763
COBISS.SI-ID 245128448

187.
        SHEMA dele�a za umetnost : umetni�ka dela v investicijskih projektih v Sloveniji in dr�avah EU / Ji�i Ko�ica ... [et al.] ; urednika zbornika Ji�i Ko�ica, Andrej Srakar. - Ljubljana : Zavod za kiparstvo, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Zavoda za kiparstvo ; 3)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-92187-4-7
a) Umetnost - Investiranje b) Umetni�ki projekti - Javni prostor - Financiranje c) kulturna politika d) Slovenija e) Evropska unija f) dele� za umetnost g) percent for art h) ekonomika kulture i) javno investiranje

330.322.14:7
COBISS.SI-ID 248577280

188.
SIRC, Ljubo
        Brezpotja socializma / Ljubo Sirc ; [prevedel �andi De�man]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010 ([Ljubljana] : Interes City). - 365 str. : tabele ; 25 cm. - (Razprave in eseji, ISSN 1408-4511 / Slovenska matica ; 61)

Prevod del: 1. The Yugoslav economy under self-management ; 2. Criticism of self-management still relevant?. - 500 izv. - Ljubo Sirc, zgled slovenskega liberalizma / Bernard Br��i�: str. 5-26. - Bibliografija na koncu prvega dela in pri posameznih poglavjih drugega dela. - Vsebina: Jugoslovansko gospodarstvo v samoupravljanju ; Je kritika samoupravljanja �e pomembna? : zbirka �lankov Ljuba Sirca
ISBN 978-961-213-196-8
a) Sirc, Ljubo (1920-) - Politi�na ekonomija b) Socializem - Ekonomija - Jugoslavija - 20.st. c) tranzicija d) decentralizacija

330.342.14/.15(497.1)"19"
COBISS.SI-ID 250794752

189.
        VERKAUFSSTAND [Garnitura] = Stall = Stand = Punto de venta : massivholz natur, mit integrierter Tafel, seitlicher Theke, Stoffablage und Holzschubladen. - Ebersdorf : roba Baumann, [2009]. - 1 komplet (38 razli�nih kosov) : les, barve ; v �katli, 49 x 82 x 11 cm

Imitativna igra�a. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - Art.Nr. 9793. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igra�e b) igra�e za otroke c) stojnica d) prodajalna

339.177(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096510302

190.
�I�EK, Slavoj
        First as tragedy, then as farce / Slavoj �i�ek. - London ; New York : Verso, 2009. - 157 str. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-1-84467-428-2
a) �i�ek, Slavoj (1949-) b) Svetovno gospodarstvo - Ekonomska kriza - 2008 c) Kapitalizem - Depresija (gospodarstvo) d) filozofija dru�be e) dru�bena kritika f) globalizacija g) globalna finan�na kriza

338.124.4(100):1
1�i�ek S.
COBISS.SI-ID 1024007958


34 PRAVO


191.
AVBELJ, Matej
        Izbrane sodbe Sodi��a Evropskih skupnosti : s komentarjem / [avtor komentarja] Matej Avbelj. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 258 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 253-255
ISBN 978-961-247-123-1
a) Sodi��e Evropskih skupnosti - Sodne odlo�be b) Evropska unija c) evropsko pravo d) sodna praksa e) sodbe

347.9:061.1EU
COBISS.SI-ID 248122880

192.
        BRAZGOTINE izbrisa : prispevek h kriti�nemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije / Ne�a Kogov�ek ... [et al.] ; [urednici Ne�a Kogov�ek, Brankica Petkovi�]. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni in�titut, 2010 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 269 str. : tabele ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-6455-58-9
a) Dr�avljanstvo - �lovekove pravice - Slovenija b) dr�avljanske pravice c) izbrisani d) pravna ureditev e) pravni polo�aj

342.713(497.4)
COBISS.SI-ID 248963840

193.
BUBNOV-�koberne, Anjuta
        Pravo socialne varnosti / Anjuta Bubnov �koberne, Grega Strban. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 423 str. ; 24 cm

O avtorjih: str. 423. - Bibliografija: str. 393-404. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-247-141-5
a) Socialna varnost - Pravna ureditev - Slovenija b) socialno pravo

349.3(497.4)
COBISS.SI-ID 250874112

194.
CARNEY, Thomas P., 1950-
        Spolno nasilje : strate�ki in operativni postopki kriminalisti�ne preiskave in samovarovanje potencialnih �rtev / Thomas P. Carney ; prevod Darko Pra�i�ek. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2010 ([Ljubljana] : Atelje Pance). - 283 str. ; 23 cm. - (Zbirka Kriminalistika - preiskovalne strategije in postopki)

Prevod dela: Practical investigation of sex crimes. - Nasl. v kolofonu: Spolno nasilje in samovarovanje. - 700 izv. - Knjigi na pot / Peter Umek: str. V-VIII. - O avtorju: str. XV. - Bibliografija: str. 272-274
ISBN 978-961-6654-53-1
a) Spolno nasilje - Kriminalistika

343.541:343.9
COBISS.SI-ID 248674560

195.
        COMPUTER crime / edited by Indira Carr. - Farnham (Surerey) ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2009. - XX, 576 str. : sheme, tabele ; 25 cm. - (International library of criminology, criminal justice and penology. Second series)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-2835-4 ISBN 0-7546-2835-3
a) Computer crimes - United States b) Computer networks - Law and legislation - United States - Criminal provisions c) Data protection - Law and legislation - United States d) Computer crimes - Europe e) Computer networks - Law and legislation - Europe - Criminal provisions f) Data protection - Law and legislation - Europe g) Elektronski kriminal - Prepre�evanje - Pravna ureditev - Zborniki h) ra�unalni�ki kriminal i) internetni kriminal j) kazniva dejanja k) ra�unalni�ke mre�e l) za��ita podatkov m) kazensko pravo n) zakonodaja o) Evropa p) ZDA

343.3/.7:004(082)
COBISS.SI-ID 2763720

196.
        �LOVEKOVE pravice / [uredil Lenart �kof]. - Ljubljana : Nova revija, 2009 ([s. l.] : Partnergraf). - 302 str. ; 23 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; letn. 14 (2009), �t. 53-56)

Ov. nasl. - Bibliografija pri ve�ini prispevkov. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 978-961-6580-68-7
a) �lovekove pravice - Zborniki

342.7(082)
COBISS.SI-ID 249282304

197.
        DELAVCI in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti]. - Letn. 1, �t. 1 (2001)- . - Ljubljana (Poljanski nasip 2) : In�titut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2001-. - 21 cm

�etrtletnik
ISSN 1580-6316 = Delavci in delodajalci

349.2/.3:368(497.4)
369:349.2/.3(497.4)
2�i,2V Let. 10 2010 �t. 1+2/3#
COBISS.SI-ID 112596992

198.
DROBNI�, Janez, 1957-
        Zakoni o zaposlovanju v Republiki Sloveniji s komentarjem / Janez Drobni�. - Maribor : De Vesta, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 636 str. : obrazci ; 25 cm

Vsebina: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ; Zakon o zaposlovanju in delu tujcev ; Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ; Zakon o prepre�evanju dela in zaposlovanja na �rno
ISBN 978-961-6794-02-2
a) Zaposlovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem c) Delovno pravo - Slovenija - Zakoni d) zaposlovanje e) zakonodaja f) brezposelni g) tujci h) invalidi i) delo na �rno

349.2(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 63311105

199.
GROSSI, Paolo
        Pravna Evropa / Paolo Grossi ; [prevedla Vera Troha]. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 250 str. ; 20 cm. - (Modra zbirka. Delajmo Evropo / Zalo�ba /*cf.)

Prevod dela: L'Europa del diritto. - V CIP-u napa�na letnica izida 2010. - 500 izv. - Bibliografija: str. 227-241 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-023-1
a) Pravo - Zgodovina - Evropa

34(4)(091)
COBISS.SI-ID 249559296

200.
JAZBEC, Milan, 1956-
        Martin Krpan : diplomat in voj��ak / Milan Jazbec ; [spremni besedi France Bu�ar, Helga Glu�i� ; prevod povzetka Luka Jazbec]. - 1. natis. - Studeno : Zavod Martin Krpan, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 188 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorju: str. 131-132. - Pisca spremne besede navedena v CIP-u. - 5.000 izv. - Diplomacija eti�nih vrednot in stvarnega �ivljenja / France Bu�ar: str. 21-23. - Vez med pou�nostjo in spodbudnim mitom / Helga Glu�i�: str. 125-128. - "Knjiga je bila zasnovana ob stopetdeseti obletnici prve objave Martina Krpana, iz�la pa leto dni pozneje" --> kolofon. - Bibliografija: str. 133-135. - Bibliografija Levstikovega Martina Krpana: str. 159-183. - Summary. - Vsebuje tudi: Martin Krpan z Vrha / Fran Levstik
ISBN 978-961-269-150-9
a) Martin Krpan (literarni junak) - Diplomacija b) Diplomacija - Slovenija c) zunanja politika d) Slovenija e) obrambna politika f) narodni simboli

341.7/.8(497.4)
327
COBISS.SI-ID 243225856

201.
LAMPE, Rok
        Pravo �lovekovih pravic : sistem �lovekovih pravic v mednarodnem, evropskem in ustavnem pravu / Rok Lampe. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 854 str. ; 25 cm

400 izv. - Spremna beseda / Janez �ebulj: str. 7-8. - Spremna beseda / Ernest Petri�: str. 9-11. - Bibliografija: str. 849-854, na za�etku poglavij in na dnu str.
ISBN 978-961-204-452-7
a) Pravni postopek - �lovekove pravice b) Sodni postopek - �lovekove pravice c) �lovekove pravice - Pravna ureditev d) primerjalno pravo e) mednarodno pravo f) ustavno pravo

342.7:342
342.7:341
COBISS.SI-ID 250244352

202.
        NASILJE v dru�ini : kazensko pravni, kriminalisti�ni in kriminolo�ki problemi / [uredila Anton Dvor�ek, Liljana Selin�ek]. - Ljubljana : Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede ; [Maribor] : Pravna fakulteta, 2010 ([Ljubljana] : Tipografija). - 146 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki
ISBN 978-961-6821-01-8 (Fakulteta za varnostne vede)
a) Dru�ina - Nasilje - Posvetovanja - Zborniki b) kriminologija c) kazensko pravo

343.62(082)
343.6:316.36(082)
COBISS.SI-ID 250631936

203.
PLAV�AK, Nina
        Obligacijsko pravo. Splo�ni del / Nina Plav�ak, Miha Juhart, Renato Vren�ur. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 1174 str. : tabele, sheme ; 25 cm

700 izv.
ISBN 978-961-247-127-9
a) Obligacijsko pravo - U�beniki za visoke �ole b) obligacije c) obligacijska razmerja d) pogodbe e) pogodbeno pravo

347.44(075.8)
COBISS.SI-ID 248656128

204.
        POT v podjetni�tvo : s. p. ali d. o. o. / Jaka Cepec ... [et al.] ; [stvarno kazalo Mitja Puk�i�]. - 1. natis. - Ljubljana : GV Zalo�ba, 2010 (Ljubljana : Itagraf). - 402 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Nasl. v kolofonu: Pot v podjetni�tvo, s. p. ali d. o. o. - 250 izv. - Bibliografija: str. 359-374. - Kazalo
ISBN 978-961-247-138-5
a) Zasebna podjetja - Gospodarsko pravo b) Zasebna podjetja - Ekonomski vidik c) podjetni�tvo d) dru�be z omejeno odgovornostjo e) samostojni podjetniki f) dav�ne obveznosti

347.7:658.114.1/.4
336.22:658.114.1/.4
COBISS.SI-ID 250486528

205.
        RAZVOJ mednarodne kazenske odgovornosti posameznika : zbirka temeljnih dokumentov / Milan Brglez ur. ; [prevod Matja� Horvat, Mira Hini�]. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - 302 str. ; 25 cm. - (Knji�na zbirka Mednarodni odnosi. Monografije / Fakulteta za dru�bene vede)

Podatek o prevajalcih naveden v CIP-u; pri posameznih dokumentih kot prevajalca navedena tudi Dean Zagorac in Maja �mid. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 978-961-235-371-1
a) Mednarodno kazensko pravo - Zakoni b) Mednarodno kazensko pravo - Mednarodni sporazumi

341.4(094.5)
341.4(094.2)
COBISS.SI-ID 246592768

206.
        SATOW'S diplomatic practice / edited by Ivor Roberts. - 6th ed. [i. e. new ed.]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - LVI, 730 str., [1] f. pril. s portretom ; 25 cm

1.-4. izd. z nasl.: A guide to diplomatic practice / Ernest Mason Satow; 5. izd. z nasl.: Satow's guide to diplomatic practice, 1979. - New ed. --> preface. - Bibliografija: str. 705-712. - Kazalo
ISBN 978-0-19-955927-5
a) Diplomacy b) Diplomatic and consular service c) Diplomacija d) diplomatsko pravo e) diplomatski odnosi f) mednarodni odnosi g) konzularno pravo h) zgodovinski pregledi i) priro�niki

341.7
COBISS.SI-ID 10263633

207.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Predpisi o graditvi objektov. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 301 str. ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

600 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) s stvarnim kazalom ; Gradbena pogodba ; Posebne gradbene uzance ; Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
ISBN 978-961-204-453-4
a) Gradbeni�tvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) predpisi

349.442(497.4)(094)
69(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 250270976

208.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o javnem naro�anju (ZJN-2) : (neuradno pre�i��eno besedilo) / z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Sa�a Matasa ter stvarnim kazalom Ne�e Planin�i�. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 182 str. ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

500 izv. - Uvodna pojasnila: str. 13-50. - Kazalo
ISBN 978-961-204-456-5
a) Javna naro�ila - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni

342.951:351.712(497.4)(094)
351.712(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 250738176

209.
        SLOVENSKI diplomati v slovanskem svetu = Slovenskie diplomaty v slavjanskom mire = Slovin�t� diplomat� ve slovansk�m sv�t� / [uredni�ki odbor Ernest Petri� ... [et al.] ; prevoda Aleksandra Krasovets, David Bla�ek]. - Menge� : Center za evropsko prihodnost ; Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010 (Ljubljana : Present). - 480 str., [12] str. pril. ; 25 cm. - (Zbirka Studia diplomatica Slovenica. Personae ; 3)

Besedilo v slov. in prevod v rus. in �e�. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-92839-0-5 (CEP) ISBN 978-961-254-189-7 (ZRC SAZU)
a) Diplomacija - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) Slovenski diplomati - Zborniki c) diplomatski odnosi d) slovensko-slovanski odnosi e) Rusija f) Sovjetska zveza g) Poljska h) �e�koslova�ka i) 16.st. j) 20.st.

341.71(497.4)(091)(082)
341.238(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 250620416

210.
�IROK, Mojca
        Oblast brez obraza : zgodbe o italijanski mafiji / Mojca �irok. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 202 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Zvd. na spojnih listih. - 1.900 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 188-199
ISBN 978-961-01-1270-9
a) Mafija - Ju�na Italija b) Organizirani kriminal - Italija c) Cosa nostra d) 'ndrangheta e) camorra f) Sacra corona unita

343.341(450)
COBISS.SI-ID 250026496

211.
�TRAVS, Luka
        Opremljanje stavbnih zemlji�� : komunalni prispevek, pogodba o opremljanju : [prakti�ni primeri] / Luka �travs, Jo�e Dekleva, Luka Ivani� ; [stvarno kazalo Luka �travs]. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2010 (Ljubljana : Itagraf). - 310 str. : tabele ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. na ov. - 400 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-247-143-9
a) Prostorsko urejanje - Pravna ureditev - Slovenija b) pravo prostorskega urejanja c) prostorsko na�rtovanje d) stavbna zemlji��a e) komunalni prispevek

349.44(497.4)
COBISS.SI-ID 251096576

212.
VARANELLI, Luigi
        Predhodno odlo�anje v evropskem pravu / Luigi Varanelli. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([�entjur] : As print). - 348 str. ; 23 cm. - (Scientia iustitia ; 16)

150 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-333. - Summary. - Kazali
ISBN 978-961-204-450-3
a) Sodi��e Evropskih skupnosti (Luxembourg) - Predhodne odlo�be b) Evropska unija c) evropsko pravo d) nacionalna sodi��a e) predhodno odlo�anje

341.98(4)
061.1EU
COBISS.SI-ID 249998336

213.
WHEELER, Barbara P.
        Practical forensic microscopy : a laboratory manual / Barbara P. Wheeler and Lori J. Wilson. - Chichester (West Sussex) : Wiley-Blackwell, J. Wiley & Sons, cop. 2008. - XVI, 365 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na za�etku in koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-470-03176-6 ISBN 0-470-03176-X
a) Forenzika - Mikroskopiranje - Laboratorijske tehnike - U�beniki za visoke �ole - Priro�niki b) kriminalistika c) kriminalisti�ni laboratoriji d) forenzi�ne preiskave e) laboratorijsko delo

343.98:681.723(075.8)(035)
681.723:343.98(075.8)(035)
COBISS.SI-ID 33782277


35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE


214.
HA�EK, Miro
        Politiki in visoki javni uslu�benci: kdo vlada? / Miro Ha�ek. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - 234 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 215-228. - Kazali
ISBN 978-961-235-391-9
a) Upravni sistemi b) Politiki c) Javni uslu�benci d) javna uprava e) visoki javni uslu�benci f) Slovenija

35.08
32-051
COBISS.SI-ID 249820416

215.
PETERS, B. Guy
        The politics of bureaucracy : an introduction to comparative public administration / B. Guy Peters. - 6th ed. - London [i. e.] Abingdon (Oxon) ; New York : Routledge, 2010. - XII, 380 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 349-376. - Kazalo
ISBN 978-0-415-34209-4 (hbk) ISBN 0-415-34209-0 (hbk) ISBN 978-0-415-34210-0 (pbk) ISBN 0-415-34210-4 (pbk) ISBN 978-0-203-87914-6 (ebk) ISBN 0-203-87914-7 (ebk)
a) Public administration b) Bureaucracy c) Comparative government d) Javna uprava - Politi�na kultura e) Birokracija f) javni sektor

35:316.334.3
316.343-057.3
COBISS.SI-ID 1096149598

216.
        REVIJA Obramba [obramba, varnost, za��ita]. - Letn. 23, �t. 1 (januar 1991)- . - Ljubljana (Rimska cesta 8) : Zveza �astnikov Slovenije [et al.], 1991-. - 29 cm

Mese�nik. - Podnalsl. se spreminja. - Izdajatelj prej: Republi�ka konferenca ZRVS Slovenije ... [et al.]. - Je nadaljevanje: Na�a obramba = ISSN 0550-5585
ISSN 0353-9628 = Revija Obramba

355/359
5S,2�i,2�,3B,3D,7V,4M,4P,4F,4J,4Z Letn. 42 2010 �t. ,2#
COBISS.SI-ID 639240

217.
STONE, David J. A.
        Hitler's army : 1939-1945 : the men, machines and organisation / David Stone. - London : Conway, 2009. - 288 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 283-284. - Kazalo
ISBN 978-1-84486-084-5
a) Germany. Heer - History - World War, 1939-1945. b) World War, 1939-1945 - Campaigns c) Nem�ka vojska - Zgodovina - 1939-1945 d) druga svetovna vojna e) Nem�ija f) vojna organizacija g) voja�ke enote h) vojna tehnika

355/359(430)"1939/1945"
94(100)"1939/1945":355/359(430)
COBISS.SI-ID 6889779


36 SOCIALNO SKRBSTVO


218.
REITH, Margaret
        Social work in end-of-life and palliative care / Margaret Reith and Malcolm Payne. - Bristol : Policy Press, 2009. - XV, 239 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Bibliografija: str. 213-229 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84742-414-3 (pbk) ISBN 978-1-84742-415-0 (hbk)
a) Umirajo�i - Socialno skrbstvo b) Paliativna oskrba c) hospic d) umiranje e) socialno delo

364.4:616-036.8-083
COBISS.SI-ID 3153765

219.
        TERENSKO delo : institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela / Vida Milo�evi� Arnold ... [et al.] ; uredili Vida Milo�evi� Arnold, �pela Urh. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 158 str. ; 23 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

300 izv. - O avtorjih: str. 1-2. - Bibliografija: str. 147-151. - Kazali
ISBN 978-961-6569-29-3
a) Socialno delo - Priro�niki b) Terensko delo - Priro�niki c) institucionalni prostor d) zasebni prostor e) javni prostor

364.4:316.334.55/.56(035)
COBISS.SI-ID 248363520

220.
        VZAJEMNOST : glasilo ZPIZ in ZDUS. - 1974, �t. 1- . - Ljubljana (Mala ulica 5) : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije : Zveza dru�tev upokojencev Slovenije, 1974-. - 29 cm

Mese�nik. - Prvotno format: 32 cm. - Od leta 1999 izhaja �asopis z enakim naslovom in enakim �tevil�enjem, in ga izdaja Bistra d.o.o. - Je nadaljevanje: Samouprava zavarovalcev
ISSN 1318-1300 = Vzajemnost (Ljubljana)

364-057.75(497.4)
2�i,3B,5L,5NP,7V,7P,7VL 2010 �t. 1-6#
COBISS.SI-ID 19390210

221.
        WORK with young people : theory and policy for practice / edited by Jason Wood and Jean Hine. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2009. - XII, 290 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 256-285. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2884-7 ISBN 978-1-4129-2885-4 (bro�.)
a) Youth - Services for b) Youth - Services for - Government policy c) Mladi - Socialna politika d) delo z mladimi e) socializacija f) dru�bena vloga

364.64-053.2/.6
316.663-053.2/.6
COBISS.SI-ID 3271269


37 VZGOJA. �OLSTVO


222.
BYRON, Tanya
        Moj otrok po moje : ustvarite pozitiven vzorec star�evstva po meri svojega otroka / Tanya Byron ; [prevedla Dora Mali]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 231 str. ; 24 cm

Prevod dela: Your child, your way. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-259-077-2
a) Otroci - Vzgoja - Priro�niki b) Star�evstvo - Priro�niki c) otro�ka psihologija d) doma�a vzgoja

37.018.1(035)
159.922.7(035)
COBISS.SI-ID 250594304

223.
        DA sije sonce : didakti�ne igre za razvoj otrokovih kompetenc na podro�ju prepre�evanja zasvojenosti / [avtorji Marijana Ka�nik Janet ... [et al.] ; ilustracije Ciril Horjak in Helena Ma�ek ; fotografije Andreja Kuhar, Gordana Kone�nik, Sonja Lah]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod RS za �olstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 115 str. : ilustr. ; 28 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 113 in pri posameznih prispevkih. - Povzetki
ISBN 978-961-234-832-8
a) Didakti�ne igre - Priro�niki za u�itelje b) Odvisnosti - Otroci - Prepre�evanje - Priro�niki c) Otroci - Psihosocialni razvoj d) pred�olska vzgoja e) osnovna �ola

373.2./.3.091.3:793.7(035)
613.8-053.2
159.922.7
COBISS.SI-ID 250563072

224.
DURKHEIM, �mile, 1858-1917
        Vzgoja in sociologija / �mile Durkheim ; [prevod Miha Marek ; spremna �tudija Slavko Gaber]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ul�akar & JK). - 227 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: �ducation et sociologie. - 600 izv. - Durkheim, �ola, demokracija in za�etki sociologije vzgoje / Slavko Gaber: str. 185-220. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Razvoj �olstva v Franciji : (izbor) = L'evolution p�dagogique en France
ISBN 978-961-260-024-2
a) Durkheim, �mile (1858-1917) b) Vzgoja - Sociologija c) Izobra�evanje - Sociologija d) �olstvo - Zgodovina - Francija e) pedago�ka sociologija

37:316.74
316.74:37
37(44)(091)
COBISS.SI-ID 248691968

225.
EGAN, Kieran
        Zgodovina pedago�ke zmote : na�a progresivisti�na dedi��ina od Herberta Spencerja do Johna Deweya in Jeana Piageta / Kieran Egan ; [prevod Nina Sla�ek ; spremna besada Marjan �imenc in Zdenko Kodelja]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 219 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Krt ; 152)

Prevod dela: Getting it wrong from the beginning. - 600 izv. - Kako misliti teorijo edukacije? / Marjan �imenc in Zdenko Kodelja: str. 197-214. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-196 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-260-026-6
a) Dewey, John (1859-1952) b) Piaget, Jean (1896-1980) c) Spencer, Herbert (1820-1903) d) Izobra�evanje - Filozofija - Zdru�ene dr�ave Amerike e) Pedagogika - Zgodovina f) progresivizem

37.01(73)
COBISS.SI-ID 249066752

226.
GABER, Slavko, 1958-
        �tudije (primerjalne) neenakosti / Slavko Gaber in Ljubica Marjanovi� Umek. - Ljubljana : Pedago�ka fakulteta, Center za �tudij edukacijskih strategij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 191 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-961-253-041-9
a) Izobra�evanje - Dru�bena neenakost b) Izobra�evalna politika c) izobra�evalni sistemi

37.014
316.344.34:37
177.9:37
COBISS.SI-ID 247443712

227.
HORNSBY, Bev�
        Overcoming dyslexia : a straight-forward guide for families and teachers / Bev� Hornsby ; foreword by Susan Hampshire and Angharad Rees ; illustrated by Peter Cox. - Revised ed., [reprinted]. - London : Vermilion, 1997 [i. e. ok. 2007]. - VIII, 184 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-09-181320-4 ISBN 978-0-09-181320-8
a) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja - Priro�niki b) Disleksija - U�ne te�ave - Pomo� - Priro�niki c) specialna pedagogika d) bralne motnje e) napisovalne motnje

376.015.3(035)
616.89-008.434.5(035)
COBISS.SI-ID 1096344670

228.
        IZOBRA�EVANJE za dvojezi�nost v kontekstu evropskih integracijskih procesov : u�inkovitost dvojezi�nih modelov izobra�evanja v etni�no me�anih okoljih Slovenije / zbrala in uredila Lucija �ok. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi��e, Zalo�ba Annales : Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 232 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knji�nica Annales majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 221-229. - Kazalo
ISBN 978-961-6732-16-1 (Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko)
a) Dvojezi�nost - Izobra�evanje - Slovenija - Zborniki b) kurikulum c) ve�kulturnost d) etni�ne manj�ine

37.016(497.4):81'246.2(082)
81'246.2:37.016(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 249063680

229.
LESAR, Irena
        �ola za vse? : ideja inkluzije v �olskih sistemih / Irena Lesar. - Ljubljana : Pedago�ka fakulteta, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - VII, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 251-270. - Kazali
ISBN 978-961-253-044-0
a) Otroci s posebnimi potrebami - Inkluzija - Osnovne �ole b) Osnovno �olstvo - Dru�bena neenakost - Prepre�evanje

373.3:376
373.3:316.344
COBISS.SI-ID 248658176

230.
        [MAGNETNI svin�nik] [Garnitura]. - Noervenich : Jakobs, [2009]. - 1 komplet (2 kosa) : plastika, kovina, sintetika, barve ; 12 cm svin�nik na 57 cm dolgi vrvici

Motori�na igra�a. - Za otroke od 6. leta dalje
a) motori�na igra�a b) magnetni svin�nik c) igra�e za otroke

37(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096642142

231.
PE�EK, Mojca
        Mo� vzgoje : sodobna vpra�anja teorije vzgoje / Mojca Pe�ek �uk in Irena Lesar ; [ilustracije u�enci osnovnih �ol Lara �nidar�i� ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 234-250. - Kazali
ISBN 978-961-251-191-3
a) Pedagogika b) Vzgoja - Teorija

37.01
COBISS.SI-ID 249092608

232.
        POGLEDI : humanistika in dru�boslovje v prostoru in �asu / urednik Du�an Ne�ak ; [prevajalec povzetkov Dean DeVos]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 279 str. ; 23 cm

300 izv. bro�., 250 izv. trda vezava. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 978-961-237-345-0 (trda vezava) ISBN 978-961-237-350-4 (bro�.)
a) Filozofska fakulteta (Ljubljana) - Dru�boslovno raziskovanje - Zborniki b) humanisti�ne �tudije c) dru�boslovne �tudije

378.6:303(082)
COBISS.SI-ID 250015488

233.
PRGI�, Jani
        �olska in vrstni�ka mediacija : vse, kar morate vedeti o mediaciji v �oli / Jani Prgi� ; [ilustrator Mladen Melan�ek]. - Gri�e : Svetovalno-izobra�evalni center MI, 2010 ([s. l.] : Gri�e). - 152 str. : ilustr. ; 22 cm

Na dnu nasl. str.: www.center-mi.si. - 1.000 izv. - Spremna beseda k priro�niku o �olski in vrstni�ki medaciji / Milko Po�trak: str. 9-10. - Bibliografija: str. 147-152
ISBN 978-961-92707-2-1
a) Mediacija - Priro�niki b) �ole - Medosebne komunikacije c) U�enci - Konflikti - Re�evanje d) �olska mediacija

37.015.3(035)
159.913:316.472.42(035)
COBISS.SI-ID 250568704

234.
P�UNDER, Majda
        Alternativni vzgojni ukrepi med teorijo, zakonodajo in prakso / Majda P�under, Olga De�man Dobrnji�. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za �olstvo, 2010 ([s. l.] : Present). - 290 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

250 izv. - O avtoricah: str. 289-290. - Bibliografija: str. 279-288. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-234-838-0
a) �olska disciplina - Vzgojni ukrepi b) �olska disciplina - Pedago�ki vidik c) �olski pravilniki

37.091.5
37.018
COBISS.SI-ID 249505792

235.
        �OLANJE v medkulturnem okolju / Matej Makarovi� (urednik). - Ljubljana : Vega, 2009 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 234 str. : graf. prikazi ; 23 cm

100 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-92649-7-3
a) Izobra�evanje - Etni�ne skupine - Slovenija - Zborniki b) Ve�kulturnost - Vzgoja - Zborniki c) medkulturno okolje d) vzgojno-izobra�evalni sistem

37(497.4):316.347(082)
316.74:37(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 248614144

236.
TEMPLAR, Richard, 1950-2006 [Sto]
        100 pravil za uspe�no star�evstvo : [priro�nik, s katerim boste uspe�no premagali vse vzgojne izzive] / Richard Templar ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnejno v EU). - 233 str. ; 24 cm

Prevod dela: The rules of parenting. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1068-5
a) Otroci - Vzgoja - Priro�niki b) Star�evstvo - Priro�niki

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 250318848

237.
VIZJAK Kure, Tugomira
        Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika : priro�nik z vajami in lestvice za spremljanje razvoja / Tugomira Vizjak Kure ; [fotografije Irena Kru�ec, Nika Vizjak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za �olstvo, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 167-170
- - Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika. Lestvice za spremljanje razvoja [Elektronski vir]. - 1 el. opti�ni disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-234-830-4
a) Otroci s posebnimi potrebami - Specialna pedagogika - Priro�niki b) Govorne motnje - Pomo� - Priro�niki c) govorno-jezikovne motnje d) GJM

376:616.89-008.5(035)
616.89-008.5:376(035)
COBISS.SI-ID 248600064


39 ETNOLOGIJA. LJUDSKO SLOVSTVO


238.
        ANTON Dremelj-Resnik / [pripovedi zapisal in posnel ter zbirko zasnoval] Milko Mati�etov in [knjigo zasnovala in pripravila, besedila transkribirala in spremno �tudijo napisala] Anja �tefan ; [prevod povzetka Nives Suli� Dular ; ilustracije Zvonko �oh]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 323 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD (8 cm). - (Zbirka Slovenski pravlji�arji ; 1)

Vsebuje besedila, ki jih je pripovedoval Anton Dremelj-Resnik in spremne �tudije o pripovedovalcu, zbiranju in objavi njegovih pripovedi. - 400 izv. - O avtorjih na zadnji str. ov. - Beseda ob splovitvi nove knji�ne zbirke / Milko Mati�etv: str. 11-29. - Opombe / Anja �tefan, Monika Kropej: str. 291-307. - Bibliografija: str. 318-321. - Povzetek v angl.
ISBN 978-961-254-183-5
a) Dremelj, Anton (1910-1960) - Biografije b) Slovenske ljudske pravljice - Dolenjska c) pravlji�arji

398.2(497.434)
929Dremelj A.-Resnik
COBISS.SI-ID 250315008

239.
KORADE, Drago
        Klopotec / Drago Korade ; [pisca spremne besede Janez Bogataj, Jo�e Fla�ker]. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 197 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Klopotec - za odganjanje in privabljanje / Janez Bogataj: str. 7-8. - Uvod o slovenskem klopotcu / Jo�e Fla�ker: str. 9-10. - Beseda o avtorju: str. 189. - Bibliografija: str. 195-197. - Summary
ISBN 978-961-6780-07-0
a) Klopotec - Slovenija b) Vinogradni�tvo - Slovenija c) Slovenski ljudski obi�aji

39(497.4):634.8
688.742.4:634.8
COBISS.SI-ID 63622401

240.
RAVNIK, Mojca
        Borovo gost�vanje v Predanovcih / Mojca Ravnik ; [fotografije Mojca Ravnik ... et al.]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 90 str. : ilustr. ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://isn.zrc-sazu.si/eknjiga/Ravnik.pdf. - 200 izv. - Bibliografija: str. 83. - Summary: Borovo gost�vanje in Predanovci
ISBN 978-961-254-137-8
a) Borovo gost�vanje - Predanovci b) Pustni obi�aji - Predanovci c) Slovenski ljudski obi�aji - Predanovci d) pustne �ege e) Prekmurje

398.332.47(497.4Predanovci)
COBISS.SI-ID 245787904


5 NARAVOSLOVNE VEDE


241.
BOGATAJ, Nevenka
        Gozd v u�enju in izobra�evanju za trajnostni razvoj : prispevek k uveljavljanju ideje trajnosti in kro�enja znanja o gozdu v Sloveniji / Nevenka Bogataj ; [fotografije Jo�e Prah, Irena Ver�nik, Nevenka Bogataj]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Present). - 108 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

350 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 91-98
ISBN 978-961-254-167-5
a) Trajnostni razvoj - Gozdovi - Pode�elje - Slovenija - �tudije b) Izobra�evanje odraslih - �tudijski kro�ki - Slovenija - �tudije c) varstvo okolja d) gozdarstvo e) vse�ivljenjsko u�enje f) neformalno izobra�evanje

502.131.1:630*9(497.4-22)
374.7:502.131.1:630*9(497.4-22)
COBISS.SI-ID 248577536

242.
BRANDT, Siegmund
        The harvest of a century : discoveries of modern physics in 100 episodes / Siegmund Brandt. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - XIV, 500 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo ob besedilu. - Kazali
ISBN 978-0-19-954469-1
a) Fizika - Zgodovina - 20.st. b) Fiziki - Raziskave - Odkritja - 20.st. - Zgodovinski pregledi c) kvantna fizika d) relativnostna teorija e) jedrska fizika f) fizika elementarnih delcev

53"19":53-051(091)
COBISS.SI-ID 30098693

243.
CADEMARTIRI, Ludovico
        Concepts of nanochemistry / Ludovico Cademartiri and Geoffrey A. Ozin ; with a foreword by Jean-Marie Lehn. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2009. - XIX, 261 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-3-527-32626-6 (hbk) ISBN 978-3-527-32597-9 (pbk)
a) Nanochemistry b) Nanostructured materials c) Kemija - Nanotehnologija - U�beniki za visoke �ole d) Nanotehnologija - Kemija - U�beniki za visoke �ole e) nanokemija f) nanomateriali g) silicijev dioksid h) zlato i) polidimetilsiloksan j) kadmijev selenid k) �elezov oksid l) ogljik m) proizvodnja

54:620.3(075.8)
620.3:54(075.8)
COBISS.SI-ID 33466885

244.
DARWIN, Charles
        O nastanku vrst z delovanjem naravnega odbiranja ali Ohranjanje prednostnih ras v boju za pre�ivetje : z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za pre�ivetje / Charles Darwin ; prevod Bogdan Gradi�nik [(Darwin), Valerija Vendramin (Gould)] ; spremna beseda Matja� Kuntner ; opombe in pojasnila Bogdan Gradi�nik in Matja� Kuntner ; [dodatek Stephen Jay Gould Kaj sploh pomeni ta stra�ljiva beseda na E?]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 421 str. ; 24 cm. - (Zbirka Historia scientiae)

Prevod dela: On the origin of species by means of natural selection, or The preservation of favoured races in the struggle for life, 1859. - Nasl. na ov.: O nastanku vrst. - 900 izv. - Darwin, Nastanek vrst in evolucija / Matja� Kuntner: str. 331-346. - Pripis urednika / Vojislav Likar: str. 347-348. - Beseda prevajalca / Bogdan Gradi�nik: str. 349-351. - Kaj sploh pomeni ta stra�ljiva beseda na E? = What does the dreaded E word mean anyway? / Stephen Jay Gould : str. 407-421. - Bibliografija: str. 383-387. - Kazalo
ISBN 978-961-254-165-1 (trda vezava) ISBN 978-961-254-164-4 (bro�.)
a) Darwin, Charles (1809-1882) - Darvinizem b) Evolucija (biologija) c) Naravna selekcija d) nastanek vrst e) razvojni nauk f) evolucijska teorija g) biografije

575.8:929Darwin C.
929Darwin C.:575.8
COBISS.SI-ID 248478976

245.
DAVIES, P. C. W.
        Zlatolaskina uganka : vesolje po meri �loveka / Paul Davies ; prevedel Andrej Gu�tin. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 304 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Intermundia)

Prevod dela: The goldilocks enigma. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 273-276. - Kazalo
ISBN 978-961-241-400-9
a) Kozmologija b) Kvantna teorija c) kozmi�na evolucija d) teorijska fizika e) teorija strun f) fizikalni zakoni g) vesolje

524.8
530.145
COBISS.SI-ID 249363968

246.
DAWKINS, Richard
        Najve�ja predstava na Zemlji : dokazi o evoluciji / Richard Dawkins ; prevedla Ur�ka Pajer. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 471 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The greatest show on Earth. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 441-450. - Kazalo
ISBN 978-961-241-420-7
a) Evolucija (biologija) b) Znanost in religija c) darvinizem d) naravna selekcija

575.8
130.2:575.8
COBISS.SI-ID 250382080

247.
        ECOLOGY of cities and towns : a comparative approach / edited by Mark J. McDonnell, Amy K. Hahs, J�rgen H. Breuste. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XXI, 714 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 597-699. - Kazalo
ISBN 978-0-521-86112-0 (trda vezava) ISBN 978-0-521-67833-9 (bro�.)
a) Urban ecology (Biology) b) Nature - Effect of human beings on c) Urban ecology (Sociology) d) Human ecology e) Humana ekologija - Urbanizacija f) Urbana ekologija - �love�ki vpliv g) mesta h) urbanizem i) ekosistemi j) varstvo narave k) onesna�evanje l) ekologija mest m) svetovni pregledi

504.61:711.4(100)
COBISS.SI-ID 4792929

248.
        ESSENTIAL cell biology / [Bruce] Alberts ... [et al.]. - 3rd ed. - New York ; London : Garland Science, cop. 2010. - XX, 731 str., 112 str. lo�. pag. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. opti�ni disk (DVD-ROM)

"Essential cell biology three" --> hrbtna str. ov. - "ECB3 interaktive DVD-ROM inside" --> hrbtna str. ov. - Kazalo
ISBN 978-0-8153-4129-1 (trda vezava) ISBN 978-0-8153-4130-7 (bro�.)
a) Citologija - U�beniki za visoke �ole b) Molekularna biologija - U�beniki za visoke �ole c) Biokemija - U�beniki za visoke �ole d) Cytology e) Molecular biology f) Biochemistry

576/577(075.8)
COBISS.SI-ID 62772993

249.
        GEA. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, �t. 1 (jan. 1991)- . - Ljubljana (Slovenska 29) : Mladinska knjiga zalo�ba, 1991-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.gea-on.net/. - Mese�nik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja. - Ima spletno izd.: Gea = ISSN 1518-033X. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana)

5/6:050
2�i,2�,2G,2V,3D,3B,3B,3,3M,3P,3S,4M,4P,4F,4J, 4Z,5Z,5P,5P,5P,6K,7G,7R,7B,7V,7I,7VL,7D,7�K Let. 19 2009 �t. 1-12
COBISS.SI-ID 16802306

250.
GODI� Torkar, Karmen
        Mikrobiologija s parazitologijo : u�benik za vaje / Karmen Godi� Torkar, Anamarija Zore. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 167 str., [6] str. barvnih pril. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija pri ve�ini poglavij
ISBN 978-961-6808-11-8
a) Mikrobiologija - U�beniki za visoke �ole - Vaje za visoke �ole b) Parazitologija - U�beniki za visoke �ole - Vaje za visoke �ole c) medicinska mikrobiologija d) laboratorijske vaje

579(075.8)(076.5)
576.8(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 249828352

251.
HAMILTON, Andy, 1974-
        The self-sufficient-ish bible : an eco-living guide for the 21st century / Andy + Dave Hamilton. - London : Hodder & Stoughton, 2008. - 399 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 385-387. - Kazalo
ISBN 978-034-0-95101-9
a) Sustainable living b) Self-reliant living c) Waste minimization d) Varstvo okolja - Bivalna kultura - Priro�niki e) Vsakdanje �ivljenje - �ivljenjski stil - Ekolo�ki vidik - Priro�niki f) ekologija g) prehrana h) vrtnarstvo i) naravna zdravila j) divje rastline k) doma�e �ivali l) potovanja m) delovna mesta n) nakupovanje o) obnovljivi viri energije p) recikliranje q) star�evstvo

502.17:316.728(035)
316.728:502.17(035)
COBISS.SI-ID 1096595294

252.
HEWITT, Paul G.
        Conceptual physical science / Paul G. Hewitt, John Suchocki, Leslie A. Hewitt. - 4th ed., [Pearson international ed.]. - San Francisco [etc.] : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2008. - XIX, 770, [58] str., [2] f. pril. : ilustr. ; 28 cm

Dodatna navedba izd. na ov. - Potiskana notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-0-321-54593-0 (International ed.) ISBN 0-321-54593-1 (International ed.) ISBN 978-0-321-52405-8 ISBN 0-321-52405-5
a) Physical sciences b) Naravoslovje - U�beniki za visoke �ole c) naravoslovne vede d) fizika e) kemija f) geologija g) astronomija

5(075.8)
52/55(075.8)
COBISS.SI-ID 29680389

253.
JOHNSON, Owen
        Drevesa : [najpopolnej�i vodnik za prepoznavanje naravnih in gojenih dreves v Evropi] / Owen Johnson ; ilustracije David More ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2010. - 464 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Tree guide. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Dodatek k nasl. na hrbtni str. ov.: Najpopolnej�i ilustrirani vodnik za prepoznavanje naravnih in gojenih dreves v Evropi. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-63-6
a) Drevesa - Evropa - Priro�niki b) dendrologija

582.091(4)(035)
COBISS.SI-ID 249423104

254.
KATALINI�, Dane
        Prvi naravoslovni koraki / [besedilo, fotografije] Dane Katalini�. - Odranci : Mizarstvo Antolin, 2010

700 izv.
ISBN 978-961-90588-4-8

373.2:502.3
COBISS.SI-ID 64374529

255.
KHAM, Boris
        Viljem Ogrinc, Ivan Tomec, Pavel Kunaver v slovenski astronomiji : [trojni prispevek slovenskemu naravoslovju] / [[besedilo in] fotografije] Boris Kham in Marijan Prosen. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svet naravoslovja)

Hrbtni nasl.: Ogrinc, Tomec, Kunaver. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - "Ob 140. obletnici izida prve slovenske astronomske knjige, ki jo je priredil Viljem Ogrinc in ob 130. obletnici rojstva Ivana Tomca, ob 120. obletnici rojstva Pavla Kunaverja" --> prelim. str. - Na str. 1 tudi: Prispevek slovenski samobitnosti. - 300 izv. - Bibliografija: str. 47 in na dnu str. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6746-29-8
a) Ogrinc, Viljem (1845-1883) - Astronomija - Biografije b) Tomec, Ivan (1880-1950) - Astronomija - Biografije c) Kunaver, Pavel (1889-1988) - Astronomija - Biografije d) Astronomija - Zgodovina - Slovenija - 19.-20.st. e) slovenski astronomi

52(497.4)(091)
929Ogrinc V.:52(497.4)
929Tomec I.:52(497.4)
929Kunaver P.:52(497.4)
COBISS.SI-ID 250688512

256.
KOMAT, Anton
        Umetnost pre�ivetja / [Anton Komat ; ilustracije Marija Mojca Vilar]. - Dom�ale : samozal., 2009 (Dom�ale : Media print Gosti�). - 372 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov.
ISBN 978-961-245-836-2
a) Okoljska etika - Kolumne b) Kolumne - Okoljska problematika - 2007-2009 c) ekologija d) dru�ba

502.12(046)
COBISS.SI-ID 248316416

257.
        LEWIN'S genes X / [edited by] Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick. - 10th ed., [international ed.]. - Sudbury (Mass.) [etc.] : Jones and Bartlett, cop. 2011. - XXVI, 930 str. : ilustr. ; 28 cm

Podatek o izd. v CIP-u in na ov. - Prej�nja izd.: Genes IX / Benjamin Lewin, cop. 2008. - Bibliografija in povzetek na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-7637-6632-0 ISBN 978-0-7637-7992-4 (na ov.)
a) Genetics b) Genes c) Genetika - U�beniki za visoke �ole d) geni e) genomi f) DNA g) RNA

575.1(075.8)
COBISS.SI-ID 6938398

258.
MITROVI�, Milan, 1963-
        Projektivna geometrija / Milan Mitrovi� ; [prevedel Robert Bakula]. - Ljubljana : DMFA - zalo�ni�tvo, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 150 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knji�nica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 88)

400 izv. - Bibliografija: str. [151]. - Kazalo
ISBN 978-961-212-218-8
a) Projektivna geometrija - Priro�niki b) geometrija c) evklidska geometrija

514.144(035)
COBISS.SI-ID 249177600

259.
        OKOLJSKI u�inki prometa in turizma v Sloveniji / [avtorji Dejan Cigale ... [et al.] ; kartografi Dejan Cigale, Miha Marolt, Bla� Repe ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevajalka Jean McCollister]. - Ljubljana : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2009 ([Kranj] : Oman). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (GeograFF ; 5)

300 izv. - Predgovor / Du�an Plut: str. 7. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-237-320-7
a) Varstvo okolja - Promet - Turizem - Vplivi - Slovenija - Zborniki b) dru�bena geografija c) ekonomska geografija d) turisti�na geografija e) prometna geografija f) rekreacija g) ekologija h) ekosistemi i) onesna�evanje okolja j) trajnostni razvoj k) human geography l) economic geography m) geography of tourism n) geography of transport o) environmental protection p) sustainable development

502/504:656(497.4)(082)
502/504:338.48(497.4)(082)
911:502/504(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 247796992

260.
        PLANT biology / Alison M. Smith ... [et al.]. - New York : Garland Science, cop. 2010. - XV, 664 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-8153-4025-6 ISBN 0-8153-4025-7
a) Botany b) Plants - Development c) Plants - Effect of stress on d) Crops e) Botanika - U�beniki za visoke �ole f) Rastlinstvo - Evolucija (biologija) - U�beniki za visoke �ole g) rastlinska biologija h) rastlinska genetika i) metabolizem rastlin j) rastline k) okoljski vplivi l) okoljski stres m) gojene rastline n) kmetijstvo o) biotehnologija

581(075.8)
COBISS.SI-ID 30534917

261.
PLINIUS Caecilius Secundus, Gaius, maior, 23-79
        Naravoslovje : izbrana poglavja / Plinij Starej�i ; izbral, prevedel in spremno besedo napisal Matej Hriber�ek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 471 str. ; 24 cm

Delni prevod dela: C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. - Vzpor. lat. besedilo in slov. prevod, spremno besedilo v slov. - 500 izv. - Plinij Starej�i in njegovo Naravoslovje / Matej Hriber�ek: str. 7-43. - Ob prevajanju Plinijevega Naravoslovja : (prevajal�eva pojasnila): str. 445-451. - Opombe: str. 345-444. - Bibliografija k spremni besedi. - Kazalo
ISBN 978-961-241-395-8
a) Plinius Caecilius Secundus, Gaius, maior (23-79) - Biografije b) Plinius Caecilius Secundus, Gaius, maior (23-79) - "Naturalis historiae" - "Naravoslovje" - �tudije c) Naravoslovje - Antika

5"652"
5(37):929Plinij starej�i
COBISS.SI-ID 249022720

262.
STRNAD, Janez
        Fizika. Del 4, Molekule, kristali, jedra, delci / Janez Strnad ; [risbe Martin Zemlji�]. - 2. spremenjena izd., 3. natis. - Ljubljana : DMFA - zalo�ni�tvo, 2010 ([s. l.] : NTD). - 312 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih u�benikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 18)

Kazalo
ISBN 978-961-212-106-8
a) Fizika - U�beniki za visoke �ole b) Atomska fizika - U�beniki za visoke �ole c) molekule d) kristali e) laserji f) jedra g) elementarni delci h) struktura

53(075.8)
539.1(075.8)
COBISS.SI-ID 249791488

263.
STRNAD, Janez
        Fiziki / Janez Strnad. - 1. izd. - Ljubljana : Mihela� in Ne�ovi� : Tretji program Radia Slovenija, 1995-2010. - 7 zv. : ilustr. ; 24 cm

