COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM NOVOSTI-OOK0 SPLO�NO. RA�UNALNI�TVO. MENED�MENT


1.
ERZETI�, Bla�
        3D od to�ke do upodobitve / Bla� Erzeti�, Helena Gabrijel�i�. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 201 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 1.000 izv. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 196-197. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-99-6
a) Ra�unalni�ka grafika - U�beniki za visoke �ole

004.92(075.8)
COBISS.SI-ID 247927040

2.
KOTLER, Philip, 1931-
        Kaotika : upravljanje in tr�enje v obdobju pretresov / Philip Kotler, John A. Caslione ; prevedla Petra Piber. - 1. natis. - Ljubljana : GV zalo�ba, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 185 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Manager)

Prevod dela: Chaotics. - O avtorjih: str. 185. - Kazalo
ISBN 978-961-247-125-5
a) Lateralni marketing b) Management - Ekonomska kriza - Priro�niki c) Tr�enje - Ekonomska kriza - Priro�niki

005:338.124.4
339.138:338.124.4
COBISS.SI-ID 248142592

3.
PAHOR, Magdalena
        Bibliografsko kazalo Mladike : letniki I-L : 1957-2006 / Magdalena Pahor. - Trst : Mladika : Slovenska prosveta, 2008 (Trst : Graphart). - 341 str. ; 29 cm

Iz�lo tudi v elektronski obliki. - Kazala
ISBN 978-88-7342-120-7
a) Mladika (periodika) - 1957-2006 - Bibliografska kazala b) Bibliografije - Mladika (periodika)

014.3:050(450.361=163.6)"1957/2006"
COBISS.SI-ID 3121900

4.
VEBER, France
        Znanost in vera : vedoslovna �tudija / France Veber ; [uredila in spremno �tudijo napisala Tanja Pihlar]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 ([Kranj] : �nidari�). - 217 str. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 9)

Vebrova pot k transcendenci / Tanja Pihlar: str. 192-215. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-213-188-3
a) Veber, France (1890-1975) b) Znanost in religija c) filozofija znanosti d) filozofija religije e) znanstveno mi�ljenje f) religiozno mi�ljenje

001:2
001.1:1
2-1
COBISS.SI-ID 247179520


02 KNJI�NI�ARSTVO


5.
BAHOR, Stanislav
        Skriti knji�ni zakladi : pisna dedi��ina samostanskih in cerkvenih knji�nic v Sloveniji / [Stanislav Bahor]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma : NUK, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 255 str. : ilustr. ; 31 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv. - Skriti zakladi in njihovi iskalci / Jo�e Urbanija: str. 9. - Samostanske knji�nice, varuhi pisne kulturne dedi��ine / Branko Ber�i�: str. 10-11. - Kazalo. - Bibliografija: str. 252-255
ISBN 978-961-6682-51-0 (Tuma)
a) Samostanske knji�nice - Pisna dedi��ina - Slovenija b) Cerkvene knji�nice - Pisna dedi��ina - Slovenija c) Verski redovi - Zgodovina d) Samostani - Zgodovina - Slovenija e) rokopisi f) redke knjige g) dragocene knjige h) kulturna dedi��ina

027:2-523.6(497.4)
027:27(497.4)
09(497.4)(091)
27-789(091)
COBISS.SI-ID 246170368


1 FILOZOFIJA. OKULTIZEM. PSIHOLOGIJA. ETIKA


6.
EAGLETON, Terry
        Smisel �ivljenja : zelo kratek uvod / Terry Eagleton ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 128 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knji�na zbirka Kratka ; 8)

Prevod dela: The meaning of life. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Nadaljnje branje: str. 121-123. - Kazalo
ISBN 978-961-260-016-7
a) Eksistencializem b) �ivljenje - Smisel

141.32
124.2
COBISS.SI-ID 245623552

7.
HUSEBO, Stein
        Ljubezen in �alost : �esa se lahko nau�imo od otrok / Stein Husebo ; [prevod Sonja Kuntner ; ilustracije �iga Rebernik ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Hi�a knjig, Zalo�ba KM�, 2009. - 141 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Liebe und Trauer
ISBN 978-961-6744-18-8
a) Umiranje - Otroci - Medsebojni odnosi b) Smrt - �alovanje

159.942.3:616-036.88-053.2
616-036.88-053.2:159.942.3
COBISS.SI-ID 62890241

8.
KLEIN, Stefan, 1965-
        �as : snov, iz katere je �ivljenje : navodilo za uporabo / Stefan Klein ; [prevedla Herta Ore�i�]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 339 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Zeit - der Stoff, aus dem das Leben ist. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 320-336. - Kazalo
ISBN 978-961-230-352-5
a) �as - Psiholo�ki vidik b) �as - Organizacija - Priro�niki

159.937.53(035)
COBISS.SI-ID 63544833

9.
KRIZMANI�, Mirjana
        Tkanje �ivota : putovi i staze do �ivotnoga zadovoljstva i sre�e / Mirjana Krizmani�. - 6. izd. - Zagreb : Profil International, 2009. - 157 str. : Ilustr. ; 21 cm

Biografija: str. 157. - Bibliografija: str.156
ISBN 978-953-12-0997-7
a) Osebnostni razvoj - Psiholo�ki nasveti - Priro�niki

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 14083634

10.
MO�NIK, Rastko, 1944-
        Spisi iz humanistike / Rastko Mo�nik. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2009. - 537 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oran�na zbirka)

Bibliografija: str. 511-523. - Kazalo
ISBN 978-961-257-019-4
a) Strukturalizem - Sociologija kulture b) Humanizem c) Epistemologija

165.75:316.7
165.742
COBISS.SI-ID 247782656

11.
PLATO
        Zbrana dela / Platon ; prevod in spremna besedila Gorazd Kocijan�i�. - �tudijska izd. - Ljubljana : KUD Logos, 2009. - 5 zv. ; 21 cm