Pri drugem zv. se je zalo�ba Mihela� in Ne�ovi� preimenovala v zalo�bo Modrijan
Vsebina:
[1]: Stephen Hawking, Leon Lederman, Richard Feynman, Lev Landau, Andrej Saharov, Erwin Schr�dinger, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei. - Ljubljana : Mihela� in Ne�ovi� : Tretji program Radia Slovenije, 1995. - 159 str.
Del 2: Johannes Kepler, Benjamin Thompson grof Rumford, Michael Faraday, Julius Robert Mayer, James Prescott Joule, Hermann von Helmholtz, Sadi Carnot, Rudolf Clausius, William Thomson lord Kelvin, James Clerk Maxwell, Wilhelm Conrad R�ntgen, Henri Becqerel, Marie in Pierre Curie, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford. - Ljubljana : Modrijan : Tretji program Radia Slovenije, 1998. - 199 str.
Del 3: Leonardo da Vinci, Nikolaj Kopernik, Robert Hooke, Alessandro Volta, Jo�ef Stefan, Ernst Mach, Ludwig Boltzmann, Albert Einstein, Otto Hahn, Lise Meitner, Fritz Strassmann, Otto Robert Frisch, Enrico Fermi, Leo Szilard, Robert Oppenheimer, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, John Bardeen, Murray Gell-Mann, Edwin Hubble. - Ljubljana : Modrijan : Tretji program Radia Slovenija, 2000. - 227 str.
Del 4: Aristotel, Arhimed, Ren� Descartes, Cristyan Huygens, Evangelista Torricelli, Blaise Pascal, Robert Boyle, Joseph Luis Gay-Lussac, Joseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele, Antoine Laurent Lavoisier, Edward Teller, Fred Hoyle, John Stewart Bell, Steven Weinberg, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Albert Einstein. - Ljubljana : Modrijan, 2004. - 190 str.
Del 5: Tycho Brahe, Giovanni Domenico Casini, Ole Romer, Gottried Wilhelm Leibniz, Isaac Newton, James Bradley, Thomas Young, Hans Christian Orested, Andr�-Marie Ampere, Augustin, Joseph Fraunhofer, Christian Doppler, Jean Leon Foucault, Armand Hyppolite Fizeau, Albert Abraham Michelson, Hendrik Antoon Lorentz, Henri Poincar�, Heinrich Hertz, Phillip Lenard, Robert Andrews Millikan, Wilhelm Wien, Jean Baptiste Perrin, Marian Smoluchowski, Johannes Stark, Max Abramam, Max von Laue, Paul Ehrenfest, Max Born, Arthur Holly Compton, Hans Bethe. - Ljubljana : Modrijan, 2005. - 192 str.
Del 6: Roger Bacon, Francis Bacon, Jacob Bernoulli, Johann Bernoulli, Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Benjamin Franklin, Pierre Louis Maupertuis, Jean le Rond d'Alembert, Joseph Louis Lagrange, Pierre Simon Laplace, Gaspard Monge, Lazare Carnot, Joseph Fourier, Jean-Baptiste Biot, Fran�ois Arago, Sim�on Denis Poisson, William Rowan Hamilton, Georg Simon Ohm, Julius Elster, Hans Geitel, Nikola Tesla, Paul Langevin, Georg Gamow, Edward Condon, Maria Goeppert-Mayer, Eugene Winger, J. Hans [!], D. Jensen [i. e. J. Hans D. Jensen], Hideki Yukava, Hugh Everett, Carl Sagan. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 208 str.
Del 7 / [tehni�ne risbe Darko Simer�ek]. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 263 str.
ISBN 961-6183-04-4 (zv. 1) ISBN 961-6183-56-7 (zv. 2) ISBN 961-6357-33-6 (zv. 3) ISBN 961-6465-71-6 (zv. 4) ISBN 961-241-049-6 (zv. 5) ISBN 978-961-241-238-8 (zv. 6) ISBN 978-961-241-424-5 (zv. 7)
a) Fiziki - Biografije b) fizika c) zgodovina d) znanstveniki e) zgodovinski pregledi f) skupinske biografije

53-051(100):929
929:53(100)
53(091)
COBISS.SI-ID 53716736

264.
VUILLE, Chris
        College physics / Vuille and Serway. - Australia [etc.] [i. e.] London : Brooks/Cole Cengage Learning, cop. 2009. - [III], 936 str. : ilustr. ; 28 cm

"... text has been adapted from the following product(s): College Physics, 8th edition, Vuille, Serway and Faughn (978-0-495-55498-1)" --> str. III. - Na nasl. str. in ov. tudi: Faculty of Mechanical Engineering - University of Ljubljana
ISBN 978-1-4080-1746-3
a) Fizika - U�beniki za visoke �ole - Vaje za visoke �ole b) gibanje c) kvantna fizika d) jedrska fizika e) energija f) termodinamika g) vibracije h) elektrika i) magnetizem j) optika k) naloge

53(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 10773787

265.
ZUPAN, Jure, 1943-
        Kemometrija in obdelava eksperimentalnih podatkov / Jure Zupan. - Ljubljana : Kemijski in�titut = National Intitute of Chemistry : In�titut Nove revije, zavod za humanistiko, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 368 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-961-92463-3-7 (In�titut Nove revije, zavod za humanistiko)
a) Kemometrija - Metode - Priro�niki b) Eksperimentalna kemija - Statistika - Vrednotenje c) eksperimenti d) podatki e) obdelava podatkov

542:519.22(035)
542:004.6(035)
COBISS.SI-ID 249161472

266.
ZUPAN�I�, Primo�, 1954-
        Rijetke i ugro�ene slatkovodne ribe Jadranskog slijeva Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine = Rare and endangered freshwater fishes of Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina - Adriatic basin : [atlas u boji] / Primo� Zupan�i� ; [prijevod hrvatskog teksta Damir Tisaj, prijevod engleskog teksta Ljerk [!] Lah ; fotografije Primo� Zupan�i� i suradnici]. - Dolsko : AZV, 2008 (Ljubljana : Success Business Industries). - 79 str. : fotogr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Uvodno besedilo v hrv., slov. in angl., besedilo pod fotografijami rib v hrv. - Bibliografija: str. 73-74. - Kazalo
ISBN 978-961-238-929-1
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Vodniki - Albumi b) Sladkovodne ribe - Hrva�ka - Vodniki - Albumi c) Sladkovodne ribe - Bosna in Hercegovina - Vodniki - Albumi d) Jadransko povodje - Ribe - Avtohtone vrste - Vodniki - Albumi e) ihtiologija

597.2/.5(28)(497.4/.6)(036)(084)
COBISS.SI-ID 239605248


51


267.
        KLARO Sudoku [Garnitura] / Anke Schmidt. - Essen : Spectra, cop. 2006. - 2 garnituri : kartoni, flomastri, barve ; v leseni �katli, 24 x 18 x 8 cm + navodilo

Izobra�evalna igra�a. - Navodilo dobavitelja Je�nik d.o.o. v slov. - Vsebina: Box I : ab 1./2. Schuljahr ; Box II : ab 3./4. Schuljahr. - �katla I od 1./2. razreda dalje, �katla II od 3./4. razreda dalje
a) Sudoku b) Miselne igre c) Dru�abne igre d) Didakti�ne igra�e - �olska vzgoja e) izobra�evalne igra�e f) matematika g) logika h) matemati�ne uganke i) �tevilske uganke

51(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 14044725


6


268.
ATKINSON, Catherine, 1961-
        Drobno pecivo : ve� kot 100 preprostih receptov za slastne pi�kote, kekse in slano pecivo / [tekst] Catherine Atkinson, recepti Valerie Barrett in Joanna Farrow ; [prevedla Vesna Sodnik]. - Tr�i� : U�ila International, 2008. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The big book of cookies. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0405-9
a) Pecivo - Kuharski recepti b) pi�koti c) drobno pecivo d) peka

641.85(083.1)
COBISS.SI-ID 237339904

269.
BORISOV, Peter
        Zgodovina medicine : poskus sinteze medicinske misli / Peter Borisov. - 2., dopolnjena in raz�irjena izd. - Maribor : Pivec, 2009 (Celje : Grafika Zlate�an). - 662 str. : ilustr. ; 27 cm

Podatek o izd. v kolofonu: 2., raz�irjena in popravljena izd. - "... Zgodovina medicine 20. stoletja izide kot posebna publikacija oz. dodatek h knjigi dr. Borisova. Avtor tega dodatka je Gregor Pivec" --> beseda uredni�tva, str. 9. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 623-628. - Kazali
ISBN 978-961-6494-93-9
a) Medicina - Zgodovinski pregledi

61(091)
COBISS.SI-ID 63316737

270.
BOWEN, Carol
        Mikrovalovna pe�ica : recepti za vsako prilo�nost / Carol Bowen ; [prevedla Andreja Bla�i� Klemenc]. - Tr�i� : U�ila International, 2007. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Microwave magic. - Kazalo
ISBN 961-00-0048-7
a) Prehrana - Mikrovalovna pe�ica - Kuharski recepti b) mikrovalovne pe�ice c) priprava hrane d) odmrzovanje e) kuhanje f) pe�enje g) gospodinjski aparati

641.539(083.1)
COBISS.SI-ID 228052736

271.
FR�MELT, Ines
        Kissen Merlin [Predmet] / [design: Ines Fr�melt]. - Bad Rodach : Haba, [200?]. - 1 predmet (okrogla blazina za sedenje) : blago ; cca 50 cm premera

3019

645.471(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 3132221

272.
KOBAL, Milo�
        Psihopatologija za varnostno in pravno podro�je / Milo� Fran�i�ek Kobal. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009 ([Ljubljana] : Tipografija). - 249 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Hrbtni nasl.: Psihopatologija. - Bibliografija: str. [250]
ISBN 978-961-6230-93-3
a) Psihopatologija - U�beniki za visoke �ole b) Psihiatrija - Pravni vidik - U�beniki za visoke �ole c) kriminaliteta d) nasilje e) du�evne motnje f) du�evne bolezni g) psihoze h) spolne motnje i) varnost j) dru�beno nadzorstvo

616.89(075.8)
159.97(075.8)
343.85(075.8)
COBISS.SI-ID 246918144

273.
        LETALO. - Letn. 1, �t. 1 (2006)- . - Vodice (Utik 6d) : F. Jeraj, 2006-. - 21 cm

- Na�in dostopa (URL): http://www.revijaletalo.com. - Dvomese�nik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-388X = Letalo

629.73
2�i,2V Letn. 5 2010 �t. 1-2#
COBISS.SI-ID 223774720

274.
        PET zvezdic : revija za umetnost kuhanja in u�ivanja ob hrani in pija�i . - Ljubljana (Robbova 14) : Kme�ki glas, 1994-. - 28 cm

Mese�nik
ISSN 1318-2889 = Pet zvezdic

641
7V,7D,,,,7BR Letn. 17 2010 �t. 1-6#
COBISS.SI-ID 38435840


61 MEDICINA


275.
ACETI, Ezio
        Ali otroka prinese �torklja? : odkrivanje �lovekove �ustvenosti in spolnosti. 2, Za starost od 8 do 11 let / Ezio Aceti, Alberta Rotteglia ; [ilustracije Vittorio Sedini ; prevedel Tone Dolgan]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2010

Prevod dela: Basta cavoli e cicogne!. - 500 izv.
- - Priro�nik za vzgojitelje. - 32 str.
ISBN 978-961-6338-82-0 (slikanica in priro�nik skupaj)
a) Spolna vzgoja - Knjige za otroke

613.88(02.053.2)
COBISS.SI-ID 250923264

276.
        AKUTNA mo�ganska kap V : u�benik za zdravnike in zdravstvene delavce / [uredila] Bojana �van, Marjan Zaletel. - Ljubljana : Dru�tvo za prepre�evanje mo�ganskih in �ilnih bolezni, 2010 (Ljubljana : Celzija). - 238 str. : ilustr. ; 23 cm

450 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-92333-7-5
a) Mo�ganska kap - U�beniki - Zborniki b) mo�gansko�ilne bolezni c) epidemiologija d) dejavniki tveganja e) prepre�evanje f) medicinska rehabilitacija g) diagnostika h) zdravljenje

616.831-005.1(075)(082)
COBISS.SI-ID 250154496

277.
        AKUTNI glavobol / uredila Bojana �van, Marjan Zaletel. - Ljubljana : Dru�tvo za prepre�evanje mo�ganskih in �ilnih bolezni, 2009 (Ljubljana : Celzija). - 196 str. : ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str.: Sekcija za glavobol Zdru�enja nevrologov pri Slovenskem zdravni�kem dru�tvu [in] Klini�ni oddelek za vaskularno nevrologijo ... - 350 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-92333-6-8
a) Glavobol - Zborniki b) akutni glavobol c) etiologija d) klini�na slika e) diagnostika f) zdravljenje g) dejavniki tveganja h) patolo�ka fiziologija i) prognoza

616.831-009.7(082)
COBISS.SI-ID 248715264

278.
CVETEK, Robert
        Bole�ina preteklosti : travma, medosebni odnosi, dru�ina, terapija / Robert Cvetek. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 393 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 343-376. - Kazali
ISBN 978-961-218-858-0
a) Posttravmatska stresna motnja - Terapija - Priro�niki b) psihi�ne travme c) travmati�ne izku�nje d) medosebni odnosi e) otroci f) dru�ina g) dru�inska terapija

616.89-008.441(035)
159.97(035)
COBISS.SI-ID 248473088

279.
        The DAY-by-day pregnancy book : [comprehensive advice from a team of experts, and stunning images for every single day] / editor-in-chief Maggie Blott ; [illustrators Debbie Maizels ... [et al.] ; new photography Ruth Jenkinson]. - London : Dorling Kindersley, 2009. - 496 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na prelim. str. in na ov. - Kazalo
ISBN 978-1-4053-3210-1
a) Pregnancy - Popular works b) Nose�nost - Priro�niki c) Plod (nose�nost) - Razvoj - Albumi d) nose�nice e) higiena f) prehrana g) zarodek h) prenatalni razvoj i) porod j) poporodno obdobje k) novorojen�ki l) zdravstveni nasveti

618.2/.7(035)(084)
COBISS.SI-ID 1096346718

280.
GORENC Jazbec, �pela
        Pravilno ravnanje z dojen�kom (baby handling) ter pravilna izbira ustrezne opreme in pripomo�kov / �pela Gorenc Jazbec ; [fotografije An�e Gorenc ... et al.]. - Kranj : samozal., 2010 ([s. l.] : Skam Tisk). - 60 str. : fotogr. ; 23 cm

Hrbtni nasl.: Baby handling, otro�ka oprema in pripomo�ki. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 59
ISBN 978-961-245-920-8
a) Dojen�ki - Nega - Pripomo�ki - Priro�niki b) otroci c) oprema

613.953(035)
COBISS.SI-ID 250330624

281.
GRILC, Mirjam
        Zeli��a z gore / Mirjam Grilc ; [fotografije Rok Ple�nar, Gregor Grilc]. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 152 str. : fotogr. ; 27 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 152
ISBN 978-961-203-366-8
a) Zdravilne rastline - Lastnosti - Uporaba - Priro�niki b) Zdravilne rastline - Gojitev - Priro�niki c) Naravno zdravljenje - Doma�a zdravila - Priro�niki d) fitoterapija e) zdravilna zeli��a f) zdravilni �aji g) zeli��ni pripravki h) ljudska medicina

615.322(035)
615.89(035)
635.7(035)
COBISS.SI-ID 250594560

282.
HAIDER, Syed Imtiaz
        Biotechnology : a comprehensive training guide for the biotechnology industry / Syed Imtiaz Haider, Anika Ashok. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2009. - XXXIII, 834 str. : avtorj. sl. ; 26 cm

Bibliografija: str. 833-834
- - Biotechnology [Elektronski vir] ; 215 ; 1 opti�ni disk (CD-ROM) = 12 cm
ISBN 978-1-4200-8448-1
a) Biotehnologija - Testi znanja - Priro�niki b) Biotechnology - Study and teaching c) mikrobiologija d) farmacija e) industrija f) standardi znanja

601(035)(079)
COBISS.SI-ID 63136001

283.
HROBAT, Breda
        Koliko tehtajo va�a �ustva? : 90 namigov za prepoznavanje in premagovanje strahu : nadgradnja 90-dnevne lo�evalne diete / Breda Hrobat, Mojca Poljan�ek, Vlasta Kuster. - Ptuj : Katarina, 2010 (Po�eg : Grafis tisk). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Posebna izdaja revije Rina)

1.000 izv.
ISBN 978-961-92663-4-2
a) Huj�anje - Psiholo�ki vidik - Priro�niki b) Debelost - Samopodoba c) psihologija osebnosti d) strah e) psiholo�ki nasveti

613.24/.25:159.923.2(035)
159.923.2:613.24/.25(035)
COBISS.SI-ID 250698752

284.
HROVAT-Kuhar, Eva
        Poporodni izziv : ko dvojina postane mno�ina --- / Eva Hrovat Kuhar ; [fotografije Nina Ber�i� Dem�ar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Za star�e in vzgojitelje)

2.700 izv.
ISBN 978-961-01-0890-0
a) Poporodna doba - Priro�niki b) Dojen�ki - Jokanje - Priro�niki c) Dojen�ki - Dojenje - Priro�niki d) Star�evstvo - Psiholo�ki nasveti - Priro�niki e) poporodno obdobje f) telesne spremembe g) poporodna depresija h) materinstvo i) o�etovstvo j) partnerstvo k) spolnost l) sorojenci

618.6/.7(035)
173.5(035)
COBISS.SI-ID 249416704

285.
        KRONI�NI glavobol : Ljubljana, 12. in 13. december 2008 / [organizatorji] Sekcija za glavobol Zdru�enja nevrologov - Slovensko zdravni�ko dru�tvo [in] Klini�ni oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Nevrolo�ka klinika, Univerzitetni klini�ni center [in] Dru�tvo za prepre�evanje mo�ganskih in �ilnih bolezni ; [uredila Bojana �van]. - Ljubljana : Klini�ni oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Nevrolo�ka klinika, UKC Ljubljana, 2008 (Ljubljana : Celzija). - 137 str. : ilustr. ; 23 cm

"Strokovno sre�anje Kroni�ni glavobol" --> predgovor: str. 8. - 450 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-90106-7-9
a) Glavobol - Klasifikacija - Zborniki b) Glavobol - Zdravljenje - Zborniki c) kroni�ni glavobol d) diagnostika e) etiologija f) simptomi g) patolo�ka fiziologija h) farmakoterapija i) nevralgija j) migrena

616.831-009.7(082)
COBISS.SI-ID 242245376

286.
MACIOCIA, Giovanni
        The foundations of Chinese medicine : a comprehensive text for acupuncturists and herbalists / Giovanni Maciocia ; foreword by Su Xin Ming. - 2nd ed., reprinted. - [Edinburgh] : Elsevier, Churchill Livingstone, 2006, cop. 2005. - XXIX, 1205 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. opti�ni disk (CD-ROM)

2nd ed. 2005. - Bibliografija: str. 1183-1184 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-443-07489-5 ISBN 978-0-443-07489-9
a) Medicine, Chinese b) Alternativna medicina - Kitajska c) Kitajska medicina - Teorija - Zdravljenje d) Akupunktura - Alternativna medicina - Kitajska

615.8(510)
615.814.1(510)
COBISS.SI-ID 1096416094

287.
        OBVLADAJMO alergije in astmo : [akcijski vodnik za laj�anje te�av po na�rtu Dihajmo la�je] / [prevedel Niki Neubauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 286 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zdravstvene re�itve)

Prevod dela: Allergy and asthma relief : a step-by-step action guide featuring the Breathe Easy Plan, cop. 2006. - Nasl. str. raztegnjena �ez dve str. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Reader's Digest. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0632-6
a) Alergija - Samopomo� - Priro�niki b) Astma - Samopomo� - Priro�niki c) imunski sistem d) alergije e) alergeni f) etiologija g) diagnostika h) farmakoterapija i) dietna prehrana j) alternativna medicina k) zdravstveni nasveti

616-056.43(035)
616.248(035)
COBISS.SI-ID 239912704

288.
PAGANO, John O. A.
        Healing psoriasis : the natural alternative : [the drug-free program that really works] / by John O. A. Pagano ; [foreword by Harry K. Panjwani]. - Hoboken (New Jersey) : J. Wiley & Sons, cop. 2009. - XVIII, 331 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 312-314. - Kazalo
ISBN 978-0-470-26726-4
a) Psoriasis - Alternative treatment b) Luskavica - Naravno zdravljenje - Holisti�ni pristop - Priro�niki c) alternativna medicina d) zdravilna prehrana e) dietna prehrana

616.517:615.8(035)
615.8:616.517(035)
COBISS.SI-ID 1096405598

289.
PAVLI�, Emilija
        Za otroke kuhajmo zdravo : za majhne in velike / Emilija Pavli� ; [fotografije Jaka Jera�a ; risbe Vrtec Semedela [in] O� Anton Ukmar]. - 5. ponatis. - Koper : samozal., 2010 ([Izola] : Birografika Bori). - 118 str. : ilustr. ; 31 cm

Iz�lo tudi v elektronski obliki. - Knjigi na pot / Dra�igost Pokorn: str. 6. - Ocena uporabnosti knjige Za otroke kuhajmo zdravo / Irena Sim�i�: str. 7. - Pomen zdrave otro�ke prehrane / Branko �alamun: str. 8. - Bibliografija: str. 117
ISBN 978-961-90615-1-0 ISBN 978-916-90615-0-3 !
a) Prehrana - Otroci - Priro�niki b) Vzgojnovarstveni zavodi - Prehrana - Normativi - Priro�niki c) Jedi za otroke - Hranilna vrednost - Kuharski recepti d) zdrava prehrana e) varovalna prehrana f) �olske kuhinje g) �ivila h) jedilniki

613.22(035)
641.56-053.2(083.1)
COBISS.SI-ID 1096620126

290.
PEARL, Eric
        Ponovno povezani = Reconnection : [zdravi druge, zdravi sebe] / Eric Pearl ; [prevedla Nata�a �ilec]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - XX, 285 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The reconnection. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv. trda veza, 1.500 izv. gibka vezava. - Predgovor / Gary E. R. Schwartz in Linda G. S. Russek: str. VII-XII. - O avtorju: str. 283
ISBN 978-961-226-982-1 (trda vezava) ISBN 978-961-226-983-8 (gibka vezava)
a) Pearl, Eric - Zdravilstvo - Spomini b) Alternativna medicina - Zdravljenje z energijo c) bioenergija d) zdravilci

615.8(73):929Pearl E.
COBISS.SI-ID 250353664

291.
PETROVI�, Danijel, 1963-
        Normalni razvoj �love�kega zarodka in nepravilnosti v njegovem razvoju / Danijel Petrovi� ; [avtorja slik Aleksandra Milutinovi� �ivin, Ale� Pleskovi�]. - V Ljubljani : Zdravstvena fakulteta, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh poglavij
ISBN 978-961-6808-14-9
a) Plod (nose�nost) - Razvoj - U�beniki za visoke �ole

618.29(075.8)
COBISS.SI-ID 250560000

292.
PLISZKA, Steven R.
        Treating ADHD and comorbid disorders : psychosocial and psychopharmacological interventions / Steven R. Pliszka. - New York ; London : Guilford, cop. 2009. - XIII, 242 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 201-232. - Kazalo
ISBN 978-1-60623-266-8
a) Pedopsihiatrija - Priro�niki b) Otroci - Du�evne bolezni - Zdravljenje c) Bipolarna motnja razpolo�enja - Otroci d) vedenjske motnje e) �ustvene motnje f) ADHD g) motnja pozornosti s hiperaktivnostjo h) depresija i) anksioznost j) tiki k) obsesije l) avtizem m) psihofarmakologija

616.89-053.2(035)
159.97-053.2(035)
COBISS.SI-ID 8075593

293.
        PRVA pomo� : priro�nik za bolni�arje / [uredili] Uro� Ah�an, Damjan Slabe, Radoljub �utanovac ; [avtorji Uro� G. Ah�an ... [et al.] ; avtorji fotografij Damjan Slabe ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rde�i kri� Slovenije, 2008. - VI, 367 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni na str. III. - Navedba 1. urednika v kolofonu: Uro� G. Ah�an. - Opombe z bibliografijo: str. 365-367
ISBN 978-961-6103-29-9
a) Prva pomo� - Priro�niki b) nesre�e c) naravne nesre�e d) po�kodbe e) urgentna stanja

614.88(035)
COBISS.SI-ID 243207680

294.
        PSIHODINAMI�NA psihiatrija. 1, Zgodovina, osnovni principi, teorije / uredil Ljubomir Eri� ; [prevod Neda Ba�i�]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2010 (Medvode : Ple�ko). - 480 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Psihodinami�ka psihiatrija [i. e. prihijatrija]. Tom 1, Istorija, osnovni principi, teorije. - Ov. nasl. - 1.000 izv. - O uredniku in knjigi / Gorazd V. Mrevlje: str. 5-8. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-92488-4-3
a) Freud, Sigmund (1856-1939) - Psihoanaliza b) Psihiatrija - Psihoanaliza - U�beniki za visoke �ole c) psihodinami�na psihiatrija d) psihoterapija

616.89:159.964.26(100)(075.8)
159.964.26:929Freud S.(075.8)
COBISS.SI-ID 250299904

295.
ROBIDA, Andrej
        Pot do odli�ne zdravstvene prakse : vodnik za izbolj�evanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse / Andrej Robida. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2009 (Ljubljana : Hren). - 269 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. opti�ni disk (CD-ROM)

700 izv. - Bibliografija: str. 197-208. - Kazalo
ISBN 978-961-6529-82-2
a) Zdravstvo - Kvaliteta - Priro�niki b) zdravstvena praksa c) kakovost

614.2:005.336.3(035)
COBISS.SI-ID 247450368

296.
SACKS, Oliver, 1933-
        Mo�, ki je imel �eno za klobuk / Oliver Sacks ; prevod Branko Gradi�nik ; [avtor spremne besede David Neubauer]. - Ljubljana : UMco, 2009 ([s. l.] : F. Ro�manec, Potens). - 315 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The man who mistook his wife for a hat. - Nasl. na ov.: Mo�, ki je imel �eno za klobuk in druge klini�ne historije. - 500 izv. - Spremna beseda / David Neubauer: str. 313-315. - Bibliografska opomba: str. 300-312
ISBN 978-961-6445-97-9
a) Nevrologija - Du�evne motnje - Klini�ni primeri b) Nevrolo�ke bolezni - Do�ivljanje bolezni - Terapija - Anekdote c) mo�gani d) bolezni

616.8(089.3)
COBISS.SI-ID 246190080

297.
SCHULICK, Paul
        Ingver : mogo�na za�imba & [!] �ude�no zdravilo / Paul Schulick. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2010. - 179 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Ginger. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Mogo�na za�imba in �ude�no zdravilo. - 1.500 izv. - O avtorju: str. 179. - Opombe z bibliografijo: str. 144-179
ISBN 978-961-6769-10-5
a) Ingver - Zdravilnost - Priro�niki b) za�imbnice c) aromati�na zeli��a d) zdravilne u�inkovine e) naravno zdravljenje

615.322:582.548.27(035)
633.825:615(035)
COBISS.SI-ID 250715392

298.
THUILE, Christian
        Kako se zdravimo z magnetnimi polji / Christian Thuile ; [prevod Andreja Bricelj]. - Ljubljana : Ara, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 216 str. ; 20 cm

Prevod dela: So hilft Ihnen die Magnetfeldtherapie. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 6. - Bibliografija: str. 209-211. - Kazalo
ISBN 978-961-6005-88-3
a) Magnetoterapija - Bolezni - Priro�niki b) Magneti - Zdravilnost - Terapevtska uporaba c) magnetno zdravljenje

615.84(035)
COBISS.SI-ID 250208512

299.
        VIVA : revija za zdravo �ivljenje. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, �t. 1 (dec. 1993)- . - Ljubljana (Zagorje ob Savi) : Studio Moderna, 1993-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.viva.si. - Mese�nik. - Podnasl. se spreminja. - Izdajatelj se spreminja. - Ima spletno izd.: Viva = ISSN 1854-5300
ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)

613.71
613.2/.5
3D,3B,3B,3P,3S,2V,2�i,2�,2G,4M,4P,4F,4Z,5S,7V, 7B,7G,7R,7VL,7D,7I,7�K,7P,7BR Letn. 18 2010 �t. 194-199#
COBISS.SI-ID 37998080

300.
        VOJNA ali mir z bakterijami? / Adriana Dolinar ... [et al.] ; [fotografije Rajko �kari� ... [et al.] ; ilustracije Sebastjan Kurman�ek]. - Ljubljana : Svetovanje Ale� Pevc, 2010 ([s. l.] : Ple�ko). - 205 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Skupaj za zdravje �loveka in narave)

Bibliografija: str. 204-205
ISBN 978-961-92693-1-2
a) Antibiotiki - Uporaba b) Probiotiki - Terapevtska uporaba c) Naravno zdravljenje - Priro�niki d) alternativna medicina e) zdravilne rastline f) naravni antibiotiki g) zdravilna prehrana h) akupresura i) higiena

615.3(035)
615.8(035)
COBISS.SI-ID 250212864

301.
        ZDRAVJE : dru�inska revija za zdravo �ivljenje. - [Slovenska tiskana izd.]. - Letn. 1, �t. 1 (1979)- . - Ljubljana (�martinska c. 10) : Ara, 1979-. - 28 cm

- Na�in dostopa (URL): http://www.zdravje.si/ (Publikacija na spletu ni ve� dostopna). - Mese�nik. - Do okt. 1991 tudi srbohrva�ka izdaja. - Podnasl. se spreminja. - Format se spreminja. - Do leta 2005 publik. dostopna na URL: http//www.zdravje.si/. - Od 2005 (jul.) izd.: Alpress (Lj., Dunajska 5). - Ima spletno izd.: Zdravje = ISSN 1854-0600
ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)

61
3D,3B,3B,3�,3M,3P,3S,7R,7�K,7B,7D,7VL,7I,7P, 7V,2�i,2�,2V,4P,4Z,4J,4M,5S,5Z,5NP Letn. 32 2010 �t. 359-364#
COBISS.SI-ID 16005890

302.
        ZDRAVLJENJE s presaditvijo kostnega mozga : zbornik ob vpisu prostovoljnih darovalcev kostnega mozga v register Slovenija-Donor / [strokovni prispevki Suzana Danojevi� ... [et al.] ; uredila Suzana Danojevi�]. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba ; v Ljubljanai : �tudentska organizacija Univerze - �OU, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 45 str. ; 21 cm

500 izv,. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-218-887-0 (Celjska Mohorjeva dru�ba)
a) Rak (medicina) - Zdravljenje - Zborniki b) Krvotvorne mati�ne celice - Transplantacija - Zborniki c) krvne bolezni d) kostni mozeg e) levkemija f) maligni limfomi g) plazmacitom h) aplazija kostnega mozga

616.419-089.843(082)
COBISS.SI-ID 250639872


62 TEHNIKA


303.
        AVTO fokus : revija za avtomobilizem, motociklizem, avto tehniko, �port in formulo 1 : [revija za avtomobilizem, motociklizem in �port]. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, �t. 1 (sep. 1999)- . - Ljubljana (Dimi�eva 16) : Polet press, 1999-. - 28 cm

- Dostopno tudi na: http://www.avto-fokus.si/. - Mese�nik. - Ima spletno izd.: Avto fokus = ISSN 1581-002X. - Je nadaljevanje: Avto svet (1997) = ISSN 1408-4635. - Druga�e povezano delo: Avto fokus (Ljubljana. Online) = ISSN 1581-002X
ISSN 1580-1195 = Avto fokus (Ljubljana. Tiskana izd.)

629.114.6
7�K 2010 �t. 125-130#
COBISS.SI-ID 103334144

304.
        AVTO magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in �port. - [Slov. izd.]. - Letn. 1, �t. 1 (1967)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 1967-. - 29 cm

�tirinajstdnevnik. - Ima izdajo v srbohrva�kem jeziku. - Ima suplement ali prilogo: Avto magazin. Katalog (Slovenska izd.) = ISSN 1408-2314. - Ima suplement ali prilogo: Avto navtika. - Ima suplement ali prilogo: Rally. - Ima suplement ali prilogo: Finan�ni magazin. - Ima suplement ali prilogo: Karving magazin. - Ima suplement ali prilogo: Telekomunikacije (1999) = ISSN 1580-1349. - Ima suplement ali prilogo: Avto magazin. Posebna izdaja, F1 = ISSN 1581-5153. - Ima suplement ali prilogo: Avto magazin. Katalog (Slovenska izd.) = ISSN 1408-2314
ISSN 0352-5368 = Avto magazin (Slovenska izd.)

629.114.6
796.7
2�i,2�,2G,2V,3B,3D,3�,4M,4P,4F,4J,4Z,5S,7G,7V, 7P,7BR,7�K,7I,7D,7VL Letn. 44 2010 �t. 2-13#
COBISS.SI-ID 16284930

305.
        MODERNO proizvodno in�enirstvo : [priro�nik] / [avtorji priro�nika Ivan An�el ... [et al.] ; redaktor Karl Kuzman]. - Grosuplje : Grafis trade, 2010 (Grosuplje : Grafis trade). - XXXVI, 1251 str. : ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.200 izv. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 978-961-6401-50-0
a) Proizvodno in�enirstvo - Priro�niki b) strojni�tvo c) obdelava materialov d) obdelovalni stroji e) sistemi proizvodnje f) management proizvodnje

621(035)
COBISS.SI-ID 244690944

306.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje?. Cestna vozila / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Bla� �vigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Cars, trucks and bikes. - "Spletne povezave"--> str. 1
ISBN 978-961-251-184-5
a) Cestna vozila - Knjige za otroke b) Tehnika - Knjige za otroke

629.3(02.053.2)
COBISS.SI-ID 249230592

307.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje?. Energija in mo� : [pogled v notranjost energetskih sistemov] / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Energy and power. - Podnasl. naveden na ov. - "Spletne povezave"--> str. 1
ISBN 978-961-251-183-8
a) Energetski viri - Knjige za otroke

620.9(02.053.2)
COBISS.SI-ID 249230848

308.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje?. Zra�na plovila / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Bla� �vigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Aircraft. - "Spletne povezave"--> str. 1
ISBN 978-961-251-185-2
a) Letala - Knjige za otroke b) Tehnika - Knjige za otroke

629.73(02.053.2)
COBISS.SI-ID 249231104

309.
        SVET elektronike [Elektronski vir]. - [Spletna izd.]. - El. �asopis. - 1994- . - Ljubljana : AX elektronika, 1994- (Pot heroja Trtnika 45)

- Na�in dostopa (URL): http://www.svet-el.si (Arhiv (polni tekst) 2003-, kazala 1994-) (Nekaj �lankov zastonj, ostalo za pla�ilo). - Mese�nik. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6.5.2010. - Ima tiskano izd.: Svet elektronike = ISSN 1318-4679. - Ima izd. na CD-ROMu: Svet elektronike = ISSN 1854-0414
ISSN 0000-0000

621.38/.39
Spletni dostop 2010 �t. [1]<spletni dostop>
COBISS.SI-ID 54654721

310.
        TIM : revija za tehni�no ustvarjalnost mladih. - Letn. 1, �t. 1 (1962/1963)- . - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 1962-. - 28 cm

Mese�nik. - Podnasl. se spreminja
ISSN 0040-7712 = Tim (Ljubljana)

62
3D,3B,3M,3P,3S,3�,5P,5P,5P,4M,4P,4F,4J,4Z,2�i, 2�,2G,2V,7V,7R,7H,7�K ,7VL,7P Letn. 48 2009/2010 �t. 1-5#
COBISS.SI-ID 16199170

311.
TOMA�EVI�, Miha
        Potresno odporne zidane stavbe / Miha Toma�evi� ; [fotografije in tehni�ne skice Miha Toma�evi�, Zvonka Reke�e ; spremna beseda Janez Duhovnik]. - Ljubljana : Tehnis, 2009 (Ljubljana : Schwarz). - VII, 301 str. : ilustr., preglednice ; 25 cm

Spremna beseda / Janez Duhovnik: str. I-II. - Bibliografija: str. 288 in na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-961-92780-0-0
a) Potresno varna gradnja - Priro�niki b) gradbeni�tvo c) potresi d) zidane stavbe e) protipotresna gradnja

624.131.55(035)
699.841(035)
COBISS.SI-ID 248745472

312.
        �IVLJENJE in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. - Letn. 1, �t. 1 (1952)- . - Ljubljana (Lepi pot 6) : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 1952-. - 24 cm

Mese�nik. - Podnasl. se spreminja. - Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = �ivljenje in tehnika

62
3D,3B,3�,3P,3S,7R,7�K,7VL,7V,5S,4M,4F,4P,4Z, 4J,2�i,2�,2G, Let. 60 2009 �t. 1-6_7/8_9-12
COBISS.SI-ID 3732994


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO. �IVINOREJA. VETERINA


313.
HOLZER, Sepp
        Holzerjeva permakultura : prakti�ni nasveti za vrtnarstvo, sadjarstvo in kmetijstvo / Sepp Holzer ; [prevod Ana Premk]. - 1. slovenska izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2010 ([Ljubljana] : Atelje Pance). - 283 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Ekolo�ko kmetijstvo)

Prevod dela: Sepp Holzer's Permakultur. - 1.500 izv. - O avtorju / Katerina Vovk: str. 11-12. - Spremna beseda / Joe Polaischer: str. 13-14
ISBN 978-961-6654-56-2
a) Holzer, Sepp (1942-) - Ekolo�ko kmetijstvo b) Permakultura - Priro�niki c) sonaravno kmetijstvo d) biolo�ko pridelovanje e) vrtnarstvo f) sadjarstvo g) gojenje gob h) prakti�ni nasveti

631.147(035)
631.147:929Holzer S.(035)
COBISS.SI-ID 250704896

314.
MAJER, Bruno
        Bela pot : knjiga o mleku za radovedne otroke / Bruno Majer ; [ilustracije] Dubravko Baumgartner. - Ljubljana : Kres, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-250-088-7
a) Mleko - Proizvodnja - Knjige za otroke

637.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 251190784

315.
        MOJ lepi vrt. - 2003 (mar.)- . - Ljubljana (Vo�njankova ul. 3) : AM, 2003-. - 30 cm

Mese�nik. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Moj lepi vrt. Posebna izdaja = ISSN 1581-7393
ISSN 1581-5897 = Moj lepi vrt

635.9
712.3/.6
7V,7G,7P 2010 �t. 1-5#
COBISS.SI-ID 122645760

316.
        MOJ pes : slovenska revija o �ivalih. - Let. 1, �t. 1 (januar 1992)- . - Ljubljana : Dedal, 1992- (Tabor 14). - 29 cm

Mese�nik
ISSN 1318-296X = Moj pes

636.1/.9
3B,3�,7I,7�K,7G,7V,4M,4P,5S,2�i,2�,2G Letn. 19 2010 1-6#
COBISS.SI-ID 29366784

317.
        NARAVNO vrtnarjenje : do zdravih pridelkov brez kemikalij / odgovorna urednica Pauline Pears ; [fotografije Peter Anderson ; ilustracije Marian Hill ; prevedel Milan Lovka]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Slova�kem). - 416 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Encyclopedia of organic gardening. - Na nasl. str. tudi: The Henry Doubleday Research Association. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 402-403. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1201-3
a) Vrtnine - Biolo�ko pridelovanje - Priro�niki b) Biolo�ko pridelovanje - Priro�niki c) Sonaravno vrtnarstvo - Priro�niki d) ekolo�ko vrtnarstvo e) okrasne rastline f) zelenjadnice g) sadje h) zeli��a i) varstvo rastlin

635:631.147(035)
631.147:635(035)
COBISS.SI-ID 250116352

318.
PODGORNIK Re�, Ruth
        Cveto�e veselje na okenskih policah / Ruth Podgornik Re� ; [fotografije Jasna Bri�ki ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�ina, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 156 str. : fotogr. ; 21 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-222-793-7
a) Okrasne rastline - Cveto�e rastline - Priro�niki b) Lon�nice - Gojitev - Priro�niki c) balkonske rastline d) okrasne cvetlice

635.921(035)
COBISS.SI-ID 250553088

319.
PU�ENJAK, Mi�a
        Moj ekovrt / Mi�a Pu�enjak ; [skici narisala Breda Fri�kovec]. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 133 str. : ilustr. ; 23 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-203-365-1
a) Vrtnine - Biolo�ko pridelovanje - Priro�niki b) Sonaravno vrtnarstvo - Priro�niki c) zelenjadnice d) okrasne rastline e) bolezni f) �kodljivci g) varstvo rastlin h) ekolo�ko vrtnarstvo

635:631.147(035)
631.147:635(035)
COBISS.SI-ID 250574848

320.
        RO�E & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo revije, 2002-. - 30 cm

Mese�nik. - Ov. nasl. - Teko�i nasl. - Popis po letn. 1, �t. 0 (15. jan. 2002), poskusna �t.
ISSN 1580-8246 = Ro�e & vrt

635
3D,7V,7BR,7G,7I,7VL,7�K Letn. 9 2010 �t. 1-6#
COBISS.SI-ID 116331264

321.
VOLPI Lisjak, Bruno
        Tr�a�ko morje : kra�ka obala, mesto in vasi : prezrti del zgodovine Slovencev / Bruno Volpi Lisjak. - 1. izd. - Koper : Libris, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 205 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Morje / KD Ribi�ki muzej Tr�a�kega primorja ; zv. 4)

1.000 izv. - Spremna beseda zgodovinarja / Jo�e Pirjevec: str. 7-8. - Opombe z bibliografijo: str. 203-205
ISBN 978-961-6618-24-3
a) Ribi�tvo - Zgodovina - Tr�a�ki zaliv b) Slovenci - Zgodovina - Tr�a�ka pokrajina c) Tr�a�ki zaliv - Ribi�tvo - Zgodovina d) ribolov e) zamejski Slovenci f) zgodovinski pregledi

639.2(262.3)(450.361)(091)
94(450.361=163.6)
COBISS.SI-ID 249923840

322.
        VRTNAR : strokovna revija vrtnarjev in cvetli�arjev. - 1992, [�t.] 1- . - Radomlje : Arboretum Vol�ji potok, 1992- (Vol�ji potok 3). - 29 cm

Dvomese�nik. - Prvotno izdaja v Celju: Dru�tvo vrtnarjev Slovenije. - Je nadaljevanje: Glasilo Dru�tva vrtnarjev Slovenije
ISSN 1318-2579 = Vrtnar

635.9(035)
712.26(035)
7V,7�K Letn. 19 2010 �t. 1#
COBISS.SI-ID 29533184


64 GOSPODINJSTVO


323.
BODENSTEINER, Susanne
        Pe�emo za dru�ino / Susanne Bodensteiner, Martina Kittler, Christa Schmedes ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno v Nem�iji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Backen f�r die Familie. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1202-0
a) Peka - Prehrana - Kuharski recepti b) Pecivo - Kuharski recepti c) kola�i d) torte e) slano pecivo f) pice g) prazni�no pecivo h) pecivo za alergike

641.85(083.1)
COBISS.SI-ID 249801216

324.
        BURDA-Modemagazin . - Offenburg : Burda, 1998-. - 28 cm

Mese�no. - Od 2009, �t. 9 ima ov. nasl.: Burda Style. - Je nadaljevanje: Burda-Moden (1964) = ISSN 0007-6031
ISSN 1617-0091 = Burda-Modemagazin

746
2�i,2�,2V,3B,3M,3P,4M,4P,4F,4J,4Z,5S,7G,7V, 7VL,7�K,7D,7I Letn. 2010 1-4,6#
COBISS.SI-ID 12591157

325.
        CASA facile . - Segrate : Mondadori Pubblicit�, 1997-. - 29 cm

Mese�nik
ISSN 1125-5110 = Casa facile

645
71
2V A. 14 2010 n. 1-6#
COBISS.SI-ID 112387584

326.
        DOBER tek : recepti. - Letn. 1, �t. 1 (mar. 1995)- . - Ljubljana : Dedal (Tabor 14), 1995-. - Ilustr. ; 30 cm

Mese�nik
ISSN 1318-6159 = Dober tek

641.5(083.1)
7�K,7I,7H,7VL,7G,3B,3�,3M,3D,2�i,2� Letn. 16 2010 �t. 1-5#
COBISS.SI-ID 49823744

327.
        FILZ Bananen [Garnitura]. - Bremen : RA Konrad, [2009]. - 1 komplet (7 kosov) : blago, barve ; 10 x 2 x 2 cm

Imitativna igra�a. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - ArtNr.4419. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igra�e b) igra�e za otroke c) koren�ki d) kuhanje

64(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096496734

328.
        FILZ Erdbeeren [Garnitura]. - Bremen : RA Konrad, [2009]. - 1 komplet (7 kosov) : blago, barve ; 5 x 6 x 4 cm

Imitativna igra�a. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - ArtNr.4421. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igra�e b) igra�e za otroke c) jagode d) kuhanje

64(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096496222

329.
        FILZ M�hren [Garnitura]. - Bremen : RA Konrad, [2009]. - 1 komplet (7 kosov) : blago, barve ; 12 x 2 x 2 cm

Imitativna igra�a. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - ArtNr.4425. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igra�e b) igra�e za otroke c) korenje d) kuhanje

64(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096496478

330.
        FILZ Tomaten [Garnitura]. - Bremen : RA Konrad, [2009]. - 1 komplet (7 kosov) : blago, barve ; 5 x 4 x 3 cm

Imitativna igra�a. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - ArtNr.7789. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igra�e b) igra�e za otroke c) paradi�niki

64(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096494942

331.
        JANA. - Letn. 1, �t. 1 (1971)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 1971-. - 29 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Gremo! (Ljubljana) = ISSN 1580-3783
ISSN 0350-9125 = Jana (Ljubljana)

64
050(497.4)
3D,3B,3�,3M,3S,3P,5L,5Z,5NP,7V,7G,7VL,7B ,7D,7P,7H,7I,7�K,7R,7BR,4M,4P,4F,4J,4Z,2�I,2�, 2G,2V Letn. Letn. 38 2010 �t. 4-17,19-24#
COBISS.SI-ID 16439554

332.
KODELE, Alenka
        Najbolj�i pi�koti, sladki gri�ljaji in slano pecivo / Alenka Kodele ; [fotografije Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 167 str. : fotogr. ; 20 cm

ISBN 978-961-203-364-4
a) Pecivo - Kuharski recepti b) peka c) pripomo�ki d) sestavine e) vrste testa f) drobno pecivo g) pi�koti h) slano pecivo

641.85(083.1)
COBISS.SI-ID 250019328

333.
        NA� dom : revija za prakti�nost, lepoto in kulturo stanovanja. - Slovenska izd. - Letn. 1, �t. 1 (1967)- . - Maribor (Svetozarevska 14) : Ve�er, 1967-. - 29 cm

Dvomese�nik. - Ob�asne tematske �tevilke. - Ima izd. v srbohrva��ini: Na� dom = ISSN 0350-9710
ISSN 0547-3039 = Na� dom (Slovenska izd.)