Vsebina:
Knj. 1: Evtifron ; Apologija ; Kriton ; Fajdon ; Kratil ; Teajtet ; Sofist. - 337 str.
Knj. 2: Politik ; Parmenid ; Fileb ; Simpozij ; Fajdros ; Alkibiad prvi ; Alkibiad drugi ; Hiparh ; Tekmeca v ljubezni. - Str. 340-647
Knj. 3: Teag ; Harmid ; Lahes ; Lizis ; Evtidem ; Protagora ; Gorgija ; Menon ; Hipija Ve�ji ; Hipija Manj�i ; Ion ; Meneksen ; Klejtofont. - Str. 650-988
Knj. 4: Dr�ava ; Timaj ; Kritija. - Str. 990-1326
Knj. 5: Minos ; Zakoni ; Epinomis ; Pisma. - Str. 1328-1678, [10] str. pril.
- - Platon : zbrana dela. Dodatek �tudijski izdaji [Elektronski vir] / Gorazd Kocijan�i� ; zemljevidi in skice Lucijan Bratu�. - 1 opti�ni disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-6519-40-3 (komplet) ISBN 978-961-6519-41-0 (zv. 1) ISBN 978-961-6519-42-7 (zv. 2) ISBN 978-961-6519-43-4 (zv. 3) ISBN 978-961-6519-44-1 (zv. 4) ISBN 978-961-6519-45-8 (zv. 5) ISBN 978-961-6519-46-5 (CD-ROM)
a) Plato (427-347 pr.n.�t.) b) Gr�ka filozofija c) anti�na filozofija

1Platon(081.1)
821.14'02Platon1
COBISS.SI-ID 248037376

12.
TOLLE, Eckhart
        Nova zemlja : prebujeno in zavestno �ivljenje / Eckhart Tolle ; [prevedla Jedrt Male�i�]. - 1. natis. - Kranj : Gane�, 2009. - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: A new earth. - O avtorju: str. 243
ISBN 978-961-200-051-6
a) Samospoznavanje - Priro�niki b) Osebnostni razvoj - Priro�niki c) samozavedanje d) identiteta e) pozitivno mi�ljenje f) psiholo�ki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 245619200


2 VERSTVA


13.
GR�N, Anselm [Petdeset]
        50 obredov za �ivljenje / Anselm Gr�n ; [prevedla Alenka Novak]. - Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 174 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: 50 Rituale f�r das Leben. - 1.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. [175]
ISBN 978-961-218-859-7
a) Kr��anstvo - Obredi b) Duhovnost - Kr��anstvo c) cerkveno leto d) ljudski obi�aji e) vsakdanje �ivljenje

27-5
COBISS.SI-ID 248287488

14.
TO�I�, Mi�o
        Najstarej�e svetovne prerokbe : prerokbe iz Ved / Mi�o To�i�. - Ljubljana : Amala, 2009. - 288 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 282-286
ISBN 978-961-269-132-5
a) Vedizem - Prerokbe b) hinduizem c) vede d) vedska literatura e) stara indijska knji�evnost

231-544.8
133.3
COBISS.SI-ID 247654144


3


15.
�UBIC, Jaka
        �kratove pripovedi / Jaka �ubic ; [fotografije Nika Bele, Hrvoje Or�ani�, Nata�a �lindra]. - Va�e : samozal., 2007 (Ljubljana : Ple�ko). - 65 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-245-303-9
a) Gozdovi - Pedago�ki vidik b) Gozdne u�ne poti - Priprave c) naravoslovne delavnice d) gozd e) drevesa f) bajeslovna bitja g) umetni�ko ustvarjanje

37.091.33-027.22:630
398.43:630(497.4)
COBISS.SI-ID 233070336


31 DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


16.
BONNER, Stefan
        Generacija trapastih : kako trapasti smo pravzaprav? / Stefan Bonner, Anne Weiss ; [prevedel Janez Lavti�ar]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 299 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Generation doof. - 500 izv. - O avtorjih: str. [304]. - Bibliografija: str. [300]
ISBN 978-961-00-0835-4
a) Neumnost - Dru�beni vidik b) Vsakdanje �ivljenje - Sociolo�ki vidik c) �ivljenjski stil d) mno�i�na kultura e) potro�ni�ka dru�ba

316.728
COBISS.SI-ID 247735808

17.
ULE, Mirjana
        Socialna psihologija : analiti�ni pristop k �ivljenju v dru�bi / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za dru�bene vede, Zalo�ba FDV, 2009 ([Trzin] : NTD). - 525 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knji�na zbirka Psihologija vsakdanjega �ivljenja)

Potiskani notr. str. ov. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 500-518. - Kazalo
ISBN 978-961-235-378-5
a) Socialna psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 247943680


32 POLITIKA


18.
CHOMSKY, Noam
        Intervencije / Noam Chomsky ; s engleskoga preveo Mijo Pavi�. - Zagreb : Profil International, 2008. - 257 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Epicentar)

Izv. stv. nasl.: Interventions. - Predgovor / Peter Hart: str. 10-23. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-953-12-0686-0
a) Terorizem - Mednarodna politika b) ZDA - Zunanja politika - Irak - 2001- - Eseji c) Kolumne - 2002-2006 d) ira�ka vojna e) 2003

327.5(73:567)
COBISS.SI-ID 513009606

19.
SQUIRES, Judith
        Spol v politi�ni teoriji / Judith Squires ; [prevod Mojca Dobnikar]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ul�akar & JK). - 351 str. ; 20 cm. - (Knji�na zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Gender in political theory. - 600 izv. - O "�enskah", "spolu" in referen�ni literaturi (v Sloveniji) / Milica Anti� Gaber: str. 341-351. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-334 in 351. - Kazalo
ISBN 978-961-260-018-1
a) Politi�na teorija - Spol b) �enske - Dru�bena vloga c) politi�ne vede d) feminizem

32:141.72
141.72:32
COBISS.SI-ID 245866752


33 EKONOMIJA


20.
        V svetu kapitalizma : o morali, vrednotah in trgu / uredili Matja� Steinbacher, Mitja Steinbacher, Matej Steinbacher. - Slovenska Bistrica : [samozal.] Matja� Steinbacher : [samozal.] Mitja Steinbacher : [samozal.] Matej Steinbacher, 2009. - 351 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-245-782-2
a) Kapitalizem - Etika - Zborniki b) Tr�no gospodarstvo - Etika - Zborniki

330.342.17:17(082)
17:316.323.6(082)
COBISS.SI-ID 247250176


34 PRAVO


21.
ANDREAS, Peter, 1965-
        Modre �elade in �rni trg : umetnost pre�ivetja v obleganem Sarajevu / Peter Andreas ; [prevedla Lea �irok in Andrej Pozni�]. - Menge� : Ciceron, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - 236 str., [8] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Blue helmets and black markets. - Opombe z bibliografijo: str. 185-236
ISBN 978-961-6627-14-6
a) United Nations - Mirovne sile - Bosna in Hercegovina b) Humanitarna pomo� - Sarajevo - 1992-1995 c) Tihotapstvo - Sarajevo - 1992-1995 d) Kriminaliteta - Sarajevo - 1992-1995 e) Bosna in Hercegovina - Vojna - 1992-1995 f) Sarajevo - Zgodovina - 1992-1995 g) vojno dobi�karstvo h) trgovina z oro�jem i) �rni trg j) korupcija k) modre �elade

343.359.3(497.6Sarajevo)"1992/1995"
94(497.6Sarajevo)"1992/1995"
COBISS.SI-ID 248374016

22.
LOUIS, Chantal
        Monika Hauser - za�enjam vedno znova : zdravnica, ki se bori za �enske z vojno travmo / Chantal Louis ; prevedla Seta Oblak ; [predgovor D�evada Popaja]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 213 str. : fotogr. ; 25 cm. - (Beri aktualno)

Prevod dela: Monika Hauser - nicht aufh�ren anzufangen. - 700 izv. - Predgovor / D�evada Popaja: str. 5-8. - O avtorici predgovora / prevajalka: str. 9. - Bibliografija: str. 211-212
ISBN 978-961-6682-62-6
a) Hauser, Monika (1959-) - Biografije b) �enske - Zloraba - Bosna in Hercegovina - 1992-1995 c) Vojne �rtve - Pomo�

343.541(497.6)"1992/1995"
929Hauser M.
COBISS.SI-ID 247848192


39 ETNOLOGIJA. LJUDSKO SLOVSTVO


23.
KO�AK-Blumer, Sta�a
        Sto narodnih no� na Slovenskem / [[besedilo in] ilustracije] Sta�a Ko�ak-Blumer. - 1. izd. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

2.000 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 238-239
ISBN 978-961-6512-94-7
a) No�a - Slovenija b) etnologija c) narodne no�e

391(497.4)
COBISS.SI-ID 247747328


5 NARAVOSLOVNE VEDE


24.
        EVOLUCIJA Zemlje in geolo�ke zna�ilnosti Slovenije / [avtorji besedil Uro� Herlec ... [et al.] ; urednik Miha Jer�ek ; ilustracije Matja� U�akar, Vladimir Leben, Matja� Gostin�ar ; risbe Matja� U�akar ... [et al.] ; fotografije Renato Vidrih ... [et al.] ; karte-seizmologija Arso, Urad za seizmologijo ; geolo�ke karte Geolo�ki zavod Slovenije]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Schwartz). - 383 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 378-380
ISBN 978-961-6367-21-9
a) Geologija - Zborniki b) Zemlja - Nastanek c) Slovenija - Geologija - Zborniki d) Slovenija - Potresi - Plazovi e) meteoriti f) minerali g) kamnine h) fosili i) vulkani j) hidrogeologija k) kras l) geolo�ki viri m) energetski viri n) seizmologija o) naravne katastrofe

55(082)
55(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 247734784

25.
FRIEDMAN, Thomas L., 1953-
        Vro�, raven in nagneten svet : zakaj potrebujemo zeleno revolucijo - in kako lahko ta obnovi Ameriko / Thomas L. Friedman ; [prevedla Ur�ka Pajer]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2009. - 430 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Hot, flat and crowded. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0833-0
a) Okoljevarstvena politika - Zdru�ene dr�ave Amerike b) Energetska politika c) Klimatske spremembe d) okoljska politika e) globalno ogrevanje f) trajnostni razvoj g) naravni viri h) energetski viri i) zelena energija

502.12(73)
620.9
551.588.7(100)
COBISS.SI-ID 247744256

26.
GORE, Albert, 1948-
        Our choice : a plan to solve the climate crisis / Al Gore. - London ; Berlin ; New York : Bloomsbury, 2009. - 414 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 978-0-7475-9098-9
a) Globalno ogrevanje - Klimatske spremembe - Prepre�evanje b) Varstvo okolja - Dru�beni vidik c) Energetski viri - Alternativni viri energije - Jedrska energija d) ekologija e) onesna�evanje okolja f) varstvo narave g) son�na energija h) vetrna energija i) biomasa j) okoljevarstvena poltika

504.5/.7(100)
551.588.7(100)
620.92/.98(100)
COBISS.SI-ID 1095978846

27.
JAMNIK, Rajko
        Matematika / Rajko Jamnik ; [slike Mirko Dobovi�ek]. - 8. natis. - Ljubljana : DMFA - zalo�ni�tvo, 2008 ([s. l.] : Present). - 527 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih u�benikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 16)

Kazalo
ISBN 978-961-212-122-8
a) Matematika - U�beniki za visoke �ole b) �tevila c) funkcije d) diferencialni ra�un e) verjetnostni ra�un f) Taylorjeva formula g) integrali h) vektorji i) matrike

51(075.8)
COBISS.SI-ID 243274496

28.
NE�MAH, Bernard
        Intervjuji : ekosofi / Bernard Ne�mah. - Ljubljana : UMco, 2009. - 231 str. ; 21 cm. - (Knji�na zbirka Premiera ; �t. 89. Bela Premiera)

Bibliografija: str. 231-[232]
ISBN 978-961-6803-03-8
a) Ekologija - Intervjuji b) Okoljska etika - Intervjuji c) onesna�evanje okolja d) varovanje okolja e) narava f) �ivalstvo g) gozdovi h) okoljevarstvena zavest

502.12(047.53)
COBISS.SI-ID 248355840

29.
        SHRIVER & Atkins' inorganic chemistry / Peter Atkins ... [et al.]. - 5th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. - XXIV, 824 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskana notr. str. ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-19-923617-6
a) Chemistry, Inorganic b) Anorganska kemija - U�beniki za visoke �ole

546(075.8)
COBISS.SI-ID 1096034142


6


30.
NIKOLI�, Momir, 1946-
        Netkane tekstilije / Momir Nikoli�, Zlatko Nikoli�. - 1. izd. - Ljubljana : Naravoslovnotehni�ka fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2004 ([Ljubljana] : Bori). - 171 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 161-163. - Kazalo
ISBN 961-6045-23-7
a) Netkane tekstilije - U�beniki za visoke �ole b) tekstilstvo

677.076.4(075.8)
COBISS.SI-ID 212942592

31.
PRPI�, Marko
        Primerjalna analiza osrednjih televizijskih informativnih oddaj 24 ur in Dnevnik / Marko Prpi�. - Ljubljana : In�titut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 164 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 15)

Knjigi na pot / Jo�e Vogrinc: str. 7-10. - Bibliografija: str. 157-162
ISBN 978-961-6554-21-3
a) Informativne oddaje - Primerjalne �tudije - Slovenija b) mno�i�ni mediji c) informativni mediji d) televizija e) Dnevnik f) 24 ur g) analiza