643/645
2�i,2�,2G,2V,3B,3�,3P,3S,3D,4M,4P,4F,4J,4Z,5S, 5S,7V,7B,7R,7D,7H,7�K,7VL,7I, �t. Letn. 44 2010 �t. 1-3#
COBISS.SI-ID 1860356

334.
REICHEL, Dagmar
        Hitre omake za testenine : nikoli ve� la�ni / Dagmar Reichel ; [prevedla Ksenja Samide ; fotografije J�rn Rynio]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 48 str. : fotogr. ; 18 cm. - (Anja : hitro in enostavno)

Prevod dela: Schnelle Nudelsaucen. - Ov. nasl. - Potiskana notr. str. ov. - 3.000 izv. - O avtorjih: str. 46
ISBN 978-961-6754-23-1 (Pisanica)
a) Testenine - Omake - Kuharski recepti b) Omake - Testenine - Kuharski recepti c) prehrana d) priprava jedi

641.55:664.69(083.1)
641.887(083.1)
COBISS.SI-ID 250603776

335.
SAVONA, Natalie
        The big book of juices : more than 400 natural blends for health and vitality every day / Natalie Savona. - London : Duncan Baird Publishers ; New York : distributed in the USA and Canada by Sterling, 2009. - 728 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo
ISBN 978-1-84483-799-1
a) Vegetable juices b) Fruit juices c) Smoothies (Beverages) d) Sokovi - Zdravilnost - Kuharski recepti e) napitki f) osve�ilne pija�e g) naravni sokovi h) sadni sokovi i) zalenjavni sokovi

641.87:663.813(083.1)
613.3:663.813(083.1)
663.813:613.3(083.1)
COBISS.SI-ID 1096099934

336.
SCHMITT, Eleonore
        Svetopisemska kuharica : ob Stari in Novi zavezi / Eleonore Schmitt ; [prevod Metka Klevi�ar ; ilustracije Elke Altscher]. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�ina, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bibel Kochbuch. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-222-790-6
a) Prehrana - Sveto pismo - Kuharski recepti b) Sveto pismo - Kulinarika c) svetopisemske jedi d) prehrambena kultura e) �ivila f) priprava jedi

641.5:27-23(083.1)
27-23:613.2
COBISS.SI-ID 250306560

337.
        STADTPLAN [Garnitura]. - Rijssen : Educo, [2009]. - 1 preproga (poslikana z motivi mesta) : sintetika, barve ; 140 x 200 cm

Za otroke od 1. leta dalje
a) preproga

645.1
COBISS.SI-ID 1096551518

338.
        VERKEERSMAT boerderij [Garnitura]. - Rijssen : Educo, [2009]. - 1 preproga (poslikana z motivi kmetije) : sintetika, barve ; 150 x 200 cm

Primerno za otroke od 1. leta dalje
a) preproga

645.1
COBISS.SI-ID 1096551262


65 TELEKOMUNIKACIJE. TISKARSTVO. ZALO�NI�TVO. PROMET. RA�UNOVODSTVO. POSLOVNE FINANCE


339.
FABE, Du�an
        Pomorska terminologija / Du�an Fabe. - Portoro� : Univerza v Ljubljanai, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2005. - 245 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 235-245. - Summary
ISBN 961-6044-74-5
a) Pomorstvo - Terminologija b) navigacija c) prevajanje

656.61:811.111'373.46
656.61:811.163.6'373.46
811.111'255.2:656.61=163.6
COBISS.SI-ID 222304512

340.
        PUBLIC transport and its users : the passenger's perspective in planning and customer care / edited by Martin Schiefelbusch and Hans-Liudger Dienel. - Farnham (Surrey) ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2009. - XXIV, 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transport and society)

Bibliografija: str. 281-299 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7447-4
a) Transportation - Environmental aspects - Europe - Case studies b) Consumer satisfaction - Europe - Case studies c) Potniki - Potni�ki promet - Zadovoljstvo - Evropa d) javni promet e) zadovoljstvo uporabnikov f) management kakovosti g) pravice potnikov

656.025.2(4):005.336.3
005.336.3:656.025.2(4)
COBISS.SI-ID 1096597086

341.
RUSTJA, Karel
        Belokranjska �elezni�ka proga / Karel Rustja. - Metlika : Belokranjsko muzejsko dru�tvo : Belokranjski muzej, 2009 (Ko�evje : Ko�evski tisk). - 208 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knji�na zbirka Belokranjskega muzejskega dru�tva ; 12)

1.000 izv. - Ob �estdesetletnici Belokranjskega muzejskega dru�tva / Andreja Brancelj Bednar�ek: str. 3. - Bibliografija: str. 203-206. - Zusammenfassung ; Abstract
ISBN 978-961-90546-3-5 (Belokranjsko muzejsko dru�tvo)
a) �eleznice - Zgodovina - Slovenija b) �elezni�ke proge - Bela krajina - Zgodovinski pregledi c) �elezni�ki promet d) belokranjska proga e) tehni�ka dedi��ina

656.2(497.4Bela krajina)(091)
625.1(497.4Bela krajina)(091)
COBISS.SI-ID 241423360


66/69 INDUSTRIJE IN OBRTI


342.
        ANTON die Ameise [Predmet] : handpuppen. - Hamburg : Matthies Spielprodukte, [2009]. - 1 igra�a (ro�na lutka) : blago, barve ; 45 cm x 30 cm. - (Living puppets)

Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju varno igra�o. - Za otroke od 3. leta dalje
a) igra�e za otroke b) ro�ne lutke c) mravlja

688.72(0.053.2)
COBISS.SI-ID 1096612958

343.
BONIN, Flavij
        Solne poti = Le vie del sale = Salt paths = Salzwege / Flavio Bonin ; [fotografije Du�an Podgornik ; prevod v italijan��ino Mario Steffe, prevod v angle��ino Henrik Cigli�, prevod v nem��ino Monika Zibelnik]. - Piran = Pirano : Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Ma�era", 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katalog = Catalogo / Pomorski muzej "Sergej Ma�era" ; �t 15)

Slov. besedilo in it., angl. in nem. prevod. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-92789-1-8
a) Solinarstvo - Zgodovina - Jadransko morje - Razstavni katalogi b) Tovorne ladje - Sol - Zgodovinski pregledi - Razstavni katalogi c) Jadransko morje - Soline - Zgodovina - Razstavni katalogi d) sol e) pridelovanje f) skladi��enje g) trgovanje h) prevoz

661.42(262.3)(091)(083.824)
656.614.3:661.42(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 249408256

344.
        HELGE das Pferd [Predmet] : handpuppen. - Hamburg : Matthies Spielprodukte, [2009]. - 1 igra�a (ro�na lutka) : blago, barve ; 50 cm. - (Living puppets)

Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - Za otroke od 3. leta dalje
a) ro�ne lutke b) igra�e za otroke c) konj

688.72
COBISS.SI-ID 1096514142

345.
        [KOMPLET Squeeze] [Garnitura]. - Worms : L�wenherz, [2009]. - 1 komplet (5 razli�nih kosov) : plastika, barve ; 25 x 12 x 15 cm

Dru�abna igra�a. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - Za otroke od 1. leta dalje
a) dru�abne igra�e b) igra�e za otroke c) plasti�ne igra�e d) vozila

688.72(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096642398

346.
        SQUEEZE-set Autos [Garnitura]. - Worms : L�wenherz, [2009]. - 1 komplet (12 razli�nih kosov) : plastika, barve ; v �katli, 38 x 31 x 11 cm

Dru�abna igra�a. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - Art. Nr. 23053. - Za otroke od 1. leta dalje
a) dru�abne igra�e b) igra�e za otroke c) plasti�ne igra�e d) avtomobil�ki

688.72(0.053.2)
COBISS.SI-ID 1096612446

347.
        [VELIKI tunel] [Garnitura]. - Nem�ija : Unicorn, [2009]. - 1 tunel : sintetika, kovina, barve ; 2,40 m, premer 50 cm

Motori�na igra�a. - Za otroke od 3. leta dalje
a) motori�ne igra�e b) igra�e za otroke c) tunel

688.72(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096590942


67/68


348.
        AUTOBAHNSPIEL : aus Holz 6tgl [Garnitura] = Roller coaster : with single cars and bus lane, wood = [Potovanje avtomobilov]. - �en�ur : Je�nik [distributer], [2010?]. - 1 komplet (steza za avtomobil�ke, 5 avtomobil�kov] : les, barve ; 32 cm

Imitativna igra�a. - Dru�abna igra�a. - Podatki tudi z ra�una. - Naslov in dodatek k naslovu tudi v ru��ini. - Leto izida je enako letu kupljene igra�e. - 30204
a) didakti�ne igra�e b) avtocesta c) lesene igra�e

688.72(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 10106273


7 UMETNOST


349.
        AMBIENT : revija za kulturo bivanja. - 1993, [�t.] 1 (nov.)- . - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : Delo-Revije, 1993-. - 30 cm

�etrtletnik. - Posebna izdaja revije Jana
ISSN 1318-2358 = Ambient (Ljubljana)

745.51
2�i,2�,2G,3D,3B,3P,5S,5Z,6K,4M,4P,4F,7R,7G, 7VL,7I,7D,7K,7V Letn. 18 2010 �t. 87-88#
COBISS.SI-ID 37485824

350.
BAR�I, Jo�e
        Turist, Janja �vegelj / Jo�e Bar�i. - Ljubljana : Dru�tvo za doma�e raziskave : Galerija �kuc, 2009. - 26 str. ; 22 cm. - (Zbirka Umetnina ; 5)

Bibliografija: str. [28]
ISBN 978-961-91939-5-2 (Dru�tvo za doma�e raziskave)
a) �vegelj, Janja (1967-) - "Turist" - Fotografija - �tudije b) umetnostno delo c) gledalci d) sodobna umetnost

7.038.53:77.04(497.4)�vegelj J.
7.01
COBISS.SI-ID 248389632

351.
BAZIN, Andr�, 1918-1958
        Kaj je film? / Andr� Bazin ; [prevod Katja Kraigher, Uro� Zorman, Jasmina �gank ; spremna beseda Nil Baskar]. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�tvo za �irjenje filmske kulture Kino!, 2010. - 519 str. ; 21 cm

Prevod dela: Qu'est-ce que le cin�ma?. - Primer Bazin / Nil Baskar: str. 469-493. - Kazala
ISBN 978-961-92783-0-7
a) Bazin, Andr� (1918-1958) - Filmske �tudije - Spremne besede b) Film - Umetnost - Zgodovina - Eseji c) Kinematografija - Zgodovina - Eseji

791.3:929Bazin A.(081)
778.5(091)(081)
COBISS.SI-ID 248865792

352.
        The BEAT goes on : the Rock file reader / edited by Charlie Gillet and Simon Frith. - London ; East Haven (CT) : Pluto Press, 1996. - IX, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Eseji prvi� objavljeni v Rock file, 1972-1978. - Kazalo
ISBN 0-7453-1078-8
a) Rock music - History and criticism b) Popularna glasba - Zgodovina - 1960-1979 - Zborniki c) rock d) pop glasba e) pop kultura f) glasbene skupine g) glasbeniki h) glasbena industrija

784.66"196/197"(091)(082)
COBISS.SI-ID 15987554

353.
BELTING, Hans
        Likeness and presence : a history of the image before the era of art / Hans Belting ; translated by Edmund Jephcott. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1996 [i. e. 2007]. - XXIV, 651 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bild und Kult. - Bibliografija: str. 605-615. - Kazali
ISBN 978-0-226-04215-2 ISBN 0-226-04215-4
a) Ikone - Cerkvena umetnost - Zgodovina - Svetovni pregledi b) svete podobe c) slikarstvo d) sakralna umetnost e) ikonografija f) ikonologija g) kr��anstvo

7.046:27(100)(091)
75.046:27(100)(091)
COBISS.SI-ID 1096299102

354.
        BENJAMIN in Gustav Ipavec : zbornik prispevkov simpozija ob 100. obletnici smrti Benjamina in Gustava Ipavca, �entjur, 13. 10. 2008 / [uredil Primo� Kuret ; prevod povzetkov Minca Zupanc]. - 1. natis. - �entjur : Knji�nica, 2009. - 226 str. : Ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-92344-1-9
a) Ipavec, Benjamin (1829-1908) - Zborniki b) Ipavec, Gustav (1831-1908) - Zborniki c) slovenska glasba d) slovenski skladatelji e) zborovska glasba f) opera g) samospev h) klavirske skladbe i) 19.st.

78(497.4):929Ipavec B.(082)
78(497.4):929Ipavec G.(082)
COBISS.SI-ID 246966528

355.
BERNIK, Janez, 1933-
        No�ni dnevnik : 1959-2009 / Janez Bernik ; [besedilo Mil�ek Komelj ; fotografije studio Breg ... et al.]. - Ljubljana : Nova revija, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 535 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 534-535
ISBN 978-961-6580-64-9
a) Bernik, Janez (1933-) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) risbe d) slovenski slikarji e) reprodukcije f) albumi

74/75(497.4)Bernik J.(084)
COBISS.SI-ID 248975360

356.
BESAN�ON, Alain
        The forbidden image : an intellectual history of iconoclasm / Alain Besan�on ; translated by Jane Marie Todd. - Paperback ed. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2009. - VIII, 423 str., [16] str. pril. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 978-0-226-04413-2 (cloth) ISBN 978-0-226-04414-9 (paper) ISBN 0-226-04413-0 (cloth) ISBN 0-226-04414-9 (paper)
a) Ikone - Filozofski vidik - Zgodovinski pregledi b) Ikone - Religiozni vidik - Zgodovinski pregledi c) svete podobe d) religiozni motivi e) ikonografija f) ikonoklazem

7.046.3:130.2(091)
7.046.3:2-13(091)
COBISS.SI-ID 1096292446

357.
BEZLAJ, Ji�i
        Ji�i Bezlaj / [avtorji �tudij Petja Grafenauer, Miklav� Komelj, Janko Ro�i� ; bibliografije in biografija Petja Grafenauer ; fotografija Boris Gaber��ik, Bo�idar Dolenc]. - Ljubljana : Zavod za kiparstvo, 2010. - 140 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 138-140
ISBN 978-961-92187-6-1
a) Bezlaj, Ji�i (1949-) - Likovne monografije b) slovensko kiparstvo c) slovenski kiparji d) 20.-21.st. e) biografski podatki f) bibliografski podatki

730(497.4)Bezlaj J.
COBISS.SI-ID 250253312

358.
BIENALE industrijskega oblikovanja (21 ; 2008 ; Ljubljana) [Enaindvajseti]
        21. bienale industrijskega oblikovanja, Ljubljana, 2. oktober - 2. november 2008, Arhitekturni muzej Ljubljana, Grad Fu�ine, Ljubljana, Slovenija = 21st Biennial of Industrial Design, 2 October - 2 November, The Architecture Museum of Ljubljana, Fu�ine Castle, Ljubljana, Slovenia / [urednici kataloga Maja �u�tar�i�, Cvetka Po�ar ; besedila Victor Margolin, �pela �ubic, �iga Turk ; prevodi Rawley Grau, Ljubica Klan�ar ; fotografije razstavljavci]. - Ljubljana : Arhitekturni muzej, Sekretariat BIO = The Architecture Museum, BIO Secretariat, 2008 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 1.500 izv. - Kazalo
- - Poro�ilo mednarodne �irije = International Jury Report. - 7 str.
ISBN 978-961-6669-06-1
a) Industrijsko oblikovanje - 21.st. - Razstavni katalogi b) design c) grafi�no oblikovanje d) umetni�ko oblikovanje e) uporabna umetnost f) skupinske razstave g) mednarodne razstave h) mednarodni bienale i) nagrade

745/749(100)"20"(083.824)
7.05(100)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 240837888

359.
        BRAVA casa. - 2008, �t.1- . - Maribor (Trg revolucije 2) : Videotop, 2008-. - 29 cm

Mese�nik
ISSN 1855-1300 = Brava casa (Maribor)

747
7V,7R,7G,7I,7VL,7�K 2010 �t. 21-26#
COBISS.SI-ID 235832320

360.
        CIN�ASTE . - New York : G. Crowdus, 1967-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22CIN%22&scope=site (Celotno besedilo ali bibliografski podatki so dostopni uporabnikom knji�nic neprofitnih organizacij) (Celotno besedilo �lankov dostopno od Feb 1990-). - �etrtletnik
ISSN 0009-7004 = Cin�aste (New York, N.Y.)

791.4
5M Vol. 35 2010 No. 1-2#
COBISS.SI-ID 25222912

361.
        DANCE theatre journal . - London : Laban Centre for Movement & Dance, 1983-

- Je nadaljevanje: Labanews
ISSN 0264-9160 = Dance theatre journal

793.3
4M 2010
COBISS.SI-ID 1080340

362.
DEU, �iva
        Identiteta hi� na Koro�kem / �iva Deu ; sodelavci Mateja Kav�i�, Boris Deanovi�, Lucija �ak� ; [uvod Peter Gabrijel�i�, Alan Bukovnik ; prevod v angle�ki jezik Jaka Jarc, prevod v nem�ki in italijanski jezik Amidas ; fotografije Tomo Jeseni�nik ... et al.]. - Slovenj Gradec : LAS MDD, 2009. - 145 str. : ilustr. ; 24 x 27 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 138-142. - Kazala
ISBN 978-961-269-129-5
a) Ljudska arhitektura - Koro�ka b) Stanovanjske hi�e - Projektiranje - Koro�ka c) Koro�ka - Arhitekturna tipologija d) arhitekturna dedi��ina e) stavbna dedi��ina f) kme�ke hi�e g) pode�elska arhitektura

728.6(497.413)
728.37.012(497.413)
COBISS.SI-ID 247515392

363.
        DIGITALNA kamera : revija za digitalno fotografijo : [va� prakti�ni vodi� do bolj�ih fotografij]. - 2004, �t. 1- . - Maribor (Trg revolucije 2) : Videotop, 2004-. - 30 cm

Dvomese�nik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja
ISSN 1581-7946 = Digitalna kamera

771.31:004.3
004.3
681.772.2
5S,7V,7�K,7I 2010 �t. 38-40#
COBISS.SI-ID 126998528

364.
The DOORS
        The Doors complete music [Glasbeni tisk] : [the complete words and music of all Doors', compositions on all their album]. - Revised updated ed. - London [etc.] : Wise Publications, cop.1995. - 1 partitura (240 str.) ; 31 cm

ISBN 0-7119-5184-5 AM932008
a) Zabavna glasba - Note za kitaro

784.66
COBISS.SI-ID 1096456542

365.
        ESSENTIAL film themes 2 [Glasbeni tisk] : the very best of the latest film themes by some of today's finest composers : solo piano. - London : Wise Publications, cop. 2004. - 1 partitura (128 str.) ; 32 cm

ISBN 0-7119-2562-3 (ISBN-10) AM83890
a) Filmska glasba - Note za klavir b) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096439134

366.
        ESSENTIAL film themes [Glasbeni tisk] : 10 years of the very best film themes : [for solo piano]. - London : Wise Publications, cop. 2000. - 1 partitura (95 str.) ; 32 cm

ISBN 0-7119-7498-5 (ISBN-10) AM957363
a) Filmska glasba - Note za klavir b) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096438622

367.
        FILM quarterly. - [Print ed.] . - Berkeley (CA) : University of California Press, 1958-. - 28 cm

- Dostopno tudi na: http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22FIQ%22&scope=site (Celotno besedilo ali bibliografski podatki so dostopni uporabnikom knji�nic neprofitnih organizacij) (Polno besedilo dostopno od 1990-). - �etrtletnik. - Popis po vol. 46, no. 1(1992). - Ima speltno izd.: Film quarterly = ISSN 1533-8630. - Je nadaljevanje: The Quarterly of film, radio, and television = ISSN 1549-0068
ISSN 0015-1386 = Film quarterly

791.43/.45
5M Vol. 63 2009/2010 No. 1-3#
COBISS.SI-ID 25459456

368.
FORNATALE, Pete, 1945-
        Back to the garden : the story of Woodstock / Pete Fornatale. - 1st Touchstone hardcover ed. - New York [etc.] : Touchstone : Simon & Shuster, 2009. - XXIX, 303 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 291-296. - Kazalo
ISBN 978-1-4165-9119-1 (hardcover) ISBN 1-4165-9119-2 (hardcover) ISBN 978-4165-9677-6 (ebook)
a) Wooddstock music and art festival (1969 ; Bethel (New York)) - Zgodovina b) Rock music - History and criticism c) Rock - koncerti - ZDA - 1969 - Biografski pregledi d) popularna glasba e) rock koncerti f) Woodstock festival

784.66.091(73)"1969"(092)
COBISS.SI-ID 1096349534

369.
        FOTOGRAFIJA : revija slovenskih fotografov / Dru�tvo fotografskih delavcev Slovenije. - [Tiskana izd.]. - 1997, junij- . - Ljubljana (Tr�a�ka c. 2) : Dru�tvo fotografskih delavcev Slovenije, 1997-. - 29 cm

- Dostopno tudi na: http://www.revijafotografija.si/. - Ob�asno. - Ima spletno izd.: Fotografija = ISSN 1855-8941. - Deloma je nadaljevanje: Fotobilten (Ljubljana) = ISSN 1318-7988
ISSN 1408-3566

77(497.4)(060.55)
060.55:77(497.4)
2�i,3B,5S,6K,7V 2009 �t. ,41/42
COBISS.SI-ID 67972096

370.
FREEDBERG, David
        The power of images : studies in the history and theory of response / David Freedberg. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1991 [i. e. 2007]. - XXV, 534 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 507-517. - Kazalo
ISBN 978-0-226-26146-1 ISBN 0-226-26146-8
a) Likovni motivi - Psiholo�ki vidik - Zgodovina - Svetovni pregledi b) Umetnost - Simbolika - Kulturna zgodovina c) podobe d) slikarstvo e) likovna umetnost f) sakralna umetnost g) filozofija umetnosti h) sprejemanje umetnosti

7.01:7.04(100)(091)
COBISS.SI-ID 1096299870

371.
GAGE, John
        Colour and culture : practice and meaning from antiquity to abstraction : with 223 illustrations, 120 in colour / John Gage. - 1st paperback ed., reprinted. - London : Thames and Hudson, 2009. - 335 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 303-323. - Kazali
ISBN 978-0-500-27818-5
a) Barve - Likovna umetnost - Slikarstvo - Zgodovina b) zgodovina umetnosti c) likovni motivi d) barva e) svetloba f) estetika

7.017.4(091)
75.017.4(091)
COBISS.SI-ID 1096203614

372.
GANGL, Alojz
        Alojz Gangl : kipar na poti v moderno : [Belokranjski muzej, Metlika, 8. junij - 3. januar 2010, Narodna galerija, Ljubljana, 2. februar 2010 - 16. maj 2010] / [uredila, avtorica uvodne �tudije in kataloga del] Mateja Bre��ak ; [predgovori Barbara Jaki, Andreja Brancelj Bednar�ek, Renata Brunskole ; avtorici konservatorsko-restavratorskih analiz Miladi Makuc Semion, Martina Vuga ; �ivljenjska pot Andreja Brancelj Bednar�ek, Mateja Bre��ak ; seznam del Alenka Simon�i� ; literatura in seznam razstav Nata�a Kova�i� ; viri slikovnega in dokumentarnega gradiva Mojca Jenko ; fotografija Josef Baumann ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija ; Metlika : Belokranjski muzej, 2010. - 221 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 210-216
ISBN 978-961-6743-13-6 (Narodna galerija)
a) Gangl, Alojz (1859-1935) - Razstavni katalogi b) slovensko kiparstvo c) slovenski kiparji d) 19.-20.st. e) biografski podatki f) bibliografski podatki

730(497.4)Gangl A.(083.824)
COBISS.SI-ID 249302528

373.
GOBLE, Fiona
        Izdelajmo po�ast : ve� kot 15 preprostih igra� iz flisa, ki jih boste z veseljem izdelali sami / Fiona Goble ; [prevod �pela �vigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2010 (natisnjeno Singapur). - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Make a monster
ISBN 978-961-251-194-4
a) Ro�na dela - �ivanje - Igra�e - Priro�niki b) Igra�e - Izdelava - Priro�niki c) ro�ne spretnosti d) naredi sam e) flis f) kroji g) lutke h) fantasti�na bitja

746.4:688.72(035)
688.72:746.4(035)
COBISS.SI-ID 249403136

374.
        GROVE art online [Elektronski vir]. - [Spletna izd.]. - El. podatkovna zbirka. - Hampshire : Macmillian Publishers, 200--

- Sorodni elektronski vir: http://www.groveart.com (Dostopno ob nakupu za MKL in vse SIKe obmo�ja Ljubljane). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8.4.2003. - Se �etrtletno spreminja in dopolnjuje
a) Vizualna umetnost - Biografije - Bibliografije - Podatkovna zbirka

7
COBISS.SI-ID 50061057

375.
        GUITAR player. - [Print ed.] . - Escondido (Ca) : John Pledger, 1967-. - 27 cm

Mese�nik
ISSN 0017-5463 = Guitar player

78:681.817
5M Vol. 44 2010 No. 1-7#
COBISS.SI-ID 43416833

376.
        HAUSBAU. - 2008- . - Maribor (Trg revolucije 2) : Videotop, 2008-. - 28 cm

Mese�nik
ISSN 1855-5454 = Hausbau (Maribor)

728.3
7V,7R,7G,7�K 2010 �t. 8-10#
COBISS.SI-ID 242181632

377.
        INTERPRETACIJE vizualnosti : �tudije o sodobni slovenski likovni umetnosti / zbral in uredil Tomislav Vignjevi� ; [prevajanje Milo� Bartol (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi��e, Zalo�ba Annales : Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knji�nica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu strani. - Kazalo. - Abstracts
ISBN 978-961-6732-14-7 (Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko)
a) Slovenska likovna umetnost - 20.-21.st. - Likovne �tudije - Zborniki b) slovenska umetnost c) likovna umetnost d) sodobna umetnost e) vizualna umetnost f) multimedijska umetnost

7.038.5(497.4)"19/20"(082)
COBISS.SI-ID 248963328

378.
JACKSON, Michael, pevec
        Thriller [Glasbeni tisk] : album notes : [piano, vocal, chords] / Michael Jackson. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop. 2006. - 1 partitura (52 str.) ; 30 cm

ISBN 0-7390-4257-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7390-4257-1 (ISBN-13) AM957363
a) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096441438

379.
JACOBS, Jane, 1916-2006
        Umiranje in �ivljenje velikih ameri�kih mest / Jane Jacobs ; [prevod Nina Kozinc ; spremna beseda Pavel Gantar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 511 str. ; 19 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The death and life of great american cities. - V zagovor mesta! / Pavel Gantar: str. 499-511
ISBN 978-961-6798-03-7
a) Mesta - Urbanizem - Zdru�ene dr�ave Amerike b) Urbana sociologija - Zdru�ene dr�ave Amerike c) velemesta d) urbanisti�no na�rtovanje e) sociologija f) ZDA

711.4:316.334.56(73)
316.334.56:711.4(73)
COBISS.SI-ID 248135936

380.
JESENKO, Primo�
        Dramatur�ki koncepti v slovenskem gledali��u 1950-1970 : Herbert Gr�n, Lojze Filipi�, Bojan �tih / Primo� Jesenko ; [prevod povzetka Maja Visenjak Limon ; imensko kazalo Martin Grum]. - Ljubljana : Slovenski gledali�ki muzej : Akademija za gledali��e, radio, film in televizijo, 2008 ([Ljubljana] : Ple�ko). - 332 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledali�kega muzeja ; letn. 44, �t. 85)

Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov.: Herbert Gr�n - Lojze Filipi� - Bojan �tih. - 350 izv. - Prolegomena za novo slovensko dramatur�ko misel / Denis Poni�: str. 17-23. - Bibliografija: str. 313-320. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6218-94-8 (Slovenski gledali�ki muzej)
a) Gr�n, Herbert (1925-1961) - �tudije b) Filipi�, Lojze (1921-1975) - �tudije c) �tih, Bojan (1923-1986) - �tudije d) Slovensko gledali��e - Dramaturgija - 1950-1970 e) slovenska dramatika f) slovenska dramaturgija g) gledali�ki repertoarji h) gledali�ke uprizoritve i) zgodovinski pregledi

792.01/.02(497.4)"1950/1970"
821.09-2:792(497.4)"1950/1970"
COBISS.SI-ID 243594240

381.
KASTELIC, Maja, slikarka
        Pravi umetnik : umetni�ki status v zahodni kulturni tradiciji / Maja Kastelic ; [slikovno gradivo arhiv avtorice]. - Ljubljana : Raziskovalni in�titut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2010 (Ljubljana : Partnergraf). - 143 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Script:A ; 2)

300 izv. - Predgovor / Nadja Zgonik: str. 7-8. - Bibliografija: str. 133-137. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-92733-3-3
a) Umetniki - Dru�beni status - Zgodovinski pregledi b) Teorija umetnosti - Umetnostna zgodovina c) umetni�ki status d) kulturna tradicija

7.071.1(091)
7.01(091)
COBISS.SI-ID 250572288

382.
KLEMEN�I�, Matej
        Robbov vodnjak : zgodba mestnega simbola : [Narodna galerija, Ljubljana, Cankarjeva 20, 8. februar - 2. maj 2010] / Matej Klemen�i� ; [avtorji besedil Andrej Doblehar ... et al. ; predgovor Barbara Jaki ; uredila Matej Klemen�i�, Marja Loren�ak Kiker ; seznam del Matej Klemen�i�, Marja Loren�ak Kiker, Alenka Simon�i� ; viri slikovnega gradiva Mojca Jenko ; fotografija Alois Beer ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2010 (Ljubljana : Tiskarna Sim�i�). - 184 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Knji�nica Narodne galerije. Predstavitve)

700 izv. - Bibliografija: str. 169-174
ISBN 978-961-6743-14-3
a) Robba, Francesco (1698-1757) - Slovensko kiparstvo - Razstavni katalogi b) Ljubljana - Robbov vodnjak - Razstavni katalogi c) bene�ko kiparstvo d) barok e) baro�no kiparstvo f) umetnostni spomeniki g) 18.st. h) mestni simboli

725.948(497.4Ljubljana)(083.824)
730(497.4)Robba F.(083.824)
COBISS.SI-ID 249575168

383.
KOMELJ, Miklav�
        Diptih Federica da Montefeltro in Battiste Sforza, Piero della Francesca / Miklav� Komelj. - Ljubljana : Dru�tvo za doma�e raziskave : Galerija �kuc, 2009. - 45 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Umetnina ; 4)

Bibliografija: str. [46]
ISBN 978-961-91939-6-9 (Dru�tvo za doma�e raziskave)
a) Piero della Francesca (1415-1492) - Likovne �tudije b) italijansko slikarstvo c) renesansa d) renesan�no slikarstvo e) 15.st. f) teorija umetnosti

7.01:75(450)Piero della Francesca
75(450)Piero della Francesca
COBISS.SI-ID 248389888

384.
LANG, Michael, 1944-
        The road to Woodstock / Michael Lang with Holly George-Warren. - New York : Ecco, cop. 2009. - X, 304 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-0-06-157655-3 (hbk.) ISBN 0-06-157655-7 (hbk.)
a) Woodstock music and art festival (1969 ; Bethel (New York)) - Organizacija b) Rock - Koncerti - ZDA - 1969 - Biografski pregledi c) popularna glasba d) rock koncerti e) Wodstock festival

784.66.091(73)"1969"(092)
COBISS.SI-ID 1096351326

385.
LAX, Eric
        Conversations with Woody Allen : his films, the movies, and moviemaking / Eric Lax. - London : Aurum, 2008. - XII, 390 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 978-1-84513-387-0 (bro�.)
a) Allen, Woody (1935-) - Intervjuji b) filmi c) filmska produkcija d) ameri�ki filmi

791.6:929Allen W.(047.53)
COBISS.SI-ID 13423670

386.
LEBORG, Christian
        Visual grammar / Christian Leborg ; [translation Diane Oatley]. - English ed. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2006. - 95 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Design briefs)

Prevod dela: Visuell grammatik. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. 95
ISBN 1-56898-581-9 (alk. paper) ISBN 978-1-56898-581-7 (alk. paper)
a) Visual perception b) Visual communication in art c) Vizualne komunikacije - Grafi�no oblikovanje - Teorija - Priro�niki d) teorija oblikovanja e) vizualne zaznave

766.013(035)
COBISS.SI-ID 2396782

387.
LEPECKI, Andr�
        Iz�rpavajo�i ples : uprizarjanje in politika giba / Andr� Lepecki ; [prevedla Aleksandra Rekar]. - Ljubljana : Mestno gledali��e ljubljansko, 2009 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 277 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knji�nica Mestnega gledali��a ljubljanskega ; zv. 151)

Prevod dela: Exhausting dance. - 400 izv. - Politike pasivne mobilizacije / Bojana Kunst: str. 255-271. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-253. - Kazalo
ISBN 978-961-6369-23-7
a) Ples - Filozofija - 20.-21.st. - �tudije b) Konceptualni ples - Koreografija - �tudije c) sodobni ples d) ontologija umetni�kega plesa

792.8
793.32
COBISS.SI-ID 248781056

388.
        LIKOVNA teorija : u�benik za likovno teorijo v vzgojno-izobra�evalnem programu umetni�ka gimnazija - likovna smer / soavtorji Milan Butina ... [et al.] ; zbrala in uredila Nina �u�tar�i�. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 373, XXV str. : ilustr. ; 29 cm

Podnasl. na ov.: u�benik za umetni�ke gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. - Opombe z bibliografijo: str. I-VIII, bibliografija: str. IX-XI
ISBN 978-961-6525-00-8
a) Likovna umetnost - U�beniki za srednje �ole b) likovna teorija

7.01(075.3)
COBISS.SI-ID 234049024

389.
MARLEY, Bob
        Bob Marley + [Glasbeni tisk] : [best reggae songs by best reggae artists of our time : guitar TAB]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2001. - 1 partitura (87 str.) ; 31 cm

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7119-8557-X AM967989
a) Zabavna glasba - Besedila pesmi - Tabulature - Note b) tablature

784.66(035)
COBISS.SI-ID 1096430686

390.
MART�N i Roig, Gabriel, 1970-
        Akril : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi] / [avtor besedila Gabriel Mart�n Roig ; risbe Gabriel Mart�n, Mercedes Gaspar in Esther Oliv� de Puig ; fotografije Nos & soto ; prevedla Marjeta Prelesnik Drozg]. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Vodi� za za�etnike)

Prevod dela: Pintura al acr�lico
ISBN 978-961-261-131-6
a) Akril - Slikarske tehnike - Priro�niki b) slikanje c) akrilne barve d) slikarski pripomo�ki e) slikarski motivi

75.021.3(035)
COBISS.SI-ID 248586496

391.
MART�N i Roig, Gabriel, 1970-
        Slikanje �love�ke figure : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi] / [avtor besedila Gabriel Mart�n Roig ; risbe Mercedes Gaspar, Gabriel Mart�n in �scar Sanchis ; fotografije Nos & soto ; prevedla Barbara Pregelj]. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Vodi� za za�etnike)

Prevod dela: Pintura de figura humana
ISBN 978-961-261-130-9
a) Slikanje - �love�ko telo - Priro�niki b) slikarske tehnike c) risanje d) slikarski motivi e) �love�ka figura

75.041(035)
COBISS.SI-ID 248585984

392.
MCCUMBER, Dennis
        The total blues guitarist [Glasbeni tisk] : a fun and comprehensive overview of blues guitar playing / Dennis McCumber. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop.2006. - 1 partitura (127 str.) ; 31 cm + 1 CD. - (Alfred)

ISBN 0-7390-3849-4 (ISBN-10: book & CD) ISBN 978-0-7390-3849-9 (ISBN-13: book & CD) BN 24421
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096457566

393.
MITCHELL, W. J. Thomas, 1942-
        Slikovna teorija : eseji o verbalni in vizualni reprezentaciji / W. J. T. Mitchell ; prevedla Lela B. Njatin. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009. - 497 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knji�na zbirka Koda)

Prevod dela: Le pli. - 400 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-242-264-6
a) Vizualna umetnost - Teorija b) slika c) podoba d) jezik e) besedilo f) odnosi

7.038.53
7.038.53:821.09
COBISS.SI-ID 249235456

394.
MORTON, James
        You can teach yourself. Drums [Glasbeni tisk] / by James Morton. - Pacific (MO) : Mel Bay Publications, cop. 1990. - 1 partitura (89 str.) ; 30 cm + 1 CD (26 min, 04 sek) + 1 video DVD. - (Mel Bay presents --- : the original)

ISBN 0-7866-4517-2
a) Bobni - Note za tolkala b) samou�enje

789.1/.4
COBISS.SI-ID 1096457054

395.
        MUSIC tech magazine . - Corsham : Anthem Publishing, 2003-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.musictechmag.co.uk. - Mese�nik
ISSN 1479-4187 = Music tech magazine

78
5M 2010 Is. 82+S1<Pro video...>+83+84<Solina>+S2<Video Tutorials>+85-86+S3<Ultimate samples collection, Vol. 6>+87#
COBISS.SI-ID 14571833

396.
        OD Narodnega doma do Narodne galerije / [avtorji besedil Mojca Jenko ... et al.] ; uredili Mojca Jenko, Monika Pemi� ; [avtorica predgovora Barbara Jaki ; fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2009. - 91 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6743-10-5
a) Narodna galerija (Ljubljana) - Arhitektura - Zgodovinski pregledi b) Narodni dom (Ljubljana) - Arhitektura - Zgodovinski pregledi c) Umetnostne galerije - Zgodovina - Ljubljana d) javne stavbe e) 19.-20.st. f) �e�ki arhitekti

727:069:7(497.4Ljubljana)(091)(082)
COBISS.SI-ID 247677184

397.
OMERZU, Silvan
        Avtomati, lutke, igralci = Automatons, puppets, actors / Silvan Omerzu ; [besedila Bla� Lukan, Jure Miku� ; prevodi Rawley Grau ; fotografija Nika Autor ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafi�ni likovni center, 2010. - 130 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 978-961-6229-30-2
a) Omerzu, Silvan (1955-) - Lutkovna umetnost - Katalogi b) Lutkarstvo - Slovenija - 21.st. - Albumi c) lutke d) lutkarji e) lutkovne predstave f) osebne razstave g) biografski podatki h) bibliografski podatki

792.97(497.4):929Omerzu S.
COBISS.SI-ID 249785600

398.
O�BOLT, Alen
        Ensembles - prostorski rebusi : kamen na nebu / Alen O�bolt ; [avtorji besedil Alen O�bolt, Oliver Vodeb, Bo�tjan Bugari� ; fotografija Bojan Salaj]. - Ljubljana : Zavod za kiparstvo, 2009. - [79] str. : ilustr. ; 17 cm

ISBN 978-961-92187-5-4
a) O�bolt, Alen (1966-) - Razstavni katalogi b) Slovensko kiparstvo - Urbani prostor - 21.st. c) slovenski kiparji d) osebne razstave

730(497.4)O�bolt A.
COBISS.SI-ID 248804864

399.
PALMER, Dominic
        Discovering rock bass [Glasbeni tisk] : an introduction to rock and pop styles, techniques, sounds and equipment : bass guitar / Dominic Palmer. - Mainz [etc.] : Schott Music, 2009. - 1 partitura (159 str.) ; 31 cm + 1 CD (60 min). - (Schott)

ISBN 978-1-84761-142-0 ISMN M-2201-3126-4 ED 13232
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096458590

400.
        PASIJONSKI doneski 2010 / [uredil Alojzij Pavel Florjan�i� ; risba Janez Plestenjak ; fotografije Alojzij Pavel Florjan�i� ... et al.]. - �kofja Loka : Muzejsko dru�tvo ; Stara Loka : Lonka, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 211 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Lo�ki razgledi. Doneski ; 22) (Lonka. Memorabilia locopolitana ; 11)

500 izv. - Opombe z bibliografijo ali bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-6673-05-1 (Muzejsko dru�tvo �kofja Loka)
a) Pasijonske igre - �kofja Loka - Zborniki b) Pasijonske igre - Zgodovina - Slovenija - Zborniki c) duhovne igre d) slovensko gledali��e e) ljudsko gledali��e f) kulturna zgodovina

792.246(497.4�kofja Loka)(082)
398.54(497.4�kofja Loka)(082)
792.246(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 249974016

401.
        PAVEL �ivic : (1908-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedago�kega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani / [urednica Darja Koter ; prevajalka angle�kih povzetkov Patricija Fajon]. - Ljubljana : Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2009 ([Ljubljana] : Kupi). - 192 str. : faks., note ; 24 cm. - (Glasbeno-pedago�ki zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876 ; zv. 11)

200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6393-07-2
a) �ivic, Pavel (1908-1995) - Biografije - Zborniki b) Slovenska glasba - 20.st. - Biografski prikazi c) slovenski skladatelji d) slovenski glasbeniki e) znameniti Slovenci

78(497.4):929�ivic P.(082)
929�ivic P.(082)
781.97�ivic P.
COBISS.SI-ID 248361984

402.
        PEVSKE stezice [Glasbeni tisk] : pesmarica Slovenske pevske zna�ke [za u�ence osnovnih �ol / uredila Hedvika Vospernik ; notografiral Egi Ga�per�i� ; likovna oprema Stanko Lodrant]. - Prevalje : Kulturno dru�tvo Mohorjan, 2005 (Prevalje : Forma film - Rado �a�e). - 1 partitura (73 str.) : ilustr. ; 23 cm

1000 izv. - Vsebina: Na goro / M. Vilhar ; G. Ipavec. Medved / J. Stritar ; F. Serajnik. �abe / J. Stritar ; H. Druzovi�. Le sekaj, sekaj smre�ico / ljudska. �ri�ek / A. �ernejeva ; H. Druzovi�. Cvetice / A. Funtek ; F. S. Vilhar. Vrab�ek in lastovka / V. Jeraj ; po �e�ki. Na ledu / A. Funtek ; E. Adami�. Vrana / Sl. Mihel�i� ; E. Adami�. �abja svatba / J. Stritar ; po ruski. Balon�ek / M. Jurca in P. Kalan. Kolo / St. Vin�ek ; St. Premrl. Vetr�ek in klaski / A. �ernej ; M. Voglar. �kratelj�ki / A. �ernej ; M. Voglar. �krip, �krip, �krip / M. Voglar ; M. Voglar. Pevec / V. Jeraj ; F. Serajnik. Opomin k petju / L. �ernej ; E. Adami�. Jeseni / Lj. Poljanec ; po �e�ki. Rajanje / F. Bevk ; C. Pregelj. Doma / St. Vin�ek ; V. Mihel�i�. Mamica je kakor zarja / F. Neubauer ; ponarodela. �opek za mamico / L. Kupper ; J. Kova�i�. Pesem sne�ink / St. Vin�ek ; C. Cvetko. Kmeti� je seme posjal / L. �ernej ; E. Adami�. Mlin / L. �ernej ; E. Adami�. Dre�ni�ka / ljudska. Samoglasniki / A. Foerster. Vigredna / ljudska. �e sem �iv / H. Druzovi�. Prepelica / Lj. Poljanec ; F. Serajnik. Mamice imamo radi / M. Hartman ; M. Hartman. Urne no�ice, lahek korak / M. Hartman ; M. Hartman. Tri lu�e / N. Maurer ; E. Ga�per�i�. Miklav� / M. Hartman ; M. Hartman. Poti�ka / A. �tefan ; E. Ga�per�i�. Januarja / V. T. Arhar ; E. Ga�per�i�. Mi muzikanti smo / ljudsko besedilo ; E. Ga�per�i�. Otrokovo domoljubje / Fr. Kon�an ; po Mozartu. Pol�eva snubitev / ljudska ; prir. L. Kramolc. Veseli godec / J. �emlja ; G. Rihar. Vigredi� v tem huj�em delu / koro�ka ; prir. L. Kramolc. V dolinci prijetni / koro�ka ; prir. L. Kramolc. Mrzel veter tebe �ene / koro�ka ; prir. L. Kramolc. V Pliberci v jarmaci / koro�ka ; prir. L. Kramolc. Kaj je bil za n jamer / koro�ka ; prir. F. Cigan. So pa travniki zeleni / koro�ka ; prir. F. Cigan. Lipej raja ; L. Kramolc. Visoki rej pod lipo / koro�ka ; prir. L. Kramolc. Pojdimo spat / K. �irok ; V. Vodopivec. Lahko no� / A. M. Slom�ek. Uspavanka (Utva) / E. Adami�. Kadar se ciciban jo�e / O. �upan�i� ; M. Tomc. Luna / A. M. Slom�ek ; A. Protman. Zvezde / A. M. Slom�ek ; A. Nedved. Sinica / M. U. ; H. Volari�. Ena pti�ka priletela / ljudska ; prir. C. Pregelj. Kukavica / ljudska. Ve�erno sonce / A. M. Slom�ek ; E. Adami�. Pomladanska / ljudski napev. Veseli otrok / J. T. ; E. Adami�. V mlinu / A. Merhar ; E. Adami�. Ro�man / ljudska. Ptica v kletki / J. Stritar ; A. Hribar. V �oli / J. Stritar ; po �e�ki. Belokranjsko kolo / ljudska ; prir. L. Kramolc. Sedanji svet / A. M. Slom�ek ; M. Tomc. Kaj veseli bi ne peli / B. Smetana. Eripe, Domine / J. Gallus-Petelin. Zdravljica : slovenska himna / France Pre�eren ; S. Premrl. Oda radosti : evropska himna / L. van Beethoven.
ISMN M-709006-15-1
a) Cvetko, Ciril (1920-1999) b) Druzovi�, Hinko (1873-1959) c) Pregelj, Ciril (1887-1966) d) Protman, Anton (1814-1865) e) Serajnik, Franjo (1874-1955) f) �ernej, Anica (1900-1944) g) �ernej, Ludvik (1870-1936) h) Kon�an, Franc (1855-1879) i) Poljanec, Ljudmila (1874-1948) j) Slom�ek, Anton Martin (1800-1862) k) Vin�ek, Stana (1900-1993) l) �emlja, Jo�ef (1905-1843) m) Vilhar, Miroslav (1818-1871) n) Tominc, Josip (1872-1954) o) �irok, Karel (1889-1942) p) Stritar, Josip (1836-1923) q) Slavi�, Slavko (1885-1947) r) Prunk, Ljudmila (1878-1947) s) Neubaver, Franjo (1872-1945) t) Merhar, Alojzij (1878-1942) u) Kupper, Len�ka (1938-) v) Jeraj, Vida (1875-1932) w) Jarnik, Urban (1784-1844) x) Jam�ek, Franc (1840-1892) y) Hartman, Milka (1902-1995) z) Funtek, Anton (1862-1932) {) Bevk, France (1890-1970) |) Volari�, Hrabroslav (1863-1895) }) Voglar, Mira (1935-) ~) Vodopivec, Vinko (1878-1952) ) Vilhar, Miroslav (1818-1871) !) Vilhar, Fran-Serafin (1858-1928) �) Tomc, Matija (1899-1986) �) �antel, Sa�a (1883-1945) �) Smetana, Bedrich (1824-1884) �) Rihar, Gregor (1796-1863) �) Premrl, Stanko (1880-1965) A) Nedved, Anton (1829-1896) �) Mihel�i�, Viktor (1913-) A) Kramolc, Luka (1892-1974) �) Kova�i�, Jo�ko (1946-) A) Kalan, Pavle (1929-2005) A) Jurca, Maksimiljan (1913-1982) �) Ipavec, Gustav (1931-1908) �) Hribar, Anton (1839-1887) �) Ga�per�i�, Egi (1936-) �) Foerster, Anton (1837-1926) �) Cigan, Franc (1908-1871) �) Adami�, Emil (1877-1936) D) Vokalna glasba - Ljudske pesmi - Pesmarice - Note E) Vokalna glasba - Otro�ke pesmi - Pesmarice - Note

784.67(497.4)
78.087.681
78.087.682
COBISS.SI-ID 55625473

403.
        PLINIJ Starej�i in anti�na umetnost : razprave / Tine Germ ... [et al.] ; [uredila Bronislava Aubelj in Matej Hriber�ek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 136 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija ob vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 978-961-241-394-1
a) Plinius Caecilius Secundus, Gaius, maior (23-79) - "Naturalis Historiae" - Vplivi - �tudije b) Naravoslovje - Antika - �tudije c) Antika - Umetnostna zgodovina - Likovne �tudije d) Anti�na umetnost - �tudije e) ikonografija f) gr�ko slikarstvo g) �ivalska simbolika h) �ivalski motivi

7.032(37/38)(082)
7.04:5"652"
COBISS.SI-ID 249022464

404.
PODRECCA, Boris
        Boris Podrecca : [monografska razstava : Narodna galerija, Vhodna avla, Pre�ernova 24, 11. marec - 2. maj 2010] / [avtorja besedil Damjan Prelov�ek, Ale� Vodopivec ; predgovor Barbara Jaki ; izbor del za katalog Michael Grossmann ; prevod iz nem�kega jezika v slovenski jezik Amidas ; fotografija Gert von Basewitz ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija ; Dunaj : Atelje Boris Podrecca, 2010. - 273 str. : ilustr. ; 27 cm

Podnasl. navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. [274]
ISBN 978-961-6743-15-0 (Narodna galerija)
a) Podrecca, Boris (1940-) - Razstavni katalogi b) arhitektura c) avstrijski arhitekti d) slovenski arhitekti e) 20.-21.st. f) osebne razstave g) biografski podatki h) bibliografski podatki

72(4)Podrecca B.(083.824)
COBISS.SI-ID 250093312

405.
POGA�NIK, Marjan, 1920-2005
        O litografiji / Marjan Poga�nik ; [spremna beseda Bojan Gorenec ; fotografije Lucijan Bratu�]. - Ljubljana : In�titut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2010 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 95 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Script:A ; 1)

500 izv. - Nekaj besed o Marjanu Poga�niku / Bojan Gorenec: str. 7-8. - Bibliografija: str. 95
ISBN 978-961-92733-2-6
a) Litografija - Likovna umetnost - Zgodovinski pregledi b) Litografija - Likovne tehnike - Priro�niki c) grafika d) grafi�ne tehnike

763(091)
763(035)
COBISS.SI-ID 249346304

406.
POP Tasi�, Neboj�a
        Dobesednosti : dramatur�ka poezija / Neboj�a Pop-Tasi� ; [skice in risbe, avtor fotografij Branko Hojnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledali��e ljubljansko, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 156 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knji�nica Mestnega gledali��a ljubljanskega ; zv. 152)

500 izv. - Paradoks o dramaturgiji / Bla� Lukan: str. 146-156. - Spremna beseda Jerneja Lorencija na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6369-24-4
a) Pop-Tasi�, Neboj�a (1962-) - Dramaturgija - Eseji b) Dramaturgija - Slovensko gledali��e - Eseji c) dramatur�ka poezija d) gledali�ke predstave

792.01(497.4)(081)
792.01Pop-Tasi� N.
821.163.6-1:792.01Pop-Tasi� N.
COBISS.SI-ID 250123008

407.
        PRI nas doma : super ideje za va� dom. - Letn. 1, �t. 1 (1. okt. 2004)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 2004-. - 30 cm

Mese�nik. - Ov. nasl. - Popis po letn. 1, �t. 0 (2004)
ISSN 1581-9663 = Pri nas doma

747:728.1
2�i,2�,2V,3D,3M,7BR,7VL,7D,7R,7�K,7I,7V,7G,7P Letn. 7 2010 �t. 1-6#
COBISS.SI-ID 215103232

408.
        PROSTO�ASNIK : revija za ustvarjalno pre�ivetje prostega �asa. - 2006, �t. 1 (jesen)- . - Ljubljana (Cesta na Laze 10) : Allegro, 2006-. - 27 cm

�etrtletnik
ISSN 1854-6080 = Prosto�asnik

745/749:379.825
379.825
3B,3D,4M,4F,7V,7R,7G,7VL,7I,7SK,7D,7BR,2�i,2�, 2V,2G,5P,5S 2009 2010 �t. 15(pomlad)+16#
COBISS.SI-ID 2682259

409.
PUCIHAR, Jaka
        Moj prijatelj klavir 1. [U�benik za u�enje klavirja v 1. razredu ni�je glasbene �ole] [Glasbeni tisk] / [[besedilo], avtorja skladb in notnih zapisov] Ilonka in Jaka Pucihar ; ilustracije Imprimo]. - V Ljubljani : Glasbeni atelje Jaka Pucihar, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 2010

ISMN 979-0-9009063-1-1
a) Klavir - U�beniki - Note za klavir

780.8:780.616.433(075)
COBISS.SI-ID 249668608

410.
        Q : the world's greatest music magazine . - London : EMAP Metro, 1986-. - 30 cm

Mese�nik. - Ima suplement ali prilogo: Q Glastonbury review ... = ISSN 1753-7886
ISSN 0955-4955 = Q (London)

78
5M 2010 Iss. 282-288#
COBISS.SI-ID 40610305

411.
RANCIERE, Jacques
        Emancipirani gledalec / Jacques Ranciere ; prevod Suzana Koncut. - Ljubljana : Maska, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 98 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. �t. 27)

Prevod dela: Le spectateur �mancip�. - 500 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Enakost v gledali��u / Janez Jan�a: str. 85-98. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6572-16-3
a) Recepcijska estetika b) Umetnost - Reprezentacija c) Gledali�ko ob�instvo d) gledali�ki gledalci

7.01
792.073
COBISS.SI-ID 251119104

412.
        RISBA na Slovenskem II. = Drawing in Slovenia II. : 1940-2009 = 1940-2009 : [Mestna galerija, Ljubljana, 25. 5.-30. 8. 2009] / [avtorja uvodnih besedil Aleksander Bassin, �rtomir Frelih ; avtorji spremnih besedil Aleksander Bassin ... [et al.] ; biografske in bibliografske enote Majda Bo�eglav Japelj ... [et al.] ; urednika kataloga Sarival Sosi�, Alenka Trebu�ak ; angle�ki prevod Nina Levick]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009 (Ljubljana : Pov�e). - 303 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-6587-57-0
a) Risba - Slovenija - 1940-2009 - Razstavni katalogi b) Slovenska umetnost - Risba - 1940-2009 - Zgodovinski pregledi c) slovenski umetniki d) risbe e) 20.st. f) skupinske razstave g) biografski podatki h) bibliografski podatki

741(497.4)"1940/2009"(083.824)
COBISS.SI-ID 245675520

413.
        ROJSTVO modernizma : prelomnica v slikarstvu 1976-1980 : Tomo Podgornik & Emerik Bernard / Andrej Medved ... [et al.] ; [prevodi Suzana Koncut ... [et al.]. - [Koper] : Hyperion, 2009 (Izola ; Repropoint). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

500 izv. - Podatki v CIP-u se nana�ajo na izvod iz leta 2005. - Vsebuje tudi: Dokumentacija o umetnikih
ISBN 961-6394-15-0 !
a) Podgornik, Tomo (1949-) - �tudije b) Bernard, Emerik (1937-) - �tudije c) Slovensko slikarstvo - Modernizem - 1976-1980 - Zborniki d) slovenski slikarji e) 2.pol. 20.st. f) biografski podatki g) bibliografski podatki h) reprodukcije

75.036(497.4)"1976/1980"(082)
COBISS.SI-ID 21548344

414.
        SCH�NER wohnen . - Berlin : Gruner u. Jahr, 1960-. - 30 cm

Mese�nik. - Deloma je nadaljevanje: Constanze. Sonderheft (Hamburg) = ISSN 0941-5726
ISSN 0941-5718 = Sch�ner wohnen

71/72
72
7R,7G,7V,3B,3B,3�,3S,4J,4Z,4M,4P,4F,5S,2�i,2�, 2V,7I,7�K Letn. 2010 Nr. 1-6#
COBISS.SI-ID 5380869

415.
        SIGHT & sound : the monthly film magazine . - London : British Film Institute, 1932-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22SIS%22&scope=site (Celotno besedilo ali bibliografski podatki so dostopni uporabnikom knji�nic neprofitnih organizacij) (Arhiv: 1991-). - Mese�nik. - Ima suplement ali prilogo: Chronicle of cinema, 1895-1995 = ISSN 1359-3595. - Je nadaljevanje: Monthly film bulletin = ISSN 0027-0407
ISSN 0037-4806 = Sight and sound (London)

791.4
5M Vol. 20 2010 Iss. 1-6#
COBISS.SI-ID 26393600

416.
SIMON, Paul
        Bridge over troubled water [Glasbeni tisk] : piano, vocal / Simon and Garfunkel ; [words and music by Paul Simon]. - London : Music Sales, [1970]. - 1 partitura (47 str.) ; 30 cm

ISBN 0-7119-0205-4 PS10172
a) Zabavna glasba - Note za klavir b) Vokalna glasba - Note

784.66
COBISS.SI-ID 1096459102

417.
SLOVENSKA akademija znanosti in umetnosti (Ljubljana)
        Japonski lesorezi iz zbirke Slovenske akademije znanosti in umetnosti = Japanese woodblock prints from the Slovenian Academy of Sciences and Arts Collection : Cankarjev dom, 22. 3. - 19. 6. 2005 / [besedila, Brigitte Moser, Breda Pajsar, Nina Pirnat Spahi� ; katalog del Brigitte Moser, Du�an Koman (prevod iz nem��ine in priredba) ; prevod Anina Oblak]. - Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, 2005 (Tiskarna R). - 118 str. : ilustr. ; 30 cm + Popravki