654.197(497.4)(078.7)
316.77(497.4)
COBISS.SI-ID 245816832


61 MEDICINA


32.
�KET, Simona, 1976-
        Preventiva pred rakom in rehabilitacija onkolo�kega bolnika / Simona �ket. - La�ko : [samozal.] S. �ket, 2008 ([Postojna] : �ukgraf). - 129 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv. - Bibliografija: str. 128
ISBN 978-961-245-643-6
a) Rak (medicina) - Prepre�evanje b) Rak (medicina) - Prehrana c) dejavniki tveganja d) zdravo �ivljenje e) zdravilna prehrana f) varovalna prehrana g) dietna prehrana

613.2:616-006
COBISS.SI-ID 243144704


62 TEHNIKA


33.
ROBERTS, Paul, 1961-
        Konec nafte : propadanje naftnega gospodarstva in vzpon nove energetske ureditve / Paul Roberts ; [prevedel Samo Ku��er]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2009. - 399 str. ; 24 cm

Prevod dela: The end of oil. - 500 izv. - Bibliografija: str. [395]-399. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0834-7
a) Energetika - Podnebne spremembe b) Naftna industrija - Dru�beni vidik c) nafta d) preskrba z energijo e) energetska politika f) svetovno gospodarstvo

620.9(100)
665.61:316(100)
622.32(100)
COBISS.SI-ID 247569408


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO. �IVINOREJA. VETERINA


34.
FLEETWOOD, Jenni
        Med / Jenni Fleetwood ; s fotografijami Michelle Garrett ; [prevedel Jo�e Ple�ej]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Honey. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0816-3
a) Med - Pridelovanje - Zdravilnost b) �ebelji pridelki - Doma�a uporaba c) Med - Prehrana - Kuharski recepti d) �ebelarstvo e) naravno zdravljenje

638.16/.17(035)
615.324:638.16/.17(035)
641.5:638.16(083.1)
COBISS.SI-ID 246574848

35.
KREJAN Ko�an, Tatjana
        Pisane bu�e : okrasne, okrogle, okusne / Tatjana Krejan Ko�an ; [fotografije Tomo Jeseni�nik, Nace Zavrl, Gabrijel Seljak ; ilustracije Uro� Grabner, France Podrekar]. - Prevalje : TA2 9ROUP, 2009. - 124 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 124
ISBN 978-961-92627-1-9
a) Bu�e - Vrste - Gojitev - Priro�niki b) Bu�e - Prehrana - Kuharski recepti c) bu�ne jedi

635.62(035)
641.5:635.62(083.1)
COBISS.SI-ID 247995648

36.
        OLJKA : �ivilo, zdravilo, lepotilo / Viljanka Vesel ... [et al.] ; [fotografije Milena Bu�ar-Miklav�i� ... et al.]. - Ljubljana : Kme�ki glas, 2009 (Ivan�na Gorica : Impress). - 141 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.400 izv. - Bibliografija: str. 139-141
ISBN 978-961-203-360-6
a) Oljke - Sorte - Gojitev - Predelava - Priro�niki b) Olj�no olje - Vrste - Pridelovanje - Priro�niki c) Mediteranska prehrana - Olj�no olje - Oljke - Kuharski recepti d) oljkarstvo e) olive f) zdrava prehrana

633.852.73:665.327.3(035)
634.63(035)
641.5:665.327.3(083.1)
COBISS.SI-ID 248383488

37.
PLAHUTA, Primo� [Dva krat]
        2 x sto vinskih trt na Slovenskem / Primo� Plahuta in Zora Koro�ec-Koruza ; [fotografije Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Pre�ernova dru�ba, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 367 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

2.000 izv. - O avtorjih: str. 362. - Bibliografija: str. 360-361. - Kazalo
ISBN 978-961-6512-95-4
a) Vinska trta - Sorte - Slovenija - Albumi b) ampelografija

634.8(497.4)(084.1)
COBISS.SI-ID 247747584


64 GOSPODINJSTVO


38.
BOLE-Vrabec, Alenka
        Kaj je v loncih : pametno s Pametnim : od Danske do Toskane / Alenka Bole Vrabec ; [fotografije Klemen Klemenc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Maribor] : Ma-tisk). - 239 str. : fotogr. ; 24 cm

1.200 izv.
ISBN 978-961-02-0126-7
a) Bole-Vrabec, Alenka (1937-) - Gastronomija - Spomini b) Narodne jedi - Evropa - Kuharski recepti c) evropska kulinarika d) priprava jedi

641.5(4)(083.1)
821.163.6-94:641
COBISS.SI-ID 247745536

39.
CASPAREK-T�rkkan, Erika
        Bo�i�na peka : recepti z vsega sveta za najlep�i �as leta / [besedilo Erika Casparek-T�rkkan ; prevedla Marjana Samide ; fotografije Michael Brauner]. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno v Italiji). - 125 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Dober tek!)

Prevod dela: Weihnachtsb�ckerei. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0901-3
a) Pecivo - Bo�i� - Kuharski recepti b) peka c) pripomo�ki d) prazni�ne jedi e) bo�i�no pecivo f) drobno pecivo g) pi�koti h) kola�i

641.85(083.1)
641.56:27-565.3(083.1)
COBISS.SI-ID 246625536

40.
        KVARKADABRA v kuhinji : znanstvene razlage kuhanja in prehrane / [avtorji prispevkov Alenka �opi� ... [et al.] ; uredil Samo Kreft]. - 1. natis. - Ljubljana : Kvarkadabra - dru�tvo za tolma�enje znanosti, 2009 (Begunje : Cicero). - 331 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - O avtorjih: str. 307-310. - Kazalo
ISBN 978-961-92545-1-6
a) Hrana - Znanost b) �ivila c) prehrana d) kuhanje e) zanimivosti f) poljudni prikazi

641:001
COBISS.SI-ID 247582720


7 UMETNOST


41.
BOVCON, Narvika
        Umetnost v svetu pametnih strojev : novomedijska umetnost Sre�a Dragana, Jake �eleznikarja in Marka Peljhana / Narvika Bovcon. - Ljubljana : Raziskovalni in�titut, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 4)

300 izv. - Bibliografija: str. 235-238
ISBN 978-961-91062-9-7
a) Slovenska umetnost - Vizualna kultura - 20.-21.st. b) Vizualna umetnost - Digitalna tehnika c) novomedijska umetnost d) video umetnost e) digitalna umetnost f) relacijska estetika g) virtualni prostor h) virtualne galerije i) spletna poezija j) tretja kultura

7.038.53(497.4)
COBISS.SI-ID 247339776

42.
COOK, Nicholas, 1950-
        Glasba : zelo kratek uvod / Nicholas Cook ; [prevedla Ljubica Klan�ar]. - V Ljubljani : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Krtina). - 154 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knji�na zbirka Kratka ; 10)

Prevod dela: Music. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Nadaljnje branje: str. 142-145. - Kazalo
ISBN 978-961-260-021-1
a) Glasba - Razumevanje b) muzikologija

78.072
COBISS.SI-ID 247478528

43.
�OP, Anja, 1975-
        Light and salt = Svetloba in sol = Luce e sale / Anja �op ; [text Lidija Petek]. - Roveredo in Piano : Edizioni Risma, cop. 2009. - 141 str. : ilustr. ; 25 x 27 cm

Vzpor. angl. besedilo in prevod v slov. in it.
ISBN 978-88-96170-03-8
a) �op, Anja (1975-) - Fotografski motivi - Fotografski albumi b) Fotografija - Soline - Lera - Fontanigge - Strunjan - Fotografski albumi c) slovenska fotografija d) umetni�ka fotografija e) krajinska fotografija f) 21.st. g) slovenski fotografi

77.04(497.4)�op A.
COBISS.SI-ID 14115122

44.
DRA�LER, Jana
        Na robu mesta, v sredi��u sveta : (knjiga o cirkusu) / Jana Dra�ler. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2009. - 300 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oran�na zbirka)

Bibliografija ; Filmografija: str. 287-298
ISBN 978-961-257-017-0
a) Cirkus - Dru�beni vidik b) Socialna antropologija - Terensko delo c) spektakel d) popularna kultura e) sociologija kulture

791.83:316.7
316.7:791.83
791.83(092)
COBISS.SI-ID 246394880

45.
GRAFI�NI bienale (28 ; 2009 ; Ljubljana) [Osemindvajseti]
        28. grafi�ni bienale, 4. 9.-25. 10. 2009 = The 28th Biennial of Graphic Arts, 4 September - 25 October 2009 / [uredni�tvo Bo�idar Zrinski, Peter Kisin ; prevod iz sloven��ine v angle��ino Rawley Grau, prevod iz angle��ine v sloven��ino Luka Kocbek, Polona Pober�nik]. - Ljubljana : Mednarodni grafi�ni likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2009 ([Ljubljana] : Ple�ko). - 622 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 800 izv.
ISBN 978-961-6229-28-9
a) Mednarodni grafi�ni bienale (28 ; 2009 ; Ljubljana) - Razstavni katalogi b) Grafika - 21.st. - Mednarodni bienale c) mednarodne razstave d) skupinske razstave e) grafiki f) biografski podatki g) bibliografski podatki

76(100)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 246955008

46.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 2, Vernakularna arhitektura, severovzhod = Architecture of Slovenia. [2], Vernacular architecture, North-East / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, H�lene Erjavec ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2010. - 193 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-6348-63-8 (i2)
a) Slovenska arhitektura - Avtohtoni slogi - Severovzhodna Slovenija b) Slovenija - Arhitekturna dedi��ina c) vernakularna arhitektura d) ljudska arhitektura e) stavbna dedi��ina f) bivalna kultura g) kme�ke hi�e

72.031.4(497.41)
728.6(497.41)
COBISS.SI-ID 247964928

47.
KELBY, Scott
        Digitalna fotografija : majhne skrivnosti, s katerimi bodo va�e fotografije videti kot fotografije profesionalcev / Scott Kelby ; [prevedla Jasna Toth]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 2 zv. (XV, 219; XV, 223 str.) : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The digital photography book. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Arne Hodali�: str. IV-V. - O avtorju: str. IX. - Bibliografija avtorja: str. VIII. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-90-3 (zv. 1) ISBN 978-961-6361-91-0 (zv. 2)
a) Digitalna fotografija - Priro�niki b) Fotografska tehnika - Digitalna fotografija - Priro�niki c) fotografija d) fotografiranje e) digitalna tehnika f) ra�unalni�ka obdelava g) fotografski motivi h) digitalni fotoaparati i) fotografska oprema

77.02:004(035)
COBISS.SI-ID 247172352

48.
MILEK, Vesna
        Intervjuji II : mednarodni ustvarjalci podob / Vesna Milek. - Ljubljana : Umco, 2010 ([Ljubljana] : F. Ro�manec). - 508 str. ; 22 cm. - (Zbirka Rde�a premiera ; 90)

350 izv. - Spremna beseda / Irena �taudohar: str. 9-10
ISBN 978-961-6803-01-4
a) Filmski ustvarjalci - Intervjuji b) Umetniki - Intervjuji c) filmski re�iserji d) filmski igralci e) pevci f) glasbeniki g) oblikovalci

791.63-051(100)(047.53)
7.071(100)(047.53)
COBISS.SI-ID 248086272

49.
NEUBAUER, Henrik
        Spomini s potovanj : sre�anja z umetniki, de�elami in njihovo kulturo / Henrik Neubauer ; [fotografije Henrik Neubauer in lastni arhiv]. - Ljubljana : samozal., 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 178 str. : ilustr. ; 27 cm

Beseda urednice / Neva Brun: str. 5. - Seznam �asopisov in revij z objavljenimi �lanki: str. 167-168. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-245-685-6
a) Neubauer, Henrik (1929-) - Potopisi - Spomini b) Balet - Sovjetska zveza - Zdru�ene dr�ave Amerike - Irska - Nem�ija - Ju�na Koreja - Francija - Tur�ija - Spomini c) Armenija d) Rusija e) Amerika

792.8(100)(092)
821.163.6-992:792.8(100)
821.163.6-94:792.8(100)
COBISS.SI-ID 244628480

50.
REP�E, Sanja
        Prvi koraki [Glasbeni tisk] : u�benik za za�etnike na violon�elu / Sanja Rep�e, Jelka Grafenauer ; [ilustracije Jelka Reichman]. - V Ljubljani : Glasbeni atelje Tartini, 2009. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

ISMN 979-0-9009043-3-1
a) Violon�elo - U�beniki - Note za violon�elo

78.087.5:780.614.334
COBISS.SI-ID 247407104

51.
        URBANA prenova / Peter Bassin, Maru�ka �ubic Kova� (urednika). - Ljubljana : Dru�tvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. opti�ni disk (CD-ROM)

Ov. nasl. - 200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-91480-1-3
a) Naselja - Urbanisti�ni razvoj - Posvetovanja b) Urbanisti�no planiranje - Posvetovanja c) regionalni razvoj d) prostorsko na�rtovanje e) trajnostni razvoj f) mesta g) zakonodaja h) zborniki