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - Ov. nasl.: Japonski lesorezi. - Na dnu nasl. str.: Festival japonske kulture. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summary
ISBN 961-6157-20-5
a) Japonska grafika - Muzejske zbirke - Razstavni katalogi b) umetnost c) grafika d) lesorezi e) japonska umetnost f) japonski lesorezi g) umetni�ke zbirke h) razstave i) reprodukcije

761.1(520)(083.824)
929Jager I.
COBISS.SI-ID 219040512

418.
        STOP : preklopi glavo na zabavo : [medijski stre�nik]. - Letn. 1, �t. 1 (1968)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1968-. - 29 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja
ISSN 0351-8094 = Stop (Ljubljana)

791.4
78
2�i,2�,2G,2V,3B,3B,3P,7R,7�K,7G,7I,7V,4M,4P, 4F,4J,4Z,5L,5Z, Letn. 43 2010 �t. 1-24#
COBISS.SI-ID 16041218

419.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 1. Za�etnica za kitaro [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 8. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 106 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-20-0
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 248030464

420.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 3. Etude [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-73-6
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243940608

421.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 3. Tehni�ne vaje [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 99 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-48-4
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243940864

422.
�VAB, Erik
        Plezali��a brez meja : Trst - Slovensko primorje - Istra = Arrampicare senza frontiere : Trieste - Litorale sloveno - Istria = Penjanje bez granica : Trst - Slovensko primorje - Istra = Klettergebiete ohne Grenzen : Adriak�ste - Istrien = Climbing without frontiers : Adriatic coast - Istria / avtorji vodnika Trst, Trieste Erik �vab, Slovensko primorje, Litorale sloveno Janez Skok, Istra, Istria Doriano Perhat ; risbe, schizzi, Skizzen, sketches Danilo Cedilnik - Den ; fotografija Janez Skok, Marko Prezelj, Urban Golob ; prevodi Ines Bo�i� Skok]. - Ljubljana : Sidarta, 2009. - 303 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Plezalni vodnik = Guida d'arrampicata = Penja�ki vodi� = Kletterf�hrer = Climbing guide)

Slov. besedilo in prevod v it., hrv., nem. in angl.
ISBN 978-961-6027-56-4
a) Alpinizem - Trst (okolica) - Slovensko primorje - Istra b) Trst (okolica) - Plezalni vodniki c) Slovensko Primorje - Plezalni vodniki d) Istra - Plezalni vodniki e) prosto plezanje f) plezalni vzponi g) planinski vzponi h) planinski vodniki

796.52(497.47)(036)
796.52(450.361)(036)
796.52(497.57)(036)
COBISS.SI-ID 244062720

423.
THOMPSON, Kristin
        Svetovna zgodovina filma / Kristin Thompson, David Bordwell ; [prevod Branko Gradi�nik ... et al.]. - Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2009. - XIX, 833 str., [30] str. pril. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Film history. - Prevedeno po 3. izd. izvirnika iz leta 2009. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-07-6 (Umco)
a) Film - Zgodovina b) filmska produkcija c) zgodovinski pregledi d) svetovni pregledi

791(100)(091)
COBISS.SI-ID 250047488

424.
WAITS, Tom, 1949-
        Anthology [Glasbeni tisk] : 1973-1982 / Tom Waits. - Milano : Nuova Carisch, cop. 2000. - 1 partitura (84 str.) ; 31 cm. - (Carisch)

ISBN 978-88-82918-09-5 ML 1919 X13
a) Zabavna glasba - Besedila pesmi - Note

784.66(035)
COBISS.SI-ID 1096430174

425.
WHITE, Tony, 1947-
        How to make animated films : Tony White's complete masterclass on the traditional principles of animation : an animation apprenticeship - the way the pros used to do it! / Tony White. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Focal Press, cop. 2009. - XXXV, 475 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
- - How to be an animator [Videoposnetek] : lectures & demos / Tony White
Nasl. na DVD-ju: How to make animated films
ISBN 978-0-240-81033-1 (knjiga) ISBN 978-0-240-81043-0 (DVD)
a) Animirani film - Izdelava - Priro�niki b) risani film c) risanke d) risanje e) risarske tehnike f) animacija g) filmska tehnika h) kinematografija

791.228(035)
778.534.6(035)
COBISS.SI-ID 6801438

426.
WILSON, Kim, 1959-
        In the garden with Jane Austen / Kim Wilson. - London : Frances Lincoln, 2009. - 114 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 108-109. - Kazalo
ISBN 978-0-7112-2594-7 (hbk.) ISBN 0-7112-2594-X (hbk.)
a) Austen, Jane (1775-1817) - Vrtovi - Albumi b) Vrtovi - Velika Britanija - Albumi c) okrasni vrtovi d) parki e) literarni motivi

712.26(410):929Austen J.
COBISS.SI-ID 1096235614

427.
W�LFFLIN, Heinrich
        Temeljni pojmi umetnostne zgodovine : problem razvoja sloga v novej�i umetnosti / Heinrich W�lfflin ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Tomislav Vignjevi�]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 303 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. - W�lfflinovi temelji sloga in oblike / Tomislav Vignjevi�: str. 289-303. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6798-04-4
a) Umetnost - Stilna obdobja - Razvoj b) Umetnostna zgodovina - Teorija c) likovna umetnost d) teorija umetnosti e) umetnostna obdobja f) renesansa g) barok h) zgodovinski pregledi

7.034(091)
COBISS.SI-ID 248332544

428.
ZAVEC, Matej
        Harmonika. Zv. 2, U�benik za pouk harmonike v 2. razredu osnovnega glasbenega izobra�evanja [Glasbeni tisk] / Matej Zavec, Dejan Prasl. - Maribor : Hartman, 2009. - 47 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709018-40-6
a) Harmonika - U�beniki - Note za harmoniko b) note za instrumente s tipkami

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 246469376

429.
ZLATAR, Jak�a
        Uvod v klavirsko interpretacijo / Jak�a Zlatar ; [prevedla Helena Kosem Kotar ; seznam imen, primerov in pojmov Nina Mole]. - Ljubljana : Akademija za glasbo, 2009 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 202 str. : note ; 24 cm

Prevod dela: Uvod u klavirsku interpretaciju. - Predgovor / Carola Grindea, Martino Tirimo: str. 7. - O avtorju: str. 201-202. - Bibliografija: str. 189-191. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Kazali
ISBN 978-961-6393-06-5
a) Glasba za klavir - Interpretacija - U�beniki za visoke �ole b) Glasbena interpretacija - Terminologija - Slovarji c) klavirska interpretacija

780.8:780.616.433(075.8)
781.68:81'373.46(038)
COBISS.SI-ID 243673344

430.
ZORMAN, Barbara, 1972-
        Sence besede : filmske priredbe slovenske literature : (1948-1979) / Barbara Zorman. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi��e, Zalo�ba Annales : Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 278 str. ; 24 cm. - (Knji�nica Annales Majora)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 249-265. - Kazalo. - Abstract
ISBN 978-961-6732-13-0 (Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko)
a) Slovenski film - Zgodovinski pregledi b) Ekranizacija - Slovenska knji�evnost - 1948-1979 - Filmografije c) filmi d) filmske priredbe e) slovenski filmi f) slovenski filmski re�iserji g) slovenski pisatelji h) modernizem

791.31(497.4):821.163.6"1948/1979"
COBISS.SI-ID 248587520

431.
�IVADINOV, Dragan
        Tr�a�ki konstruktivisti�ni ambient, Vlah, Carmelich, Stepan�i�, �ernigoj / Dragan �ivadinov. - Ljubljana : Dru�tvo za doma�e raziskave : Galerija �kuc, 2009. - 24 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Umetnina ; 6)

ISBN 978-961-91939-7-6 (Dru�tvo za doma�e raziskave)
a) Suprematizem - Trst b) Konstruktivizem - Trst c) sodobna umetnost d) abstraktna umetnost e) 20.st.

7.038.1(450.361)
COBISS.SI-ID 248390144

432.
�UN, Klemen
        Avatar ali Nova razse�nost filma / Klemen �un ; [avtor spremne besede Samo Rugelj]. - Ljubljana : Umco, 2010. - 228 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Premiera ; �t. 92. Modra Premiera)

Kazalo
ISBN 978-961-6803-09-0
a) Cameron, James (1955-) - Filmske �tudije b) Avatar (film) - �tudije c) ameri�ki filmi d) fantazijski filmi e) filmska produkcija f) filmske uspe�nice

791.221.8Avatar
791.635-051Cameron J.
COBISS.SI-ID 250781440


73/77


433.
MATKO, Matja� [Pet]
        5 fotografov Ko�evarjev = 5 Fotografen Gottscheer / [avtor Matja� Matko ; povzetek v nem��ino Toma� Markovi�]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dedi��ine Nesseltal Koprivnik, 2010 (Novo mesto : Vesel). - 26 str. : fotogr. ; 30 cm. - (Iz fotografske dedi��ine Ko�evarjev)

Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. [27]. - Povzetek v nem.
ISBN 978-961-92496-2-8
a) Slovenska fotografija - Zgodovina - Ko�evje b) slovenska fotografija

77.04(497.4Ko�evje)(091)
COBISS.SI-ID 249513728

434.
RA�KI, Tone
        Ve��ina risanja. 3, Majhne skrivnosti velikih mojstrov / Tone Ra�ki. - Ljubljana : JSKD, 2010 ([�abnica] : Pro Grafika). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 24)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 107. - Povzetek. - Kazalo
ISBN 978-961-6819-03-9
a) Risanje - Priro�niki b) Predmeti - Risarske tehnike - Priro�niki c) Prostor - Risarske tehnike - Priro�niki d) likovni motivi

741.04(035)
COBISS.SI-ID 250726656

435.
SOSI�, Sarival
        Dragica �ade� : zgodba o drevesu / Sarival Sosi� ; [angle�ki prevod Tamara Soban ; fotografije Boris Gaber��ik ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Bo�idar Jakac ; v Ljubljani : Pedago�ka fakulteta, 2010 (Log pri Brezovici : Medjaprint). - 305 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v slov., biografija tudi v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 118-119 in 209-236. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6684-17-0 (Galerija Bo�idar Jakac)
a) �ade�, Dragica (1940-) - Likovne monografije b) slovensko kiparstvo c) kiparke d) biografije e) lesena plastika f) 20. st. g) 21.st. h) reprodukcije

730(497.4):929�ade� D.
FRASCATI:
6-303
COBISS.SI-ID 250170368


78 GLASBA - ZVO�NI ZAPISI


436.
BERNSTEIN, Leonard, 1918-1990
        West side story [Glasbeni tisk] / music by Leonard Bernstein ; based on a conception of Jerome Robbins ; book by Arthur Laurents ; lyrics by Stephen Sondheim. - [S. l.] : Boosey & Hawkes, [2009]. - 1 partitura (77 str.) ; 32 cm

ISBN 978-0-634-04675-9 (ISBN-13) ISBN 0-634-04675-6 (ISBN-10) ISMN M-051-93345-7 HL00450068
a) Musikal - Note

782.9
COBISS.SI-ID 1096437854

437.
        GROVE music online [Elektronski vir] : the world's premier authority on all aspects of music. - [Spletna izd.]. - El. podatkovna zbirka. - Hampshire : Macmillian Publishers, [2001]-

Spletni brskalnik. - Sorodni elektronski vir: http://www.grovemusic.com/index.html (Dostopno ob nakupu za KO� in vse SIKe obmo�ja Ljubljane). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8.4.2003. - Se sproti spreminja in dopolnjuje. - Se sproti dopolnjuje
a) Glasba - Biografije - Bibliografije - Podatkovna zbirka - Povezave - Dela

78
COBISS.SI-ID 50061313

438.
        JAZZIZ . - Gainesville (Fla) : Jazziz Magazine

- Dostopno tudi na: http://www.jazziz.com/pages/ Dostopno tudi na: http://www.jazziz.com/;http://gateway.proquest.com/openurl?url%5Fver=Z39. 88-2004&res%5Fdat=xri:iimp:&rft%5Fdat=xri:iimp:journal:JID07415885. - Trikrat letno. - Mese�no. - Od maja 2009 dalje izhaja na tri mesece z dvema CD-jema
ISSN 0741-5885 = Jazziz (Gainesville, Fla.)

785.16
5M Vol. 27 2010 no. 3(spring)#
COBISS.SI-ID 14571577


79


439.
BATAGELJ, Borut, 10.7.1976-
        Izum smu�arske tradicije : kulturna zgodovina smu�anja na Slovenskem do leta 1941 / Borut Batagelj ; [urednik Bojan Balkovec]. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih dru�tev Slovenije, 2009. - 512 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega �asopisa ; 38)

Viri in literatura: str. 483-503. - Opombe teko�e pod besedilom. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6777-04-9
a) Smu�anje - Kulturna zgodovina - Slovenija

796.92:930.85(497.4)
FRASCATI:
6-100
COBISS.SI-ID 250194944

440.
        FR�CHTE zum Bruchrechnen [Garnitura] = [Sadje - deli celote]. - Ellwangen (Germany) : A. Betzold, [2008?]. - 1 komplet (9 kosov) : les, plastika, barve ; v �katli 30 x 28 x 7 cm

Izobra�evalna igra�a. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - Podatki tudi z ra�una. - Leto izida je enako z letom kupljene igra�e. - Posamezne kose se da razstaviti �e na manj�e dele. - Od 3. leta
a) Igra�e b) izobra�evalne igra�e c) didakti�ne igra�e d) sestavljanke e) dru�abne igre f) pred�olski otroci

794.54(0.053.2)(086.4)
688.72(0.053.2)
COBISS.SI-ID 9885345


791.2 IGRANI IN ANIMIRANI FILMI


441.
        CHARLIE and the chocolate factory [Videoposnetek] = [Charlie in tovarna �okolade] / music by Danny Elfman ; director of photography Philippe Rousselot ; based on the book by Roald Dahl ; screenplay by John August ; directed by Tim Burton. - Posebna dvojna izd. - Ljubljana : Con film, 2007, p 2005. - 2 video DVD-ja (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzporedni nasl. na ov.: Charlie in tovarna �okolade. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 59337, DVDWB0061. - Igrajo: Johny Depp, Freddie Highmore, David Kelly itd. - Vsebina: Video DVD 1: Charlie and the chocolate factory: film ; Video DVD 2: Charlie and the chocolate factory: o filmu
a) Ameri�ki mladinski igrani filmi - Fantasti�ni film - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Angle�ki mladinski igrani filmi - Fantasti�ni film - Pustolovski film - Video DVD-ji c) dru�inski film d) koprodukcija

791.221.8(73+410)(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 12473654

442.
        FUTURAMA [Videoposnetek] : into the wild green yonder = [Futurama : potovanje v divji zeleni svet] / created by Matt Groening ; directed by Peter Avanzino ; music by Christopher Tyng. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzpor. nasl. z ov. - Produkcija: 20th Century Fox Television. - DVF38412 SLO
a) Ameri�ki animirani filmi - Video DVD-ji b) risani film za odrasle c) risani film d) animirani film za odrasle e) fantasti�ni film f) video DVD

791.228(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12002106

443.
        QUANTUM of solace [Videoposnetek] = [Kvantum so�utja] / music by David Arnold ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Paul Haggis and Neal Purvis & Robert Wade ; directed by Marc Forster. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv., scr. itd. - Produkcija: MGM/Columbia itd. - DVM39107R. - Igrajo: Daniel Carig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench itd.
a) Angle�ki igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji

791.221.7(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 12003130


793/799 �PORT. TABORJENJE. ALPINIZEM. DRU�ABNE IGRE


444.
[Avto plus �port]
        AVTO in �port : avtomobilisti�na revija. - 1990 (avg.)- . - Ljubljana (Dunajska 8) : Avto plus �port, 1990-. - 29 cm

Mese�nik. - Ov. nasl.
ISSN 0353-8508 = Avto in �port

656.13+796.7
629.3
7D,7V Letn. 20 2010 �t. 76-80#
COBISS.SI-ID 17464578

445.
BERLJAK, Darko, 1950-
        Vi�e od Everesta : hrvatska �enska ekspedicija na vrh svijeta / Darko Berljak ; [fotografije arhiv HPS-a]. - Zagreb : Libricon : Hrvatski planinarski savez, 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Predgovor / �eljko Poljak: str. 5-6. - Bilje�ka o autoru: str. 253
ISBN 978-953-55752-1-4 (Libricon) ISBN 978-953-6914-34-0 (Hrvatski planinarski savez)
a) Alpinisti�ne odprave - Hrvatice - Himalaja - Mount Everest b) Mount Everest - Alpinisti�ne odprave - �enske - 2009 c) hrva�ke alpinistke d) plezalni vzponi e) Everest f) Cho Oyu

796.526-055.2(=163.42)(235.243.1)
COBISS.SI-ID 6937374

446.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 09, Alpi Carniche Carnica centrale [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte. Foglio 09 : Coglians - P.so di Monte Croce Carnico / Pl�ckenpa� - Polinik - Creta di Timau - Zermula - Sernio - Tersadia - Zoncolan : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed./Aufl. 2008. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2008. - 1 zvd : barve ; 108 x 81 cm, na listu 110 x 85 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Legenda v ital., nem��., franc. in angl.
a) Karnijske Alpe - Italija - Planinski zemljevidi b) Furlanija-Julijska krajina c) severovzhodna Italija d) pohodni�tvo e) alpinisti�ni zemljevidi f) planinske karte g) topografske karte

796.52(234.323.5)(084.3)
912.43(234.323.5)
COBISS.SI-ID 3578685

447.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 016, Dolomiti del centro Cadore [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Antelao - Marmarole - Cr�ssin - Pupera Valgrande - Cridola - Monfalconi - Spalti di Toro - Croda de Cuz - M. Rite : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed. 2005. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2005. - 1 zvd : barve ; 108 x 79 cm, na listu 112 x 83 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Legenda v ital., nem��., franc. in angl.
a) Dolomiti - Italija - Planinski zemljevidi b) zahodni Dolomiti c) Furlanija-Julijska krajina d) severovzhodna Italija e) Veneto f) Bene�ija g) pohodni�tvo h) alpinisti�ni zemljevidi i) planinske karte j) topografske karte

796.52(450.2/.4)(084.3)
912.43(450.2/.4)
COBISS.SI-ID 1096553822

448.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 017, Dolomiti di Auronzo e del Comelico [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Cadini di Misurina - Tre Cime / Drei Zinnen - Croda dei T�ni - Popera - M. Cavallino / Gr. Kinigat - Cr�ssin - Brent�ni. - Ed. 2006. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2006. - 1 zvd : barve ; 108 x 79 cm, na listu 112 x 83 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Legenda v ital., nem��., franc. in angl.
a) Dolomiti - Italija - Planinski zemljevidi b) zahodni Dolomiti c) severna Italija d) pohodni�tvo e) alpinisti�ni zemljevidi f) planinske karte g) topografske karte

796.52(450.2/.4)(084.3)
912.43(450.2/.4)
COBISS.SI-ID 12873778

449.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 033, Pustertal / Val Pusteria ; Bruneck / Brunico_ [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Terenten, Kiens, Pfalzen, St. Lorenzen, Gais, Percha, Olang = Terento, Chienes, Falzes, S. Lorenzo di S., Gais, Perca, Valdaora : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed./Aufl. 2008. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2008. - 1 zvd : barve ; 108 x 81 cm, na listu 110 x 85 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Legenda v ital., nem��., franc. in angl.
a) Ju�na Tirolska - Italija - Planinski zemljevidi b) severovzhodna Italija c) pohodni�tvo d) alpinisti�ni zemljevidi e) planinske karte f) topografske karte

796.52(234.323.3)(084.3)
912.43(234.323.3)
COBISS.SI-ID 1096554590

450.
        CARTA topografica per escursionisti. GPS 054, Collio - Brda - Gorizia [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Korada, M. Sabotino, Corno di Rosazzo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Nova Gorica, Carso Goriziano / redazione di Attilio De Rovere ; toponomastica slovena a cura di, slovensko toponomastiko je oskrbel Vlado Klem�e, toponomastica friulana a cura di, furlansko toponomastiko je oskrbel Franco Finco. - Ed. 2010. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2010. - 1 zvd : barve ; 82 x 101 cm, na listu 88 x 105 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Levo spodaj predstavitev Brd (v Sloveniji in Italiji) in legenda v ital., nem��., angle��., in slov. - "GPS WGS 84 reticolo UTM" --> ovoj
a) Brda - Italija - Slovenija - Planinski zemljevidi b) Collio c) Gori�ka Brda d) pohodni�tvo e) planinske karte f) topografske karte

796.52(450.367+497.473)(084.3)
912.43(450.367+497.473)
COBISS.SI-ID 14316082

451.
�OPI, Jurij
        Od za�etnika do odbojkarja / [avtor [in] skice] Jurij �opi ; [fotografije Stanko �ijanec]. - Ljubljana : Odbojkarska zveza Slovenije, 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 327
ISBN 961-90743-2-7
a) Odbojka - �portni trening - Tehnika - Metodika - Priro�niki

796.325.015(035)
COBISS.SI-ID 55213057

452.
        DANCE Europe . - London : Dance Europe, 1995-. - 28 cm

Mese�nik
ISSN 1359-9798 = Dance Europe

793.2/.8
5M 2010 Iss. 136-141#
COBISS.SI-ID 12942649

453.
GU�EK, Vili
        Prvi koraki v svet vertikale : vaje in nasveti za uspe�no plezanje / Vili Gu�ek ; fotografije Melita Rozina ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2010. - 83 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6027-60-1
a) �portno plezanje - Priro�niki b) plezanje c) plezalni vzponi d) plezalne tehnike e) �portni trening

796.526(035)
COBISS.SI-ID 251028224

454.
        KALEJDOSKOP �porta : uvod v �portne �tudije / [uredniki Mitja Velikonja, Peter Stankovi�, Gregor Starc]. - Maribor : Aristej, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 279 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanisti�na in dru�boslovna zbirka ; let. 10)

Uredniki navedeni v kolofonu. - Uredni�ki uvodnik / Gregor Starc: str. 9-10. - O avtoricah in avtorjih: str. 278-279. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-220-072-5
a) �port - Teorija - Zborniki b) �port - Dru�beni vidik - Zborniki c) smu�anje d) ples e) nogomet f) kulturna antropologija g) sociologija kulture h) mno�i�ni mediji i) politika

796.01(082)
316:796.01(082)
COBISS.SI-ID 63987713

455.
KLEM�E, Matja�
        V zakrpanih gojzarjih / Matja� Klem�e. - Trst : ZTT = EST, 2009 ([Dolina] : Graphart). - 199 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatki o avtorju na zavihku
ISBN 978-88-7174-115-4
a) Klem�e, Matja� (1978-) - Planinstvo - Spomini b) Slovenska planinska pot - Potopisi c) Planinstvo - Slovenija - V leposlovju d) planinske poti e) slovenska transverzala f) pohodni�tvo

796.52(497.4):929Klem�e M.
821.163.6-992
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 3829740

456.
LUCU, Jaka
        Poljub sre�e : zgodba o mali reprezentanci velikega srca, ki je zlomila ruskega medveda / Jaka Lucu ; [fotografije Jure Er�en ... [et al.] ; pisca spremne besede Danilo T�rk, Matja� Kek]. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2010. - 224 str. : fotogr. ; 24 cm

Podatek o piscih spremne besede v CIP-u. - Podatek o izd. v CIP-u. - K knjigi Poljub sre�e / Danilo T�rk: str. 7. - Spremna beseda / Matja� Kek: str. 8-9. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 218
ISBN 978-961-6570-41-1
a) Nogometna reprezentanca Slovenije - �portna tekmovanja b) Nogomet - Nogometne reprezentance c) nogometa�i d) trenerji e) selektorji f) kvalifikacije

796.332.071(100)
796.332.071(497.4)
COBISS.SI-ID 250885120

457.
        PRAVILA igre : uradna pravila odbojkarske igre 2009-2012 : odobreno na 31. Kongresu FIBV 2008 / [pripravila] FIVB ; prevedel Marko Seifried. - Ljubljana : Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije, 2009. - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Official volleyball rules 2009-2012. - 350 izv.
a) Odbojka - �portna pravila - Priro�niki b) pravila igre

796.325.063(035)
COBISS.SI-ID 247076864

458.
        TANZ : Zeitschrift f�r Ballett, Tanz und Performance . - Berlin : Friedrich Verlag, 2010-. - 30 cm

- Nastalo z zdru�itvijo: Ballettanz (Berlin. Zeitschrift) = ISSN 1612-6890; in: Tanz-Journal (M�nchen) = ISSN 1611-0803
ISSN 1869-7720

791/793
4M(Bralnica) 2010 �t. [1]<Balettanz>+2-6#
COBISS.SI-ID 1096498270

459.
        VIA Alpina [Kartografsko gradivo]. Rde�a pot = Red trail. - 1:50.000. - Bled : Pohodni�tvo giz ; Ljubljana : Kartografija, 2009. - 1 zvd : obojestransko, barve ; 120 x 20 cm, zlo�en na 20 x 9 cm

Naslov in dodatek k nasl. navedena na ov.
ISBN 978-961-92661-2-0
a) Zahodna Slovenija - Pohodni�tvo - Planinske karte b) Julijske Alpe c) Primorska d) pohodni�ke karte

796.51(497.47)(084.3)
912.43(497.47)
COBISS.SI-ID 246780672

460.
        VIA Alpina [Kartografsko gradivo]. Vijoli�na pot = Purple trail. - 1:50.000. - Bled : Pohodni�tvo giz ; Ljubljana : Kartografija, 2009. - 1 zvd : obojestransko, barve ; 120 x 20 cm, zlo�en na 20 x 9 cm

Naslov in dodatek k nasl. navedena na ov.
ISBN 978-961-92661-3-7
a) Karavanke - Pohodni�tvo - Planinske karte b) pohodni�ke karte

796.51(234.323.61)(084.3)
912.43(234.323.61)
COBISS.SI-ID 246780928


80/81+82.0 JEZIKOSLOVJE. LITERARNE �TUDIJE


461.
AARSSEN, Jeroen
        Colloquial Turkish [Dva medija] : the complete course for beginners / Jaroen Aarssen and Ad Backus. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2007 339 str. ; 19 cm 2 CD-ja (120 min) : stereo ; 12 cm

Iz�lo v skupnem ovoju
ISBN 0-415-04075-9 (book) ISBN 0-415-30494-8 (CD) ISBN 0-415-42703-6 (book and CD)
a) jezikovni te�aji b) jezikovni kompleti

811.512.161'24(075)=111
COBISS.SI-ID 1096346462

462.
ABE, Yoshi
        Japanese [Dva medija] : [audio pack : with 3500-word two-way dictionary] / Yoshi Abe. - 1st ed. - Footscray (Vic.) : Lonely Planet Publications, 2009 259 str. : ilustr., zvd. ; 14 cm 1 CD : stereo ; 12 cm (Lonely planet. Phrasebooks)

Iz�lo v skupni �katli 15 x 15 x 2,5 cm. - Podnasl. naveden na ov. - Notranje str. ov. potiskane. - Kazalo
ISBN 978-1-74179-932-3
a) Japon��ina - U�beniki - Jezikovni kompleti - Zgo��enke b) japon��ina za turiste c) jezikovni te�aji

811.521'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 1096421726

463.
AHLGREN, Jennie
        Colloquial Swedish [Dva medija] : the complete course for beginners / Jennie Ahlgren, Philip Holmes and Gunilla Serin. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009 VI, 344 str. : ilustr. ; 22 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (The colloquial series)

Iz�lo v skupnem ovoju
ISBN 978-0-415-36273-3 (CD-ja) ISBN 978-0-415-36275-7 (knjiga) ISBN 978-0-415-36274-0 (komplet)
a) �ved��ina - Jezikovni kompleti - U�beniki - CD-ji b) jezikovni te�aji

811.113.6'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096413790

464.
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Hrepenenje in sku�njava v svetu literature : motiv Lepe Vide / Irena Avsenik Nabergoj ; [slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knji�nica, Slovanska knji�nica, osebni arhiv avtorice ; imensko in stvarno kazalo Matja� Rebolj ; prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 726 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

O avtorici na preliminarni str. - Bibliografija: str. 677-697. - Kazali. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-01-1236-5
a) Lepa Vida (ljudska junakinja) - Literarni motivi - �tudije b) Literarni motivi - Eti�ni vidik c) Sku�njava - Literarni motivi d) hrepenenje e) anti�ni motivi f) mitolo�ki motivi g) religiozni motivi h) svetopisemski motivi i) literarne �tudije

821.09:17
2-423.47:821.09
398.22:821.09
COBISS.SI-ID 250153984

465.
BARTHOLOMEW, Tereze Svilane
        Latvian [Dva medija] / Tereze Svilane Bartholomew. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2009 XVIII, 329 str. ; 19 cm : ilustr. 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (Teach yourself)

Komplet v �katli 5 x 17 x 23 cm
ISBN 978-0-340-91511-0 (komplet) ISBN 978-0-340-91510-3 (knjiga) ISBN 978-0-340-91512-7 (CD-ja)
a) Latvij��ina - U�beniki - Jezikovni kompleti - CD-ji b) jezikovni te�aji

811.16/.17'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 40893282

466.
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
        Pisanje kratke zgodbe : od prvopisa do natisa / Andrej Blatnik. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 178 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 47)

500 izv. - Bibliografija: 167-174. - Kazali
ISBN 978-961-6717-41-0
a) Kreativno pisanje - Kratka proza - Priro�niki b) Zgodba - Kreativno pisanje - Priro�niki c) Naratologija - Kratka proza - Priro�niki d) kratka zgodba e) literarna tehnika f) literarno ustvarjanje

808.1:82.0-32(035)
82.0-32:808.1(035)
COBISS.SI-ID 250697984

467.
BO�I�, Peter, 1932-2009
        Dve igri iz Pekarne / Peter Bo�i� ; [spremna beseda Denis Poni�]. - Ljubljana : Slovenski gledali�ki muzej, 2010 (Ljubljana : Ple�ko). - 103 str. ; 22 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledali�kega muzeja ; letn. 47, �t. 88)

Ostri robovi, samotne postave, ljudje in odsevi v zrcalo / Denis Poni�: str. 91-103. - 250 izv. - Vsebina: Kako sre�en dan ali Liberalna vzgoja detektivovih otrok ; Turja�ka Rozamunda ali Nad nami so znamenja tri
ISBN 978-961-6218-96-2
a) Bo�i�, Peter (1932-2009) - Literarne �tudije b) slovenska dramatika c) slovenski dramatiki d) 20.st.

821.163.6-2
821.163.6.09Bo�i� P.
COBISS.SI-ID 249916928

468.
BRAMWELL, Peter, 1966-
        Pagan themes in modern children's fiction : green man, shamanism, earth mysteries / Peter Bramwell. - Basingstoke (Hampshire) ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XI, 224 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 197-208. - Kazalo
ISBN 978-0-230-21839-0 (hardback) ISBN 0-230-21839-3 (hardback)
a) Children's stories, English - History and criticism b) Paganism in literature c) Shamanism in literature d) Children - Books and reading - English-speaking countries e) Mladinska knji�evnost - Literarne teme f) poganstvo g) moderno poganstvo h) prazgodovina i) starodavni misteriji j) skrivnostni pojavi k) magija l) mitologije m) �amanizem n) vloge spolov o) ekologija p) otro�ka duhovnost

821-93.09
COBISS.SI-ID 1096250206

469.
CSICSERY-Ronay, Istvan, Jr.
        The seven beauties of science fiction / Istvan Csicsery-Ronay, Jr. - Middletown : Wesleyan University Press, cop. 2008. - XI, 323 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 267-315. - Kazalo
ISBN 978-0-8195-6889-2 (vez.) ISBN 0-8195-6889-9 (vez.)
a) Znanstvena fantastika - Literarne �tudije

821.09-312.9=111
COBISS.SI-ID 40689506

470.
DANBOLT Simons, Margaretha
        Norwegian [Dva medija] / Margaretha Danbolt Simons. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2004 VI, 266 str. : ilustr. ; 20 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (Teach yourself)

Komplet v �katli 5 x 17 x 23 cm
ISBN 978-0-340-88756-1 (komplet) ISBN 0-340-88755-4 (knjiga) ISBN 978-0-340-88757-8 (CD 1) ISBN 978-0-340-88755-4 (CD 2)

811.162'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 8552500

471.
DOVI�, Marijan
        Mo� z bombami : Anton Podbev�ek in slovenska zgodovinska avantgarda / Marijan Dovi� ; [izdajatelj] In�titut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ; [slikovno gradivo posebne zbirke Boga Komelja v Knji�nici Mirana Jarca Novo mesto ... et al.]. - Novo mesto : Goga, 2009 (Ljubljana : Cicero). - 104 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Zbirka Anagoga)

400 izv. - Bibliografija: str. 93-104
ISBN 978-961-6421-87-4
a) Podbev�ek, Anton (1898-1981) - Monografije - Bibliografije b) Zgodovinske avantgarde - Slovenija c) slovenska poezija d) slovenski pesniki e) slovenska avantgarda f) slovenski avantgardisti g) 20.st. h) kulturna zgodovina i) literarne �tudije j) biografski podatki

821.163.6.09Podbev�ek A.
012Podbev�ek A.
COBISS.SI-ID 249519872

472.
ERDOGAN, Sultan
        Turkish conversation [Zvo�ni posnetek] / Sultan Erdogan. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2006. - 3 CD-ji ; 12 cm + 1 pril. (IV, 35 str.). - (Teach yourself)

V �katli dimenzij 19 x 13 cm
ISBN 978-0-340-92777-9
a) Tur��ina - Konverzacija - Jezikovni te�aji - CD b) jezikovni kompleti

811.512.161'24(086.76)
COBISS.SI-ID 60337153

473.
        FAR East 3000 Chinese character dictionary = Yuan dong Han zi san qian zi dian : 3000 most frequently-used characters / edited by Shou-hsin Teng ; compiled by The Far East Book Co., Editorial Committee. - [Taipei, Taiwan?] : Far East Book Co., 2007. - 21, 802 str. ; 19 cm

Kazala
ISBN 957-612-520-0
a) Kitaj��ina - Angle��ina - Slovarji b) Slovarji - Kitaj��ina - Angle��ina

811.581'374=111
COBISS.SI-ID 15627154

474.
        FINNISH in 60 minutes [Zvo�ni posnetek] : [start speaking Finnish in just one hour]. - New York ; Munich ; Singapore : Berlitz Publishing, 2009. - 1 CD (60 min) ; 12 cm + 1 pril. (15 str.). - (Teach yourself)

V �katli dimenzij 19 x 13 cm
ISBN 978-981-268-609-1
a) Fin��ina - Jezikovni te�aji - CD b) jezikovni kompleti

811.511.111'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096346974

475.
GLIHA Komac, Nata�a
        Sloven��ina med jeziki Kanalske doline / Nata�a Gliha Komac ; [[prevoda povzetkov] Patrizia Vascotto, Darja Teran]. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede ; Ukve : Slovensko kulturno sredi��e Planika Kanalska dolina ; Trst : SLORI, 2009 ([Trzin] : NTD). - 336 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knji�na zbirka Sti�i��a)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 250 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 311-332. - Kazalo. - Povzetek ; Riassunto ; Summary
ISBN 978-961-235-385-8 (FDV)
a) Sloven��ina - Sociolingvistika - Kanalska dolina b) Sloven��ina - Medkulturno sporazumevanje - Kanalska dolina - Italija c) jeziki v stiku d) ve�jezi�nost e) etnolingvistika f) jezikovne manj�ine g) Slovenci

811.163.6'27(450.365Kanalska dolina)
811.163.6:316.72(450.365Kanalska dolina)
COBISS.SI-ID 248866304

476.
GORJANC, Vojko
        Korpusna analiza / Vojko Gorjanc, Darja Fi�er. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2010 ([S. l.] : Birografika Bori). - 79 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 76-79. - Kazalo
ISBN 978-961-237-344-3
a) ra�unalni�ko jezikoslovje b) jezikovni korpusi c) korpusna analiza d) korpusi slovenskega jezika

81'322(075.8)
811.163.6'322(075.8)
COBISS.SI-ID 249463296

477.
HILDUR J�nsd�ttir, 1974-
        Icelandic [Dva medija] / Hildur J�nsd�ttir. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2004 VII, 216 str. : ilustr. ; 20 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (Teach yourself)

Komplet v �katli 5 x 17 x 23 cm
ISBN 978-0-340-85665-9 (komplet) ISBN 978-0-340-85663-5 (knjiga) ISBN 978-0-340-85664-2 (CD-ja)
a) jezikovni kompleti

811.113'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 1096412254

478.
HORNBY, Albert Sydney
        Oxford advanced learner's dictionary of current English / A. S. Hornby ; managing editor Joanna Turnbull. - 8th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2010 (printed in China). - 1950 str. lo�. pag. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Oxford advanced learner's dictionary. - Dodatek k nasl. na ov.: Improve your writing with Oxford iwriter. - Podatek o izd. na ov.: New 8th ed. - Potiskani notr. str. ov. - Foreword / Michael Swan: str. VII-VIII
- - Oxford advanced learner's dictionary [Elektronski vir] : with Oxford iwriter. - 1 opti�ni disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
Nasl. z nasl. zaslona
ISBN 978-0-19-4799003 ! (pbk) ISBN 978-0-19-4799027 ! (pbk/CD pack) ISBN 978-0-19-4799041 ! (hbk/CD pack) ISBN 978-0-19-479904-1 (na ov.)
a) Angle��ina - Enojezi�ni slovarji b) Slovarji - Angle��ina

811.111'374
COBISS.SI-ID 6981662

479.
HUMPHRIES, Jennifer
        Ultimate Mandarin Chinese. Beginner-Intermediate [Dva medija] : [a complete textbook with 40 lessons and reference guide] / written by Jennifer Humphries, Audrey Li, Cathy Wei ; edited by Christopher A. Warnasch. - New York : Random House, 2009 393 str. ; 23 cm 8 CD-jev : stereo ; 12 cm + 1 el. opti�ni disk (CD-ROM) (Living language)

Komplet v �katli 26 x 24 x 6 cm. - Iz vsebine: Set A: Learn to home ; Set B: Learn on the go ; CD-ROM: Bonus flashcard
ISBN 978-1-4000-0973-2
a) Kitaj��ina - U�enje jezika - Jezikovni kompleti b) mandarin��ina c) jezikovni te�aji d) zgo��enke e) CD-ROM-i

811.581.11'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096175198

480.
HUTCHINSON, Tom
        English for life. Beginner. Class audio CDs [Zvo�ni posnetek] / Tom Hutchinson. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - 3 CD-ji (1h, 18 min, 20 sek ; 1h, 19 min, 52 sek ; 1h, 5 min, 34 sek) : stereo ; 12 cm, v �katli 14 x 13 x 3 cm

ISBN 978-0-19-430741-3
a) Angle��ina - Jezikovni pouk - CD-plo��e b) u�enje jezika

811.111'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096285534

481.
        JEZIKOVNI korpusi v medkulturni komunikaciji / zbrala in uredila Vesna Mikoli� ; [prevajanje Breda Bi��ak]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi��e, Zalo�ba Annales : Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 178 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knji�nica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetki v slov. in angl.
ISBN 978-961-6732-12-3 (Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko)
a) ra�unalni�ko jezikoslovje b) jezikovni korpusi c) korpusna analiza

81'322:316.7(082)
COBISS.SI-ID 248568320

482.
KENDA, Jakob J.
        Fantazijska knji�evnost : o�rt teorije �anra in njegovega sodobnega modela / Jakob J. Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 395 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

Delo na osnovi doktorske disertacije. - Spremna beseda Vanese Matajc na sprednjem zavihku ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 384-395. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1211-2
a) Fantasti�na knji�evnost - Literarna teorija b) literarni �anri c) fantazijska knji�evnost d) fantazija e) fantastika f) mladinska knji�evnost g) otro�ka knji�evnost h) literarne �tudije i) literarni motivi

82-312.9.0
821-312.9.09
COBISS.SI-ID 249076224

483.
KOS, Janko, 1931-
        Svetovni roman / Janko Kos ; [spremna beseda Tomo Virk]. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 671 str. ; 22 cm. - (Zbirka Novi pristopi)

Spremne �tudije iz zbirke Sto romanov ter uvodna razprava Uvod v zgodovino romana. - Kosova teorija in zgodovina romana / Tomo Virk: str. 625-663. - Bibliografija: str. 663-664. - Kazalo
ISBN 978-961-6717-36-6
a) Roman - Svetovna knji�evnost - Literarna teorija - Literarna zgodovina - Literarne �tudije b) svetovni roman c) evropski roman d) slovenski roman e) zgodovina romana f) teorija romana

821.09-31(081)
COBISS.SI-ID 248669184

484.
L�PEZ, Marta
        Spanish [Dva medija] : [audio pack : [with 3500-word two-way dictionary] / Marta L�pez. - 1st ed. - Footscray (Vic.) : Lonely Planet Publications, 2009 258 str. : ilustr., zvd. ; 14 cm 1 CD : stereo ; 12 cm (Lonely planet. Phrasebooks)

Iz�lo v skupni �katli 15 x 15 x 2,5 cm. - Podnasl. naveden na ov. - Notranje str. ov. potiskane. - Kazalo
ISBN 978-1-74179-930-9
a) �pan��ina - U�beniki - Jezikovni kompleti - Zgo��enke b) �pan��ina za turiste c) jezikovni te�aji

811.134.2'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 1096421470

485.
LYTTLETON, Zippi, 1949-
        Colloquial Hebrew [Dva medija] : the complete course for beginners / Zippi Lyttleton and Tamar Wang. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009 VI, 392 str. : ilustr. ; 22 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (The colloquial series)

Iz�lo v skupnem ovoju
ISBN 978-0-415-24048-2 (knjiga) ISBN 978-0-415-30260-9 (CD-ja) ISBN 978-0-415-43159-0 (komplet)
a) Hebrej��ina - Jezikovni kompleti - U�beniki - CD-ji b) jezikovni te�aji

811.411.16'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096415582

486.
MAIROWITZ, David Zane, 1943-
        Kafka / David Zane Mairowitz ; [ilustracije] Robert Crumb ; [prevedla in priredila Ana Pepelnik]. - Ljubljana : LUD Literatura : Stripburger, Forum, 2009 (Begunje : Cicero). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Littera picta ; 2)

Prevod dela: (Introducing) Kafka. - 500 izv.
ISBN 978-961-6717-37-3 (Literatura)
a) Kafka, Franz (1883-1924) - Literarne �tudije - Biografije - Stripi

821.112.2(436).09Kafka F.(084.11)
929Kafka F.(084.11)
084.11:929Kafka F.
COBISS.SI-ID 249178112

487.
MER�E, Majda
        Slovenski knji�ni jezik 16. stoletja : razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu / Majda Mer�e. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 393 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 23)

Potiskani spojni listi. - O avtorici na sprednjem spojnem listu. - Bibliografija: 309-329. - Kazala. - Summaries ; Zusammenfassungen
ISBN 978-961-254-159-0
a) Sloven��ina - Knji�ni jezik - 16.st. - Jezikovne �tudije b) oblikoslovje c) besedotvorje d) glasoslovje e) pravopis f) zgodovina jezika

811.163.6'271"15"
COBISS.SI-ID 248283904

488.
        MOJIH 500 novih besed = My 500 new words / [risbe Anita Engelen ; prevod v sloven��ino in angle��ino Du�anka Zabukovec]. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2010. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Mon tout premier dico
ISBN 978-961-249-081-2
a) Sloven��ina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Angle��ina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Sloven��ina - Angle��ina - Knjige za otroke

811.111'374(02.053.2)=163.6=111
COBISS.SI-ID 249508096

489.
MOORE, John, jezikoslovec
        Colloquial Thai [Dva medija] : the complete course for beginners / John Moore and Saowalak Rodchue. - London ; New York : Routledge, cop. 2005 VI, 394 str. : ilustr. ; 22 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (The colloquial series)

Iz�lo v skupnem ovoju
ISBN 978-0-415-32959-0 (knjiga) ISBN 978-0-415-32979-8 (CD-ja) ISBN 978-0-415-42704-3 (komplet)
a) Taj��ina - Jezikovni kompleti - U�beniki - CD-ji b) jezikovni te�aji

811.51/.71'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096415070

490.
MOVRIN, David
        Fidus interpres = Zvest prevajalec : slike iz dveh tiso�letij zgodovine prevajanja / David Movrin ; [slikovno gradivo iz zbirk Britanskega muzeja ... et al.]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU : Znanstvena zalo�ba FF, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 314 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Studia translatoria ; 2)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzija Martine O�bot in Marka Marin�i�a na zadnjem zavihku ov. - Zbirka Studia translatoria ... / Majda Stanovnik: na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 289-306. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-254-180-4 (Zalo�a ZRC, ZRC SAZU)
a) Prevajanje - Zgodovina b) Prevajalstvo - Teorija - Zgodovinski pregledi c) prevajalci

81'25(091)
81'25(082)
COBISS.SI-ID 250125312

491.
MRKONJI�, Zvonimir, 1938-
        Suvremeno hrvatsko pjesni�tvo : razdioba (1940-1970) / Zvonimir Mrkonji�. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 150 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesni�tvo ; knj. 12)

Bilje�ka o autoru: str. [151]. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-953-304-171-1 ISBN 978-953-304-175-9 (celota)
a) Hrva�ka poezija - 1940-1970 - Literarne �tudije b) hrva�ka knji�evnost

821.163.42.09-1"1940/1970"
COBISS.SI-ID 14380082

492.
        O �em govorijo, kadar ne pi�ejo : pogovori s slovenskimi pesniki in pisatelji / uredila Jana Bauer. - Ljubljana : Vodnikova zalo�ba (DSKG) : Sodobnost International, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 246 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6067-56-0 (Vodnikova zalo�ba (DSKG))
a) Jesih, Milan (1950-) - Intervjuji b) Svetina, Ivo (1948-) - Intervjuji c) Vinceti�, Milan (1957-) - Intervjuji d) Zupan, Uro� (1963-) - Intervjuji e) Kol�ek, Peter (1951-) - Intervjuji f) Ku�ar, Meta (1952-) - Intervjuji g) Tratnik, Suzana (1963-) - Intervjuji h) Gazvoda, Nejc (1985-) - Intervjuji i) Mozeti�, Brane (1958-) - Intervjuji j) Merc, Du�an (1952-) - Intervjuji k) Kosovel, Sre�ko (1904-1926) l) Slovenski knji�evniki - Intervjuji m) slovenska knji�evnost n) slovenski pisatelji o) slovenski pesniki

821.163.6.09:929(047.53)
COBISS.SI-ID 248942592

493.
PETSTO
        500 romanov : kratke vsebine romanov iz slovenske in svetovne knji�evnosti / [izbor romanov in predgovor Tomo Virk ; avtorji povzetkov Varja Bal�alorsky ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Srbija : Rotografika). - 631 str. : portreti ; 27 cm

Predgovor / Tomo Virk: str. 5-7. - 2.000 izv. - Kazali
ISBN 978-961-01-0898-6
a) Romani - Povzetki b) svetovna knji�evnost c) slovenska knji�evnost d) knji�evne vsebine

821.09-31(082)(048)
821.163.6.09-31(082)(048)
COBISS.SI-ID 248575744

494.
PEZDIRC-Bartol, Mateja
        Najdeni pomeni : empiri�ne raziskave recepcije literarnega dela / Mateja Pezdirc Bartol ; [prevod povzetka Don Reindl]. - Ljubljana : Zveza dru�tev Slavisti�no dru�tvo Slovenije, 2010 (Ljubljana : Ple�ko). - 279 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Slavisti�na knji�nica / Slavisti�no dru�tvo Slovenije ; 15)

250 izv. - O avtorici: str. 273. - Bibliografija: str. 243-251. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6715-05-8
a) Literarna recepcija - Literarne kritike - 20.st. b) Proza - Literarna recepcija c) Dramatika - Literarna recepcija d) Branje - Leposlovje - Slovenija - �tudije e) bralci f) literarna interpretacija

821.09:028"19"
82.02:028"19"
028:821(497.4)
COBISS.SI-ID 249899264

495.
RAMONIENE, Meilute
        Lithuanian [Dva medija] / Meilut� Ramonien� and Virginija Stumbrien�. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2006 XIII, 306 str. : ilustr. ; 20 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (Teach yourself)

Komplet v �katli 5 x 17 x 23 cm
ISBN 978-0-340-91514-1 (komplet) ISBN 978-0-340-91513-4 (knjiga) ISBN 978-0-340-91515-8 (CD-ja)
a) jezikovni te�aji

811.172'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 1096411998

496.
        SHAKESPEARE'S minor plays : notes / [editor Gary Carey]. - Lincoln, Nebraska : Cliffs Notes, 1991. - 403 str. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Cliffs Notes on Shakespeare's minor plays. - Na nasl. str.: Summaries and critical commentaries about the minor plays of William Shakespeare. - Shakespeare's life and background: str. 7-9. - A chronology of English monarchs: str. 383-385. - Bibliografija: str. 399-403. - Iz vsebine: Henry VI ; Titus Andronicus ; King John ; The merry wives of Windsor ; All's well that ends well ; Troilus and Cressida ; Coriolanus ; Timon of Athens ; Pericles ; Cymbeline ; Henry VIII
ISBN 0-8220-0059-8

821.111.09Shakespeare W.
COBISS.SI-ID 2837278

497.
        SLOVENSKA beseda v �ivo 3b. U�benik za izpopolnjevalni te�aj sloven��ine kot drugega/tujega jezika / Andreja Markovi� ... [et al.] ; [urednica Metka Lokar ; ilustracije Igor Rehar]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2009. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD + 1 DVD

ISBN 978-961-237-324-5
a) Sloven��ina - Drugi jezik - U�beniki za tujce b) jezikovni pouk c) sloven��ina kot drugi/tuji jezik d) sloven��ina za tujce

811.163.6'243(075)
COBISS.SI-ID 247924224

498.
        SODOBNE metode v prevodoslovnem raziskovanju / uredila Nike K. Pokorn. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2009 ([s. l.] : Birografika Bori). - 192 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Kazalo
ISBN 978-961-237-336-8
a) prevodoslovje b) prevajanje c) tolma�enje d) metodologija e) raziskovalne metode f) korpusno prevodoslovje g) uporabno jezikoslovje

81'25:001.8(082)
COBISS.SI-ID 248837632

499.
STARC, Sonja, 1954-
        �asopisna ogla�evalska besedila, reklame : struktura in ve�kodnost / Sonja Starc. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi��e, Zalo�ba Annales : Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko : Pedago�ka fakulteta, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 258 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knji�nica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 213-220. - Kazalo. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6732-15-4 (Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko)
a) Ogla�evanje - Jezikovna kultura b) Sloven��ina - Reklamni jezik - �asopisi - Jezikovne �tudije c) reklame d) oglasi e) ogla�evalska besedila f) vizualna slovnica

811.163.6'276.6:659.1
COBISS.SI-ID 248994048

500.
�ERC, Slavo, 1959-
        In potem je padel zid : eseji o nem�ki knji�evnosti / Slavo �erc. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 143 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi)