711.45(082)
COBISS.SI-ID 246142720

52.
VOZELJ, Franc, 1954-
        Vozel Franc / [uvodno besedilo Damir Globo�nik ; izbor tekstov Andrej Pavlovec ... [et al.] ; prevod Amidas ; fotografije reprodukcij Miroslav Zdovc, Boris Gaber��ik, ostale fotografije Tihomir Pintar, Franc Vozelj]. - Kranj : samozal., 2009 (Ljubljana : DTP). - 121 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 115-120
a) Vozelj, Franc (1954-) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) slovenski slikarji d) slovenska umetnost e) 20.-21.st. f) bibliografski podatki

75(497.4)Vozelj F.
COBISS.SI-ID 246900736


793/799 �PORT. TABORJENJE. ALPINIZEM. DRU�ABNE IGRE


53.
HEDERIH, Darko
        Male sive celice 4 / Darko Hederih, Marjan �kvorc. - [Maribor] : samozal., 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 236 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-91434-1-4
a) Kvizi - Miselne igre - Knjige za otroke

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 63529473


80/81+82.0 JEZIKOSLOVJE. LITERARNE �TUDIJE


54.
        �AS je za Brechta! / Berger ... [et al.]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 223 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Raz�irjeni prispevki s kolokvija "Teorija potujitvenega u�inka" (Anton Podbev�ek teater, 10. junij 2008). - Avtorji prispevkov: Matja� Berger, Bo�idar Debenjak, Mladen Dolar, Miklav� Komelj, Primo� Kra�ovec, Lev Kreft, Amalija Ma�ek, Aldo Milohni�, Ciril Oberstar, Neda Pagon. - Opombe z bibliografijo teko�e na dnu str.
ISBN 978-961-6798-01-3
a) Brecht, Bertolt (1898-1956) - Literarne �tudije - Zborniki b) nem�ka knji�evnost c) nem�ka dramatika d) nem�ki dramatiki e) 20.st.

821.112.2.09Brecht B.(082)
COBISS.SI-ID 247300608

55.
FROST, Andrew
        English for legal professionals / Andrew Frost with additional material by Sandra Keogh ; [illustrations Stephen May]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - 96 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford business English) (Express series)

- - English for legal professionals [Elektronski vir]. - 1 el. opti�ni disk (MultiROM) ; 12 cm
ISBN 978-0-19-457916-2 (knjiga) ISBN 978-0-19-457915-5 (Oxford English) ISBN 978-019-457917-9 (MultiROM)
a) Angle��ina - Pravni jezik - Poslovni jezik - U�beniki b) poslovna angle��ina c) poslovno komuniciranje d) strokovni jezik e) pravo f) management g) vaje

811.111'276.6:34(075)
COBISS.SI-ID 12065948

56.
GRENBY, Matthew Orville, 1970-
        Children's literature / M. O. Grenby. - Reprinted. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2009. - XXII, 232 str. ; 22 cm. - (Edinburgh critical guides to literature)

Bibliografija: str. 216-220. - Kazalo
ISBN 978-0-7486-2273-3 (hardback) ISBN 978-0-7486-2274-0 (paperback)
a) Mladinska knji�evnost - Literarna teorija - Velika Britanija - Zdru�ene dr�ave Amerike - Zgodovinski pregledi b) Angle�ka knji�evnost - Knjige za otroke - Literarne �tudije - Zgodovinski pregledi c) Ameri�ka knji�evnost - Knjige za otroke - Literarne �tudije - Zgodovinski pregledi d) otro�ka knji�evnost e) knji�evne zvrsti

821.111.09-93(091)
821.111(73).09-93(091)
COBISS.SI-ID 1096070494

57.
KOMELJ, Miklav�
        Kako misliti partizansko umetnost? / Miklav� Komelj. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 640 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oran�na zbirka)

700 izv. - Bibliografija: str. 591-608. - Kazalo
ISBN 978-961-257-018-7
a) Slovenska knji�evnost - 1941-1945 - �tudije b) Slovenska umetnost - 1941-1945 - �tudije c) partizanska knji�evnost d) partizanska umetnost e) slovenski knji�evniki f) slovenski umetniki g) literarne �tudije

821.163.6.09"1941/1945"
7(497.4)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 247649280

58.
RICCA-McCarthy, Tom
        English for telecoms and information technology / Tom Ricca-McCarthy & Michael Duckworth. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - 95 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford business English) (Express series)

- - English for telecoms [Elektronski vir]. - 1 el. opti�ni disk (MultiROM) ; 12 cm
ISBN 978-0-19-456959-0 (knjiga) ISBN 978-019-456961-3 (MultiROM) ISBN 978-0-19-456960-6 (Oxford English)
a) Angle��ina - Telekomunikacije - Informacijska tehnologija - Poslovni jezik - U�beniki b) poslovna angle��ina c) poslovno komuniciranje d) strokovni jezik e) vaje

811.111'276.6:621.39(075)
COBISS.SI-ID 10222484

59.
ROJC, Tatjana, 1961-
        Pogovori z Alojzom Rebulo : ob pisateljevi petinosemdesetletnici / Tatjana Rojc. - Gorica : Gori�ka Mohorjeva dru�ba ; Celje : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba ; Celovec : Mohorjeva, 2009 ([s. l.] : Hren). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv.
ISBN 978-961-218-863-4 (Celjska Mohorjeva dru�ba) ISBN 978-88-96632-02-4 (Gori�ka Mohorjeva dru�ba) ISBN 978-3-7086-0518-0 (Mohorjeva Celovec)
a) Rebula, Alojz (1924-) - Intervjuji - Biografije b) slovenska knji�evnost c) slovenski pisatelji d) slovenska kulturna zgodovina e) zamejski Slovenci f) Slovenci v Italiji

821.163.6(450.36).09Rebula A.(047.53)
929Rebula A.(047.53)
930.85(497.4)
COBISS.SI-ID 248481024

60.
SMOLNIKAR, Breda
        Grem kmalu v ameriko, ker mame ji je zlomila zapestje : dopisi v zvezi s prevodom prevajalke Erice Johnson Debeljak za knjigo Brede Smolnikar Balada o divjem mleku / Breda Smolnikar ; [po prevodu Erice Johnson Debeljak so angle�ki prevod vsebinsko dodelali, ga popravili, dopolnili, mu dodali manjkajo�i tekst ali mu ga odvzeli, in ga osmislili Deks]. - Depala vas : samozal. B. Smolnikar, 2009. - 95 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-91935-3-2
a) Literarno prevajanje b) Slovenska knji�evnost - Prevajanje v angle��ino

81'255.4
COBISS.SI-ID 248362752

61.
STANOJ�I�, �ivojin
        Gramatika srpskog jezika za gimnazije i srednje �kole / �ivojin Stanoj�i�, Ljubomir Popovi�. - 11. prera�eno izd. - Beograd : Zavod za u�benike, 2008. - 411 str. ; 24 cm

Cir.
ISBN 978-86-17-15123-0
a) Srb��ina - Slovnica - U�beniki za srednje �ole b) jezikovni pouk

811.163.41'36(075.3)
COBISS.SI-ID 1096071518


80


62.
SNOJ, Marko, 1959-
        Etimolo�ki slovar slovenskih zemljepisnih imen / Marko Snoj. - Ljubljana : Modrijan : Zalo�ba ZRC, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 603 str. ; 25 cm

Na hrbtu knj. tudi: ESSZI. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - O avtorju: str. [610]. - Bibliografija: str. 20-36. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Imena na tujem
ISBN 978-961-241-360-6 (Modrijan)
a) Geografska imena - Sloven��ina - Etimologija - Slovarji b) Sloven��ina - Geografska imena - Etimolo�ki slovarji c) Slovarji - Sloven��ina - Geografska imena - Etimologija d) slovenska zemljepisna imena e) krajevna imena f) zemljepisna lastna imena g) toponomastika h) imenoslovje

811.163.6'374.6'373.21(038)
COBISS.SI-ID 247065344

63.
SPANRING-Poredo�, Marina
        Ja i ty --- mi in vi : u�ebnik dlja na�inaju��ih. �. 1 / Marina Spanring-Poredo� ; [avtor ilustracij Igor Rehar]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena zalo�ba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 182 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo ve�inoma v rus., uvod v slov. - Cir. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-237-299-6
a) Ru��ina - Jezikovni pouk - U�beniki za visoke �ole b) slovnica c) vaje

811.161.1(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 246485504


82-1 POEZIJA


64.
KOSOVEL, Sre�ko
        Iz zapu��ine : pesmi, neobjavljene v Zbranem delu / Sre�ko Kosovel ; rokopise transkribiral, uredil, razpravo in opombe napisal Marjan Dolgan. - Ljubljana : Zalo�ba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 287 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

400 izv. - Kosovelova zapu��ina in njeno razkrivanje javnosti / Marjan Dolgan: str. 235-252. - Opombe z bibliografijo: str. 255-280
ISBN 978-961-254-154-5
a) Kosovel, Sre�ko (1904-1926) - Literarne �tudije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.st. e) literarna zapu��ina

821.163.6-1
821.163.6.09Kosovel S.
930.253:929Kosovel S.
COBISS.SI-ID 247540224

65.
MENART, Janez
        Stihi mojih dni : izbrano delo / Janez Menart ; [izbral in spremno besedo napisal Matja� Kmecl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 223 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knji�nica Kondor : izbrana dela iz doma�e in svetovne knji�evnosti ; zv. 330)

1.500 izv. - Pesnik Janez Menart / Matja� Kmecl: str. 155-183. - Janez Menart, pesnik in prijatelj / Ciril Zlobec: str. 185-189. - Izbrana bibliografija Janeza Menarta / pripravil Matja� Ho�evar: str. 195-217
ISBN 978-961-01-0880-1
a) Menart, Janez (1929-2004) - Literarne �tudije b) Menart, Janez (1929-2004) - Bibliografije c) slovenska poezija d) slovenski pesniki e) 20.st.

821.163.6-1(081)
821.163.6.09Menart J.
012Menart J.
COBISS.SI-ID 246997760

66.
STRLE, Vanja
        Quale fuoco = Kateri ogenj / Vanja Strle ; scelta, traduzione e cura di, izbrala, prevedla in uredila Jolka Mili� ; prefazione di Gabriella Musetti. - Faenza : Mobydick, 2009 (Faenza : Tipografia Faentina). - 151 str. ; 19 cm. - (Lenuvole ; 149)

Ljubezen ni nikoli posedovalna / Gabriella Musetti ; prevedla Nadia Roncelli = L'amore non e mai possessivo / Gabriella Musetti: str. 4-13. - Vzpor. besedilo v slov. in it. prevod. - O avtorici na zavihkih ov.
ISBN 978-88-8178-425-7
a) Strle, Vanja (1960-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenske pesnice d) 20.-21.st.

821.163.6-1(081)=163.6=131.1
821.163.6.09Strle V.
COBISS.SI-ID 246602752


82-2 DRAMATIKA


67.
        GRUMOVA nagrada za najbolj�e dramsko besedilo : [Grumovi nagrajenci 2006-2008] = The Grum award for the best new Slovenian play : [Grum prizewinners 2006-2008] / [urednika, editors Marinka Po�trak, Milan Nardin]. - Kranj : Pre�ernovo gledali��e : Zelolepo, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 329 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Slov. besedilo in prevod v ang. - Vsebina na nasl. str.: Razred = The class : 2006 / Matja� Zupan�i� ; [prevedla, translated by Vesna Jurca Tadel]. Za na�e mlade dame = For our young ladies : 2007 / Dragica Poto�njak ; [prevedla, translated by Lesley Wade]. Smeti na luni = Garbage on the moon : 2008 / Rokgre ; [prevedla, translated by Erica Johnson Debeljak]
ISBN 978-961-92749-0-3 (Pre�ernovo gledali��e)
a) Zupan�i�, Matja� (1959-) - "Razred" - Utemeljitev strokovne �irije - 2006 b) Poto�njak, Dragica (1958-) - "Za na�e mlade dame" - Utemeljitev strokovne �irije - 2007 c) Vil�nik, Rok (1968-) - "Smeti na Luni" - Utemeljitev strokovne �irije - 2008 d) Grumova nagrada - 2006-2008 e) slovenska dramatika f) slovenski dramatiki g) Grumovi nagrajenci h) 21.st.