ISBN 978-961-6717-40-3
a) Brussig, Thomas (1965-) - Literarne �tudije b) Regener, Sven (1961-) - Literarne �tudije c) Schulze, Ingo (1962-) - Literarne �tudije d) Grass, G�nter (1927-) - Literarne �tudije e) Jelinek, Elfriede (1946-) - Literarne �tudije f) M�ller, Herta (1953-) - Literarne �tudije g) Bernhard, Thomas (1931-1989) - Literarne �tudije h) Handke, Peter (1942-) - Literarne �tudije i) Johnson, Uwe (1934-1984) - Literarne �tudije j) Timm, Uwe (1940-) - Literarne �tudije k) Werner, Markus (1944-) - Literarne �tudije l) Nem�ka knji�evnost - 20.-21.st. - Literarne �tudije m) nem�ki pisatelji n) �vicarski pisatelji o) eseji

821.112.2.09(081)
COBISS.SI-ID 250697728

501.
        �OLSKI slovar. Franco��ina : francosko-slovenski in slovensko-francoski / [urednica Sa�a Pe�elin �agar ; prevod Mitja Trojar ... [et al.] ; avtorica slovenske slovnice Elizabeta M. Jenko ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart ; priprava geslovnika Valerija Trojar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - XXI, 700 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Potiskani spojni listi. - Na dnu nasl. str. podatek o izv. izd.: Atene [etc.] : E. Klett Sprachen. - Na vrhu nasl. str.: Pons. - 3.000 izv.
- - �olski slovar. Franco��ina. Seznam okraj�av = Liste des abbreviations. - [4] str. ; 19 cm
- - �olski slovar. Franco��ina. Vzor�na pisma. - [16] str. ; 19 cm
ISBN 978-961-271-054-5
a) Franco��ina - Sloven��ina - Slovarji b) Sloven��ina - Franco��ina - Slovarji c) Slovarji - Franco��ina - Sloven��ina d) �olski slovarji

811.133.1'374=163.6
811.163.6'374=133.1
COBISS.SI-ID 249934592

502.
        �OLSKI slovar. Italijan��ina : italijansko-slovenski in slovensko-italijanski / [urednik Igor Kafol ; prevod Mojca Gorup ... [et al.] ; avtorica slovenske slovnice Elizabeta M. Jenko ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart ; priprava geslovnika Valerija Trojar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - XVIII, 647 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Potiskani spojni listi. - Na dnu nasl. str. podatek o izv. izd.: Atene [etc.] : E. Klett Sprachen. - Na vrhu nasl. str.: Pons. - 3.000 izv.
- - �olski slovar. Italijan��ina. Seznam okraj�av. - [4] str. ; 19 cm
- - �olski slovar. Italijan��ina. Vzor�na pisma. - [16] str. ; 19 cm
ISBN 978-961-271-053-8
a) Italijan��ina - Sloven��ina - Slovarji b) Sloven��ina - Italijan��ina - Slovarji c) Slovarji - Italijan��ina - Sloven��ina d) �olski slovarji

811.131.1'374=163.6
811.163.6'374=131.1
COBISS.SI-ID 249934336

503.
        �OLSKI slovar. �pan��ina : �pansko-slovenski in slovensko-�panski / [urednica Polona Martin�i� ; prevod Katja Temnik ... [et al.] ; avtorica slovenske slovnice Elizabeta M. Jenko ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart ; priprava geslovnika Valerija Trojar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - XXII, 715 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Potiskani spojni listi. - Na dnu nasl. str. podatek o izv. izd.: Atene [etc.] : E. Klett Sprachen. - Na vrhu nasl. str.: Pons. - 3.000 izv.
- - �olski slovar. �pan��ina. Seznam okraj�av. - [4] str. ; 19 cm
- - �olski slovar. �pan��ina. Vzor�na pisma. - [17] str. ; 19 cm
ISBN 978-961-271-055-2
a) �pan��ina - Sloven��ina - Slovarji b) Sloven��ina - �pan��ina - Slovarji c) Slovarji - �pan��ina - Sloven��ina d) �olski slovarji

811.134.2'374=163.6
811.163.6'374=134.2
COBISS.SI-ID 249935104

504.
        TARAS Kermauner - simpozij : zbornik, oktober 2009 / [uredila Mitja �ander, Sanja Grobov�ek]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Demat). - 163 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-242-286-8
a) Kermauner, Taras (1930-2008) - Zborniki b) slovenski knji�evniki c) literarni kritiki d) slovenski filozofi e) 20.st. f) biografije

821.163.6.09Kermauner T.(082)
929Kermauner T.(082)
COBISS.SI-ID 250539264

505.
        TEMATOLOGIJA : izbrana poglavja / uredil Tone Smolej. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([s. l.] : Demat). - 259 str. ; 24 cm. - (Knji�na zbirka Scripta / �tudentska zalo�ba)

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-961-242-245-5
a) Knji�evnost - Literarne teme - Zborniki b) Tematologija - Zborniki c) Literarni junaki - Primerjalne �tudije - Zborniki d) primerjalna knji�evnost e) literarni motivi f) �rtomir g) Devica Orleanska h) efe�ka vdova i) Faust j) Jo�ef iz Egipta k) Maksimilijan Mehi�ki l) Medeja m) Ojdip n) Pigmalion o) Saloma p) Veronika Deseni�ka

821.091(082)
COBISS.SI-ID 247580416

506.
        TERMINOLOGIJA in sodobna terminografija / uredile Nina Ledinek, Mojca �agar Karer, Marjeta Humar ; [prevod angle�kih povzetkov Matija Pavli� in Bla� Trebar, prevod hrva�kih povzetkov Janu�ka Goste�nik]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 370 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v angl., slov. ali hrv. - 350 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v angl. in slov. ali angl. in hrv. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-254-158-3
a) Sloven��ina - Strokovni jezik - Zborniki b) terminografija c) znanstveni jezik d) strokovno izrazje e) ra�unalni�ko jezikoslovje f) terminolo�ki slovarji g) ve�jezi�nost

811.163.6'373.46(082)
81'373.46(082)
COBISS.SI-ID 248173568

507.
        TRUBAR, Hren, Valvasor, Dolni�ar : o slovstvu na Kranjskem : znanstvenokriti�na izdaja / uredil Luka Vidmar ; [avtorji prepisov, prevodov in �tudij Monika De�elak Trojar ... et al.] ; [izdali] Fundacija dr. Bruno Breschi [in] In�titut za slovensko literaturo in literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU [in] Slovenska akademija znanosti in umetnosti. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 448 str. ; 22 cm

Besedilo v slov., delno v nem. in lat. ter prevod v slov. - Bibliografija / Martin Grum: str. 425-435. - Bibliografija: str. 443-448. - Vsebina: Register vnd sumarische verzaichnus aller windischen buecher, so biss auf ditz 1560-isten jarr von Primo Trubero jn truckh geben werden / Primo� Trubar ; prepis in prevod Jo�e Rajhman. Memoriale scribendorum ad reverendissimum episcopum Seccoviensem / Toma� Hren ; prepis z opombami France Kidri� ; prevod z opombami Monika De�elak Trojar. Anhang dess Sechsten Buchs, welcher eine Anzahl gelehrter Scribenten begreifft, so aus Crain b�rtig gewest / Janez Vajkard Valvasor ; prepis Monika De�elak Trojar ; prevod nem�kega besedila Janko Moder, prevod latinskega besedila Primo� Simoniti ; dopolnitev prevoda nem�kega besedila in opombe Luka Vidmar. Bibliotheca Labacensis publica Collegii Carolini Nobilium / Janez Gregor Dolni�ar ; prepis Vojko Pavlin ; prevod Ne�a Vilhelm, prevod 1. poglavja Kajetan Gantar, prevod ustanovne listine Marijan Smolik ; dopolnitev prepisa in prevoda ter opombe Luka Vidmar
ISBN 978-961-268-005-3
a) Trubar, Primo� (1508-1586) - Literarna zgodovina b) Hren, Toma�, �kof (1560-1630) - Literarna zgodovina c) Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) - Literarna zgodovina d) Dolni�ar, Janez Gregor (1655-1719) - Literarna zgodovina e) Slovenska literarna zgodovina - 16.-18.st. - Zgodovinski pregledi f) Slovenija - Kulturna zgodovina - Zborniki g) Bibliografije - 16.-18.st. - Slovenija h) Kranjska i) protestantizem j) reformacija k) protireformacija l) barok m) literarni zgodovinarji n) javne knji�nice

821.163.6(091)"15/17"(082)
015(497.4)"15/17"
930.85(497.4)"15/17"(082)
COBISS.SI-ID 249014528

508.
UL�NIK, Natalija
        Za�etki prekmurskega �asopisja : besedje Agusti�evega �asopisa Prijatel / Natalija Ul�nik. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna zalo�ba Oddelka za slovanske jezike in knji�evnosti, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 410 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knji�na zbirka Zora ; 67)

300 izv. - Bibliografija: str. 387-395. - Kazalo
ISBN 978-961-6656-40-5
a) Sloven��ina - Slovaropisje - Publicistika - Prekmurje b) Slovarji - Prekmur��ina c) prekmurski publicisti�ni jezik d) 19.st.

811.163.6'282'373(497.4-18)
811.163.6'276.6:05Prijatel(038)
COBISS.SI-ID 64082689

509.
        ULTIMATE Arabic [Ve� medijev] : beginner-intermediate / Rajaa Aquil ... [et al.] ; edited by Zv[j]ezdana Vrzi� and Rania G. Hejazeen. - Revised and updated. - New York : Living Language, 2009 1 zv. (536 str.) : tabele ; 23 cm 8 CD-jev (ca 540 min) : stereo ; 12 cm 1 opti�ni disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Modern standard, Egyptian, Iraqi, Lebanese, Saudi. - Besedilo v angl. in arab. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-1-4000-0977-0 (knjiga) ISBN 978-1-4000-0976-3 (CD, CD-ROM)
a) Arab��ina - U�beniki b) jezikovni kompleti

811.2/.3'24(075)
COBISS.SI-ID 6920478

510.
ZAJC, Ne�a
        "�itje protopopa Avvakuma" : ruska tradicija na preizku�nji / Ne�a Zajc. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 182 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka �ivljenja in dela ; 5. Kulturnozgodovinske �tudije ; 2)

Na str. 1: Slovenski biografski leksikon 2. - 250 izv. - Bibliografija: str. 179-182. - Povzetek ; Rezjome ; Summary
ISBN 978-961-254-157-6
a) Avvakum (1621-1682) - Biografije b) Avvakum (1621-1682) - "�itije protopopa Avvakuma" - �tudije c) ruska pravoslavna cerkev d) staroverci e) ruski pisatelji f) ruska knji�evnost g) ruska zgodovina h) 17.st. i) hagiografije j) avtobiografije k) biographies l) Russian Orthodox Church m) Russian literature n) Russian writers o) 17th cent.

821.161.1.09Avvakum
929Avvakum
94(470):271.2"16"
COBISS.SI-ID 248116224

511.
�EBOVEC, Marjeta
        Slovenski knji�evniki : rojeni od leta 1870 do leta 1899 / Marjeta �ebovec. - 2. dopolnjena in raz�irjena izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2010 ([S. l.] : Schwarz). - 265 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 262-265. - Kazalo
ISBN 978-961-226-978-4
a) Slovenski knji�evniki - 19.-20.st. - Biografski pregledi b) slovenska knji�evnost c) zgodovinski pregledi d) biografije e) albumi

821.163.6.09"18/19"(092)
929:821.163.6"18/19"
COBISS.SI-ID 249965824


80


512.
BROADY, Elspeth
        Colloquial French 2 [Ve� medijev] : the next step in language learning / Elspeth Broady. - London ; New York : Routledge, 2003 X, 266 str. : ilustr. ; 22 cm 2 zvo�ni kaseti : stereo ; 12 cm 2 CD : zvok ; 12 cm (The Colloquial 2 series)

Iz�lo v skupnem ovoju
ISBN 0-415-26649-1 (komplet) ISBN 0-415-26648-3 (kaseti) ISBN 0-415-30139-4 (CD) ISBN 0-415-26647-5 (knjiga)
a) Franco��ina - Jezikovni te�aji

811.133.1'24(075)=111
COBISS.SI-ID 11664698


82-1 POEZIJA


513.
ARTAUD, Antonin
        Pesmi-teksti / Antonin Artaud ; [izbral, prevedel in spremne opombe napisal Andrej Medved]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 167 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 15)

V nekaj letnicah: str. 161-167. - 400 izv.
ISBN 978-961-01-0823-8
a) Artaud, Antonin (1896-1948) - Spremne besede b) francoska poezija c) francoski pesniki d) 20.st. e) biografski podatki

821.133.1-1
821.133.1.09Artaud A.
COBISS.SI-ID 249369088

514.
BERTOLUCCI, Attilio
        Svetilke ljubezni / Attilio Bertolucci ; [izbral, iz italijan��ine prevedel in spremno besedilo napisal Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 94 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 13)

Izbrano iz izvirnika: Opere. - V nekaj letnicah: str. 89-94. - Spremna beseda Milana Dekleve na zavihkih ov. - 400 izv.
ISBN 978-961-01-1099-6
a) Bertolucci, Attilio (1911-2000) - Spremne besede b) italijanska poezija c) italijanski pesniki d) 20.st. e) biografski podatki f) bibliografski podatki

821.131.1-1
COBISS.SI-ID 248371712

515.
BEVC, Cvetka
        Odbleski / Cvetka Bevc ; [spremno besedo napisal Brane Senega�nik]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 88 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

Tiso�besedni, tiso�obrazni Eros / Brane Senega�nik: str. 77-86. - 600 izv.
ISBN 978-961-6580-67-0
a) Bevc, Cvetka (1960-) - Literarne �tudije b) slovenska poezija c) slovenske pesnice d) eroti�na poezija e) 21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Bevc C.
COBISS.SI-ID 249257728

516.
COLLINS, Billy
        Kidanje snega z Budo / Billy Collins ; [izbral, iz angle��ine prevedel in spremno besedilo napisal Uro� Zupan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 131 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 14)

Izbrano iz izvirnikov: Sailing alone around the room ; The trouble with poetry ; Best American poetry. - V nekaj letnicah: str. 127-131. - Spremna beseda Milana Dekleve na zavihkih ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-01-1098-9
a) Collins, Billy (1941-) - Spremne besede b) Ameri�ka poezija - Eseji c) ameri�ki pesniki d) 20.-21.st. e) biografski podatki f) bibliografski podatki

821.111(73)-1
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 248483072

517.
CUNTA, Miljana
        Za pol neba / Miljana Cunta ; [spremna beseda Gorazd Kocijan�i�]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 85 str. ; 22 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

Beseda Erosa, Eros besede / Gorazd Kocijan�i�: str. 70-85. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.
ISBN 978-961-242-270-7
a) Cunta, Miljana (1976-) - Literarne �tudije b) ljubezenska poezija c) slovenska poezija d) slovenske pesnice e) 21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Cunta M.
COBISS.SI-ID 249822464

518.
�U�NIK, Primo�
        Kot dar / Primo� �u�nik. - Ljubljana : LUD �erpa, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 93 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasi�na �erpa ; 15)

O avtorju: str. 93. - Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6699-15-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249170688

519.
GOLOB, Anja, 1976-
        V roki / Anja Golob ; [spremno besedo napisal Mladen Dolar]. - Maribor : Litera, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 73 str. ; 18 cm. - (Nova Znamenja ; 32)

Kajti / Mladen Dolar: str. 69-73. - 500 izv.
ISBN 978-961-6780-18-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 64545281

520.
HESIODUS, 8./7. st. pr.n.�.
        Teogonija ; Dela in dnevi / Heziod ; prevedel, spremno besedo in opombe napisal Kajetan Gantar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Impress). - 158 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Theogon�a; �rga kai em�rai. - Heziod ter njegov pesni�ki in miselni svet / Kajetan Gantar: str. 117-148. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Bibliografija: str. 149-152. - Kazalo
ISBN 978-961-241-389-7
a) Hesiodus (8./7. st. pr.n.�.) - Literarne �tudije b) stara gr�ka knji�evnost c) gr�ka epika d) didakti�na poezija

821.14'02-13(081)
821.14'02.09Hesiodus
COBISS.SI-ID 248496896

521.
HO�EVAR, Kristina, 1977-
        Nihaji / Kristina Ho�evar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 94 str. ; 21 cm. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva zalo�ba)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-231-768-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248965376

522.
        HRVATSKI hip hop : rokane rime 2 / [urednik Krunoslav Jajeti�]. - Koprivnica : �areni du�an, 2007 (Veliki Bukovec : KID). - 224 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Jimmy Jazz ; 14)

Pjesme s mudima i mozgom / Velimir Grgi�: str. 213-218
ISBN 978-953-6683-70-3
a) Hip hop - Besedila pesmi b) hrva�ka poezija c) popularna glasba d) zabavna glasba e) 20.-21.st. f) besedila

821.163.42-194=163.4
784.66(082)
COBISS.SI-ID 35159650

523.
        IZ muzeja �umova : antologija novije srpske poezije (1988-2008) / [izbor i predgovor] Nenad Milo�evi�. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 303 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesni�tvo ; knj. 14)

Predgovor: str. 13-37. - Biografije autora: str. 295-303. - O autoru: str. [304]
ISBN 978-953-304-173-5
a) Srbska poezija - 1988-2008 - Antologije b) Srbska poezija - 1988-2008 - Literarne �tudije c) Antologije - Srbska poezija - 1988-2008 d) srbski pesniki e) biografski podatki

821.163.41-194"1988/2008"=163.4
821.163.41.09"1988/2008"
COBISS.SI-ID 42146146

524.
JAKOB, Jure
        Zapu��eni kraji / Jure Jakob. - Ljubljana : LUD Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 63 str. ; 20 cm. - (Zbirka Pri�leki)

300 izv.
ISBN 978-961-6717-39-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250487808

525.
JESIH, Milan
        Stihi / Milan Esih ; perevela �anna Vladimirovna Perkovskaja ; [vvedenie Boris A. Novak] = Pesmi / Milan Jesih ; prevedla �ana Vladimirovna Perkovska ; [spremna beseda Boris A. Novak]. - Ljubljana : Dru�tvo slovenskih pisateljev = Ob�estvom slovenskih pisatelej, 2009. - 115 str. ; 21 cm. - (Litterae Slovenicae : Slovenian literary magazine, ISSN 1318-0177 ; 2009, 4)

Lat. in cir. - Vzporedno besedilo pesmi v slov. in ru��ini. - Portret Milana Esiha, ili esli by P�er Bezuhov pisal sonety ... / Boris A. Novak ; pereveli Borut Kra�evec i Natalija Androsjuk : str. 101-110
ISBN 978-961-6547-42-0
a) Jesih, Milan (1950-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st e) prevodi v ru��ino

821.163.6-1=161.1=163.6
821.163.6.09Jesih M.
COBISS.SI-ID 248828160

526.
KLE�, Milan
        Gremo na morje / Milan Kle�. - Maribor : Litera, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 128 str. ; 18 cm. - (Nova Znamenja ; 33)

ISBN 978-961-6780-20-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 64657153

527.
KLETNIKOV, Eftim
        Studenec rane : izbrane pesmi / Eftim Kletnikov ; izbor, prevod in spremna beseda Veno Taufer ; En dan z novimi pesmimi Kletnikova Georgi Stardelov. - Ljubljana : KUD Logos, 2010 (Ljubljana : Partnergraf). - 211 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Poezije / KUD Logos ; 15)

300 izv. - En dan z novimi pesmimi Kletnikova / Georgi Stardelov: str. 187-206. - Efim Kletnikov: Sre�a(vanje) v harmoniji / Veno Taufer: str. 207-211
ISBN 978-961-6519-50-2
a) Kletnikov, Eftim (1946-) - Literarne �tudije b) makedonska poezija c) makedonski pesniki d) 20.-21.st.

821.163.3-1=163.3=163.6
821.163.3.09Kletnikov E.
COBISS.SI-ID 250616832

528.
KOBROWSKY
        Najprej semza sli�al pr denje / Kobrowsky. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 178 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva zalo�ba)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.
ISBN 978-961-231-720-1

821.163.6'276-1
COBISS.SI-ID 249363712

529.
KO�EVAR, Marjanca
        Mese�evi ka�ipoti / Marjanca Ko�evar ; [ilustracije Peter Ismagilov]. - Kr�ko : Neviodunum, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - [30] str. : ilustr. ; 16 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-6784-02-3
a) Vo��ila - Antologije b) prilo�nostne pesmi c) osebni prazniki d) koledarski prazniki

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 247568128

530.
KOMAC, �ivka
        (Samo) pesem (me) razume / �ivka Komac. - Ko�evje : Klub literatov Ko�evske : samozal. �. Komac, 2008. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

Hrbtne str. listov prazne. - 300 izv.
ISBN 978-961-91213-3-7 (Klub literatov Ko�evske)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 244122368

531.
KOMELJ, Miklav�
        Nenaslovljiva imena / Miklav� Komelj. - 1. ponatis. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 56 str. ; 18 cm. - (Zbirka Pri�leki)

ISBN 978-961-6717-10-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249963008

532.
KOSOVEL, Sre�ko
        Look back, look ahead : the selected poems of Sre�ko Kosovel / selected and translated from the Slovene by Ana Jelnikar and Barbara Siegel Carlson ; introduction by Richard Jackson ; afterword by Ana Jelnikar. - 1st ed. - Brooklyn (NY) : Ugly Duckling Presse, 2010. - XXII, 220 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 21 cm. - (Eastern European poets series ; no. 26)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Being a lamp : Sre�ko Kosovel / Richard Jackson: str. IX-XVI. - Translator's note / Barbara Siegel Carlson and Ana Jelnikar: str. XVII-XXII. - Afterword : looking back, looking ahead; the life and poetry of Sre�ko Kosovel / Ana Jelnikar: str. 199-217
ISBN 978-1-933254-54-8
a) Kosovel, Sre�ko (1904-1926) - Literarne �tudije b) slovenska poezija c) 20.st.

821.163.6-1=163.6=111
821.163.6.09Kosovel S.
COBISS.SI-ID 1096517726

533.
LAIN��EK, Feri
        Sprehajali��a za vra�anje : roman v verzih / Feri Lain��ek ; [ilustrirala Zora Stan�i� ; spremno besedo napisal Ivo Svetina]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2010 (Ljubljana : Formatisk). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

1.000 izv. - Na poti od romana / Ivo Svetina: str. 165-195
ISBN 978-961-6580-70-0
a) Lain��ek, Feri (1959-) - Literarne �tudije b) slovenska knji�evnost c) roman v verzih d) slovenski pisatelji e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Lain��ek F.
COBISS.SI-ID 250541056

534.
LIPU�, Cvetka
        Pojdimo vezat kosti / Cvetka Lipu�. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 109 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ve�inoma potiskana vsaka druga str. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1068-2

821.163.6(436.5)-1
COBISS.SI-ID 248474368

535.
        LJ kot ljubezen : pesmi o Ljubljani / [uredil Ale� �teger ; fotografije Mojca Pi�ek]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

O avtorjih: str. 111-121. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-283-7
a) Ljubljana - V leposlovju

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250525696

536.
LUKAN, Bla�
        Sentence o dihanju / Bla� Lukan. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 77 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1073-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248472832

537.
LUO, Fu, 1928-
        Drobec iz Naplavin in druge / Lo Fu ; prevedel, [spremna beseda] Vlado �estan v sodelovanju s Pan Yan. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 52 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 41)

Lo Fu: veliki kitajski pesnik, ustvarjalec moderne kitajske poezije / Vlado �estan: str. 51-52. - 350 izv.
ISBN 978-961-6644-56-3
a) Luo, Fu (1928-) - Spremne besede b) kitajska poezija c) kitajski pesniki d) 20.st.

821.581-1
821.581.09Luo F.
COBISS.SI-ID 250616320

538.
MALEJ, Ga�per
        Rezi v zlatem / Ga�per Malej ; [spremni zapis Andrej Medved]. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost : distribucija Bu�a, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 89 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 134)

300 izv. - Medtem, ko te �akam, bom spal, vedno si tukaj, moja sladka ljubezen / Andrej Medved: str. 90-[91]
ISBN 978-961-6789-06-6 (Center za slovensko knji�evnost)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248163584

539.
MAURER, Ne�a
        Piramide upanja / Ne�a Maurer ; [fotografije] Gregor Radonji� ; [spremna beseda Lidija Ga�nik Gomba� in Mario Berdi�]. - 1. natis. - Maribor : Zalo�ba Pivec, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 123 str. : barvne fotogr. ; 23 cm

2.000 izv. - Brez�asna kretnja Ne�e Maurer / Lidija Ga�nik Gomba�: str. 117-118. - Odtekanje �asa / Mario Berdi�: str. 119-122
ISBN 978-961-6817-08-0
a) Maurer, Ne�a (1930-) - "Piramide upanja" - Spremne besede b) Radonji�, Gregor (1964-) - Fotografski motivi c) slovenska poezija d) slovenske pesnice e) slovenska fotografija f) slovenski fotografi g) 21.st.

821.163.6-1
77.04(497.4)Radonji� G.
COBISS.SI-ID 64501761

540.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Libija : pesmi / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2010 (Izola : Repropoint). - 108 str. ; 19 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6382-59-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 251121920

541.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Razlagalec sanj / Andrej Medved ; [spremna beseda Ivo Svetina]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 113 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 43)

Od besede do studenca sre�e / Ivo Svetina: str. 89-112. - O avtorju: str. 113-[114]
ISBN 978-961-6644-59-4
a) Medved, Andrej (1947-) - Literarne �tudije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 21.st. e) biografski podatki

821.163.6-1
821.163.6.09Medved A.
COBISS.SI-ID 250911488

542.
M�DERNDORFER, Vinko, 1958-
        Tavanja / Vinko M�derndorfer. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 83 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1117-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248474112

543.
M�DERNDORFER, Vinko, 1958-
        Znotraj / Vinko M�derndorfer. - Maribor : Litera, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 87 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Vedute)

500 izv. - Spremna beseda Gaje P�schl na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6780-15-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 64509185

544.
        MORAL bi spet priti : sodobna evropska gejevska poezija / izbral in uredil Brane Mozeti� ; prevedli Ale� Mustar ... [et al.]. - Ljubljana : �kuc, 2009. - 257 str. ; 21 cm. - (Lambda ; 81)

O pesnikih: str. 242-255. - O knjigi: str. 256-257
ISBN 978-961-6751-21-6
a) Evropska poezija - 21.st. - Antologije b) Homoseksualnost - V leposlovju c) Antologije - Evropska poezija - Homoseksualnost - 21.st. d) gejevska poezija

821(4)-194
COBISS.SI-ID 247606784

545.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Izbrisano mesto / Iztok Osojnik. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost, 2010 ([S. l.] : Mi�ma�). - 79 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 138)

300 izv.
ISBN 978-961-6789-10-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250410752

546.
OVIDIUS Naso, Publius
        Rimski koledar / Publij Ovidij Nazon ; prevod in spremna besedila Nada Gro�elj. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanisti�ni �tudij, 2009. - 410 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 10)

500 izv. - Bibliografija: str. 407-410
ISBN 978-961-6192-45-3
a) Ovidius Naso, Publius (43 pr.n.�t.-18 n.�t.) - "Fasti" - Literarni komentarji b) italska ljudstva c) ljudski prazniki d) koledarski prazniki e) ljudski obi�aji f) rimske pripovedke g) anti�ni Rim h) anti�na mitologija

821.124'02-13
821.124'02.09Ovidius Naso P.
398.33(37)
COBISS.SI-ID 248959744

547.
PETEK Levokov, Milan
        Paris at night / Milan Petek Levokov. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydatel'stvo Michala Va�ka). - 87 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 42)

O avtorju: str. 88. - 300 izv. - Bibliografija: str. 88-[89]
ISBN 978-961-6644-57-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250617344

548.
PODLOGAR, Gregor
        Vesela nova u�esa / Gregor Podlogar. - Ljubljana : LUD �erpa, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 67 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasi�na �erpa ; 14)

Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6699-14-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249170432

549.
PODOBNIK, Lojze
        Iskanja / Lojze Podobnik. - �entjernej : [samozal.] L. Podobnik, 2009 (Novo mesto : Grafika). - 77 str. ; 22 cm

Med iskanjem in spoznanjem / Jo�e Zupan: str. 74
ISBN 978-961-245-804-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 247697664

550.
POLI�, Andra�, 1972-
        Hoja / Andra� Poli�. - Maribor : Litera, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 105 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Vedute)

500 izv. - Spremna beseda Roberta Simoni�ka na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6780-16-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 64508929

551.
PORENTA, Ana
        Kitke / [pesmi levih strani] Sonja Votolen, [pesmi desnih strani] Ana Porenta ; [ilustracije] Jana Pe�e�nik ; [spremna beseda Tatjana Pregl Kobe, Ciril Zlobec]. - 1. izd., 1. natis. - Velike La��e : Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2009 (Se�ana : Graphtech). - [87] str. : ilustr. ; 24 x 27 cm

Sonja Votolen, Ana Porenta: lirski dvoj�ek / Ciril Zlobec: str. [2-3]. - Jana Pe�e�nik - podobe, ki sozvenijo z vsebino / Tatjana Pregl Kobe: str. [4-5]
ISBN 978-961-91323-9-5

821.163.6-1(082)
COBISS.SI-ID 247627008

552.
REPAR, Stanislava, 1960-
        Dotakniti se prazne sredine / Stanislava Chrob�kov� Repar ; [spremna beseda Ana Marija Sobo�an]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 84 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 44)

�arenje s svetlobo iz lastnega vira (popotnica) / Ana Marija Sobo�an: str. 75-81. - O avtorici: str. 83-84. - 350 izv.
ISBN 978-961-6644-58-7
a) Repar, Stanislava (1960-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenske pesnice d) slova�ke pesnice e) 21.st. f) biografski podatki g) bibliografski podatki

821.163.6-1
821.162.4-1
821.163.6.09Repar S.
821.162.4.09Repar S.
COBISS.SI-ID 250825472

553.
SAGADIN, Vid
        Drevored / Vid Sagadin. - Ljubljana : LUD �erpa, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 84 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasi�na �erpa ; 16)

Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6699-16-7
a) Drevesa - V leposlovju

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249170944

554.
SOLDO, Martina
        Potaplja� : pesmi v prozi / Martina Soldo. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 66 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 39)

300 izv. - Spremna beseda Primo�a Reparja na sprednjem zavihku ov. - O avtorici na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6644-48-8
a) pesmi v prozi

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248275968

555.
STOJI�, Mile
        Nebe�ki penzion : pesmi / Mile Stoji� ; prevedel Jurij Hudolin. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 115 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 40)

O avtorju: str. 114-115. - 800 izv.
ISBN 978-961-6644-55-6

821.163.4(497.6)-1
COBISS.SI-ID 250616064

556.
STROJAN, Marjan
        Vreme, kamni, krave / Marjan Strojan. - Ljubljana : LUD Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 65 str. ; 20 cm. - (Zbirka Pri�leki)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6717-38-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250487552

557.
        SUVREMENO hrvatsko pjesni�tvo : novi tekstovi (1970-2010) / [izbor i predgovor] Zvonimir Mrkonji�. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 353 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesni�tvo ; knj. 13)

Post Scriptum / Zvonimir Mrkonji�: str. 13-29. - Bilje�ka o autoru: str. [355]
ISBN 978-953-304-172-8 ISBN 978-953-304-175-9 (celota)
a) Hrva�ka poezija - 1970-2010 - Antologije b) Hrva�ka poezija - 1970-2010 - Literarne �tudije c) Antologije - Hrva�ka poezija - 1970-2010 d) hrva�ka knji�evnost

821.163.42-194"1970/2010"=163.4
821.163.42.09-1"1970/2010"
COBISS.SI-ID 14379826

558.
�ALAMUN, Toma�
        Mrzle pravljice / Toma� �alamun ; [spremno besedo napisal Gregor Podlogar]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 99 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

Pet zgodb za Toma�a �alamuna - poezija je vse, kar se primeri / Gregor Podlogar: str. 85-96
ISBN 978-961-6580-66-3
a) �alamun, Toma� (1941-) - Literarne �tudije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09�alamun T.
COBISS.SI-ID 249257472

559.
�ELJ, Milan
        Kristali soli / Milan �elj. - Ljubljana : �KUC, 2010 ([S. l.] : Mi�ma�). - 71 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 85)

300 izv.
ISBN 978-961-6751-28-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250185472

560.
�PACAPAN, Lojzka
        Kosmi preje / Lojzka �pacapan ; [spremni besedi France Vurnik in Tone Pav�ek]. - Ljubljana : Knji�na zadruga, 2009 (Begunje : Cicero). - 111 str. ; 19 cm

O avtorici na prednjem zavihku ov. - Biti �iva / France Vurnik: str. 106-107. - Pticam ponujam pesem / Tone Pav�ek: str. 108-109
ISBN 978-961-6140-51-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248218368

561.
TOLKIEN, J. R. R.
        The legend of Sigurd and Gudr�n / by J. R. R. Tolkien ; edited by Christopher Tolkien. - London : HarperCollins, 2009. - 377 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: The legend of Sigurd & Gudr�n
ISBN 978-0-00-731723-3
a) legende

821.111-1=111
COBISS.SI-ID 14859573

562.
        TRINAJST portugalskih glasov : iz sodobne portugalske poezije / prevedle Mojca Medved�ek, Bla�ka M�ller-Pograjc in Mateja Rozman ; spremne opombe zbrala, uredila in napisala Mojca Medved�ek. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost, 2009 ([�marje-Sap] : Mi�ma�). - 91 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 133)

O avtorjih: str. 74-83. - Pogovor ob slovenski izdaji antologije / Mateja Rozman in Casimiro de Brito: str. 88-91. - Spremna beseda Mojce Medved�ek na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6789-05-9
a) Portugalska poezija - Portugalski pesniki - 20.st. - Literarne �tudije b) Antologije - Portugalska poezija - 20.st. c) biografski podatki d) bibliografski podatki

821.134.3-194"19"
821.134.3.09:929"19"
COBISS.SI-ID 247778304

563.
        VPLETEL bom belo vijolico : antologija helenisti�nega epigrama / prevedla, opombe in spremno �tudijo napisala Jelena Isak Kres. - Ljubljana : KUD Logos, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 189 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Poezije / KUD Logos ; 13)

Predgovor: str. 11-16. - Helenisti�ni literarni epigram: str. 153-184. - Bibliografija: str. 185-189
ISBN 978-961-6519-37-3
a) Gr�ki epigrami - Antologije b) Antologije - Epigrami - Gr�ka knji�evnost - Helenizem

821.14'02-193.2(082.21)
821.14'02-193.2.09
COBISS.SI-ID 247329536

564.
        VSAKA ljubezen je pesem : najlep�e slovenske ljubezenske pesmi po izboru slovenskih pesnikov / [avtor spremne besede Alojz Ihan]. - Nova izd. - Ljubljana : Dru�tvo slovenskih pisateljev, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 191 str. ; 23 cm

Vsaka ljubezen je pesem / Alojz Ihan: str. 7-9. - 8.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6547-46-8
a) Slovenska poezija - Antologije b) Ljubezen - V leposlovju c) Antologije - Slovenska poezija

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 250470912

565.
ZLOBEC, Ciril
        Tiho romanje k zadnji pesmi / Ciril Zlobec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 107 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Avtorjeva pojasnila: str. 92-95. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Knji�na bibliografija Cirila Zlobca: str. 96-107
ISBN 978-961-01-1219-8
a) Zlobec, Ciril (1925-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 21.st. e) bibliografski podatki

821.163.6-1
821.163.6.09Zlobec C.
COBISS.SI-ID 250535680


82-2 DRAMATIKA


566.
CORNEILLE, Pierre
        �enske tragedije / Pierre Corneille ; [prevod Marija Javor�ek ; spremne �tudije Maja Sun�i�, Tone Smolej, Miran �peli�]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanisti�ni �tudij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 269 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 12)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-6192-47-7
a) Corneille, Pierre (1606-1684) - Literarne �tudije b) francoska dramatika c) francoski dramatiki d) 17.st.

821.133.1-2(081)
821.133.1.09Corneille P.(082)
COBISS.SI-ID 249210880

567.
        GRUMOVA nagrada za najbolj�e dramsko besedilo : [Grumovi nagrajenci 2009] = The Grum award for the best new Slovenian play : [Grum prizewinners 2009] / [urednika, editors Marinka Po�trak, Milan Nardin]. - Kranj : Pre�ernovo gledali��e : Zelolepo, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 313 str. : avtori�ini sl. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v ang. - Vsebina na nasl. str.: Konec atlasa = The end of the atlas / �anina Mir�evska ; [prevedla, translated by Erica Johnson Debeljak]. 5fantkov.si = 5boys.si / Simona Semeni� ; [prevedla, translated by Simona Semeni�]
ISBN 978-961-92749-1-0 (Pre�ernovo gledali��e)
a) Mir�evska, �anina (1967-) - Literarne �tudije b) Semeni�, Simona (1975-) - Literarne �tudije c) Grumova nagrada - 2009 d) slovenska dramatika e) slovenske dramati�arke f) 21.st. g) Grumovi nagrajenci

821.163.6-2(082)=163.6=111
821.163.6-2.09
06.05Grum:821.163.6-2
COBISS.SI-ID 248912384

568.
        PO ravnici navzgor. Literarni opus Ferija Lain��ka ; Evidence in refleksije / Matej Bogataj ...[et al.] ; [uredil Franci Just]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2010. - 253 str. : portr. ; 21 cm. - (Zbirka Kri�potja)

500 izv. - Bibliografija Ferija Lain��ka / Vesna Radovanovi�: str. 233-249. - Radiografija Ferija Lain��ka / Vilma �tritof: str. 250-251. - Filmografija Ferija Lain��ka: str. 253. - Vsebuje tudi: Impresarij : tragi�na farsa; Ob�utek za vetre : groteska / Feri Lain��ek
ISBN 978-961-255-018-9
a) Lain��ek, Feri (1959-) - Literarne �tudije b) Lain��ek, Feri (1959-) - Bibliografije c) slovenska knji�evnost d) slovenska mladinska knji�evnost e) slovenski pisatelji f) 20.-21.st. g) slovenske radijske igre h) slovenski filmi i) ekranizacije

821.163.6-2(081)
821.163.6.09Lain��ek F.(082)
012Lain��ek F.
COBISS.SI-ID 64400129


82-3 PRIPOVEDNI�TVO


569.
ACIMAN, Andr�
        Pokli�i me po svojem imenu / Andr� Aciman ; prevedla Jana Ambro�i�. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 255 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Call me by your name. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-417-7
a) Homoseksualnost - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250264832

570.
ADALJAN, Norajr
        Krivda in ljubezen : novela / Norajr Adaljan ; iz nem��ine prevedla Andreja Sabati �uster. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2010. - 92 str. ; 20 cm. - (Zbirka Beri globalno)

Prevod dela: Schuld und Liebe. - Predgovor / Paul Gei�: str. [3-5]. - 500 izv.
ISBN 978-961-6682-81-7
a) Nezvestoba - Umori - Armenija - V leposlovju b) sodni procesi

821.19-321.2
COBISS.SI-ID 250446592

571.
ADAMOVI�, Julijana
        Konzerviranje : pri�e / Julijana Adamovi�. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Grafi�ki zavod Hrvatske, 2010). - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Regina ; knj. 7)

Bilje�ka o autorici: str. 159
ISBN 978-953-304-166-7

821.163.42-32=163.4
COBISS.SI-ID 41178722

572.
ADIGA, Aravind
        Beli tiger / Aravind Adiga ; prevedel Marko Trobev�ek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 258 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: The white tiger. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-405-4
a) Indija - Dru�bene razmere - V leposlovju

821.111(540)-311.2
COBISS.SI-ID 249601024

573.
AHERN, Cecelia, 1981-
        �e bi me videla / Cecelia Ahern ; [prevedla Katja Jeraj Valentin�i�]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 298 str. ; 24 cm

Prevod dela: If you could see me now. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1075-3
a) Nami�ljeni prijatelji - V leposlovju

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 250541568

574.
AHERN, Cecelia, 1981-
        Kam si od�la : �arobna zgodba o svetu izgubljenih stvari / Cecelia Ahern ; [prevedla Darja Marin�ek]. - 1. natis. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 354 str. ; 24 cm

Prevod dela: A place called here. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1049-4
a) Pogre�ane osebe - Irska - V leposlovju

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 250975488

575.
        ANGELS beneath the surface : a selection of contemporary Slovene fiction / edited by Mitja �ander with Tom Priestly. - Berkeley (California) : North Atlantic Books ; Seattle (Washington) : Scala House Press, cop. 2008 (printed in the United States of America). - XVII, 166 str. ; 23 cm. - (The Scala translation series)

Introduction / Mitja �ander and Ale� �teger: str. VII-XVII. - About the contributors: str. 161-166
ISBN 978-1-55643-703-8 (bro�.) ISBN 1-55643-703-X (bro�.)
a) Slovenska kratka proza - 1990-2005 - Antologije b) Slovenska knji�evnost - Kratka proza - 20.-21.st. - Literarne �tudije

821.163.6-32(082)=111
821.163.6.09-3"19/20"
COBISS.SI-ID 15838011

576.
ARNALDUR Indridason, 1961-
        Mesto kozarcev : reykjavi�ki triler / Arnaldur Indridason ; prevedla Tanja Ahlin. - Radovljica : Didakta, 2010 ([�irovnica] : Medium). - 271 str. : zvd. ; 20 cm. - (Zbirka No�, kri, vrv, strup)

Prevod dela: M�rin. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-261-155-2
a) Umori - Policija - Preiskave - Islandija - V leposlovju b) Dedne bolezni - V leposlovju

821.113.3-312.4
COBISS.SI-ID 250342912

577.
BARBERY, Muriel, 1969-
        Eleganca je�a / Muriel Barbery ; [prevedli Metka Zorec in Varja Bal�alorsky]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([s. l.] : Impress). - 364 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: L'�l�gance du h�risson
ISBN 978-961-01-1279-2
a) Hi�nice - Stanovalci - Medosebni odnosi - V leposlovju b) Pariz - Dru�bene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 249249792

578.
BARICCO, Alessandro
        Ta zgodba / Alessandro Baricco ; [prevedla Maja Novak ; spremno besedo napisala Veronika Simoniti]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([S. l.] : Birografika Bori). - 286 str. ; 23 cm

Prevod dela: Questa storia. - Kadar nima� imena, da bi nekaj opisal, pripoveduje� zgodbe / Veronika Simoniti: str. 275-286. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-397-2
a) Baricco, Alessandro (1958-) - Literarne �tudije b) Avtomobilizem - Razvoj - V leposlovju c) Dru�inski odnosi - V leposlovju d) avtomobilske dirke e) so�ka fronta 1915-1917

821.131.1-311.2
821.131.1.09Baricco A.
COBISS.SI-ID 249231872

579.
BARNES, Djuna
        Damski almanah, ki prikazuje njihova znamenja in plimovanja; njihove lune in njih spreminjanja; letne dobe, kot se ka�ejo pri njih; njihove mrke in enakono�ja; pa tudi popoln zapis dnevnega in no�nega nemira / spisala in ilustrirala Modna dama ; [prevod Ur�ka Sterle]. - Ljubljana : �KUC, 2009 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 23)

Prevod dela: Ladies almanack / Djuna Barnes. - 500 izv.
ISBN 978-961-6751-24-7
a) Lezbi�tvo - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 248440576

580.
BATTLES, Brett
        V senci izdaje : [roman o Jonathanu Quinnu] / Brett Battles ; [prevod Irena Furlan]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 443 str. ; 24 cm

Prevod dela: The deceived. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv.
ISBN 978-961-6778-79-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-80-0 (bro�.)
a) Organizirani kriminal - ZDA - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 250571776

581.
BERNI, Romana
        Poredni dekleti / Romana Berni. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 292 str. ; 23 cm

300 izv.
ISBN 978-961-6576-48-2
a) Dekleta - Dopust - Gr�ija - V leposlovju b) Mo�ki in �enske - Odnosi med spoloma - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 250633216

582.
BEV�I�, Alenka
        Jutro na obzorju / Alenka Bev�i�. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetni�ko dru�tvo Police Dubove ; Ljubljana : Dru�ba Piano, 2010. - 248 str. ; 21 cm

O avtorici: str. 245. - 700 izv.
ISBN 978-961-6693-42-4 (Dru�ba Piano, trda vezava) ISBN 978-961-6693-44-8 (Dru�ba Piano, bro�.)
a) �enske - Osebnostni razvoj - V leposlovju b) Zakonci - Nezvestoba - Lo�itve - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 251116032

583.
BILBAN, Tina
        Interferenca / Tina Bilban. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 144 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

500 izv. - Kaj nas dela ljudi? / Eva Vrbnjak: str. 141-144. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1271-6
a) Bilban, Tina (1983-) - "Interferenca" - Spremne besede b) slovenska kratka proza c) slovenske pisateljice d) 21.st.

821.163.6-32
821.163.6.09Bilban T.
COBISS.SI-ID 249787648

584.
BONN�, Mirko
        Wie wir verschwinden : Roman / Mirko Bonn�. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Sch�ffling & Co., 2009. - 336 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-89561-403-3
a) Camus, Albert (1913-1960) - V leposlovju b) prijateljstvo c) spomini

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 1096140382

585.
BRADFORD, Barbara Taylor
        Dedi�i Ravenscarja : dru�ina v vojni, zapu��ina na kocki / Barbara Taylor Bradford ; [prevod Sanja Grobov�ek]. - Ljubljana : Anu Elara, 2010 (Celje : Dikplast). - 530 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Heirs of Ravenscar. - 800 izv. - O avtorici: str. 4
ISBN 978-961-6778-83-1 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-84-8 (bro�.)
a) Rodbine - V leposlovju b) sage

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250611456

586.
CAIN, James Mallahan, 1892-1977
        Po�tar pozvoni vedno dvakrat / James M. Cain ; [prevod Branko Gradi�nik]. - Ljubljana : Umco, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 136 str. ; 22 cm. - (Zbirka Suspenz)

Prevod dela: The postman always rings twice. - 500 izv.
ISBN 978-961-6803-06-9
a) Zakonska zveza - Prevare - V leposlovju b) Umori - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 250045184

587.
CHATWIN, Bruce, 1940-1989
        Utz / Bruce Chatwin ; iz angle��ine prevedel Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2009 (Ivan�na Gorica : Impress). - 139 str. ; 20 cm. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 4)

800 izv. - O avtorju: str. 139
ISBN 978-961-6468-53-4
a) Zbirateljstvo - Umetnine - V leposlovju b) porcelan c) zasebne zbirke

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 248178944

588.
CHEVALIER, Tracy
        �udovita bitja / Tracy Chevalier ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 294 str. ; 24 cm

Prevod dela: Remarkable creatures. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1056-2
a) Anning, Mary (1799-1847) - V leposlovju b) Philpot, Elisabeth (1780-1857) - V leposlovju c) Paleontologinje - V leposlovju d) Fosili - Najdbe - V leposlovju e) Prijateljstvo - V leposlovju

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 250560512

589.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Zlove��a plima / Agatha Christie ; prevedla Jolanda Blokar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: Taken at the flood. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-0888-7
a) Hercule Poirot (literarni junak) - V leposlovju b) Detektivi - V leposlovju

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 250981120

590.
CRNKOVI�, Predrag
        Srpska knji�evnost sa ju�noslovenskim knji�evnostima : roman / Predrag Crnkovi�. - Beograd : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 193 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 11)

Nasl. na ov.: Uvod u srpsku knji�evnost sa ju�noslovenskim knji�evnostima. - Indeks imena: str. 183-189
ISBN 978-86-7998-093-9
a) Srbska knji�evnost - V leposlovju

821.163.41-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 14379314

591.
CVETKOVI�, Tita
        Pa mirna Bosna / Tita Cvetkovi�. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 107 str. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Ilustr. na notranjih str. ov.
ISBN 978-961-257-024-8
a) Izseljenci - Bosanci - Nem�ija - V leposlovju b) Bosna in Hercegovina - V leposlovju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 250014720

592.
D'ALESSANDRO, Jacquie
        Polno�na priznanja / Jacquie D'Alessandro ; [prevod Alenka Perger ; fotografije www.freepixels.com]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 336 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Sleepless at midnight. - 800 izv.
ISBN 978-961-6778-81-7 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-82-4 (bro�.)
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Anglija - V leposlovju b) romanti�na zgodovinska pripoved c) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250572032

593.
DER�AJ, Edo
        Gruh : knjiga s podobami za odrasle / Edo Der�aj. - [Reprint]. - [S. l. : samozal. M. Der�aj ; Ljubljana : [distributer] Planinska zalo�ba, 2009]. - 169 str. : ilustr. ; 20 cm + Bralcem v poduk (2 str.)

Podatki o izd., zalo�niku in letu izida na http://www.gore-ljudje.net/novosti/49799/. - Spremna beseda Franceta Zupana na prilo�enem listu. - Izv. izd.: Ljubljana : Gruh, 1937
a) Alpinizem - Slovenija - V leposlovju b) planinstvo c) faksimili

821.163.6-32
796.52(497.4)
094.4=163.6"1937":821.163.6-32
COBISS.SI-ID 14447666

594.
DIAMANT, Anita
        Rde�i �otor / Anita Diamant ; prevedla Andreja Bla�i� Klemenc. - 1. izd. - Bre�ice : Primus, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 341 str. ; 22 cm

Prevod dela: The red tent. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6804-16-5
a) Svetopisemske osebe - �enske - Dru�beni polo�aj - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 250736640

595.
D�RRENMATT, Friedrich
        Pes ; Predor ; Okvara : [pripovedi] / Friedrich D�rrenmatt ; prevedel, [spremna beseda] Maksimiljan Fras. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 83 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevodi del: Der Hund ; Der Tunnel ; Die Panne. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Spremna beseda / Maksimiljan Fras: str. 77-83
ISBN 978-961-261-132-3
a) D�rrenmatt, Friedrich (1921-1990) - Spremne besede b) nem�ka kratka proza c) �vica d) �vicarski pisatelji e) 20.st.