821.163.6-2(082)=163.6=111
821.163.6-2.09
06.05Grum:821.163.6-2
COBISS.SI-ID 248167168


82-3 PRIPOVEDNI�TVO


68.
AHERN, Cecelia, 1981-
        Hvala za spomine / Cecelia Ahern ; [prevedla Ljubica Klan�ar]. - 1. izd. - Tr�i� : U�ila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 334 str. ; 24 cm

Prevod dela: Thanks for the memories
ISBN 978-961-00-0852-1
a) Medosebni odnosi - Dru�ina - Prijatelji - Irska - V leposlovju b) ljubezenski roman c) romanti�ne zgodbe

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 248179200

69.
AUSTER, Paul, 1947-
        Brooklynske norosti / Paul Auster ; prevedel Miha Avanzo. - 2. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2009 ([Ivan�na Gorica] : Impress). - 311 str. ; 18 cm. - (Ra�ke / Vale-Novak)

Prevod dela: Brooklyn follies. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-259-060-4
a) Stari ljudje - V leposlovju b) Brooklyn - Dru�bene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 248403200

70.
BASARA, Svetislav
        Dnevnik Marte Koen : okultna pozadina komunisti�kog pokreta u Jugoslaviji 1928-1988 / Svetislav Basara. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2008 (Beograd : Dereta). - 281 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena srpska knji�evnost)

2.000 izv.
ISBN 978-86-7346-691-0
a) Ideologije - Kritika - V leposlovju b) Srbija - Politi�ne razmere - 2.pol. 20.st. - V leposlovju c) politi�na satira d) dru�bena satira

821.163.41-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 153790220

71.
BOBI�-Mojsilovi�, Mirjana
        Azbuka mog �ivota : [roman] / Mirjana Bobi� Mojsilovi�. - 4. izd. - Beograd : M. Bobi� Mojsilovi� : �igoja �tampa : Gane�a klub, 2009 (Beograd : �igoja �tampa). - 195 str. ; 20 cm. - (Ru�a)

Podnasl. naveden v kolofonu. - Podatek o izd. in letnica izida navedena v CIP-u. - 3.000 izv. - Avtori�ina bibliografija: str. [197]
ISBN 978-86-7558-617-3
a) Zakonci - V leposlovju

821.163.41-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 15532178

72.
BOVI�, Alen
        Metastaze / Alen Bovi� ; [fotografije Kristijan Topolovec]. - 2. izd. - Zagreb : Konzor, cop. 2006. - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Godine nove ; knj. 2)

2.000 izv.
ISBN 953-224-020-9
a) Zasvojenost - Mamila - Alkohol - Hrva�ka - V leposlovju b) narkomanija c) odvisnosti d) nasilje

821.163.42-311.2=163.42
COBISS.SI-ID 13386038

73.
BRECHT, Bertolt
        Zgodbe gospoda Keunerja ; Me-ti. Knjiga obratov / Bertolt Brecht. Poskusi o Brechtu / Walter Benjamin ; [prevod Amalija Ma�ek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 354 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevodi del: Geschichten vom Herrn Keuner ; Me-ti. Buch der Wendungen ; Versuche �ber Brecht
ISBN 978-961-6798-02-0
a) Brecht, Bertolt (1898-1956) - Literarne �tudije b) nem�ka knji�evnost c) nem�ka dramatika d) epsko gledali��e e) 20.st.

821.112.2-32
821.112.2.09Brecht B.
COBISS.SI-ID 248025088

74.
CHR�TIEN de Troyes
        Vitez z levom ali Roman o Yvainu / Chr�tien de Troyes ; poslovenila Marija Javor�ek ; [spremna �tudija Boris A. Novak]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva dru�ba : Dru�tvo Mohorjeva dru�ba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Le chevalier au lion ou Le roman d'Yvain. - 500 izv. - Vloga popotnih vitezov v zgodovini ljubezni / Boris A. Novak: str. 8-40. - Bibliografija: str. 41-44
ISBN 978-961-218-821-4
a) Chr�tien de Troyes (ok. 1140 - ok. 1180) - Literarne �tudije b) Srednjeve�ka knji�evnost - Vite�ki roman - Francija - 12.st. c) Vitezi - Ljubezen - V leposlovju d) trubadurji e) roman v verzih

821.133.1-311.2
821.133.1-39
821.133.1.09Chr�tien de Troyes
COBISS.SI-ID 246501376

75.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Gospa McGinty je mrtva / Agatha Christie ; prevedla Brigita Vogrinec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 288 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: Mrs McGinty's dead. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-0874-0
a) Hercule Poirot (literarni junak) - V leposlovju b) umori c) zasebni detektivi

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 246954240

76.
DRAKE, Nick, 1961-
        Tutankamon : knjiga senc / Nick Drake ; [prevedla Ana Poga�ar]. - Tr�i� : U�ila International, 2009. - 354 str. : zvd. ; 24 cm

Prevod dela: Tutankhamun
ISBN 978-961-00-0851-4
a) Tutankhamun, egip�anski faraon (1336-1327 pr.n.�t.) - V leposlovju b) Egipt - Zgodovina - Stari vek - V leposlovju

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 248289280

77.
GREGANOVI�, Jelica
        Pri�i nikad kraja / Jelica Greganovi�, Gorica Ne�ovi�. - Dopunjeno izd. - Beograd : Mascom EC/Booking, 2009. - 232 str. ; 21 cm

1.500 izv. - Navedba avtoric na ov. in v CIP-u: Gorica Ne�ovi�, Jelica Greganovi�. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-86-7806-156-1

821.163.41-32=163.4
COBISS.SI-ID 14892085

78.
HAYDER, Mo
        Skin : [a Jack Caffery thriller] / Mo Hayder. - London [etc.] : Bantam, 2009. - 458 str. ; 18 cm

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-0-553-81390-6

821.111-312.4=111
COBISS.SI-ID 1095938142

79.
JERGOVI�, Miljenko, 1966-
        Volga, Volga : novela / Miljenko Jergovi�. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2009. - 362 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Cicero)

Bilje�ka o piscu: str. 361-362
ISBN 978-953-303-086-9 (meki uvez) ISBN 978-953-303-087-6 (tvrdi uvez)

821.163.4(497.6)-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 40685922

80.
LELJAK, Roman
        Cerkev umira v petek 13. / Roman Leljak. - Radenci : Atilova knjiga, 2009 (Zagreb : GZH). - 255 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorju na zadnji str. ov.
ISBN 978-961-92675-1-6
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - V leposlovju b) Svetovna vojna 1939-1945 - �tajerska (Slovenija) - V leposlovju

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 63936513

81.
MAZZINI, Miha
        Il giradischi di Tito / Miha Mazzini ; traduzione di Michele Obit. - 1a ed. - Roma : Fazi, 2008 (Pavona : Graffiti). - 282 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Le vele ; 70)

Prevod dela: Kralj ropotajo�ih duhov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-88-7625-042-2

821.163.6-311.2=131.1
COBISS.SI-ID 3265772

82.
MONTEFIORE, Sebag, 1965-
        Sa�enka / Simon Montefiore ; [prevedel Bojan Osterc]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 519 str. ; 24 cm

Prevod dela: Sashenka. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-230-356-3
a) Oktobrska revolucija 1917 - V leposlovju b) �idje - Rusija - V leposlovju c) Sovjetska zveza - Dru�bene razmere - V leposlovju d) Sankt Peterburg - V leposlovju e) bolj�evizem f) stalinizem g) politi�no nasilje

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 63750401

83.
M�LLER, Herta
        �ivalsko srce