821.112.2(494)-32
821.112.2(494).09D�rrenmatt F.
COBISS.SI-ID 248747264

596.
FABIANI, Lin
        Ona in Leon / Lin Fabiani. - 1. izd. - Dob pri Dom�alah : samozal., 2010 ([Ljubljana] : Janu�). - 253 str. ; 21 cm

Podatka o kraju izida in zalo�niku navedena v CIP-u. - 150 izv.
ISBN 978-961-245-830-0
a) Mo�ki in �enske - Medosebni odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 248215296

597.
FALKNER, Gerhard, 1951-
        Bruno : eine Novelle / Gerhard Falkner. - Berlin : Berliner Taschenbuch Verlag, 2009. - 109 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-8333-0604-4
a) Medvedi - V leposlovju

821.112.2-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096220766

598.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        Gotovo se �alite, gospod Feynman! / Richard P. Feynman ; prevod Tadej �nidar�i�. - 1. izd. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 477 str. ; 24 cm

Prevod dela: Surely you're joking, Mr. Feynman!. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-26-3
a) Feynman, Richard Phillips (1918-1988) - Anekdote - Avtobiografije b) Znanstveniki - Fiziki - Zdru�ene dr�ave Amerike - 20.st. - V leposlovju c) Anekdote - Znanstveniki - Fizika

821.111(73)-36
929Feynman R.P.:53-051(089.3)
53-051:929Feynman R.P.(089.3)
COBISS.SI-ID 64346625

599.
FLANAGAN, Richard
        Plosk ene dlani / Richard Flanagan ; prevedla Irena Du�a Dra�. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 294 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-277-6
a) Izseljenci - Slovenci - Tasmanija - Avstralija - 20.st. - V leposlovju b) O�etje in h�ere - V leposlovju c) alkoholizem

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 250537472

600.
FLAUBERT, Gustave
        Gospa Bovary : zna�aji s pode�elja / Gustave Flaubert ; [prevedla Suzana Koncut]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 418 str. ; 24 cm

Prevod dela: Madame Bovary. - 7.500 izv.
ISBN 978-961-01-1353-9

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 250027264

601.
FLORIAN, Filip
        Majhni prsti : [roman] / Filip Florian ; prevedel Ale� Mustar ; [spremna beseda Andreja Rauch]. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 185 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevod dela: Degete mici. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Filip Florian: Majhni prsti / Andreja Rauch: str. 183-185
ISBN 978-961-261-144-6
a) Arheolo�ka izkopavanja - Grobi��a - Romunija - V leposlovju b) Romunija - Dru�bene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.135.1-311.2
COBISS.SI-ID 249459200

602.
FRAN�I�, Franjo
        Je zima v krilu poletja / Franjo Fran�i�. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 102 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

800 izv.
ISBN 978-961-241-433-7
a) Zakonci - Nezvestoba - Slovenija - 21.st. - V leposlovju b) �enske - Psihi�ne travme - V leposlovju

821.163.6-321.2
COBISS.SI-ID 250825728

603.
FRANZEN, Jonathan
        Obmo�je nelagodja : osebna zgodovina / Jonathan Franzen ; prevedla Polona Glavan. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 164 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

Prevod dela: The discomfort zone. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-278-3
a) Franzen, Jonathan (1959-) - Avtobiografski romani b) Pisatelji - Otro�tvo - Odra��anje - ZDA - V leposlovju

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 250505472

604.
GALEANO, Eduardo H., 1940-
        Knjiga objemov / [ilustracije in besedilo] Eduardo Galeano ; prevod [in spremna beseda] Nu�a Gaber��ek. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 292 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 55)

Prevod dela: El libro de los abrazos. - 500 izv. - Kaleidoskop Latinske Amerike / Nu�a Gaber��ek: str. 267-284. - Bibliografija: str. 291-292
ISBN 978-961-231-760-7
a) Galeano, Eduardo (1940-) - Literarne �tudije b) �panskoameri�ka knji�evnost c) �panskoameri�ka kratka proza d) �panskoameri�ki pisatelji e) 20.-21.st.

821.134.2(899)-32
821.134.2(899).09Galeano E.
COBISS.SI-ID 249473280

605.
GALLOWAY, Steven, 1975-
        Sarajevski �elist / Steven Galloway ; prevedla Du�anka Zabukovec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 190 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: The cellist of Sarajevo. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-407-8
a) Sarajevo - Bosna in Hercegovina - Vojna - 1992-1995 - V leposlovju b) �elisti c) ostrostrelci

821.111(71)-311.6
COBISS.SI-ID 249627648

606.
GIORDANO, Paolo, 1982-
        Samotnost pra�tevil / Paolo Giordano ; [prevedla Anita Jadri�]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 313 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La solitudine dei numeri primi. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-1140-5
a) Mladostniki - Travmati�ne izku�nje - V leposlovju b) Mladostniki - Odra��anje - V leposlovju

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 248318208

607.
GLAVINIC, Thomas
        To sem vendar jaz / Thomas Glavinic ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 211 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Das bin doch ich. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-391-0
a) Pisatelji - Knji�evne nagrade - Avstrija - 21.st. - V leposlovju

821.112.2(436)-311.2
COBISS.SI-ID 248796160

608.
G�MEZ-Jurado, Juan, 1977-
        Emblem izdajalca / Juan G�mez-Jurado ; [prevedla Ur�a �erv]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 477 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: El emblema del traidor. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1230-3
a) Nacizem - Nem�ija - V leposlovju b) Prostozidarstvo - V leposlovju

821.134.2-312.4
COBISS.SI-ID 249745408

609.
GROSSMAN, David, 1954-
        Glej geslo: ljubezen / David Grossman ; prevedel Klemen Jelin�i� Boeta. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 508 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-279-0
a) Holokavst - Spomini - Izrael - V leposlovju

821.411.16'08-311.2
COBISS.SI-ID 250539008

610.
HAVER, Fadila Nura
        Ko umrem, naj se smejem : zgodbe / Fadila Nura Haver ; [prevedla Martina Soldo]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 214 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 46)

Prevod dela: Kad umrem da se smijem. - Spremna beseda / Enver Kazaz: str. 213-214. - 800 izv.
ISBN 978-961-6644-61-7
a) Bosna in Hercegovina - Dru�bene razmere - V leposlovju

821.163.4(497.6)-32
COBISS.SI-ID 251073792

611.
HEMON, Aleksandar, 1964-
        Projekt Lazar / Aleksandar Hemon ; s fotografijami Velimirja Bo�ovi�a in Chicago Historical Society ; prevedla Irena Du�a. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 299 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: Project Lazarus. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-431-3
a) Averbuch, Lazarus (1889-1908) - V leposlovju b) Imigranti - Zdru�ene dr�ave Amerike - V leposlovju c) Zdru�ene dr�ave Amerike - Chicago - Dru�bene razmere - 20.-21.st. - V leposlovju d) Vzhodna Evropa - 21.st. - V leposlovju e) anarhizem f) �idje

821.111(73)-311.2
821.163.4(497.6)-311.2
COBISS.SI-ID 250755072

612.
HERMANS, Willem Frederik
        Paranoja / Willem Frederik Hermans ; prevedla, [spremna beseda] Mateja Seli�kar Kenda. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 184 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

Prevod dela: Paranoia. - 500 izv. - Resni�nost in njena resnica / Mateja Seli�kar Kenda: str. 177-184
ISBN 978-961-6717-34-2
a) Hermans, Willem Frederik (1921-1995) - Spremne besede b) nizozemska kratka proza c) nizozemski pisatelji d) 20.st.

821.112.5-32
821.112.5.09Hermans W.F.
COBISS.SI-ID 248194304

613.
HOBB, Robin
        Moril�eva pot / Robin Hobb ; prevedla Karin Pe�nikar. - Ljubljana : Gnostica ; Bre�ice : distributor Primus, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 842 str. : zvd. ; 20 cm. - (Trilogija Dinastija Videc / Robin Hobb ; knj. 3)

Prevod dela: The Farseer. Assassin's quest. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-229-107-5 ISBN 978-961-229-108-2 (komplet)
a) Fantasti�ni svetovi - V leposlovju b) �lovek in �ivali - Razumevanje - V leposlovju c) fantasti�na bitja d) magija

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 250371072

614.
HO�EVAR, Darja, 1955-
        Ranjeno srce : ljubezenski roman / Darja Ho�evar. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 165 str. ; 24 cm

300 izv.
ISBN 978-961-6576-49-9
a) Sestre - Ljubosumje - V leposlovju b) Mo�ki in �enske - Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 251013376

615.
HO�EVAR, Zoran
        Ernijeva kuhna / Zoran Ho�evar. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2010 ([S. l.] : Darima). - 203 str. ; 20 cm. - (Zelena zbirka)

500 izv.
ISBN 978-961-257-025-5
a) Prehrana - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 250023168

616.
HOD�I�, Zuvdija
        Davidova zvezda / Zuvdija Hod�i� ; prevedla Aida �koro ; [spremna beseda Primo� Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Pre�ov : Vydavatel'stvo Michala Va�ka). - 275 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 45)

Prevod dela: Davidova zvijezda
ISBN 978-961-6644-60-0
a) �rna gora - Dru�bene razmere - Zgodovina - V leposlovju

821.163.41(497.16)-311.2
821.163.41(497.16).09Hod�i� Z.
COBISS.SI-ID 251060480

617.
HOJNIK, Mihaela
        Malo�udnice / Mihaela Hojnik ; [izbor in spremna beseda Ignacija J. Fridl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 161 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - Tri smeri do to�ke smrti / Ignacija J. Fridl: str. 149-161. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1145-0
a) Hojnik, Mihaela (1946-2008) - Literarne �tudije b) slovenska kratka proza c) slovenske pisateljice d) 20.-21.st.

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 249613568

618.
JAN�AR, Drago
        Dve sliki / Drago Jan�ar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 55 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-378-1

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247970560

619.
JAN�AR, Drago
        L'�leve de Joyce / Drago Jan�ar ; traduit du slovene par Andr�e L�ck Gaye. - 1ere publ. - Paris : Librairie g�n�rale fran�aise, 2007. - 155 str. ; 18 cm. - (Le livre de poche. Biblio ; 3445)

Izv. stv. nasl.: Joyceov u�enec
ISBN 978-2-253-11823-7

821.163.6-32=133.1
COBISS.SI-ID 241133568

620.
JAN�AR, Drago
        Lucijine o�i / Drago Jan�ar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 48 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-379-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247970816

621.
JAN�AR, Drago
        Prerokba / Drago Jan�ar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 30 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-380-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247971072

622.
JAN�AR, Drago
        Prikazen iz Rovenske / Drago Jan�ar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 70 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-385-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 248090112

623.
JAN�AR, Drago
        Smrt pri Mariji Sne�ni / Drago Jan�ar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 23 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-381-1

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247971328

624.
JAN�AR, Drago
        Zalezovanje �loveka / Drago Jan�ar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 78 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-382-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247971584

625.
JAN�AR, Drago
        Zo�evanje prostora / Drago Jan�ar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 56 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-383-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247971840

626.
KAFKA, Franz
        Opis nekega boja in druge zgodbe : [skice, �rtice, novele II] / Franz Kafka ; prevedel �tefan Vevar. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 269 str. ; 22 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-257-8

821.112.2(436)-32(081)
COBISS.SI-ID 248340480

627.
KAPPACHER, Walter, 1938-
        Selina oder Das andere Leben : Roman / Walter Kappacher. - M�nchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009. - 254 str. ; 20 cm. - (DTV ; 13872)

ISBN 978-3-423-13872-7
a) U�itelji - �ivljenjske spremembe - V leposlovju b) Duhovnost - V leposlovju c) Samospoznavanje - V leposlovju d) notranji svet e) odmaknjenost f) duhovni razvoj g) Toskana

821.112.2(436)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 15580818

628.
KAPPACHER, Walter, 1938-
        Silberpfeile : Roman / Walter Kappacher. - M�nchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009. - 220 str. ; 20 cm. - (DTV ; 13873)

Bibliografija: str. [223]
ISBN 978-3-423-13873-4
a) Avtomobilske dirke - Grand Prix - 1934-1939 - V leposlovju b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojna industrija - V leposlovju

821.112.2(436)-311.6=112.2
COBISS.SI-ID 21442360

629.
KEHLMANN, Daniel, 1975-
        Slava : roman v devetih zgodbah / Daniel Kehlmann ; prevedla Tina �trancar. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 115 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

Prevod dela: Ruhm ein Roman in neun Geschichten
ISBN 978-961-242-276-9
a) Komunikacijska tehnologija - Resni�nost - Prevare - V leposlovju

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 250504448

630.
KHOURY, Raymond
        Sveti��e / Raymond Khoury ; [prevedla Ana Poga�ar]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 420 str. ; 23 cm

Prevod dela: The sanctuary. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1057-9
a) Arheolo�ke najdbe - Knjige - Irak - V leposlovju b) Ugrabitve - Libanon - V leposlovju c) Medicinski poskusi - Eliksir mladosti - V leposlovju

821.111(569.3)-312.4
COBISS.SI-ID 250821120

631.
KIHN, Martin
        Pra$ec : kako sem obogatel in postal sre�en tako, da se nisem menil za nikogar / Martin Kihn ; [prevedla Klementina Logar]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 211 str. ; 24 cm

Prevod dela: A$$hole. - E v nasl. napisan kot znak za euro
ISBN 978-961-00-1027-2
a) Dru�bene norme - Kr�enje - V leposlovju b) Mo�ki - Uspe�nost - ZDA - V leposlovju c) pravila d) bonton e) uspeh f) satire g) parodije

821.111(73)-313.1
COBISS.SI-ID 251016960

632.
KINSELLA, Sophie
        Neugnano dekle / Sophie Kinsella ; [prevedla Petra Berlot]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 415 str. ; 24 cm

Prevod dela: Twenties girl
ISBN 978-961-00-1048-7
a) Duhovi - V leposlovju b) Dru�inski odnosi - Velika Britanija - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 250651392

633.
KL�NNE, Gisa
        Nacht ohne Schatten : Kriminalroman / Gisa Kl�nne. - 2. Aufl. - Berlin : Ullstein, 2009. - 367 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-548-28057-8

821.112.2-312.4=112.2
COBISS.SI-ID 6939934

634.
KOVA�I�, Lojze, 1928-2004
        Les immigr�s : roman / Lojze Kova�i� ; traduit du slovene par Andr�e L�ck Gaye. - Paris : �ditions du Seuil, 2008. - Zv. <1> ; 22 cm

Prevod dela: Pri�leki. - O avtorju na sprednjem zavihku ��itnega ov.
Dosedanja vsebina:
1: L'enfant de l'exil. - 299 str.
ISBN 978-2-02-086912-6
a) Kova�i�, Lojze (1928-2004) - Avtobiografski romani b) Izgnanci - �vica - 1938 - V leposlovju c) Otroci - Odra��anje - Spomini d) Slovenija - Svetovna vojna 1939-1945 - Dru�bene razmere - V leposlovju e) rev��ina f) odtujenost g) kulturne razlike

821.163.6-312.6=133.1
COBISS.SI-ID 243310592

635.
KRALJ, Lado
        Kosec koso brusi / Lado Kralj. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 153 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

500 izv.
ISBN 978-961-242-273-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 250246400

636.
KRALL, Hanna
        Navzo�nost / Hanna Krall ; prevod [in spremna beseda] Jana Unuk. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 324 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 57)

Izbor iz: Zd��y� przed panem bogiem ; Tam ju� nie ma �adnej rzeki ; Kr�l kier zn�w na wylocie. - 500 izv. - Spominjanje / Jana Unuk: str. 311-324
ISBN 978-961-231-762-1
a) Krall, Hanna (1935-) - Literarne �tudije b) �idje - Poljska - V leposlovju c) Svetovna vojna 1939-1945 - Holokavst - V leposlovju d) Var�ava - Geto - Vstaja - 1943 - V leposlovju e) poljska knji�evnost f) poljska kratka proza g) poljske pisateljice h) 20.-21.st.

821.162.1-32
821.162.1.09Krall H.
COBISS.SI-ID 249604608

637.
KRONAUER, Brigitte
        Zwei schwarze J�ger : Roman / Brigitte Kronauer. - Stuttgart : Klett-Cotta, cop. 2008. - 286 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-608-93885-2

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 40549474

638.
KU�AR, Nani
        Njen greh : povest / Nani Ku�ar. - Ljubljana : samozal., 2010. - 120 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-92730-6-7
a) Dekleta - Nose�nost - V leposlovju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 250292736

639.
LAGO, Eduardo
        Kli�i me Brooklyn / Eduardo Lago ; prevedla [in spremna beseda] Marjeta Drobni�. - Radovljica : Didakta, 2010 ([s. l.] : Formatisk). - 367 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevod dela: Ll�mame Brooklyn. - Brooklynski vrtinec / Marjeta Drobni�: str. 366-367. - 1000 izv.
ISBN 978-961-261-143-9
a) Pisatelji - V leposlovju b) Brooklyn - Dru�bene razmere - 20.st. - V leposlovju c) pisanje romana

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 249457664

640.
LAHIRI, Jhumpa
        Tolma� tegob / Jhumpa Lahiri ; prevod Polona Glavan. - 1. izd. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2009. - 242 str. ; 24 cm

Prevod dela: The interpreter of maladies. - "Pulitzerjeva nagrada za leto 2000" --> ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-23-2
a) Indijci - Zdru�ene dr�ave Amerike - V leposlovju b) Imigranti - Zdru�ene dr�ave Amerike - V leposlovju c) Zdru�ene dr�ave Amerike - Indija - Kulturne razlike - V leposlovju

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 64337921

641.
LAIN��EK, Feri
        Lo�il bom peno od valov : roman v treh novelah / Feri Lain��ek. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Aries). - 321 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

�lovek bom, ki se rodi iz lepe misli, in ima usta samo zato, da lahko spregovori o tej silni lepoti / Darka Tancer Kajnih: str. 311-321. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-285-1 (�tudentska zalo�ba)
a) Lain��ek, Feri (1959-) - Literarne �tudije b) Prekmurje - Dru�bene razmere - V leposlovju c) slovenski roman d) slovenski pisatelji e) 21.st.

821.163.6-311.2
821.163.6.09Lain��ek F.
COBISS.SI-ID 250526464

642.
LAIN��EK, Feri
        Peronarji / Feri Lain��ek ; [spremna beseda Marcel �tefan�i�, jr.]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 303 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

Potopis po Ljubljani / Marcel �tefan�i�: str. 278-303. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-242-287-5
a) Lain��ek, Feri (1959-) - Literarne �tudije b) Marginalne skupine - Ljubljana - V leposlovju c) Ljubljana - Dru�abno �ivljenje - 1980- - V leposlovju d) boemsko �ivljenje

821.163.6-311.2
821.163.6.09Lain��ek F.
COBISS.SI-ID 250635264

643.
LARSSON, Stieg, 1954-2004
        Dekle, ki se je igralo z ognjem / Stieg Larsson ; [prevedla Danni Stra�ar]. - 1. izd. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2010 (natisnjeno v EU). - 651 str. ; 21 cm. - (Milenium / Stieg Larsson) (Zbirka Visoka napetost)

Prevod dela: Flickan som lekte med elden. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6512-99-2
a) Novinarji - �vedska - V leposlovju b) Nasilje nad �enskami - V leposlovju c) Umori - Preiskovanje - V leposlovju

821.113.6-312.4
COBISS.SI-ID 250133504

644.
LE Carr�, John, 1931-
        Najbolj iskani �lovek / John le Carr� ; [prevedel Radovan Kozmos]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 479 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: A most wanted man. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.100 izv.
ISBN 978-961-01-0868-9
a) Terorizem - 21.st. - V leposlovju b) vohunstvo c) varnostnoobve��evalne slu�be d) tajni agenti e) �e�eni

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 249004544

645.
LODGE, David, 1935-
        Lepa slu�ba / David Lodge ; prevedla Ivana Williams ; [spremno besedo napisala Petra Vidali]. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 390 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Babilon)

Prevod dela: Nice work. - Prevzetnost in pristranost v poznem kapitalizmu / Petra Vidali: str. 385-390. - 500 izv.
ISBN 978-961-6780-11-7
a) Kapitalizem - Velika Britanija - 20.st. - V leposlovju b) Mo�ki in �enske - Medosebni odnosi - V leposlovju c) direktorji d) univerzitetne profesorice

821.111-311.2
821.111.09Lodge D.
COBISS.SI-ID 64149249

646.
LOZAR, Gregor
        Spa�ene / Gregor Lozar. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 207 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Piramida)

500 izv. - O postajanju in tranzicijah / Robert Titan Felix: str. 193-200. - Beseda o avtorju: str. 201
ISBN 978-961-6780-08-7
a) Lozar, Gregor (1980-) - "Spa�ene" - Spremne besede b) slovenska kratka proza c) slovenski pisatelji d) 21.st. e) biografski podatki

821.163.6-32
821.163.6.09Lozar G.
COBISS.SI-ID 63691009

647.
        LUNA ni koruzni kola�ek in druge zgodbe : [antologija kratke proze] / izbrala in uredila Jana Bauer ; [prevedle Veronika Rot ... et al.]. - Ljubljana : Vodnikova zalo�ba (DSKG) : Sodobnost International, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 204 str. ; 22 cm

Podatki o avtorjih: str. 202-204. - 500 izv.
ISBN 978-961-6067-58-4 (Vodnikova zalo�ba (DSKG), trda vezava) ISBN 978-961-6067-59-1 (Vodnikova zalo�ba (DSKG), bro�.)
a) Kratka proza - 20.st. - Antologije b) Antologije - Svetovna knji�evnost - Kratka proza - 20.st.

821-32(082)
COBISS.SI-ID 250340608

648.
MALEN�EK, Mimi
        �rtomir in Bogomila / Mimi Malen�ek ; [spremna beseda Berta Golob]. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 381 str. ; 22 cm

�rtomirno / Berta Golob: str. 5-6. - 700 izv.
ISBN 978-961-218-870-2
a) Pokristjanjevanje - Karantanija - V leposlovju

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 249450752

649.
MANZANO, Manuel, 1965-
        Zajec in pol / Manuel Manzano ; iz �pan��ine prevedla Tina Mali�. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([S. l.] : Kadi� & Co.). - 153 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Capit�n de las sardinas. - O avtorju: str. 152-153. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-6767-14-9 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-53-8 (bro�.)
a) Kriminalke - Satira - Katalonija - V leposlovju b) Humor - V leposlovju

821.134.1-313.1
COBISS.SI-ID 247241984

650.
MARI�N, Marcel, 1920-1993
        Liki s krme / Marcel Mari�n ; prevedla, [spremna beseda] Suzana Koncut. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 181 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura)

Prevod dela: Figures de poupe. - 500 izv. - Zbiratelj nenavadnosti / Suzana Koncut: str. 177-181
ISBN 978-961-6717-31-1
a) Mari�n, Marcel (1920-1993) - Spremne besede b) belgijska kratka proza c) belgijski pisatelji d) nadrealizem e) 20.st.

821.133.1(493)-32
821.133.1(493).09Mari�n M.
COBISS.SI-ID 247096064

651.
MAZZINI, Miha
        Nem�ka loterija / Miha Mazzini ; [spremna beseda Jurij Hudolin]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 147 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

500 izv. - Berljivo, premi�ljeno, globoko in po Mazzinijevo: kontra / Jurij Hudolin: str. 137-146
ISBN 978-961-242-271-4
a) Mazzini, Miha (1961-) - Literarne �tudije b) Loterija - Prevare - V leposlovju c) Po�tarji - Socializem - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
821.163.6.09Mazzini M.
COBISS.SI-ID 250245888

652.
MAZZINI, Miha
        Pies / Miha Mazzini ; ze s�owe�skiego prze�o�y� Wojciech Domachowski. - Warszawa : Wydawnictwo Grube Ryby, cop. 2000 ([s. l.] : Opolgraf). - 320 str. ; 20 cm

Prevod dela: Telesni �uvaj
ISBN 978-83-60980-01-9

821.163.6-311.2=162.1
COBISS.SI-ID 241659392

653.
MELO, Filipa, 1972-
        To je moje telo / Filipa Melo ; [prevod in spremna beseda Nina Kovi�]. - Novo mesto : Goga, 2010 ([Novo mesto] : Opara). - 139 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Este � o meu corpo. - 500 izv. - Obdukcija je kakor rojstvo. Neponovljiva / Nina Kovi�: str. 133-139
ISBN 978-961-6421-84-3
a) Melo, Filipa (1972-) - Spremne besede b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) �love�ko telo - Rojstvo - �ivljenje - Smrt - V leposlovju d) patologi

821.134.3-311.2
821.134.3Melo F.
COBISS.SI-ID 247997952

654.
MERCIER, Pascal, 1944-
        No�ni vlak v Lizbono : [roman] / Pascal Mercier ; prevedla [in spremna beseda] Ana Grmek. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 410 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevod dela: Nachtzug nach Lissabon. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Pascal Mercier je psevdonim. - Zamuditi, kar bi lahko �iveli / Ana Grmek: str. 407-410
ISBN 978-961-261-139-2
a) U�itelji - �ivljenjske spremembe - V leposlovju b) Knjige - Zgodbe - Raziskovanje - V leposlovju c) Samorealizacija - V leposlovju d) Portugalska - Lizbona - V leposlovju

821.112.2(494)-311.2
COBISS.SI-ID 249177088

655.
MEYER, Stephenie, 1973-
        Du�a / Stephenie Meyer ; [prevedla Tea Mejak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 703 str. ; 25 cm

Prevod dela: The host. - 3.200 izv.
ISBN 978-961-01-1228-0
a) Du�a - Gostitelji - Medosebni odnosi - V leposlovju b) Fantasti�ni svetovi - Ljubezen - V leposlovju

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 250520576

656.
MILLER, Alex, 1936-
        Pokrajina slovesa / Alex Miller ; [prevedla Jana Ambro�i� ; fotografije An�e Mi�]. - 1. izd. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 280 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Landscape of farewell
ISBN 978-961-272-008-7
a) Vdovci - V leposlovju b) Prijateljstvo - V leposlovju c) Queensland - Avstralija - Staroselci - V leposlovju

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 249784320

657.
MLAKAR, Tanja, 1964-
        Nesli�no hrepenenje / Tanja Mlakar. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�ina, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 388 str. ; 20 cm

O avtorici in delu / Ana Miklav�i�: str. 385-386. - 800 izv.
ISBN 978-961-222-785-2
a) Zakonci - Medosebni odnosi - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 249562624

658.
MONALDI, Rita
        Secretum / Rita Monaldi in Francesco Sorti ; [prevedel Miro Bajt]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 723 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Secretum. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1076-0
a) Innocent XII, pape� (1615-1700) - V leposlovju b) Vohuni - Rim - 17.-18.st. - V leposlovju c) Vatikan - Politi�ni interesi - Spletke - 17.-18.st. - V leposlovju

821.131.1-311.6
COBISS.SI-ID 250739968

659.
MOROVI�, Andrej
        In si tu / Andrej Morovi� ; [spremna beseda Ervin Hladnik-Milhar�i�]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 207 str. ; 22 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

Tudi tam si / Ervin Hladnik-Milhar�i�: str. 200-207. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-268-4
a) Morovi�, Andrej (1960-) - "In si tu" - Spremne besede b) slovenska kratka proza c) slovenski pisatelji d) 21.st.

821.163.6-32
821.163.6.09Morovi� A.
COBISS.SI-ID 249554688

660.
MORRISON, Toni
        The bluest eye / Toni Morrison ; with a new afterword by the author. - New York : A. A. Knopf, 2006. - 215 str. ; 20 cm

ISBN 0-375-41155-0 (trda vezava) ISBN 978-0-375-41155-7 (trda vezava)
a) African Americans - Fiction b) Girls - Fiction c) Afroameri�anke - V leposlovju d) Ohio - Fiction

821.111(73)-311.2=111
COBISS.SI-ID 1096128606

661.
MORRISON, Toni
        Milost : [roman] / Toni Morrison ; prevedel Jo�e Stabej. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 143 str. ; 22 cm

Prevod dela: A mercy. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 700 izv.
ISBN 978-961-218-883-2
a) Afroameri�anke - Su�enjstvo - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250352384

662.
M�LLER, Herta
        Zaziban dih : roman / Herta M�ller ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 209 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

Prevod dela: Atemschaukel. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-275-2
a) Pastior, Oskar (1927-2006) - V leposlovju b) Delovna tabori��a - Politi�no nasilje - Sovjetska zveza - 1945- - V leposlovju c) Nemci - Romunija - V leposlovju d) Transilvanija e) deportacije

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 250537216

663.
MUNRO, Alice
        Too much happiness / Alice Munro. - London : Chatto & Windus, 2009. - 303 str. ; 24 cm

"Winner of The Man Booker International Prize 2009 --> ��itni ov.
ISBN 978-0-701-18305-9

821.111(71)-32=111
COBISS.SI-ID 15558802

664.
        NA�I sakramenti / Boris De�ulovi� ... [et al.]. - Zagreb : V.B.Z., 2010 (Zagreb : Knjiga Print). - 169 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 271)

Pogovor / Julijana Mojsilovi� De�ulovi�: str. 157-164. - Bilje�ke o autorima: str. 165-169
ISBN 978-953-304-164-3

821.163.42-32(082)=163.4
COBISS.SI-ID 41180770

665.
NETTEL, Guadalupe
        Bodljikave zgodbe / Guadalupe Nettel ; prevedla, [spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 141 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

500 izv. - Bodljikavi svet mehi�ke pisateljice Guadalupe Nettel / Veronika Rot: str. 129-141
ISBN 978-961-6717-32-8
a) Nettel, Guadalupe (1973-) - Spremne besede b) mehi�ka kratka proza c) mehi�ke pisateljice d) 20.-21.st.

821.134.2(72)-32(081)
821.134.2(72).09Nettel G.
COBISS.SI-ID 248064768

666.
NIFFOI, Salvatore
        Vrnitev v Baraule / Salvatore Niffoi ; prevedla Veronika Simoniti. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 175 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Ritorno a Baraule. - Beseda prevajalke: str. 174-176. - 800 izv. - Beseda prevajalke: str. 174-175. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-432-0
a) Kirurgi - Preteklost - Sardinija - V leposlovju b) Sardinija - Dru�bene razmere - V leposlovju

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 250781952

667.
PAASILINNA, Arto
        Re�itelj Surunen / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 328 str. ; 19 cm. - (Zbirka �epnice. Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Vapahtaja Surunen. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1318-8
a) Politi�ni zaporniki - Re�evanje - V leposlovju

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 250319104

668.
PAHOR, Boris
        Geheime Sprachgeschenke : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Ur�ka P. �erne und Matthias G�ritz ; Mitarbeit Brane �op, Elena Messner, Maja Ranc. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 318 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 15)

Prevod dela: Parnik trobi nji. - O avtorju na zavihkih ��itnega ov.
ISBN 978-3-7086-0458-9
a) Slovenci - Narodna zavest - Italija - V leposlovju b) Ljubezen - V leposlovju c) Trst - Politi�no nasilje - V leposlovju d) fa�izem

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6972702

669.
PAHOR, Boris
        Im Labyrinth : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Ur�ka P. �erne und Matthias G�ritz ; Mitarbeit Metka Wakounig, Maja Ranc, Hanna Erklavec. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 654 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 16)

Prevod dela: V labirintu. - O avtorju na zavihkih ��itnega ov.
ISBN 978-3-7086-0480-0
a) Slovenci - Narodna zavest - Italija - V leposlovju b) Trst - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6962718

670.
PAHOR, Boris
        Nomaden ohne Oase : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Ur�ka P. �erne und Matthias G�ritz. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 438 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 17)

Prevod dela: Nomadi brez oaze. - O avtorju na zavihkih ��itnega ov.
ISBN 978-3-7086-0481-7
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Libija - 1939-1941 - V leposlovju b) Afrika c) fa�izem d) mobilizacija

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6972446

671.
PAHOR, Boris
        Die Verdunkelung : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Ur�ka P. �erne und Matthias G�ritz. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 383 str. ; 22 cm

Prevod dela: Zatemnitev. - O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-3-7086-0457-2
a) Slovenci - Trst - Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju b) Ljubezen - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6825246

672.
PAHOR, Boris
        Villa am See : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Ur�ka P. �erne und Matthias G�ritz. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 216 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 13)

Prevod dela: Vila ob jezeru. - O avtorju na zavihkih ��itnega ov.
ISBN 978-3-7086-0479-4
a) Slovenci - Trst - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6824478

673.
PAVELI�, Dragan, 1946-
        Prolje�e u Karolinentalu / Dragan Paveli�. - Zagreb : V.B.Z., 2009. - 315 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 265)

O piscu ove knjige: str. [316]
ISBN 978-953-304-155-1 (bro�.) ISBN 978-953-304-156-8 (trda vez.)
a) Sarajevo - Dru�bene razmere - 1.pol. 20.st. - V leposlovju

821.163.42-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 13085233

674.
PEREC, Georges, 1936-1982
        �itanka / Georges Perec ; izbrala [in spremno besedo napisala] Suzana Koncut ; [prevedli Ale� Berger, Nadja Dobnik, Suzana Koncut]. - Maribor : Litera, 2009 ([S. l.] : Dravska tiskarna). - 227 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Babilon)

500 izv.
ISBN 978-961-6780-17-9
a) Perec, Georges (1936-1982) - Literarne �tudije b) francoska knji�evnost c) francoska kratka proza d) francoski pisatelji e) 20.st.

821.133.1-32
821.133.1-82
821.133.1.09Perec G.
COBISS.SI-ID 64544513

675.
PETKOVI�, Radoslav
        Usoda in komentarji / Radoslav Petkovi� ; prevedel Andrej Jakli� ; [spremno besedo napisal Gojko Bo�ovi�]. - Ljubljana : Dru�tvo slovenskih pisateljev, 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 435 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

ISBN 978-961-6547-44-4
a) Petkovi�, Radoslav (1953-) - Spremne besede b) Srbi - Usoda - Zgodovina - V leposlovju c) srbski roman d) srbski pisatelji e) 20.st.

821.163.41-311.6
821.163.41.09Petkovi� R.
COBISS.SI-ID 248905984

676.
POWER, Kevin, 1981-
        �rn dan v Blackrocku / Kevin Power ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 261 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Bad day in Blackrock. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-403-0
a) Mladina - Nasilje - Irska - V leposlovju b) Irska - Dru�bene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 249537536

677.
PREGELJ, Sebastijan
        Mo�, ki je jahal tigra / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Tina Ko�ir]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 219 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

Mo�, ki jaha domi�ljijo / Tina Ko�ir: str. 208-219. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-269-1
a) Pregelj, Sebastijan (1970-) - "Mo�, ki je jahal tigra" - Literarne �tudije b) Kozmonavti - Rusija - V leposlovju c) slovenski roman d) slovenski pisatelji e) 21.st.

821.163.6-311.2
821.163.6.09Pregelj S.
COBISS.SI-ID 249554432

678.
REBULA, Alojz
        Skrivnost kostanjevega gozda / Alojz Rebula. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2010 (Ljubljana : Ple�ko). - 215 str. ; 22 cm

1000 izv.
ISBN 978-961-218-879-5
a) Cerkev in dr�ava - Odnosi - Slovenija - V leposlovju b) Cerkev in dr�ava - Komunizem - Slovenija - V leposlovju c) politi�ni funkcionarji d) duhovniki e) religija f) verovanje g) politika

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 250251264

679.
ROTH, Philip, 1933-
        Slehernik / Philip Roth ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 127 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Everyman. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-241-386-6
a) Mo�ki - Dru�insko �ivljenje - Lo�itve - V leposlovju b) Staranje - Bolezni - V leposlovju c) smrt

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 248392448

680.
ROTH, Philip, 1933-
        Umirajo�a �ival / Philip Roth ; iz angle��ine prevedel Mirko Napast. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([S. l.] : Kadi� & Co.). - 156 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The dying animal
ISBN 978-961-6767-60-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-61-3 (bro�.)
a) Profesorji - �tudentke - Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Dojke - Rak (medicina) - Do�ivljanje bolezni - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 247510016

681.
ROZINA, Roman, 1960-
        Galerija na izviru Son�ne ulice / Roman Rozina. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 142 str. ; 20 cm. - (Bralec)

800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-396-5
a) Galerije - V leposlovju b) Slikarstvo - Umetnost - V leposlovju c) galeristi

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 249231616

682.
RUFIN, Jean-Christophe
        Vonj po Adamu : [ekolo�ki triler] / Jean-Christophe Rufin ; [prevedla Marjeta Novak Kajzer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 576 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Le parfum d'Adam. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.700 izv.
ISBN 978-961-01-1055-2
a) Ekolo�ki terorizem - Aktivisti - V leposlovju b) Tajni agenti - V leposlovju

821.133.1-312.4
COBISS.SI-ID 249249280

683.
RUSHDIE, Salman
        Tla pod njenimi nogami / Salman Rushdie ; prevedel Jure Potokar ; spremno besedo napisal Nikolai Jeffs. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Ljubljana : Impress). - 752 str. ; 23 cm

Prevod dela: The ground beneath her feet
ISBN 978-961-241-388-0
a) Rushdie, Salman (1947-) - Literarne �tudije b) Popularna glasba - Indija - Velika Britanija - ZDA - V leposlovju c) glasbeniki d) pevke e) fotografi

821.111(540)-311.2
821.111(540).09Rushdie S.
COBISS.SI-ID 248486912

684.
SPARKS, Nicholas
        Izbira / Nicholas Sparks ; [prevedla Marjeta Gostin�ar Cerar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 281 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The choice. - 1.700 izv.
ISBN 978-961-01-1254-9
a) Mo�ki in �enske - Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Nesre�e - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250929408

685.
SWARUP, Vikas
        Revni milijonar : [roman] / Vikas Swarup ; prevod Miriam Drev. - 1. izd. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2009. - 410 str. ; 24 cm

Prevod dela: Q & A. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-22-5
a) Televizijski kvizi - Zmagovalci - Indija - V leposlovju b) Indija - Dru�bene razmere - Rev��ina - 21.st. - V leposlovju

821.214.21-311.2
COBISS.SI-ID 64337409

686.
�ALKOVI�, Hrvoje
        Kombinacija d.o.o. : ljubav u doba recesije / Hrvoje �alkovi�. - Zagreb : V.B.Z., 2009. - 188 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 267)

ISBN 978-953-304-158-2

821.163.42-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 1096154974

687.
�TEFANEC, Vladimir P.
        Odli�en dan za atentat / Vladimir P. �tefanec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 231 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1136-8
a) Atentati - V leposlovju b) Slovenija - Dru�bene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 249799168

688.
TAGORE, Rabindranath
        Izbrane zgodbe / Rabindranath Tagore ; prevod Du�anka Zabukovec ; [izbor in spremna beseda Ana Jelnikar]. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 160 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 56)

Prevod dela: Selected short stories. - 500 izv. - Rabindranath Tagore in dru�beno vpra�anje / Ana Jelnikar: str. 139-160
ISBN 978-961-231-758-4
a) Tagore, Rabindranath (1861-1941) - Literarne �tudije b) Indija - Dru�bene razmere - V leposlovju c) indijska knji�evnost d) bengalska knji�evnost e) indijski pisatelji f) 19.-20.st.

821.214.32-32
821.214.32.09Tagore R.
COBISS.SI-ID 249473536

689.
TAMMINEN, Petri, 1966-
        Skrivali��a / Petri Tamminen ; [iz fin��ine] prevedla, [spremna beseda] Julija Potr�. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2009 (Ljubljana : Cicero). - 212 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

Izbor iz: Piiloutujan maa; El�mi�; Miehen ik�v�. - 500 izv. - Iskanje "mo�kega gozdov" / Julija Potr�: str. 205-212
ISBN 978-961-6717-33-5
a) Tamminen, Petri (1966-) - Spremne besede b) finska kratka proza c) finski pisatelji d) 20.-21.st.

821.511.111-32(081)
821.511.111.09Tamminen P.
COBISS.SI-ID 248193792

690.
TASI�, Vladimir
        Poslovilno darilo : concerto / Vladimir Tasi� ; prevedel Urban Vovk ; [spremno besedo napisal Teofil Pan�i�]. - Ljubljana : Dru�tvo slovenskih pisateljev, 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 120 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov. Srbija)

Prevod dela: Opro�tajni dar. - 500 izv. - Od Novega Sada do novega sveta / Teofil Pan�i�: str. 117-120
ISBN 978-961-6547-45-1
a) Tasi�, Vladimir (1965-) - "Opro�tajni dar" - Spremne besede b) Bratje - V leposlovju c) Dru�inski odnosi - V leposlovju d) Srbski izseljenci - Kanada - V leposlovju e) emigranti f) Novi Sad g) srbski roman h) srbski pisatelji i) 21.st.

821.163.41-311.2
821.163.41.09Tasi� V.
COBISS.SI-ID 249235712

691.
TECCHI, Bonaventura, 1896-1968
        Egoisti / Bonaventura Tecchi ; prevedel [in spremno besedo napisal] Dean Raj�i�. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 307 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

Spremna beseda / Dean Raj�i�: str. 297-306. - 600 izv.
ISBN 978-961-6580-65-6
a) Tecchi, Bonaventura (1896-1968) - Literarne �tudije b) Mo�ki in �enske - Medosebni odnosi - Italija - 20.st. - V leposlovju c) Intelektualci - Individualizem - Samota - V leposlovju d) italijanski roman e) italijanski pisatelji f) 20.st

821.131.1-311.2
821.131.1.09Tecchi B.
COBISS.SI-ID 249257216

692.
TOM�I�, Marjan, 1939-
        Uroki polne lune / Marjan Tom�i�. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2008-2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 2 zv. ; 22 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih
Dosedanja vsebina:
[1]. - 2008. - 343 str.
2. - 2009. - 285 str. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-156-4 (zv. 1) ISBN 978-961-242-263-9 (zv. 2)
a) Sanje - V leposlovju b) Istra - Fantasti�na bitja - V leposlovju c) pisatelji d) umetniki e) nad�utno do�ivljanje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 238299392

693.
TOPOL, J�chym
        Hladna de�ela / J�chym Topol ; [prevedla Nives Vidrih]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 189 str. ; 21 cm

Prevod dela: Chladnou zem�. - 500 izv.
ISBN 978-961-231-761-4
a) Mno�i�na grobi��a - Vzhodna Evropa - V leposlovju b) Terez�n - �e�ka - Koncentracijsko tabori��e - V leposlovju c) Belorusija - Dru�bene razmere - V leposlovju d) koncentracijska tabori��a e) mno�i�ni poboji f) totalitarni re�imi

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 248993024

694.
TORDAY, Paul, 1946-
        Muharjenje v Jemnu / Paul Torday ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 299 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Salmon fishing in the Yemen. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-392-7
a) Lososi - Naselitev - Jemen - V leposlovju b) Velika Britanija - Jemen - Politi�ni odnosi - V leposlovju c) ribi�tvo

821.111-313.1
COBISS.SI-ID 248796416

695.
TRATNIK, Suzana, 1963-
        Dva svetova / Suzana Tratnik. - Ljubljana : �kuc, 2009 ([�marje-Sap] : Mi�ma�). - 99 str. ; 21 cm. - (Lambda ; 80)

ISBN 978-961-6751-23-0
a) Lezbi�tvo - V leposlovju b) lezbijke c) homoseksualnost

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247795200

696.
UGRE�I�, Dubravka
        Jaga baba je znesla jajce : mit o Jagi babi / Dubravka Ugre�i� ; iz hrva��ine prevedla Sonja Polanc. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 257 str. ; 21 cm. - (Izbrana dela hrva�ke knji�evnosti ; knj. 18)

Prevod dela: Baba Jaga je snijela jaje. - 800 izv.
ISBN 978-961-6468-56-5
a) Stare �enske - V leposlovju b) Matere in h�ere - V leposlovju c) Jaga baba (mitolo�ki lik) - V leposlovju

821.163.42-311.2
COBISS.SI-ID 249764352

697.
ULICKAJA, Ljudmila Evgen�evna
        Daniel Stein, prevajalec / Ljudmila Ulicka ; prevedla Lijana Dejak ; [spremno besedo napisala Polona Frelih]. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 504 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Babilon)

Prevod dela: Danielj �tajn, perevod�ik. - Pogovor z Ljudmilo Jevgenijevno Ulicko - "Na�e �enske so mi precej bolj v�e� kakor na�i mo�ki" / Polona Frelih: str. 491-502. - 500 izv. - Bibliografija: str. 503
ISBN 978-961-6780-12-4
a) Ulickaja, Ljudmila Evgen�evna (1943-) - Intervjuji - Spremne besede b) �idje - Preganjanje - V leposlovju c) Svetovna vojna 1939-1945 - �idje - V leposlovju d) �idje - Arabci - Konflikti - V leposlovju e) Izrael - Zgodovina - 20.st. - V leposlovju f) holokavst g) Sovjetska zveza h) ruski roman i) ruske pisateljice j) 21.st. k) bibliografski podatki

821.161.1-311.2
821.161.1.09Ulickaja L.E.(047.53)
COBISS.SI-ID 64149505

698.
VERONESE, Daniel, 1955-
        Gledali��e za ptice / Daniel Veronese ; [prevedla Barbara Jur�i� ; prevod verzov Emily Dickinson Uro� Mozeti� ; spremna beseda Primo� Jesenko]. - Ljubljana : Zavod Emanat, 2010 ([Ljubljana] : Syncomp). - 67 str. ; 21 cm. - (Prehodi XS ; �t. 3)

Prevod dela: Teatro para p�jaros. - Na lovu za producentom / Primo� Jesenko: str. 5-8. - 100 izv.
ISBN 978-961-91990-5-3
a) Veronese, Daniel (1955-) - Spremne besede b) argentinska dramatika c) argentinski dramatiki d) 21.st.

821.134.2(82)-2
821.134.2(82).09Veronese D.
COBISS.SI-ID 250811648

699.
VIAN, Boris, 1920-1959
        Srceder / Boris Vian ; [prevedla Jana Pavli� ; spremna beseda Jana Pavli� in Toma� Topori�i�]. - Novo mesto : Goga, 2009 ([Novo mesto] : Opara). - 200 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: L'arrache-coeur. - Jacquemort - Jaka Smrt(nik)? / Jana Pavli� in Toma� Topori�i�: str. 193-200. - 500 izv.
ISBN 978-961-6421-85-0
a) Vian, Boris (1920-1959) - Spremne besede b) Materinstvo - Psihoze - V leposlovju c) francoski roman d) francoski pisatelji e) 20.st.

821.133.1-311.2
821.133.1.09Vian B.
COBISS.SI-ID 248979200

700.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Pleme / Janja Vidmar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 222 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja)

ISBN 978-961-272-002-5
a) Mladostniki - Marginalne skupine - Slovenija - V leposlovju b) mladina c) socialna izklju�enost

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 249009920

701.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Primer nezveste Klare / Michal Viewegh ; prevod iz �e��ine Nives Vidrih. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: P��pad nev�rn� Kl�ry. - O avtorju in njegova fotografija na zadnjem zavihku ov. - 1.950 izv.
ISBN 978-961-6767-10-1 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-11-8 (bro�.)
a) Nezvestoba - V leposlovju b) Pisatelji - V leposlovju

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 250209280

702.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        U�na ura ustvarjalnega pisanja / Michal Viewegh ; prevedla Anju�a Belehar in Jernej Juren. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 83 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

Prevod dela: Lekce tv�r��ho psan�. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-280-6
a) Pisatelji - V leposlovju b) Kreativno pisanje - Seminarji - V leposlovju c) profesorji d) �tudenti

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 250504960

703.
VOLODINE, Antoine
        Ni�ji angeli : povedke / Antoine Volodine ; prevedla in spremno besedo napisala Suzana Koncut. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 205 str. ; 21 cm

Prevod dela: Des anges mineurs. - 800 izv. - Antoine Volodine in posteksotizem / Suzana Koncut: str. 199-205
ISBN 978-961-241-371-2
a) Volodine, Antoine (1950-) - Spremne besede b) francoska kratka proza c) francoski pisatelji d) 20.-21.st. e) posteksotizem

821.133.1-32
821.133.1.09Volodine A.
COBISS.SI-ID 247444736

704.
VONNEGUT, Kurt
        Zajtrk prvakov ali Zbogom, plavi ponedeljek / Kurt Vonnegut ; prevod iz angle��ine Matja� �inkovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 284 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Breakfast of champions
ISBN 978-961-6653-59-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-77-4 (bro�.)
a) Pisatelji - V leposlovju b) Zdru�ene dr�ave Amerike - Dru�bene razmere - V leposlovju c) satiri�ni roman

821.111(73)-313.1
COBISS.SI-ID 236223744

705.
VR��AJ, Tina
        Zataknjena v pomladi / Tina Vr��aj ; [spremna beseda Sta�a Pavlovi�]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 141 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

400 izv. - Kako di�i domi�ljija? / Sta�a Pavlovi�: str. 134-141
ISBN 978-961-242-272-1
a) Vr��aj, Tina (1987-) - Spremne besede b) Dekleta - Odnosi med spoloma - Odra��anje - V leposlovju

821.163.6-311.2
821.163.6.09Vr��aj T.
COBISS.SI-ID 250246144

706.
VUGA, Sa�a
        Britev (ali Kako ubiti narodnega izdajalca) / Sa�a Vuga ; [spremna beseda Matja� Kmecl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 317 str. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

700 izv. - Strasten, impulziven, malce nostalgi�en in liri�en pogled na svet / Matja� Kmecl: str. 297-311
ISBN 978-961-01-1104-7
a) Vuga, Sa�a (1930-) - "Britev (ali Kako ubiti narodnega izdajalca)" - Spremne besede

821.163.6-311.2
821.163.6.09Vuga S.
COBISS.SI-ID 248528640

707.
WAGNER, David, 1971-
        Vier �pfel : Roman / David Wagner. - 3. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2009. - 158 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-498-07368-8
a) Nakupovanje - Trgovski izdelki - V leposlovju b) Ljubezenski partnerji - Lo�itve - V leposlovju

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 1096335198

708.
WITKOWSKI, Micha�, 1975-
        Lubiewo / Micha� Witkowski ; iz polj��ine prevedel Boris Kern. - Ljubljana : �KUC, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 290 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 76)

400 izv.
ISBN 978-961-6751-26-1
a) Marginalne skupine - Homoseksualnost - Poljska - V leposlovju

821.162.1-311.2
COBISS.SI-ID 249780992

709.
WOODIWISS, Kathleen E.
        Ljubiti tujca / Kathleen E. Woodiwiss ; [prevod Mojca Sveti�i�]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 480 str. ; 22 cm

Prevod dela: Come love a stranger. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6778-69-5 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-70-1 (bro�.)
a) �enske - Nesre�e - Amnezija - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - Louisiana - V leposlovju c) romanti�na zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 249978112

710.
YATES, Richard, 1926-1992
        Kro�na cesta / Richard Yates ; [prevedla Vera Bo�tjan�i�-Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 463 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Revolutionary road. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.100 izv.
ISBN 978-961-01-1142-9
a) Zakonci - Dru�insko �ivljenje - Nesoglasja - ZDA - 20.st. - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 248428800


82-4/-9 SPOMINI. POTOPISI. ESEJI. PISMA. ANTOLOGIJE


711.
BOKO, Jasen, 1961-
        Na Putu svile : kako nam je lagao Marko Polo / Jasen Boko ; [fotografije Jasen Boko]. - 1. izd. - Zagreb : Profil multimedija, 2009 ([Zagreb] : Profil). - 408 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Putopisi)

O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-953-7701-28-4
a) Svilena cesta - Azija - Potopisi

821.163.42-992=163.4
910.4(5)
COBISS.SI-ID 13101617

712.
FLAUBERT, Gustave
        Slovar splo�no priznanih resnic / Gustave Flaubert ; prevedel in spremno besedo napisal Ignac Fock. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([S. l.] : Dravska tiskarna). - 135 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

Prevod dela: Dictionnaire des id�es re�ues. - Spremna beseda / Ignac Fock: str. 7-39. - Besedilo na zavihku ov.: Katarina Marin�i�. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-427-6
a) Flaubert, Gustave (1821-1880) - Literarne �tudije b) francoska knji�evnost c) francoski pisatelji d) 19.st.

821.133.1-84
821.133.1.09Flaubert G.
COBISS.SI-ID 250592256

713.
HEDIN, Sven Anders, 1865-1952
        The Silk Road : ten thousand miles through Central Asia / Sven Hedin ; foreword by John Hare. - London ; New York : Tauris Parke Paperbacks, 2009. - XIII, 322 str., [28] str. pril., [2] f. pril. : zvd. ; 20 cm

Foreword / John Hare: str. IX-XIII. - Kazalo
ISBN 978-1-84511-898-3
a) Svilena cesta - Kitajska - Potopisi

821.113.6-992=111
910.4(510)
COBISS.SI-ID 1096149342

714.
JESSOP, Carolyn, 1968-
        Pobeg : svoboda po 17 letih zlorab v imenu Boga / Carolyn Jessop in Laura Palmer ; [prevedla Irena Sbil Novak]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 419 str. ; 24 cm

Prevod dela: Escape. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1058-6
a) Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints - V leposlovju b) Mormoni - ZDA - V leposlovju c) Poligamija - �enske - Zloraba - V leposlovju d) prisilne poroke e) kr��anske sekte

821.111(73)-94
COBISS.SI-ID 251003648

715.
KAFKA, Franz
        Dnevniki : 1909-1912 / Franz Kafka ; prevedel Tomo Virk. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 247 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

Nasl. na ov.: Dnevnik ; nasl. na hrbtu: Dnevnik I. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Ob prevodu / Tomo Virk: str. 246-247
ISBN 978-961-242-256-1
a) Kafka, Franz (1883-1924) - Dnevniki - 1909-1912 b) avstrijski pisatelji c) spomini

821.112.2(436)-94"1909/1912"
COBISS.SI-ID 248672256

716.
KAFKA, Franz
        Pisma Mileni Jesenski / Franz Kafka ; prevedla Amalija Ma�ek. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 275 str. ; 22 cm. - (Knji�na zbirka Beletrina)

Prevod dela: Briefe an Milena. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-266-0
a) Kafka, Franz (1883-1924) - Pisma - 1920-1923 b) Jesensk�, Milena (1896-1944) - Korespondenca

821.112.2(436)-6
COBISS.SI-ID 249420032

717.
KAPU�CI�SKI, Ryszard, 1932-
        Potovanja s Herodotom / Ryszard Kapu�ci�ski ; prevedel in spremno besedo napisal Nikolaj Je�. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 254 str. : avtorj. sl. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Podr�e z Herodotem. - Potovati s Kapu�ci�skim / Nikolaj Je�: str. 243-254. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 254
ISBN 978-961-241-390-3
a) Kapu�ci�ski, Ryszard (1932-2007) - Potopisi b) Herodotus (ok.484 pr.n.�t. -ok.424 pr.n.�t.) - "Historiai" - "Zgodbe" - Eseji c) Azija - Potopisi d) Afrika - Potopisi e) Stara Gr�ija - Zgodovina - Antika - Eseji

821.162.1-992
821.162.1-4:94(38)
821.162.1.09Kapu�ci�ski R.
COBISS.SI-ID 248633344

718.
KO�IR, Manca
        Druga�na razmerja / Manca Ko�ir ; [korespondenti] �are ... [et al.] ; [fotografije Peter Uhan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 356 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1287-7
a) Ko�ir, Manca (1948-) - Korespondenca b) Homoseksualci - Pisma c) Homoseksualnost - V leposlovju

821.163.6-6
316.344.7-055.34(044)
COBISS.SI-ID 249362688

719.
KUNDERA, Milan, 1929-
        Sre�anje / Milan Kundera ; [prevedel Jarolav Skru�n�]. - Ljubljana : Literarno-umetni�ko dru�tvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 181 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Une rencontre. - 500 izv. - Spremna beseda na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6717-35-9
a) Umetnost - Slikarstvo - Knji�evnost - Glasba - Film - Eseji

821.162.3-4
821.133.1-4
COBISS.SI-ID 248668928

720.
        LOVEC na lubenice in druge zgodbe modrosti / izbrala, prevedla in uredila Jana Bauer. - Ljubljana : Vodnikova zalo�ba (DSKG), 2010 (Ivan�na Gorica : Impress). - 104 str. ; 21 cm

600 izv.
ISBN 978-961-6067-53-9 (Vodnikova zalo�ba (DSKG), trda vezava) ISBN 978-961-6067-60-7 (Vodnikova zalo�ba (DSKG), bro�.)
a) �ivljenjska modrost - V leposlovju b) sufijske zgodbe c) sufizem

821.2/.3-84
COBISS.SI-ID 248941824

721.
MAKAROVI�, Svetlana
        Deseta h�i : �itanka / Svetlana Makarovi� ; [izbor, ureditev in spremna beseda Ga�per Troha]. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 254 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

Brez bole�ine tudi lepote ni / Ga�per Troha: str. 235-245. - 8.000 izv. - Bibliografija: str. 247-254
ISBN 978-961-231-795-9
a) Makarovi�, Svetlana (1939-) - Literarne �tudije b) slovenska knji�evnost c) slovenske pisateljice d) 20.-21.st. e) bibliografije

821.163.6-82
821.163.6.09Makarovi� S.
COBISS.SI-ID 250350080

722.
MALNAR, �eljko
        U potrazi za staklenim gradom / �eljko Malnar, Borna Bebek ; [autor fotografija �eljko Malnar]. - Zagreb : Profil International, 2007 (Zagreb : Profil International). - 361 str., [32] str. pril. ; 23 cm. - (Biblioteka Putopisi)

O avtorjih na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-953-12-0653-2
a) Azija - Potopisi

821.163.42-992=163.4
910.4(5)
COBISS.SI-ID 1096257630

723.
MLINARI�, Janko
        Klopotci niso utihnili / Janko Mlinari� ; [predgovor Metka Ko�ir]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 237 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka �iva preteklost)

600 izv. - O knjigi / Mojca �orn: str. 9-10. - Predgovor / Metka Ko�ir: str. 11-13
ISBN 978-961-241-415-3
a) Mlinari�, Janko (1913-1996) - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - NOB - Prlekija - Slovenija - Spomini

821.163.6-94
94(497.412)"1941/1945"(092)
COBISS.SI-ID 250057216

724.
MYRON, Vicki
        Dewey : ma�ek iz mestne knji�nice / Vicki Myron, Bret Witter ; prevedla Marjeta Gostin�ar Cerar ; [fotografija na nasl. str. Rick Krebsbach]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 255 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Dewey. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-241-428-3
a) Ma�ke - V leposlovju b) Knji�nice - V leposlovju c) Iowa - Spencer - Splo�ne knji�nice - Knji�ni�arke - Spomini

821.111(73)-94
COBISS.SI-ID 250705920

725.
NADRAG, Katarina
        Utopljene sanje : o poti iz alkoholnega pekla / Katarina Nadrag. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 257 str. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

2000 izv. - Za za�etek / Vlasta Nussdorfer: str. 9-11. - Spremna beseda / Andrej Perko: str. 13-19
ISBN 978-961-01-1123-8
a) Alkoholizem - Slovenija - Spomini b) Alkoholiki - Dru�insko �ivljenje - Otroci - V leposlovju

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 249763584

726.
PAHOR, Boris
        Tre volte no : [memorie di un uomo libero] / Boris Pahor ; [con Mila Orli�]. - 1a ed. - Milano : Rizzoli, 2009 (Bergamo : Nuovo istituto italiano d'arti grafiche). - 128 str., [8] str. pril. ; 23 cm

Podnasl. na ovitku. - Un intellettuale di confine / di Mila Orli�: str. 125-128
ISBN 978-88-17-03433-3
a) Pahor, Boris (1913-) - Spomini

821.163.6(450.36)-94=131.1
929Pahor B.:323.15(450.36=163.6)(047.53)
COBISS.SI-ID 3838700

727.
PAHOR, Boris
        Zalivi : �itanka / Boris Pahor ; [izbor, ureditev in spremna beseda Tatjana Rojc]. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 201 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

Zalivi Borisa Pahorja / Tatjana Rojc: str. 187-196. - 8.000 izv. - Bibliografija: str. 199-201
ISBN 978-961-231-796-6
a) Pahor, Boris (1913-) - Literarne �tudije b) slovenska knji�evnost c) slovenski pisatelji d) 20.st. e) bibliografije

821.163.6(450.36)-82
821.163.6(450.36).09Pahor B.
COBISS.SI-ID 250419200

728.
POLI�, Vasilij
        Krvava katana : moja XVII. / Vasilij Vasko Poli�. - Ljubljana : Littera picta, 2010 (Ljubljana : Ple�ko). - 263 str. ; 17 cm

ISBN 978-961-6030-68-7
a) Pravniki - V leposlovju

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 250403072

729.
RESNIK, Samo, 1962-
        Odpirati okna : v�eraj, danes in jutri / Samo Resnik. - Ljubljana : Dru�tvo 2000, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 264 str. ; 21 cm

300 izv. - Spremne besede Andreja Rota, Gorazda Dreven�ka in Rajka Mur�i�a na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6533-32-4 (v CIP-u) ISBN 978-961-6533-32-3 ! (na ov.)
a) Slovenija - Slovenci - Dru�bene razmere - Politi�ne razmere - 1993-2006 - Eseji

821.163.6-4(081)
COBISS.SI-ID 248964352

730.
ROI, Inja
        Ah, mo�ki! : strogo zaupno : samo za �enske! : ABC spravljanja ob pamet / [besedilo, ilustracije] Inja Roi. - Bevke : Smar-team, 2010. - 140 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv.
ISBN 978-961-6675-98-7
a) Mo�ki in �enske - Dru�insko �ivljenje - Slovenija - V leposlovju b) Humor - V leposlovju

821.163.6-7
COBISS.SI-ID 250376704

731.
STEFANOV, Valeri
        Izgubljena osla : sedem zvitkov, posve�enih Animal Messianum / Valeri Stefanov ; prevod Borut Omerzel in Eva �prager ; ilustracije Kiki Omerzel. - 1. izd. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2009. - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Izgubenite magareta. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-25-6
a) Stefanov, Valeri (1958-) - Literarne �tudije b) Evangeliji - Zgodovinski viri - Satira - V leposlovju c) Osel - V leposlovju d) bolgarska knji�evnost e) bolgarski pisatelji f) 21.st.

821.163.2-7
821.163.2.09Stefanov V.
COBISS.SI-ID 64345601

732.
SVETINA, Tone
        Partizanski zapiski 1943-1945 / Tone Svetina ; [uvod Ciril Ul�ar]. - Logatec : Vojni muzej, 2010. - 180 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Ob partizanskem dnevniku Toneta Svetine / Ciril Ul�ar: str. 3-13
ISBN 978-961-92359-3-5
a) Svetina, Tone (1925-1998) - Spomini - 1943-1945 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini c) Slovenija - NOB - V leposlovju

821.163.6-94"1943/1945"
94(497.4)"1943/1945"(092)
929Svetina T."1943/1945"
COBISS.SI-ID 249968896

733.
TOPOLOVEC, Rajko
        Vse je za povedati : spisi in pisma / Rajko Topolovec. - Ptuj : samozal., 2009 (Ptuj : Sen�ar). - 271 str. : ilustr. ; 21 cm

Nenapovedano dopolnilo / Jakob Emer�i�: str. 265
ISBN 978-961-245-784-6
a) Topolovec, Rajko (1937-) - Spomini b) Slovenija - Dru�bene razmere - 1945- - Spomini c) Jugoslavija d) �tajerska e) socializem f) komunizem g) zgodovina

821.163.6-94
94(497.41)"19"
COBISS.SI-ID 63396865

734.
VIPOTNIK, Olga
        Partizanka / Olga �ervan-Vipotnik. - Logatec : Vojni muzej, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 136 str., [20] str. pril. ; 21 cm

200 izv. - Lipa zelenela je / Janez J. �vajncer: str. 134-135
ISBN 978-961-92359-4-2
a) Vipotnik, Olga - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini c) Slovenija - NOB - 1941-1945 - V leposlovju

821.163.6-94
94(497.4)"1941/1945"(092)
929Vipotnik O.
COBISS.SI-ID 250673664

735.
        ZDAJ pa: Ljubljana : tuji avtorji o na�i prestolnici / zbral in uredil Ale� �teger. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 247 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

O avtorjih: str. 225-244. - Ilustr. na notranjih str. ov. - 8.000 izv. - Bibliografija: str. 245-247
ISBN 978-961-242-282-0
a) Ljubljana - V leposlovju

821-82
COBISS.SI-ID 250538240

736.
ZLOBEC, Andrej
        V bojih za severno in ju�no mejo / Andrej Zlobec ; [fotografije Muzej novej�e zgodvine Slovenije, Pokrajinski arhiv Maribor, dru�inski arhiv]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2009. - 192 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Zbirka V vihri petih vojn ; knj. 2)

ISBN 978-961-6179-74-4
a) Zlobec, Andrej (1899-1981) - Spomini b) Avstro-Ogrska - Razpad - 1918 - Spomini c) Slovenija - Zgodovina - 1918-1919 - Spomini d) Jugoslavija - Zgodovina - 1918-1922 - Spomini e) boj za severno mejo f) Maistrovi borci g) boj za ju�no mejo h) voja�ka zgodovina

821.163.6-94
929Zlobec A.
94(497.4)"1918/1919"(092)
94(497.1)"1918/1922"(092)
COBISS.SI-ID 249262336


821


737.
MAR�AS, Javier
        Tvoj obraz jutri. Ples in sen / Javier Mar�as ; [prevedla Marjeta Drobni�]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 451 str. ; 21 cm

Prevod dela: Tu rostro manana. 2, Baile y sueno. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-231-725-6
a) �panci - Velika Britanija - London - V leposlovju b) Vohunstvo - Velika Britanija - V leposlovju

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 247504384

738.
STEINBECK, John
        O mi�ih in ljudeh / John Steinbeck ; prevedla Danica �er�e ; [spremna beseda Danica �er�e, France �agar]. - Maribor : Mariborska literarna dru�ba, 2007 ([s.l.] : Forma film). - 109 str. ; 21 cm. - (Zbirka Antares ; 29)

Prevod dela: Of mice and men. - O razumevanju Steinbeckovega roman O mi�ih in ljudeh / Danica �er�e: str. 103-106. - Pogovornost v izvirniku in prevodu na�ega romana / France �agar: str. 107-109
ISBN 978-961-6483-63-6
a) Steinbeck, John (1902-1968) - Spremne besede b) ameri�ki roman c) 20.st.

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 59121153

739.
UMRIGAR, Thrity
        Razdalja med nama / Thrity Umrigar ; [prevod Judita Mia Dintinjana]. - Izola : Meander, 2009. - 279 str. ; 22 cm

Prevod dela: The space between us. - Bro�. izd. meri 19 cm. - 700 izv.
ISBN 978-961-6623-87-2 (trda vezava) ISBN 978-961-6623-33-9 (bro�.)
a) �enske - Indija - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 244177920


821.1/.9


740.
MUKHOPADHYAY, Trailokyanath, 1847-1919
        Damorujevo �ivljenje / Trailokyanath Mukhopadhyay ; [iz esperanta v sloven��ino prevedel in spremno besedo napisal Vinko O�lak]. - Maribor : Inter-kulturo, 2010 (Zagreb : Izvori). - 144 str. ; 25 cm

Izv. nasl.: Damoru�orit; prevedeno iz esperanta. - Mukhopadhyayevi knjigi Damorujevo �ivljenje na pot / Probal Dasgupta: str. 5-7. - Zakaj ta neverjetna bengalska knjiga v sloven��ini / Vinko O�lak: str. 141-144
ISBN 978-961-6075-25-1

821.432-312.9
COBISS.SI-ID 64133121


821.111


741.
HARTNETT, Sonya
        Srebrni osli�ek / Sonia Hartnett ; ilustrirala Anne Spudvilas ; [prevod Milan �lof]. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�ba Piano, 2010

Prevod dela: The silver donkey
ISBN 978-961-6693-41-7 (trda vezava) ISBN 978-961-6693-43-1 (bro�.)
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Francija - V mladinskem leposlovju

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 251115520


821.112.2


742.
BUSCH, Wilhelm, 1832-1908
        Picko in Packo / [besedilo napisal in] ilustriral Wilhelm Busch ; prevedla Svetlana Makarovi�. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost, 2010. - 45 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Aleph ; 136)

Prevod dela: Max und Moritz
ISBN 978-961-6789-08-0
a) vragolije b) de�ki c) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-1
COBISS.SI-ID 249780480


821.163.6


743.
JAN�AR, Drago
        Katarina, le paon et le j�suite / Drago Jan�ar ; traduit du slovene par Antonia Bernard. - Albi : Passage du Nord-Ouest, 2009 (Cond�-sur-Noireau : Corlet). - 571 str. ; 19 cm

Izv. nasl.: Katarina, pav in jezuit
ISBN 978-2-914834-35-3

821.163.6
COBISS.SI-ID 247377920

744.
NADLI�EK-Bartol, Marica
        Amerika in druge zgodbe o mojih otrocih / Marica Nadli�ek Bartol ; [uredila Evelina Umek ; ilustrirala �iva Pahor]. - Trst : Mladika, 2009 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-88-7342-142-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 3815148

745.
        �TIRI zmajske / [uredil in uvodno legendo spisal Bo�tjan Gorenc ; ilustriral Matej de Cecco]. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

ISBN 978-961-242-281-3

821.163.6-32(082)
COBISS.SI-ID 250505984


9


746.
        GEOGRAFSKI atlas Slovenije za osnovno in srednje �ole [Kartografsko gradivo] / [avtor zemljevidov in priredb zemljevidov po navedenih virih Monde Neuf ; strokovno pregledal in uredil Franc Lovren�ak]. - 1. natis. - [Razli�na merila]. - Ljubljana : Tehni�ka zalo�ba Slovenije, 2004. - 1 atlas (135 str.) : barve ; 34 cm

Podnasl. na ovoju: U�no gradivo za maturo. - Bibliografija: str. 135. - Vsebina: 3 zemljevidi sveta ; 3 zemljevidi Evrope ; 6 fizi�nih zemljevidov Slovenije ; 36 tematskih zemljevidov Slovenije
ISBN 86-365-0508-9
a) Slovenija - Atlasi - Zemljevidi - U�beniki za osnovne �ole - U�beniki za srednje �ole

912(497.4)(075.2/.3)
COBISS.SI-ID 213851136

747.
SIMI�, Pero
        Tito - skrivnost stoletja / Pero Simi� ; [prevedla Ana Marija �imac]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 391 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Vera in politika ; 10)

Prevod dela: Tito - tajna veka. - Spremna beseda / Janko Prunk: str. 9-10. - O avtorju: str. [392]. - Bibliografija: 379-384. - Kazalo
ISBN 978-961-6372-66-4
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Jugoslavija - Zgodovina - 20.st.

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
COBISS.SI-ID 247919872

748.
        WHO'S who & who was who [Elektronski vir]. - Spletni servis. - 1849-. - Oxford : Oxford University Press, 2005-

- Na�in dostopa (URL): http://www.ukwhoswho.com/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 12. 2009. - Se ob�asno spreminja in dopolnjuje
a) znamenite osebnosti b) biografije c) biografski leksikoni d) referen�na literatura

929(031)
COBISS.SI-ID 6817566


90/94 ZEMLJEPIS. ZGODOVINA


749.
BECKWITH, Christopher I., 1945-
        Empires of the silk road : a history of Central Eurasia from the bronze age to the present / Christopher I. Beckwith. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2009. - XXV, 472 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 427. - Kazalo
ISBN 978-0-691-13589-2 (vez.)
a) Azija - Zgodovina b) Vzhodna Evropa - Zgodovina c) Bli�nji vzhod d) Centralna Azija e) Vzhodna Azija f) Evrazija

94(5)
94(4-11)
COBISS.SI-ID 63808001

750.
BENJAMIN, Thomas
        The Atlantic world : European, Africans, Indians and their shared history, 1400-1900 / Thomas Benjamin. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XXX, 721 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 675-698. - Kazalo. - Vsebina: Antecedents: the Americas, Africa and Europe in the fifteenth century ; Commencement: the European opening of the Atlantic ocean ; Conquests: forging the Iberian empires in Africa and the Americas ; Realms: the overseas empires of Spain and Portugal ; Incursions: French, English and Dutch invasions of the Iberian Atlantic ; Engagement: the entangled worlds of Indians and Europeans ; Uprooted: West Africa, the Americas, and the Atlantic slave trade ; Bondage: the Atlantic plantation complex and the cultures of slaves ; Partners: women and men in the making of the Atlantic world ; Rivals: Britain and France in the long eighteenth century ; Liberty: the Atlantic world in the age of revolution ; Equality: the Atlantic world in the age of revolution ; Freedom: the abolition of the Atlantic slave trade and new world slavery
ISBN 978-0-521-85099-5 (hardback : alk. paper) ISBN 0-521-85099-1 (hardback : alk. paper) ISBN 978-0-521-61649-2 (bro�.) ISBN 0-521-61649-2 (bro�.)
a) History, Modern b) Culture conflict - Atlantic Ocean Region - History c) Atlantic Ocean Region - History d) Atlantski ocean - Dr�ave - Zgodovina - 15.-20.st. e) Evropa f) Afrika g) Amerika

94(641)"14/19"
COBISS.SI-ID 7439219

751.
BIZJAK, Matja�, 1971-
        Turja�ka knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja / Matja� Bizjak, Miha Preinfalk ; [prevod Irena Bruckm�ller Vilfan (nem��ina), Janez Premk (hebrej��ina) ; fotografije Barbara �abota, Zgodovinski arhiv Ljubljana] ; [izdajatelj] Zgodovinski in�titut Milka Kosa ZRC SAZU. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, 2009 (Ljubljana : Littera Picta). - 664 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Thesaurus memoriae. Fontes ; 8)

Besedilo v slov. in nem., uvod v slov. in prevod v nem. - Bibliografija: str. 9-13. - Kazali
ISBN 978-961-254-168-2
a) Auersperg (rodbina) - Listine, 15.st. b) Listine - Slovenija - Srednji vek c) zgodovinski viri d) plemi�ke rodbine e) arhivsko gradivo

930.2:003.074(497.4)"14"
929.52Auersperg(093.2)
COBISS.SI-ID 248791040

752.
        CIVILIZATIONS of the ancient world : a visual sourcebook / edited by Dominic Rathbone. - London : Thames & Hudson, 2009. - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 312-313
ISBN 978-0-500-28834-4
a) Civilization, Ancient b) History, Ancient c) Antika - Kulturna zgodovina d) stare civilizacije e) anti�ne civilizacije f) zgodovina

930.85(652)
COBISS.SI-ID 64069633

753.
CLARK, Peter, 1944-
        European cities and towns : 400-2000 / Peter Clark. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XIII, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 371-386. - Kazalo
ISBN 978-0-19-870054-8 (bro�. : acid-free paper) ISBN 0-19-870054-7 (bro�. : acid-free paper) ISBN 978-0-19-956273-2 (hbk. : acid-free paper) ISBN 0-19-956273-3 (hbk. : acid-free paper)
a) Cities and towns - Europe - History b) Urbanization - Europe - History c) Mesta - Urbanizacija - Evropa - 5.-21.st. - Zgodovinski pregledi

94(4):911.375"04/20"
911.375(4)"04/20"(091)
COBISS.SI-ID 41039970

754.
        �ASOPIS za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography. - Letn. 1, �t. 1 (1904)-letn. 35, �t. 1/2 (1940) ; n. v., letn. 1=36, �t. 1 (1965)- . - Maribor : Univerza v Mariboru : Zgodovinsko dru�tvo Maribor, 1904-. - 23 cm

- Dostopno tudi na: http://www.ukm.si/podrocje.aspx/id=431&langid=1060. - Polletnik. - Med 1941 in 1964 publ. ni izhajala
ISSN 0590-5966 = �asopis za zgodovino in narodopisje

94(497.4)
39(497.4)
5S,6K,7V Let. 80 2010 �t. 1+2/3+4
COBISS.SI-ID 769284

755.
DREKONJA, Branko
        Po sledeh Ernesta Hemingwaya / Branko Drekonja, Aleksander Jankovi� Poto�nik ; [spremna beseda Andrej Maffi ; ilustracije Aleksander Jankovi� Poto�nik ; fotografije Rafael Marn]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Ple�ko). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Andrej Maffi: str. 9-10. - O avtorjih: str. 176. - Bibliografija: str. 174-175
ISBN 978-961-92665-4-0
a) Hemingway, Ernest (1899-1961) - "Farewell to arms" b) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija c) So�ka fronta 1915-1917 - Vodniki

94(497.472/.473)"1915/1917"
COBISS.SI-ID 248564224

756.
GAK, Natali
        Sv. Anton : stoletja na cveto�i in prijetni vzpetini / Natali Gak ; [fotografije Natali Gak, Nevia Gak]. - [Sv. Anton] : Ars Scriptum, 2009 (Ivan�na Gorica : Impress). - 216 str. : ilustr. ; 31 cm

550 izv. - Knjigi na pot / Salvator �itko: str. 9. - Bibliografija: str. 212-215
ISBN 978-961-269-089-2
a) Sv. Anton - Domoznanstvo b) Sv. Anton - Zgodovina

908(497.4Sv. Anton)
94(497.4Sv. Anton)
COBISS.SI-ID 246557184

757.
GRDINA, Igor, 1965-
        Svetovna vojna ob So�i. 1, Evropski zaplet / Igor Grdina. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009. - 145 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Koda)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-242-260-8
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija b) So�ka fronta 1915-1917

94(497.472/.473)"1915/1917"
COBISS.SI-ID 248671744

758.
        HORIZONT : revija za turizem. - 2002, 1 (mar.)- . - Maribor (Titova c. 44) : Novium, 2002-. - 28 cm

Mese�nik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-8300 = Horizont (Maribor)

91
796.5
3D,3B,4N,4P,4F,5S,5Z,7V,7D,7H,7I 2009 2010 �t. 96-100#
COBISS.SI-ID 116574208

759.
HORVAT, Jana
        Okra : vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo = Ocra : the gateway between the Mediterranean and Central Europe / Jana Horvat in Alma Bavdek ; [prevod, translation Sun�an Patrik Stone ; risbe, drawings Tamara Koro�ec, Dragica Knific Lunder]. - Ljubljana : In�titut za arheologijo ZRC SAZU : Zalo�ba ZRC, 2009 (Ljubljana : DZS). - 246 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd., risbe ; 30 cm + 1 priloga. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 17)

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - Bibliografija: str. 153-163
ISBN 978-961-254-163-7
a) Arheologija - Slovenija b) Notranjska - Arheolo�ke najdbe - Antika

903/904(497.471)"652"
COBISS.SI-ID 248482304

760.
JANKOVI� Poto�nik, Aleksander
        Rupnikova linija : odkrivanje utrdb ob rapalski meji / Aleksander Jankovi� Poto�nik ; [fotografije Aleksander Jankovi� Poto�nik, Rafael Marn ; ilustracije Aleksander Jankovi� Poto�nik, Vladimir Toni�]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Ple�ko). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Utrdbe na Slovenskem)

1.000 izv. - O avtorju: str. 255. - Bibliografija: str. 249-251. - Vsebuje tudi: Na�rti utrdb Alpskega zidu / Vladimir Toni�
ISBN 978-961-92665-3-3
a) Dr�avne meje - Utrdbe - Druga svetovna vojna - Slovenija b) Utrdbe - Slovenija - 1932-1941 c) voja�ke utrdbe d) rapalska meja e) Rupnikova linija

94(497.4-15)"1932/1941"
341.222(497.4:450)"1932/1941"
COBISS.SI-ID 248427776

761.
LELJAK, Roman
        KNOJ : 1944-1945 : slovenska partizanska likvidacijska enota. Knj. 1 / Roman Leljak. - Radenci : Dru�tvo za raziskovanje polpretekle zgodovine "OZNA", 2010. - 178, [94] str. ; 22 cm

Ov. nasl.: KNOJ 1944-1945
ISBN 978-961-269-240-7
a) Korpus narodne obrambe Jugoslavije - 1944-1945 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija c) Slovenija - NOB - Vojni zlo�ini d) likvidacije e) dokumenti f) pri�evanja g) Vojska dr�avne varnosti

94(497.4)"1944/1945"
COBISS.SI-ID 64840449

762.
MA�EK, Janko
        Kako se je za�elo / Janko Ma�ek ; [spremno besedo napisal Stane Okoli�]. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�ina, 2010. - 447 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka �as in ljudje ; knj. 24)

Spremna beseda / Stane Okoli�: str. 5-13. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-222-795-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) NOB c) komunisti�no nasilje d) dr�avljanska vojna e) politi�no nasilje

94(497.4)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 250648320

763.
MEDNARODNA konferenca Izvor Evropejcev (7 ; 2009 ; Ljubljana)
        Zbornik Sedme mednarodne konference Izvor Evropejcev = Proceedings of the Seventh International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, 5. in 6. junij (June 5th and 6th) 2009 / [uredil Vinko Vodopivec]. - Ljubljana : Jutro, 2010. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Korenine slovenskega naroda = Origin of the Slovenians)

Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6746-30-4
a) Indoevropejci - Izvor - Posvetovanja b) Slovani - Etnogeneza - Posvetovanja c) Lingvistika - Posvetovanja d) Epigrafika - Posvetovanja e) Evropa - Prazgodovina - Posvetovanja f) zborniki

903(4)(082)
811(082)
930.2:003.071(082)
COBISS.SI-ID 250689024

764.
        NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.)- . - Ljubljana (Pot na Fu�ine 2) : Rokus, 2003-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.junior.si. - Mese�nik. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: National geographic junior = ISSN 1854-5211
ISSN 1581-6869 = National geographic junior (Ljubljana)

91
2�i,3B,4M,4F,5P,7V,7G,7I,7�K,7VL Letn. [6] 2009/2010 �t.
COBISS.SI-ID 124339712

765.
        NATIONAL geographic. Slovenija . - Ljubljana (Pot na Fu�ine 2) : Rokus, 2006-. - 25 cm

Mese�nik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)

91
2�i,2�,2G,3D,3B,3�,3M,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,5S, 5S,5NP,5Z,6K,7V,7R,7P,7VL,7I,7H,7BR,7�K Letn. 5 2007 �t. 1-12
COBISS.SI-ID 225874688

766.
OTT, Ivan, 1934-
        Otroci, �rtve vojne : trpljenje otrok v Jugoslaviji od 1942 do 1948 / Ivan Ott ; [prevedel �tefan Kuto� ; fotografije iz razli�nih virov]. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2009. - 292 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Djeca, �rtve rata i pora�a. - Bibliografija: str. 287-292
ISBN 978-961-218-860-3
a) Otroci - Jugoslavija - 1942-1948 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Jugoslavija c) Vojne �rtve - Jugoslavija - 1942-1945

94(497.1)"1942/1948"
316.346.32-053.2(497.1)"1942/1948"
COBISS.SI-ID 248333056

767.
PEROV�EK, Jurij
        V za�eljeni de�eli : slovenska izku�nja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo : 1918-1941 / Jurij Perov�ek ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : In�titut za novej�o zgodovino, 2009 ([Ljubljana] : DTP). - 314 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 9)

500 izv. - Bibliografija: str. 282-303. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6386-21-0
a) Slovenija - Zgodovina - 1918-1941 b) Jugoslavija - Zgodovina - 1918-1941 c) Kraljevina SHS

94(497.4)"1918/1941"
COBISS.SI-ID 248631552

768.
PREGELJ, Sebastijan
        Literarne poti Ljubljane / Sebastijan Pregelj in Ga�per Troha. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 zvd. - (Knji�na zbirka �epna Beletrina)

ISBN 978-961-242-284-4
a) Slovenski knji�evniki - Ljubljana - Vodniki b) Ljubljana - Literarna zgodovina - Vodniki

908(497.4Ljubljana):821.163.6.09(036)
821.163.6.09(497.4Ljubljana)(036):929
COBISS.SI-ID 250537728

769.
        PRESTOLNICE Evrope / [prevedel Igor Anti�]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Slova�kem). - 239 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Die Hauptst�dte Europas. - 8.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1141-2
a) Glavna mesta - Evropa - Albumi b) prestolnice

908(4-25)(084.12)
711.432(4)(084.12)
COBISS.SI-ID 249072384

770.
        RAZVOJNE prilo�nosti obmejnih obmo�ij Slovenije = Development opportunities of Slovenian border regions / zbral in uredil, edited by Anton Gosar. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi��e, Zalo�ba Annales : Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 424 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Knji�nica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 339-365. - Kazalo. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 978-961-6732-09-3 (Zgodovinsko dru�tvo za ju�no Primorsko)
a) Slovenija - Obmejna obmo�ja - Dru�beni razvoj - Zborniki b) Slovenija - Regionalni razvoj - Zborniki c) dru�bena geografija d) ekonomska geografija e) politi�na geografija f) meddr�avno sodelovanje g) Evropa

911.3(497.4-192.2)(082)
339.92(4-12)(082)
COBISS.SI-ID 248392704

771.
SCHLEGEL, Jean-Louis
        O srednjem veku za otro�ka u�esa / [intervjuvanec] Jacques Le Goff in [intervjuval] Jean-Louis Schlegel ; [prevedla Tadeja Petrov�i� Jerina ; spremna beseda Miha Pintari�]. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2010. - 109 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Le Moyen Age expliqu� aux enfants
ISBN 978-961-218-856-6
a) Zgodovina - Srednji vek - Evropa - Knjige za otroke b) Evropa - Zgodovina - Srednji vek - Knjige za otroke

94(4)"04/14"(02.053.2)
COBISS.SI-ID 249417216

772.
        SLOVENIJA - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988 / uredil Zdenko �epi� ; [prevodi povzetkov Borut Praper]. - Ljubljana : In�titut za novej�o zgodovino, 2010 ([Ljubljana] : Grafika-M). - 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi ; 2)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6386-24-1
a) Slovenija - Zgodovina - 1968-1988 - Zborniki b) Jugoslavija - Zgodovina - 1968-1988 - Zborniki c) politi�na zgodovina d) ekonomska zgodovina e) dru�bene spremembe

94(497.4)"1968/1988"(082)
94(497.1)"1968/1988"(082)
COBISS.SI-ID 250465280

773.
        SO�KA fronta 1915-1917 : kultura spominjanja / uredil Vincenc Raj�p. - Dunaj = Wien : Slovenski znanstveni in�titut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut ; Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednjeevropska znanstvena knji�nica = Mitteleurop�ische wissenschaftliche Bibliothek ; zv. 3)

Avtorji: str. 189-191. - Napa�na �t. knji�ne zbirke v CIP-u. - Bibliografija na koncu prispevkov ali na dnu str. - Summaries
ISBN 978-961-254-187-3 (Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU)
a) So�ka fronta 1915-1917 - Zborniki b) Svetovna vojna 1914-1918 - Zborniki

94(497.472/.473)"1915/1917"(082)
94(100)"1914/1918"(082)
COBISS.SI-ID 250564864

774.
        SVET & ljudje. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, �t. 1 (1998)- . - Ljubljana (�elezna cesta 13) : �ZD Kme�ki glas, 1998-. - 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.sinaj.si. - Mese�nik. - Izdajatelj se spreminja. - Ima spletno izd.: Svet in ljudje (Online) = ISSN 1581-0208
ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)

908
2�i,2�,2G,2V,3D,3B,3�,3M,3P,3S,4M,5S,5S,5Z,5K, 6K,7V,7R,7BR, 7D,7�K,7G,7VL,7I Letn. 13 2009 �t. 1/2+3-6+7/8+9-11
COBISS.SI-ID 78853888

775.
VALVASOR, Janez Vajkard
        �ast in slava vojvodine Kranjske / [Janez Vajkard Valvasor ; prevod Doris Debenjak ... [et al.] ; pesmi prepesnil Ervin Fritz]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod de�ela Kranjska, 2009-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Die Ehre des Hertzogthums Crain, 1689. - Avtor naveden v kolofonu. - Na ov.: Slava vojvodine Kranjske / Joannes Weichardus Valvasor. - Bibliofilska izd. v �katli 37 x 26 x 11 cm
Dosedanja vsebina:
I. - 2009. - 825 str. - 1.500 o�tevil�enih me��anskih izv., 500 o�tevil�enih bibliofilskih izv. - Prilo�en garancijski certifikat, pri bibliofilski izd. tudi rokavice
ISBN 978-961-92716-0-5 (komplet, trda vezava) ISBN 978-961-92716-1-2 (komplet, bibliofilska izd.)
a) Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) - Biografije b) Slovenci - Zgodovina - 17. st. c) Kranjska - Domoznanstvo d) Slovenija

908(497.4)"16"
930.1(497.4):929Valvasor J.V.
COBISS.SI-ID 247151616

776.
VENEZIA, Shlomo, 1923-
        Sonderkommando : v peklu plinskih celic / Shlomo Venezia ; (v sodelovanju z B�atrice Prasquier) ; predgovor Simone Veil ; zgodovinski dodatek Marcella Pezzettija in Umberta Gentilonija ; prevedla Anu�a Trunkelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010

Prevod dela: Sonderkommando
ISBN 978-961-241-416-0
a) Svetovna vojna 1939-1945 - �idje - Koncentracijska tabori��a b) O�wi�cim - Koncentracijsko tabori��e

94(100)"1939/1945"
343.819.5(438O�wi�cim)
COBISS.SI-ID 250091776

777.
VINTAR Mally, Katja
        Dr�ave v razvoju - med okoljevarstvom in razvojnimi te�njami / [avtorica, kartografija, fotografija, prevod povzetka] Katja Vintar Mally. - Ljubljana : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 186 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 4)

300 izv. - Bibliografija: str. 177-182. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-237-292-7
a) De�ele v razvoju - Varstvo okolja b) De�ele v razvoju - Dru�beni razvoj c) De�ele v razvoju - Ekonomski razvoj d) De�ele v razvoju - Trajnostni razvoj e) De�ele v razvoju - Regionalna geografija f) varstvo okolja g) sonaravni razvoj h) dru�bena geografija i) ekonomska geografija j) gospodarski razvoj k) demogeografija l) dr�ave v razvoju

911.3(100-773)
502(100-773)
316.42(100-773)
330.34(100-773)
COBISS.SI-ID 246102016

778.
WILLIAMS, Stephen, 1951-
        Tourism geography : a new synthesis / Stephen Williams. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009. - XVI, 309 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 284-303. - Kazalo
ISBN 978-0-415-39425-3 (hbk) ISBN 0-415-39425-2 (hbk) ISBN 978-0-415-39426-0 (bro�.) ISBN 0-415-39426-0 (bro�.) ISBN 978-0-203-87755-5 (ebk) ISBN 0-203-87755-1 (ebk)
a) Tourism b) Turizem - Geografski vidik c) Ekonomska geografija - Turizem d) turisti�na geografija

911.3:338.483
338.483:911.3
COBISS.SI-ID 39439714


908+91


779.
        SLIKOVNI atlas sveta [Kartografsko gradivo] / [prevod Slavica Petrovi� Jesenovec in Borut Petrovi� Jesenovec]. - Radovljica : Didakta, 2010

ISBN 978-961-261-125-5
a) Svet - Geografija - Atlasi b) knjige za otroke

912.44(100)(02.053.2)
BL:
100
COBISS.SI-ID 248040960


91v TURISTI�NI VODNIKI. ZEMLJEVIDI


780.
        AMSTERDAM [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = plattegrond = plano de la ciudad = city map = plan de ville = pianta della citta. - 1:12.500. - [Wien] : Freytag & Berndt, [2007?]. - 1 na�rt : barve ; 91 x 123 cm na listu 94 x 125 cm, zlo�en na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic
ISBN 978-3-7079-0612-7
a) Amsterdam - Nizozemska - Na�rti mest

912.43(492Amsterdam)
COBISS.SI-ID 1096548190

781.
BANDELJ, Andrej, 1980-
        Tr�a�ko in Gori�ko / [Andrej Bandelj, Samo Pahor, Aldo Rupel ; urednik Drago Kladnik ; kartografija Rok Cigli� ; fotografije Andrej Bandelj ... et al.]. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Present). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega dru�tva. Evropa, ISSN 1408-6395 ; 8)

Avtorji navedeni na ov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-254-184-2
a) Tr�a�ka pokrajina - Domoznanstvo - Zborniki b) Tr�a�ka pokrajina - Turisti�ni vodniki c) Gori�ka (Italija) - Domoznanstvo - Zborniki d) Gori�ka (Italija) - Turisti�ni vodniki e) Furlanija-Julijska krajina f) Gori�ka pokrajina g) Tr�a�ko h) Gori�ko

913(450.36)(036)
908(450.36)(082)
COBISS.SI-ID 250355456

782.
        DALMACIJA 1 [Kartografsko gradivo]. severnodalmatinski otoki in Kornati : izletni�ko navti�na karta = excursion-sailing map = nautische Freizeitkarte = carta nautica turistica / Geodetski zavod Slovenije, kartografski oddelek ; zasnova in redakcija Vili Kos in Matja� Kos ; izvedba Mimi Gregori�, Uro� Kolav�i� in Iztok Kari� ; prevod v angle�ki jezik �pela Gruden ; prevod v nem�ki jezik Alfred Leskovec ; prevod v italijanski jezik Bojan Saksida. - 1. izd. - 1:100.000. - Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 1 zvd : barv. ; 100 x 68 cm, zlo�en na 23 x 12 cm. - (Kod&kam)

Ov. nasl. - Hrbtni nasl.: Dalmacija 1 1:100.000. - Zadaj: Na�rt mesta Zadar s seznamom ulic, opisi otokov s koodrinatami
a) Dalmacija - Hrva�ka - Zemljevidi

912(497.581)
COBISS.SI-ID 9050007

783.
        DEUTSCHLAND [Kartografsko gradivo] = Germany = Allemagne. - 1:800.000. - Ostfildern : Mairdumont, [2007?]. - 1 zvd. : barve ; 132 x 100 cm, zlo�eno na 13 x 25 cm + Index (80 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

V knji�ici na�rti mest. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-8297-3855-2
a) Nem�ija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(430)
COBISS.SI-ID 3144765

784.
        EVROPA [Kartografsko gradivo] : road map of Europe : avtokarta = road map / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:3.750.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 1 zvd. : barve ; 105 x 79 cm na listu 108 x 88 cm, zlo�en na 12 x 24 cm

Ov. nasl. - 3 stranski zvd.: Severna Evropa 1:9.000.000, Islandija in Ferski otoki 1:7.500.000. - Ob spodnjem robu zvd. zastave dr�av. - Na hrbtni strani indeks. - Kazalo
a) Evropa - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(4)
COBISS.SI-ID 250994944

785.
        FLORENZ [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = Firenze = pianta della citta = Florence : prattegrond = Florence = city map = Florence = plan de ville = Florencia = plano de la ciudad. - 1:12.500. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2006?]. - 1 na�rt : barve ; 117 x 65 cm na listu 119 x 67 cm, zlo�en na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic. - Legenda v ve� jezikih. - Na levi strani: na�rt centra v merilu 1:6500 in �ir�ega obmo�ja Firenc v merilu 1:90000
ISBN 3-85084-130-8
a) Firence - Italija - Na�rti mest

912.43(450.521)
COBISS.SI-ID 1096555614

786.
        ITALIA [Kartografsko gradivo] = Italy = Italien = Italie. - 1:800.000. - Ostfildern : MairDumont, [2007?]. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 80 x 184 cm na listu 129 x 98 cm, zlo�en na 13 x 24 cm + indeks ([24] str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Nasl. na zlo�enki. - Ob strani: na�rti mest. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-8297-3863-7
a) Italija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(450)
COBISS.SI-ID 34152034

787.
        ITALIEN [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Italia = carta stradale = Itali� = autokaart = Italy = road map = Italie = carte routiere = Italia = mapa de carreteras. - 1:600.000. - [Wien] : Freytag & Berndt, [2009?]. - 1 zvd tiskan na obeh str. : barve ; 93 x 122 cm na listu 97 x 125 cm, zlo�en na 13 x 26 cm + Indice (94 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-7079-0453-6
a) Italija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(450)
COBISS.SI-ID 1096549214

788.
        KROATIEN [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Hrvatska = autokarta = Kroati� = autokaart = Croatia = road map = Croatie = carte routiere = Croazia = carta stradale / cartography Freytag & Berndt. - 1:500.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2010?]. - 1 zvd : barve ; 129 x 92 cm na listu 131 x 94 cm, zlo�en na 13 x 26 cm + popis mjesta s po�tanskim brojevima (48 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v ve� jezikih. - Na levi strani v pove�anem merilu zvd. otokov
ISBN 978-3-7079-0457-4
a) Hrva�ka - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(497.5)
COBISS.SI-ID 1096557662

789.
        LJUBLJANA in okolica [Kartografsko gradivo] = Tourist map of Ljubljana and surroundings : turisti�na karta = tourist map : Polhograjsko hribovje, Savska ravan, Posavsko hribovje (del), Dolenjsko podolje, Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Cerkni�ko jezero / zasnova in redakcija Matja� Pevec ; izvedba Matja� Pevec... [et al.] ; besedilo Vili Kos ; fotografije Bojan Saksida. - 1:75.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Razvedrilo). - 1 zvd. : barve ; 100 x 68 cm, zlo�en na 12 x 23 cm

Ov. nasl. - Zadaj: opisi mest, naravnih in turisti�nih znamenitost v slov. in angl. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija
a) Ljubljana (okolica) - Turisti�ni zemljevidi b) Osrednja Slovenija - Zemljevidi c) turisti�ne karte d) Ljubljanska kotlina

912.43(497.451)
COBISS.SI-ID 251010048

790.
        LJUBLJANA [Kartografsko gradivo] : mestna karta = City map of Ljubljana / zasnova in redakcija Matja� Pevec ; izvedba Matja� Pevec ... [et al.]. - 1:15.000. - Ljubljana : Kartografija, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 1 na�rt : barve ; 97 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zlo�en na 12 x 23 cm

Nasl. in dodatek k nasl. naveden na ov. - Na hrbtni strani: na�rti Tacna, �rnu�, Podsmreke v merilu 1:15.000, na�rt sredi��a mesta 1:8.000, shema prog ljubljanskega mestnega potni�kega prometa in seznam ulic. - Kazalo. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija d.o.o.
a) Ljubljana - Osrednja Slovenija - Na�rti mest

912.43(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 251012352

791.
        MEDVED Lovro raziskuje Slovenijo [Kartografsko gradivo] : otro�ka karta / zasnova Jana Knific ; ilustracije Marjan Man�ek. - 1:300 000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Razvedrilo). - 1 zvd : barve ; 68 x 95 cm, zlo�en na 12 x 24 cm

a) Slovenija - Slikovni zemljevidi

912.43(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 5493216

792.
        POLSKA [Kartografsko gradivo] = Poland = Polen = Pologne. - 1:800.000. - Ostfildern : Mairdumont, [2007]. - 1 zvd. : barve ; 108 x 100 cm, zlo�eno na 13 x 25 cm + Index ([24] str. ; 24 cm. - (Marco Polo)

Nasl. na zlo�enki. - Na dnu zvd. na�rti ve�jih mest v merilu 1:20.000. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-8297-3867-5
a) Poljska - Zemljevidi b) cestni zemljevidi c) avtokarte

912.43(438)
COBISS.SI-ID 3363645

793.
        PRAG [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = Praha = pl�n m�sta = Praag = plattegrond = Prague = city map = Prague = plan de ville = Praga = pianta della citta / Kartographie Freytag und Berndt. - 1:20.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2007?]. - 1 na�rt : barve ; 96 x 66 cm na listu 98 x 69 cm, zlo�en na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic in na�rt centra. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-85084-122-1
a) Praga - �e�ka - Na�rti mest

912.43(437.3Praga)
COBISS.SI-ID 1096556638

794.
PRICE, Sandy
        The flea markets of France / by Sandy Price ; photographs by Emily Laxer. - New York : The Little Bookroom, 2009. - 248 str. : ilustr. ; 16 cm

ISBN 1-892145-59-6 (alk. paper) ISBN 978-1-892145-59-8 (alk. paper)
a) Flea markets - France - Handbooks, manuals, etc b) Antikvitete - Bol�ji sejmi - Francija - Vodniki c) Francija - Bol�ji sejmi - Turisti�ni vodniki

913(44)(036)
339.175-026.912:745/749
COBISS.SI-ID 1096188254


929 BIOGRAFIJE


795.
        ALMINE meje in margine / [uredila Marija Po�ivav�ek ; prevod �pela Odlazek ; slikovno gradivo dru�ina Ojster�ek ... [et al.] ; fotografije pred tematskimi sklopi Jure Kravanja]. - Celje : Muzej novej�e zgodovine, 2009 (Celje : Dikplast). - 184 str. : ilustr. ; 27 cm

Zvd. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija pri ve�ini prispevkov. - Povzetki v angl. na koncu knj.
ISBN 978-961-6339-23-0
a) Karlin, Alma M. (1889-1950) - Zborniki

929Karlin A.(082)
821.112.2(497.4).09:929Karlin A.(082)
COBISS.SI-ID 247877632

796.
BERGMAN, Ingmar, 1918-2007
        Laterna magica / Ingmar Bergman ; prevedla Lea Kozman ; spremno besedo napisal Jurij Meden. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 288 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Laterna magica. - Vsak �lovek zase in Bergman proti vsem / Jurij Meden: str. 279-286. - Filmografija Ingmarja Bergmana / pripravil Jurij Meden: str. 287-288. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-241-393-4
a) Bergman, Ingmar (1918-2007) - Avtobiografije b) Filmski re�iserji - �vedska - Filmografije

929Bergman I.
791.633-051(485):929Bergman I.
821.113.6-94
COBISS.SI-ID 249015296

797.
        JANEZ Gradi�nik : 1917-2009 : dokumentarna monografija / [zbral in uredil France Pibernik s sodelovanjem Katarine Bogataj Gradi�nik ; fotodokumentacija dru�inski arhiv]. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 34 cm

ISBN 978-961-218-873-3
a) Gradi�nik, Janez (1917-2009) - Biografije - Dokumenti b) slovenski prevajalci c) slovenski pisatelji

929Gradi�nik J.(093)
811.163.6'255.4:929Gradi�nik J.
COBISS.SI-ID 249704960

798.
KARLIN, Alma M.
        Sama : iz otro�tva in mladosti --- / Alma M. Karlin ; prevedla Mateja Ajdnik Koro�ec ; [spremna beseda Svetlana Slap�ak]. - 1. ponatis. - Celje : In lingua, 2010 (Celje : Cinkarna). - 318 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Ein Mensch wird ---. - 300 izv. - Urednikov predgovor / Marijan Pu�avec: str. 3. - Potovanje pred pisanjem : avtobiografija Alme Karlin / Svetlana Slap�ak ; prevedel M. P.: str. 308-317
ISBN 978-961-269-206-3
a) Karlin, Alma M. (1889-1950) - Avtobiografije

929Karlin A.M.
COBISS.SI-ID 1315275

799.
KLINEC, Rudolf
        Dnevni�ki zapisi : 1943-1945 / Rudolf Klinec ; uredila, [spremno besedo in opombe napisala, kronologijo in bibliografijo sestavila] Peter �ernic in Renato Podbersi� ml. - Gorica : Gori�ka Mohorjeva dru�ba, 2010 (Gorica : Grafica Goriziana). - 407 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Na�e korenine ; 21)

Bibliografija dr. Rudolfa Klinca: str. 396-398. - Bibliografija: str. 400-401. - Kazalo
ISBN 978-88-96632-05-5
a) Klinec, Rudolf (1912-1977) - Dnevniki - 1943-1945 b) Klinec, Rudolf (1912-1977) - Bibliografije c) Svetovna vojna 1939-1945 - Dnevniki d) spomini e) duhov��ina f) Primorska g) osvoboditev h) socializem i) cerkev

929Klinec R.
821.163.6-94"1943/1945"
94(497.4)"1943/1945"(092)
012Klinec R.
COBISS.SI-ID 250205696

800.
KU�AR, Meta
        Intervju / Meta Ku�ar ; [avtorji fotografij Goran Stoisavljevi� ... [et al.]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009. - 214 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-213-193-7 ISBN 978-961-213-191-3 !
a) Slovenci - Znamenite osebnosti - Intervjuji

929(497.4)(047.53)
COBISS.SI-ID 250046208

801.
MARINAC, Bogdana
        Med valovi in oblaki : iz spominov mornari�kega �astnika, hidroletalca in profesorja Ivana Konteja / Bogdana Marinac ; [prevod v italijanski jezik Ivan Markovi�, prevod v angle�ki jezik Marko Koro�ec]. - Piran : Pomorski muzej "Sergej Ma�era" = Pirano : Museo del mare "Sergej Ma�era", 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek v it. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-92789-0-1
a) Konte, Ivan (1910-2008) b) Jugoslavija - Politi�ni zaporniki c) vojna mornarica d) hidroletalci e) hidropiloti

929Konte I.
COBISS.SI-ID 249105664

802.
OMERZA, Igor
        Edvard Kocbek : osebni dosje �t. 584 / Igor Omerza. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 594 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-961-226-979-1
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) b) Slovenija - Politi�ne razmere - 20.st. c) slovenski knji�evniki d) slovenski politiki

929Kocbek E.
323(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 250056960

803.
SIRC, Ljubo
        Dolgo �ivljenje po smrtni obsodbi / Ljubo Sirc ; [fotografije osebni arhiv Ljuba Sirca, Charles Green, Muzej novej�e zgodovine]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2010. - 618 str. : ilustr. ; 25 cm

Knjigi na pot / Stane Granda, Andreja Vali�: str. 5. - O avtorju: str. 603-604. - Kazalo
ISBN 978-961-91439-7-1
a) Sirc, Ljubo (1920-) - Spomini b) Slovenija - Politi�na zgodovina - 1945- c) politi�no preganjanje d) disidenti

929Sirc L.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 250368000

804.
VRHUNEC, Marko
        Josip Broz Tito : osebnost, stvaritve, titoizem : pri�evanje / Marko Vrhunec ; [prevod povzetka Tina Levec ; fotografije so iz albuma Marka Vrhunca ter drugih monografij o Titu]. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : samozal., 2010. - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 171. - Kazalo
ISBN 978-961-245-888-1
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Jugoslavija - Politi�na zgodovina - 20.st. c) jugoslovanski politiki

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19":929Broz J.-Tito
COBISS.SI-ID 249634048

805.
ZOBEC, Peter
        Od dale� in blizu : pogovori z Mirjano / Peter Zobec. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2009. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-242-262-2
a) Bor�i�, Mirjana (1925-) - Intervjuji

929Bor�i� M.(047.53)
COBISS.SI-ID 248907776


ak


806.
        FAST & furious [Videoposnetek] = Hitri in drzni 4 / directed by Justin Lin ; written by Chris Morgan ; director of photography Amir Mokri ; music by Brian Tyler. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Podnapisi v slov., hrv., it. itd. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0374. - Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster itd.
a) Ameri�ki igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 6776606


C LEPOSLOVJE ZA NAJMLAJ�E


807.
AKERMAN, Beata
        Izabela : pravljica o princeski, ki je jecljala / Beata Akerman ; [avtorica spremnega besedila Darja Zavir�ek ; ilustratorka Tereza Merlini. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2009. - [28 str.] : ilustr. ; 20 x 24 cm. - (Zbirka socialno vklju�evanje in pravi�nost)

Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 978-961-6569-30-9
a) druga�nost b) jecljanje c) posmehovanje d) otroci e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250132736

808.
ALEKSANDRA, 1951-
        Poglej, kako lep je �ivalski svet / [ilustracije Aleksandra & Aleksander ; iz nem��ine prevedel Roman Till]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva dru�ba, 2010 ([tiskano na Kitajskem]). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Schau, wie sch�n ist die Welt der Tiere. - Avtorja navedena v kolofonu. - 1.008 izv.
ISBN 978-3-7086-0524-1
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 6997534

809.
ALEKSANDRA, 1951-
        Poglej, kako lepo je tvoje leto v otro�kem vrtcu / [ilustracije Aleksandra & Aleksander ; iz nem��ine prevedel Roman Till]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010 ([tiskano na Kitajskem]). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Schau, wie sch�n ist dein Jahr im Kindergarten. - Avtorja navedena v kolofonu. - 1.008 izv.
ISBN 978-3-7086-0523-4
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 6997278

810.
BALL, Sara
        Divji dinozavri / Sara Ball ; [prevod Toma Strle]. - Ljubljana : Kres, 2010. - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Das verr�ckte Dino-Klappbuch
ISBN 978-961-250-075-7
a) Dinozavri - Knjige za otroke b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 248120320

811.
BANSCH, Helga
        I want a dog! / by Helga Bansch. - New York ; London : North-South, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Lisa will einen Hund
ISBN 978-0-7358-2255-9 (trade edition) ISBN 0-7358-2255-7
a) psi b) hi�ni ljubljenci c) �ivali v naravi d) deklice e) �elje f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32=111
COBISS.SI-ID 1096583518

812.
BEHL, Anne-Kathrin
        Eins und vier macht stark / Anne-Kathrin Behl. - Wien : Picus Verlag, cop. 2009. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-85452-149-5 (hbk.) ISBN 3-85452-149-9 (hbk.)
a) �ivali v domi�ljiji b) gozd c) druga�nost d) strah e) prijateljstvo f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096581214

813.
BOIE, Kirsten, 1950-
        Poletje v Galebji ulici / Kirsten Boie ; ilustracije Katrin Engelking ; prevedla Amalija Ma�ek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Sommer in M�wenweg
ISBN 978-961-02-0130-4
a) po�itnice b) poletje c) dru��ine d) prijateljstvo e) otro�tvo f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 251016192

814.
BROSCHE, Heidemarie
        Zgodbe o duhcih / Heidemarie Brosche ; ilustracije Martina Theisen ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Gespenstergeschichten. - "2. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-29-4
a) duhovi b) za�etno branje c) pove�ani tisk d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64534785

815.
CHAPMAN, Linda
        Ogenj morskih deklic / Linda Chapman ; ilustracije Dawn Apperley ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 89 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Skoraj morska deklica ; 2)

Prevod dela: Mermaid fire
ISBN 978-961-6598-86-6
a) morske deklice b) pove�ani tisk c) za�etno branje d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250851840

816.
CHAPMAN, Linda
        Otok morskih deklic / Linda Chapman ; ilustracije Dawn Apperley ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 90 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Skoraj morska deklica ; 1)

Prevod dela: Mermaid island
ISBN 978-961-6598-85-9
a) morske deklice b) pove�ani tisk c) za�etno branje d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 250851584

817.
CHILD, Lauren
        Absolutno jaz, Clarice Bean / [[besedilo in ilustracije] Lauren Child ; prevedla Anja Kokalj]. - Jezero : Morfem, 2010. - 189 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu
ISBN 978-961-6773-75-1

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250774016

818.
        CICIBAN. - Letn. 1, �t. 1 (1945/1946)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1945/1946-. - 23 cm

Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za star�e = ISSN 1408-8401
ISSN 0350-8870 = Ciciban

821.163.6-93-82
3B,3M,3�,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,2�i,2�,2G,2V,5P, 5P,5P,7V,7G,7H, 7R,7D,7VL Letn. 65 2009/2010 �t.
COBISS.SI-ID 10091266

819.
COULMAN, Valerie, 1969-
        Ko bodo pujsi leteli / napisala Valerie Coulman ; ilustriral Rog�. - 1. natis. - Ho�e : Skrivnost, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Nekateri izvodi tiskani z velikimi �rkami
ISBN 978-961-6793-12-4
a) �ivali v domi�ljiji b) pujsi c) letenje d) v mladinskem leposlovju

821.111(71)-93-34
COBISS.SI-ID 249817344

820.
CUTBILL, Andy
        The cow that laid an egg / by Andy Cutbill ; illustrated by Russell Ayto. - London : HarperCollins Children's Books, 2008. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-00-717968-8
a) �ivali v domi�ljiji b) krave c) pi��anci d) v mladinskem leposlovju

821.111-39-34=111
COBISS.SI-ID 1096211550

821.
DOSKO�ILOV�, Hana
        Krtek in mamica / besedilo Hana Dosko�ilov� ; ideja in ilustracije Zden�k Miler ; [prevedla Lina Virnik Kova�]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2010. - 54 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Krtek a maminka. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6582-65-0
a) �ivali v domi�ljiji b) krti c) rojstvo d) v mladinskem leposlovju

821.162.3-93-34
COBISS.SI-ID 249982208

822.
DOSKO�ILOV�, Hana
        Krtek in poletje / [besedilo] Hana Dosko�ilov� ; [ilustracije] Zden�k Miler, Kate�ina Miler ; [prevedla Lina Virnik-Kova�]. - 2. izd. - [Kranj] : Narava, 2010. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Krtek a l�to. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6582-10-0
a) kartonke b) �ivali v domi�ljiji c) krti d) letni �asi e) poletje f) v mladinskem leposlovju

087.5
COBISS.SI-ID 6999582

823.
DOYLE, Malachy
        Charlie is my darling / Malachy Doyle ; [illustrator] Stephen Lambert. - London : Orchard Books, 2009. - [32] str. : ilustr. ; 24 x 26 cm

ISBN 978-1-84616-797-3 (bro�.) ISBN 1-84616-797-3 (bro�.)
a) Dogs - Pictorial works - Juvenile fiction b) Children's stories - Pictorial works c) �ivali v naravi d) psi e) de�ki f) prijateljstvo g) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32=111
COBISS.SI-ID 1096147038

824.
FINN, Rebecca
        �iv�av na kmetiji / Rebecca Finn ; [prevod Ana Ambro�]. - Ljubljana : Kres, 2010. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka �iv�av : potisni, povleci in zavrti)

Prevod dela: Busy farm
ISBN 978-961-250-076-4
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249090048

825.
FINN, Rebecca
        �iv�av v mestu / Rebecca Finn ; [prevod Ana Ambro�]. - Ljubljana : Kres, 2010. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka �iv�av : potisni, povleci in zavrti)

Prevod dela: Busy town
ISBN 978-961-250-077-1
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249090560

826.
FINN, Rebecca
        �iv�av v pristani��u / Rebecca Finn ; [prevod Ana Ambro�]. - Ljubljana : Kres, 2010. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka �iv�av : potisni, povleci in zavrti)

Prevod dela: Busy harbour
ISBN 978-961-250-078-8
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249090304

827.
FUNKE, Cornelia
        Der verlorene Engel / Cornelia Funke ; Bilder von Kerstin Meyer. - Hamburg : C. Dressler, cop. 2009. - [33] str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

ISBN 978-3-7915-0478-0 (hbk.) ISBN 3-7915-0478-9 (hbk.)
a) angeli b) angel varuh c) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096592990

828.
GRAFENAUER, Niko
        Avtozaver / mehanik Niko Grafenauer ; avtoli�ar Kostja Gatnik. - 1. izd. - Ljubljana : Grafenauer zalo�ba, 2010. - [15] str. : ilustr. ; 25 x 30 cm

Izdano po originalu iz leta 1976. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-92855-0-3
a) avtomobili b) pripoved v verzih c) velike tiskane �rke d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 250883072

829.
HEINE, Helme
        Na sre�o imamo prijatelje : najlep�e pustolov��ine Franca Kokota, Janija Mi�ka in debelega Valemarja v eni knjigi / Helme Heine ; [v sloven��ino prevedla Lu�ka Jen�i�]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010. - 181 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Zum Gl�ck gibt's Freunde
ISBN 978-3-7086-0449-7
a) �ivali v domi�ljiji b) prijateljstvo c) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 250213632

830.
HILTON, Nette
        Small Billy and the midnight star / written by Nette Hilton ; illustrated by Bruce Whately. - London : Hodder Children's Books, 2007. - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-0-340-94449-3 (HB) ISBN 0-340-94449-8 (HB) ISBN 0-340-94450-1 (PB) ISBN 978-0-340-94450-9 (PB)

821.111(94)-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096598366

831.
JANISCH, Heinz
        Herr Kratochwil kommt fast zu sp�t / Heinz Janisch ; [Illustrationen] Heide St�llinger. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7026-5811-3 (hbk.) ISBN 3-7026-5811-4 (hbk.)
a) Lehrer b) Versp�tung c) Ausrede d) Lehrer - Versp�tung - Ausrede - Bilderbuch e) Bilderbuch f) razvade g) zamujanje h) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096585310

832.
JEFFERS, Oliver
        Lost and found / [text and illustrations] Oliver Jeffers. - London : HarperCollins Children's Books, 2006. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 0-00-715036-9 (bro�.) ISBN 978-0-00-715036-6 (bro�.)
a) �ivali v domi�ljiji b) pingvini c) izgubljenci d) osamljenost e) prijateljstvo f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 5923358

833.
JEFFERS, Oliver
        The way back home / [text and illustrations] Oliver Jeffers. - London : HarperCollins Children's Books, 2008. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-00-718232-9
a) de�ki b) luna c) potovanje d) domi�ljija e) vesoljci f) prijateljstvo g) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096211038

834.
KELLY, Mij
        A�iiiha! : bonton za vse �ivali / Mij Kelly ; [ilustracije] Mary McQuillan ; [prevod Uro� Kal�i�]. - Ljubljana : Kres, cop. 2010 (printed in China). - [30] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Atchoo!. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-250-067-2
a) �ivali v domi�ljiji b) bonton c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 247685632

835.
KESI� Dimic, Katarina
        Kamaroni s parabajzovo omako / Katarina Kesi� Dimic ; ilustrirala Andreja Pani�. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2010. - 32 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6668-19-4
a) disleksija b) branje c) pisanje d) te�ave e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 250553344

836.
KITTELBERGER, Kai
        Wo ist Papa? / Kai Kittelberger ; [Illustrationen] Jacky Gleich. - Weinheim ; Basel : Beltz & Gelberg, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

ISBN 978-3-407-79397-3 (hbk.) ISBN 3-407-79397-9 (hbk.)
a) sinovi b) o�etje c) iskanje d) lo�itve e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096590686

837.
KNISTER
        Mala �arovnica Lili in divji duhovi / Knister ; ilustrirala Birgit Rieger ; [prevedla Ur�a Vogrinc Javor�ek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 53 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lili. Za za�etni�ko branje)

Prevod dela: Hexe Lilli und der verflixte Gespensterzauber. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1210-5
a) �arovnice b) duhovi c) za�etno branje d) pove�ani tisk e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 249459456

838.
KOMELJ, Miklav�
        Kako sta se gospod in gospa pomirila / Miklav� Komelj ; ilustriral Zvonko �oh. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knji�nica �ebelica ; 426)

ISBN 978-961-01-0915-0
a) pravljice - umetne b) �ivali in ljudje

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246180352

839.
KRAUSE, Amanda
        Zgodbe o piratih / Amanda Krause ; ilustracije Irmgard Paule ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Piratengeschichten. - "2. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-30-0
a) gusarji b) za�etno branje c) pove�ani tisk d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64535553

840.
LACOMBE, Benjamin
        Les amants papillons / Benjamin Lacombe. - Paris : Seuil Jeunesse, 2007. - [32] str. : ilustr. ; 40 cm

ISBN 978-2-02-096205-6 (hbk.) ISBN 2-02-096205-5 (hbk.)
a) ljubezen b) �alost c) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-34=133.1
COBISS.SI-ID 1096581470

841.
LAMBECK, Silke
        Kakadudel / Silke Lambeck ; [Illustrationen] Karsten Teich. - Berlin : Bloomsbury, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 21 x 22 cm

ISBN 978-3-8270-5376-3 (hbk.) ISBN 3-8270-5376-5 (hbk.)
a) Kakadus b) Sackpfeife c) Waldtiere d) Musizieren e) Orchester f) Bilderbuch g) �ivali v domi�ljiji h) kakadu i) glasba j) orkester k) pripoved v verzih l) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-1=112.2
COBISS.SI-ID 1096595550

842.
LANDA, Norbert
        Oprosti! / Norbert Landa ; [ilustracije] Tim Warnes ; [prevedla Helena Kralji�]. - Preserje : Morfem, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6773-42-3
a) �ivali v domi�ljiji b) medvedi c) zajci d) prijateljstvo e) opravi�ilo f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 249104128

843.
LAPAJNE Dekleva, Toma�
        Hop v pravljico : sedem gledali�kih besedil za otroke / Toma� Lapajne Dekleva. - Ljubljana : Dru�tvo za razvoj gledali��a v izobra�evanju, cop. 2010 ([Dom�ale] : Vovk). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-92750-0-9
a) dramatika b) gledali�ke igre c) mladinsko gledali��e d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-2
COBISS.SI-ID 248167680

844.
LENK, Fabian
        Kriminalke za male detektive / Fabian Lenk ; ilustracije Wilfried Gebhard ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Krimigeschichten. - "2. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-28-7
a) detektivi b) za�etno branje c) pove�ani tisk d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-312.4
COBISS.SI-ID 64534273

845.
LOBE, Mira
        Dann rufen alle Hoppel Popp / Mira Lobe ; [Illustrationen] Angelika Kaufmann. - 1. Aufl. - Wien : G & G, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7074-1172-0 (hbk.) ISBN 3-7074-1172-9 (hbk.)
a) zajci b) �ivali v domi�ljiji c) tekmovanje d) stava e) so�itje f) v mladinskem leposlovju

821.112.2(436)-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096583774

846.
MAI, Manfred, 1949-
        Nikodemus und das M�usewunder / Manfred Mai ; [Illustrationen] Jochen Stuhrmann. - 1. Aufl. - Berlin : Tulipan Verlag, 2010. - [29] str. : ilustr. ; 24 x 26 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-939944-44-7 (hbk.) ISBN 3939944440
a) �ivali v domi�ljiji b) ma�ke c) mi�i d) prijateljstvo e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096596318

847.
MAI, Manfred, 1949-
        Po�ast v razredu / Manfred Mai ; ilustracije Erhard Dietl ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 92 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Ein Monster im Klassenzimmer. - "3. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-33-1
a) po�asti b) �ola c) za�etno branje d) pove�ani tisk e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64875777

848.
MAI, Manfred, 1949-
        Razred v nogometni vro�ici / Manfred Mai ; ilustracije Heribert Schulmeyer ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Eine Klasse im Pokalfieber. - "3. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-32-4
a) nogomet b) �port c) tekmovanje d) za�etno branje e) pove�ani tisk f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 64875265

849.
MARLEAU, Eve
        Moj prvi --- obisk pri zobozdravniku / [besedilo] Eve Marleau in [ilustracije] Michael Garton ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2010. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Moj prvi ...)

Prevod dela: My first --- visit to the dentist
ISBN 978-961-249-078-2
a) zobje b) higiena c) zobozdravniki d) velike tiskane �rke e) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-32
COBISS.SI-ID 248903168

850.
MARLEAU, Eve
        Moj prvi --- �olski dan / [besedilo] Eve Marleau in [ilustracije] Michael Garton ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska zalo�ba, 2010. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Moj prvi ...)

Prevod dela: My first --- school day
ISBN 978-961-249-077-5
a) prvi �olski dan b) velike tiskane �rke c) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-32
COBISS.SI-ID 248902656

851.
MEADOWS, Daisy
        Enja, topazna vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mavri�ne vile. Kristalne vile ; 25)

Prevod dela: Chloe the topaz fairy. - Bro�. izd. meri 20 cm. - 2.000 izv. bro�., 1.400 izv. trda vezava
ISBN 978-961-01-1154-2 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1153-5 (bro�.)
a) vile b) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 249438976

852.
MEADOWS, Daisy
        Manja, ametistna vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mavri�ne vile. Kristalne vile ; 26)

Prevod dela: Amy the amethyst fairy. - Bro�. izd. meri 20 cm. - 2.000 izv. bro�., 1.400 izv. trda vezava
ISBN 978-961-01-1241-9 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1240-2 (bro�.)
a) vile b) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250613504

853.
MIL�INSKI, Frane, 1914-1988
        Zgodba o zamor�ku Bambuleju in vrtoglavi �irafi / Frane Mil�inski - Je�ek ; ilustracije Tina Volari�. - Ljubljana : Sanje, 2010. - 26 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6767-21-7
a) �ivali v domi�ljiji b) �irafe c) druga�nost d) de�ki e) prijateljstvo f) pomo� g) pu��ava h) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250049280

854.
MONCOMBLE, G�rard
        Die Katze, die mit dem Schwanz wedelte / G�rard Moncomble ; [Illustrationen] Pawe� Pawlak ; aus dem Franz�sischen von Alexander Potyka. - Wien : Picus Verlag, cop. 2009. - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela iz polj.: Kotek, kt�ry merda� ogonem. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-85452-146-4 (hbk.) ISBN 3-85452-146-4 (hbk.)
a) �ivali v domi�ljiji b) ma�ke c) psi d) predsodki e) prijateljstvo f) �ola g) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096584030

855.
NEUDERT, Cornelia
        Zgodbe o ponijih / Cornelia Neudert ; ilustracije Julia Ginsbach ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Ponygeschichten. - "1. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-27-0
a) �ivali v naravi b) konji c) za�etno branje d) velike tiskane �rke e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 64355841

856.
N�STLINGER, Christine
        Mini ima talent / Christine N�stlinger ; ilustracije Christiane N�stlinger ; [prevedla Danica �. Novosel]. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�ba Piano, 2010. - 64 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Mini ist die Gr�sste
ISBN 978-961-6693-39-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6693-40-0 (bro�.)
a) deklice b) samozavest c) �ola d) za�etno branje e) v mladinskem leposlovju

821.112.2(436)-93-32
COBISS.SI-ID 250722048

857.
ONDRACEK, Claudia
        Zgodbe o dinozavrih / Claudia Ondracek ; ilustracije Anja Rieger ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Dinosauriergeschichten. - "1. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-19-5
a) dinozavri b) za�etno branje c) velike tiskane �rke d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64336129

858.
PARK, Barbara
        Suzi B. Jamnik in trapasti smrdljivi avtobus / Barbara Park ; ilustrirala Denise Brunkus ; [prevedla Amanda Mlakar]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2010. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Prevod dela: Junie B. Jones and the stupid smelly bus
ISBN 978-961-6766-10-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6766-11-1 (bro�.)
a) deklice b) �ola c) humor d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250235648

859.
PARKER, Natalie Jane
        �mrlj �rt spoznava letne �ase / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (U�enje je zabavno!)

Prevod dela: Bumble the bee learns about seasons
ISBN 978-961-6598-73-6 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249611008

860.
PARKER, Natalie Jane
        Gosenica Greta �teje do 10 / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (U�enje je zabavno!)

Prevod dela: Curly the caterpillar counts to 10
ISBN 978-961-6598-74-3 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249611264

861.
PARKER, Natalie Jane
        Ka�ja pastirica Katja zna povedati koliko je ura / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (U�enje je zabavno!)

Prevod dela: Dizzy the dragonfly learns to tell the time
ISBN 978-961-6598-75-0 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249611520

862.
PARKER, Natalie Jane
        Metulj�ica Meta spoznava oblike / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (U�enje je zabavno!)

Prevod dela: Bella the butterfly learns about shapes
ISBN 978-961-6598-76-7 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249611776

863.
PARKER, Natalie Jane
        Pikapolonica Pika spoznava dneve v tednu / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (U�enje je zabavno!)

Prevod dela: Lulu the ladybird learns the days of the week
ISBN 978-961-6598-77-4 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249612032

864.
PARKER, Natalie Jane
        �abec �ivko odkriva barve / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str. ) : ilustr. ; 15 cm. - (U�enje je zabavno!)

Prevod dela: Frankie the frog discovers colors
ISBN 978-961-6598-78-1 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane �rke

087.5
COBISS.SI-ID 249612288

865.
PICKERING, Jimmy
        Skelly the skeleton girl / written and illustrated by Jimmy Pickering. - London : Simon & Schuster, 2007. - [30] str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

ISBN 978-1-84738-093-7 (bro�.) ISBN 1-84738-093-X (bro�.)

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096585822

866.
PODGOR�EK, Mojiceja
        �arovnica Ur�ula / Mojiceja Podgor�ek ; ilustrirala Da�a Sim�i�. - Dom�ale : Epistola, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-92719-3-3
a) branje b) te�ave c) disleksija d) otroci e) �arovnice f) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250702592

867.
PRAPROTNIK-Zupan�i�, Lilijana
        Jezi�ne zgodbe / Lilijana Praprotnik Zupan�i� : [ilustriral Bori Zupan�i�]. - Ljubljana : Mladika, 2009. - 44 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Planika)

ISBN 978-961-205-156-3
a) nonsens b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 248994304

868.
RICHARDSON, Justin, 1963-
        In s Tango smo trije / Justin Richardson in Peter Parnell ; ilustriral Henry Cole ; prevedel Matej Krajnc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - [16 str.] : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: And Tango makes three
ISBN 978-961-241-387-3
a) �ivali v domi�ljiji b) pingvini c) druga�nost d) dru�ina e) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 248410368

869.
ROSS, Gaja
        Paglav�ek Emil modruje o napuhu : napuh ni �e nikomur koristil / Gaja Ross ; ilustrirala Nina Rupel. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2010. - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6668-20-0
a) napuh b) �ivali v domi�ljiji c) paglavci d) otroci e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250850816

870.
SCHEFFLER, Ursel, 1938-
        �rnilko - ra�unalni�ka po�ast / Ursel Scheffler ; ilustracije Erhard Dietl ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: �tze das Computermonster. - "3. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-31-7
a) po�asti b) ra�unalniki c) za�etno branje d) pove�ani tisk e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64875009

871.
SCHIMEL, Lawrence
        Cecilija in zmaj / Lawrence Schimel ; lustrirala Sara Rojo P�rez ; prevedel Brane Mozeti�. - Ljubljana : Center za slovensko knji�evnost, 2010. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Aleph ; 139)

Prevod dela: La aventura de Cecilia y el dragon. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6789-11-0
a) deklice b) zmaji c) pogum d) premetenost e) v mladinskem leposlovju

821.134.2-93-34
COBISS.SI-ID 250808576

872.
STAMAN, Jasna Branka
        Ajda in Sam / Jasna Branka Staman ; ilustrirala Kristina Krhin. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Modri planet)

ISBN 978-961-6585-36-1
a) deklice b) dedki c) rev��ina d) �ivali v domi�ljiji e) �torklje f) so�utje g) pomo� h) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 64067329

873.
STEINKELLNER, Elisabeth
        An Herrn G�nther mit bestem Gruss! / Elisabeth Steinkellner ; [Illustrationen] Michael Roher. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2010. - [33] str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7026-5815-1 (hbk.) ISBN 3-7026-5815-7 (hbk.)

821.112.2-93-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096588638

874.
STONE, Rex
        Divji dir edmontozavrov / Rex Stone ; ilustriral Mike Spoor ; [prevedel Damjan Zorc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zaliv dinozavrov)

Prevod dela: Stampede of the giant reptiles. - Bro�. izd. meri 20 cm. - Potiskani spojni listi. - 1.100 izv. v trdi in 1.500 izv. v bro�. vezavi
ISBN 978-961-01-1078-1 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1079-8 (bro�.)
a) dinozavri b) pustolov��ine c) fantastika d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 249606400

875.
STONE, Rex
        Re�evanje oklepljenega ku��arja / Rex Stone ; ilustriral Mike Spoor ; [prevedel Damjan Zorc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 77 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zaliv dinozavrov)

Prevod dela: Rescuing the plated lizard
ISBN 978-961-01-1080-4 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1081-1 (bro�.)
a) dinozavri b) pustolov��ine c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 249605888

876.
SUHODOL�AN, Primo�
        Ku�a, zaljubljen kot pes / Primo� Suhodol�an ; [ilustriral Uro� Hrovat ; avtorica spremnega besedila Tadeja Zupan Arsov]. - 2. predelani natis. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 69 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Pozor, pravljice!)

ISBN 978-961-226-984-5
a) humor b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250472448

877.
SUHODOL�AN, Primo�
        Milo Stra�ilo / Primo� Suhodol�an ; [ilustriral Uro� Hrovat ; spremna beseda Tadeja Rode Teran]. - V Ljubljani : Karantanija, 2007. - 62 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Pozor pravljice!)

Spremna beseda / Tadeja Rode Teran: str. 62
ISBN 978-961-226-822-0
a) pravljice - umetne b) humor

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 231685632

878.
SUHODOL�AN, Primo�
        Ti kanta po�re�na! / Primo� Suhodol�an ; [ilustriral Uro� Hrovat ; spremno besedilo Tadeja Zupan Arsov]. - 2., predelani natis. - Ljubljana : Karantanija, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 62 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Pozor, pravljice!)

Potiskani spojni listi. - 1.500 izv. - Pozor, lekcije / Tadeja Zupan Arsov: str. 62
ISBN 978-961-226-985-2
a) humor b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250472704

879.
SUHODOL�AN, Primo�
        �ivalske novice 3 : [grizemo do resnice] / Primo� Suhodol�an ; ilustriral Uro� Hrovat ; [spremno besedilo Tadeja Zupan Arsov]. - 1. natis. - V Ljubljani : Karantanija, 2009. - 70 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka �ivalske novice ; �t. 3)

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-226-957-9
a) �ivali v domi�ljiji b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 247990784

880.
SUHODOL�AN, Primo�
        �ivalske novice : [24 kur v mre�i] / Primo� Suhodol�an ; ilustriral Uro� Hrovat ; [beseda o delu Ljubica Karim Rodo�ek]. - V Ljubljani : Karantanija, 2007. - 74 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka �ivalske novice ; �t. 1)

Podnasl. naveden na ov. in v CIP-u
ISBN 978-961-226-256-3
a) �ivali v domi�ljiji b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 231169792

881.
�TAMPE �mavc, Bina
        Sne�nosek / Bina �tampe �mavc ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Modri planet)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6585-38-5
a) sne�aki b) zima c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 64067585

882.
THOMAS, Valerie
        Winnie's amazing pumpkin / [text] Valerie Thomas and [illustrations] Korky Paul. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (The Winnie the witch series)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-0-19-272908-8 (hardback)
a) �arovnice b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096592478

883.
VITEZ, Grigor
        Antonton / Grigor Vitez ; ilustriral Tomislav Torjanac ; prepesnila Anja �tefan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - [15] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Kako �ivi Antuntun. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1150-4
a) posebne�i b) druga�nost c) humor d) v mladinskem leposlovju e) pripoved v verzih

821.163.42-93-1
COBISS.SI-ID 248993792

884.
WALDER, Vanessa
        Vilinske zgodbe / Vanessa Walder ; ilustracije Betina Gotzen-Beek ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Feengeschichten. - "1. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-20-1
a) vile b) za�etno branje c) velike tiskane �rke d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64336641


fa


885.
        RACE to Witch mountain [Videoposnetek] = Dirka na Zakleto goro / music by Trevor Rabin ; director of photography Greg Gardiner ; based on the book by Alexander Key ; screenplay by Matt Lopez and Mark Bomback ; directed by Andy Fickman. - Deluxe DVD izd. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., srb. itd. - Produkcija: Walt Disney. - DVDB0429. - Vloge: Dwayne Johnson, Annasophia Robb, Gugino Carla itd.
a) Ameri�ki mladinski igrani filmi - Fantasti�ni film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) komedija d) filmska komedija

791.221.9:392.28(73)(0.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 12043066


L MLADINSKO LJUDSKO SLOVSTVO


886.
FELDEK, Lubom�r
        Slova�ke pravljice / L'ubom�r Feldek ; ilustriral Peter Uchn�r ; prevedla Ana Zorko. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2009 (Ljubljana : Hren). - 149 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Vel'ka kniha Slovensk�ch rozpr�vok
ISBN 978-961-218-853-5
a) ljudsko slovstvo b) slova�ko ljudsko slovstvo c) v mladinskem leposlovju

398.2(437.6)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 248373504


M LEPOSLOVJE ZA MLADOSTNIKE


887.
BEVC, Cvetka
        �kampi v glavi / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Barica Smole]. - Novo mesto : Goga, 2010. - 156 str. ; 20 cm. - (Zbirka Lunapark. Zrcala)

Zakaj je dobro, da ti priletijo �kampi v glavo / Barica Smole: str. 151-156
ISBN 978-961-6421-86-7
a) mladostniki b) odra��anje c) problemke d) samopodoba e) ljubezen f) prijateljstvo g) dru�ina h) sleng i) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 249516800

888.
BLAZON, Nina, 1969-
        Gospodar prekletstva / Nina Blazon ; [prevedla Tamara Bosni�]. - 1. izd. - Dob : Mi�, 2010. - 2 zv.(206; 240 str.) ; 24 cm

Prevod dela: Im Bann des Fluchtr�gers
ISBN 978-961-272-010-0
a) fantastika b) fantasti�ni svetovi c) fantasti�na bitja d) �arovniki e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-312.9
COBISS.SI-ID 250095360

889.
CAST, P. C.
        Izdana / P. C. Cast in Kristin Cast ; [prevedla Ne�a Kralj]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 269 str. ; 24 cm. - (Zbirka Hi�a No�i ; knj. 2)

Prevod dela: The house of night. Betrayed
ISBN 978-961-00-1059-3
a) vampirji b) fantastika c) mladostniki d) �ola e) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-312.9
COBISS.SI-ID 250777088

890.
FRANK, Anne, 1929-1945
        Dnevnik Ane Frank : [natisnjeno z dosedaj neobjavljenimi odlomki] / Anne Frank ; [prevedla Polonca Kova�]. - [Raz�irjena izd. z doslej �e neobjavljenimi pismi]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 378 str. ; 18 cm. - (Zbirka �epnice. Mladinsko leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Anne Frank Tagebuch. - Podnasl. naveden v kolofonu. - Izd. navedena na ov. - Predgovor: str. 5-8
ISBN 978-961-01-0081-2
a) Frank, Anne (1929-1945) - Dnevniki b) dekleta c) vojne d) �idje e) ujetni�tvo f) strah g) dnevniki h) v mladinskem leposlovju

821.112.5-93-94
929Frank A.
COBISS.SI-ID 232452608

891.
HILL, David, 1942-
        Ogenj tam zgoraj / David Hill ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd. - Dob : Mi�, 2010. - 162 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sre�anja)

Prevod dela: Fire on high
ISBN 978-961-272-009-4
a) ugrabitve b) letala c) kriminal d) v mladinskem leposlovju

821.111(931)-93-311.2
COBISS.SI-ID 250094848

892.
KENDA Hussu, Damjana
        Mularija, da te zvija / Damjana Kenda Hussu. - Ljubljana : Forma 7, 2010. - 174 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6181-63-1
a) mladostniki b) odra��anje c) bratje d) sestre e) dru�ina f) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 250503936

893.
MUCK, Desa
        Nebo v o�esu lipicanca : [mladinski roman] / Desa Muck ; [fotografije iz arhiva Kobilarne Lipica]. - Logatec : GO Partner, 2010. - 181 str. : ilustr. ; 22 cm

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-269-223-0
a) �ivali v naravi b) konji c) dekleta d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 250383616

894.
PIELICHATY, Helena
        Sobotna punca / Helena Pielichaty ; prevedla Valerija Cokan. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2010. - 117 str. ; 21 cm

Prevod dela: Saturday girl
ISBN 978-961-6576-47-5
a) dekleta b) mladostniki c) nasilje d) mamila e) dru�ina f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 250632960

895.
REICHE, Dietlof
        Ladja duhov / Dietlof Reiche ; [prevod Alenka Veler ; spremna beseda Ana Du�a]. - Novo mesto : Goga, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 323 str. ; 20 cm. - (Zbirka Lunapark. Gugalnica)

Prevod dela: Geisterschiff. - Pomembna je sedanjost / Ana Du�a: str. 319-323. - 500 izv.
ISBN 978-961-6421-78-2
a) dekleta b) jadrnice c) skrivnosti d) zakladi e) pustolov��ine f) dnevniki g) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-311.3
COBISS.SI-ID 244481024

896.
RUDOLF, Mojca, 1966-
        Ni vsaka sreda siva sreda / Mojca Rudolf. - Jezero : Morfem, 2010. - 139 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6773-73-7
a) fantje b) mladostniki c) odra��anje d) zaljubljenost e) dru�ina f) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 250540032

897.
SAINT-Exup�ry, Antoine de
        Mali princ / Antoine de Saint-Exup�ry ; z avtorjevimi ilustracijami ; prevedel Ivan Minatti. - 21. natis. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 110 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Le petit prince. - 4.000 izv.
ISBN 978-86-11-15394-0

821.133.1-93-34
COBISS.SI-ID 243170048

898.
SPINELLI, Jerry
        Z ljubeznijo, zvezdica / Jerry Spinelli ; [prevod Miha Odar]. - 1. izd. - Ljubljana : Grlica, 2010. - 303 str. ; 22 cm

Prevod dela: Love, stargirl
ISBN 978-961-2441-36-4
a) dekleta b) mladostniki c) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 250696192


MS


899.
        SMART station [Garnitura] = Learn-Spiel-Bank = Centre d�couverte = Estaci�n inteligente. - Garching : Bartl ; Bankok : I'm international, [200?]. - 1 komplet (1 lesena plo��a z vrezanimi odprtinami okrogle oblike, 21 kosov lesenih geometrijskih likov, 1 vrvica za nizanje, 1 vre�ka iz blaga, 8 kosov lesenih palic za postavitev mize) : les, blago, barve ; v �katli, 6 x 34 x 34 cm. - (I'm toy)

Na �katli je mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igra�o. - �t. 22051. - Od 1,5 leta dalje
a) Motori�ne igra�e b) delovna miza c) didakti�na igra�a d) geometrijske oblike e) igra�e

62(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 15145874


N


900.
KORBAR, Franc, 1938-
        U�benik za trobento [Glasbeni tisk] : teoreti�ni in prakti�ni del / [avtor, ilustrator] Franc Korbar ; [fotograf, tehni�ne risbe Andrej Zakraj�ek]. - Grosuplje : Partner graf, 2009. - 165 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709006-39-7
a) Trobenta - Vaje - Note za trobento - U�beniki za glasbene �ole b) pihala c) tehnike d) skladbe za trobento

780.646.1(075)(076)
COBISS.SI-ID 244931840

901.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 3. Skladbe [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003-2008 (Kamnik : Vovk). - Zv. <-2> ; 31 cm

300 izv. - Kazalo
Dosedanja vsebina:
Del. 2.- 2008.- 95 str.
ISMN M-709001-28-6 (Zv. 2)
a) Kitara - U�beniki - Vaje - Note za kitaro

787.61(075)
COBISS.SI-ID 124869888

902.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 3. Skladbe [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2008-. - Zv. <1-> ; 31 cm. - (Vede�)

300 izv.
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2008. - 91 str.
ISMN M-709001-27-9
a) Kitara - U�beniki - Vaje - Note za kitaro

787.61(075)
COBISS.SI-ID 237432064

903.
ZAVEC, Matej
        Harmonika 1 [Glasbeni tisk]. U�benik za pouk harmonike v 1. razredu osnovnega glasbenega izobra�evanja / Matej Zavec in Dejan Prasl. - Maribor : Hartman, 2007. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

ISMN M-709018-23-9 EH 25.0224.31 Hartman
a) Harmonika - U�beniki - Vaje - Note za harmoniko

780.8(075)
COBISS.SI-ID 234687744


P LEPOSLOVJE ZA OTROKE


904.
BAKER, E. D.
        Pravljice �abje princese. Del 2, Zmajeva sapa / E. D. Baker ; [prevod Maja �turm]. - Ljubljana : CFA, 2010. - 251 str. ; 22 cm

Prevod dela: Dragon's breath
ISBN 978-961-92740-5-7
a) fantastika b) fantasti�na bitja c) princese d) zmaji e) �arovnice f) uroki g) pogum h) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-92-312.9
COBISS.SI-ID 250710016

905.
DAHL, Roald
        Odvratne rime / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; prepesnil Milan Dekleva. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 36, 34 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Revolting rhymes. - 2.000 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Zverine grdine
ISBN 978-961-01-1130-6
a) pripoved v verzih b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-1
COBISS.SI-ID 249367808

906.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield je zakon! / Jim Davis ; [prevod Boris Perme]. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Garfieldove najve�je uspe�nice ; knj. 1)

Bro�. izd. meri 17 cm. - 700 izv. v trdi vezavi, 1.000 izv. v bro�. vezavi
ISBN 978-961-6765-16-9 (trda vezava) ISBN 978-961-6765-17-6 (bro�.)
a) stripi b) v mladinskem leposlovju

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 250374656

907.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield na dopustu / Jim Davis ; [prevod Boris Perme]. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Garfieldove najve�je uspe�nice ; knj. 2)

Bro�. izd. meri 17 cm. - 700 izv. v trdi vezavi, 1.000 izv. v bro�. vezavi
ISBN 978-961-6765-18-3 (trda vezava) ISBN 978-961-6765-19-0 (bro�.)
a) stripi b) v mladinskem leposlovju

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 250374912

908.
DOLENC, Mate
        Kralji�in lipicanec in druge zgodbe / Mate Dolenc ; [ilustriral Adriano Jane�i�]. - Ljubljana : Mladika, 2009. - 69 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Trepetlika ; �t. 52)

ISBN 978-961-205-155-6

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 248870144

909.
DUNCAN, Lois, 1934-
        Novice za pse / Lois Duncan ; [prevod Ljubica Karim Rodo�ek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2010. - 220 str. ; 21 cm

Prevod dela: News for dogs
ISBN 978-961-6598-87-3
a) psi b) �ivali v naravi c) hi�ni ljubljenci d) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 250853120

910.
ELIOT, Thomas Stearns
        Ma�ke / T. S. Eliot ; prepesnil Milan Dekleva ; ilustriral Axel Scheffler. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 74 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Son�nica)

Prevod dela: Old possum's book of practical cats
ISBN 978-961-01-1284-6
a) ma�ke b) humor c) poezija d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-1
COBISS.SI-ID 249983232

911.
FRITZ, Ervin
        Sre�a in nesre�a : igrice / Ervin Fritz ; ilustriral Marjan Man�ek. - Ljubljana : Dru�tvo Knji�na zadruga, 2010. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6140-54-6
a) dramatika b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-2
COBISS.SI-ID 250171648

912.
FUNKE, Cornelia
        Smrt iz �rnila : tretja knjiga v trilogiji Srce iz �rnila / Cornelia Funke ; z avtori�inimi ilustracijami ; [prevedla Tanja Mlaker]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 737 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: Tintentod
ISBN 978-961-01-0904-4
a) fantasti�ni svetovi b) fantasti�na bitja c) magija d) knjige e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-312.9
COBISS.SI-ID 250075904

913.
GAIMAN, Neil
        Pokopali�ka knjiga / Neil Gaiman ; [ilustriral Dave McKean ; prevedla Maja Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 296 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knji�nica Sinjega galeba ; 325)

Prevod dela: The graveyeard book. - Knji�nica Sinjega galeba navedena v kolofonu in zadnji str. ov. tudi: Sinji galeb
ISBN 978-961-01-1282-2
a) fantastika b) vzporedni svetovi c) nadnaravno d) pokopali��a e) smrt f) fantje g) sirote h) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-312.9
COBISS.SI-ID 250813184

914.
HARRIS, D. G.
        Toni Henderson in klapa iz stolpnice Orsom / D. G. Harris ; [prevedla Brina Be�kovnik]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2010. - 162 str. ; 21 cm

500 izv. - Prevod dela: Snott Henderson and the Orsom towers gang
ISBN 978-961-6766-05-0 (trda vezava) ISBN 978-961-6766-09-8 (bro�.)
a) dru��ine b) fantje c) mesto d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250235392

915.
KOREN, Majda, 1960-
        Bert, grad in doma�a naloga / Majda Koren ; [ilustriral Matja� Schmidt]. - Ljubljana : Mladika, 2009. - 71 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knji�na zbirka Li��ki)

ISBN 978-961-205-157-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 248994560

916.
KU�AR, Nani
        Luka lukasti : mladinska povest / Nani Ku�ar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2010. - 107 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-92730-5-0
a) fantje b) �ola c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 249771520

917.
MARC, Oton
        Devetnajst / [Oton Marc ; ilustracijr David Li�en ; [spremna beseda Bojana Pi�ent Kompara]. - Ajdov��ina : samozal., 2010. - [46] str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Potiskani spojni listi
ISBN 978-961-245-924-6
a) basni b) nauki c) �ivali v domi�ljiji d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 250416896

918.
MCKAIN, Kelly
        Blues za fantovski band : [moj totalno skrivni dnevnik] / Kelly McKain ; [prevedla Apolonija Klan�ar]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 174 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Serija Totalno Lucy)

Prevod dela: Boy band blues. - Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-226-986-9
a) dekleta b) odra��anje c) dnevniki d) humor e) moda f) glasba g) zaljubljenost h) v mladinskem leposlovju

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 250560256

919.
M�DERNDORFER, Vinko, 1958-
        Lu�a, �evelj, smrkelj in rokav / Vinko M�derndorfer ; [ilustriral Marko Kociper]. - Ljubljana : Mladika, 2009. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Trepetlika ; �t. 53)

ISBN 978-961-205-154-9
a) poezija b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 248995328

920.
MUSTER, Miki
        Miki : 1952-1955. - 1. izd. - Ljubljana : Buch, 2010. - 276 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miki Muster ; 1)

ISBN 978-961-92830-0-4
a) stripi b) pustolov��ine c) v mladinskem leposlovju

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 250471168

921.
STEINH�FEL, Andreas
        Riko, Oskar in sen�ne prikazni / Andreas Steinh�fel ; [prevedla Ne�a Bo�i� ; ilustriral Peter Sch�ssow]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 195 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knji�nica Sinjega galeba ; 324)

Prevod dela: Rico, Oskar und die Tieferschatten. - V kolofonu je zbirka navedena tudi: Sinji galeb. - Ilustr. na spojnih listih. - 900 izv. - O avtorju: str. [196]
ISBN 978-961-01-1283-9 ISBN 978-961-01-1282-2 !
a) fantje b) detektivi c) ugrabitve d) druga�nost e) humor f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-312.4
COBISS.SI-ID 249691648

922.
SUHODOL�AN, Primo�
        Kolesar naj bo! / Primo� Suhodol�an ; [ilustracije Uro� Hrovat ; spremna beseda Igor Saksida]. - V Ljubljani : Karantanija, 1999. - 178 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Krtek)

Knji�evnost je vic! / Igor Saksida: str. 166-178
ISBN 961-226-305-1
a) pustolov��ine b) �port c) humor

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 98363136

923.
SUHODOL�AN, Primo�
        Ko�arkar naj bo! / Primo� Suhodol�an ; [ilustriral Uro� Hrovat ; spremna beseda Igor Saksida]. - V Ljubljani : Karantanija, 2002 ([Ljubljana] : Karantanija). - 158 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Krtek : sodobni avtorji za sodobne otroke)

Knji�evnost je vic! : mladinska besedila Primo�a Suhodol�ana / Igor Saksida: str. 146-158
ISBN 961-226-308-6
a) fantje b) �ola c) humor d) �port e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 120061696

924.
�TAMPE �mavc, Bina
        Cesar in ro�a / Bina �tampe �mavc ; ilustrirala Alenka Sottler. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2009. - 76 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-272-003-2

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 249010432

925.
WIEBE, Trina, 1970-
        Max, vsemogo�ni super junak / Trina Wiebe ; ilustriral David Okum ; [prevedla Amanda Mlakar]. - 1. natis. - Ho�e : Skrivnost, 2010. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Max milijonar ; knj. 2)

Prevod dela: Max the mighty superhero. - 700 izv.
ISBN 978-961-6793-19-3 (trda vezava) ISBN 978-961-6793-20-9 (bro�.)
a) fantje b) detektivi c) �ivali v naravi d) psi e) zlorabe f) v mladinskem leposlovju

821.111(71)-93-312.4
COBISS.SI-ID 250758144


pu


926.
        AUSTRALIA [Videoposnetek] = Avstralija / original music by David Hirschfelder ; director of photography Mandy Walker ; screenplay by Baz Luhrmann ... [et al.] ; directed by Baz Luhrmann. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (159 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. srb. itd. - DVF38485 SLO. - Igrajo: Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters, David Wenham itd.
a) drama b) vestern c) western

791.221.7(94)(086.82)
791.221.4(94)(086.82)
791.223.1(94)(086.82)
COBISS.SI-ID 9247796


ri


927.
        SNOW White and the seven dwarfs [Videoposnetek] = Snegulj�ica in sedem pal�kov / Walt Disney ; adapted from Grimms' fairy tales ; story adaptation Ted Sears ... [et al.] ; music Frank Churchill, Leigh Harline, Paul Smith. - Ljubljana : Con film, 2009, p 1937. - 2 video DVD-ja (ca 80 min, ) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dvojna DVD izdaja. - Podnapisi v angl., hrv., ita. in slv. - Produkcija: Walt Disney. - DVDW0197
a) Animirani film - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 14153266

928.
        STAR wars [Videoposnetek] : The clone wars = Vojna zvezd : Vojna klonov / director Dave Filoni ; writers Henry Gilroy Steve Melching Scott Murphy ; original Star wars themes and score by John Williams. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv., scr. itd. - Produkcija: Lucas Film. - DVDWB 0519; Z26 Y22427. - Glasovi: Matt Lanter, Ashley Eckstein itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 14958140

929.
        The TALE of Despereaux [Videoposnetek] = Povest o despereauxu / voice Mathew Broderick, Robbie Coltrane ... [et al.] ; music by William Ross ; based on the book by Kate DiCamillo ; screenplay by Gary Ross ; directed by Sam Fell [and] Rob Stevenhagen. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., sinhronizirano v slov., podnaslovi v slov. itd. - Produkcija: Universal Picture. - DVDUP0368
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 15185212


S STRIPI


930.
KERKO�, Sa�a
        Enoletnica = YearBook : [eksperimentalni interaktivni stripovski album] / [besedilo in risba Sa�a Kerko� in Mina Fina ; prevod Andrew Soebroto]. - Ljubljana : Forum, 2009 (�irovnica : Medium). - [112] str. : ilustr. ; 21 cm + 1 pril. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka O)

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. in avtorici navedeni v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6553-35-3
a) stripi

084.11
COBISS.SI-ID 248657664

931.
MILLIDGE, Gary Spencer
        Comic book design : [the essential guide to designing great comics and graphic novels] / Gary Spencer Millidge ; [foreword by Dave Gibbons]. - Lewes : Ilex, cop. 2009. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 978-1-905814-44-2 (ISBN 13)
a) Stripi - Likovne tehnike - Grafi�no oblikovanje - Priro�niki b) Risarske tehnike - Stripi - Priro�niki

084.11:74.02(035)
74.02:084.11(035)
COBISS.SI-ID 13428278


zf


932.
        The DAY the Earth stood still [Videoposnetek] = Dan, ko bo obstala zemlja / music by Tyler Bates ; director of photography David Tattersall ; screenplay by David Scarpa ; directed by Scott Derrickson. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. itd. - Produkcija: Twentieth Century Fox. - DVF36304. - Igrajo: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates itd.
a) Ameri�ki igrani filmi - Znanstvenofantasti�ni film - Video DVD-ji

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12017210


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALO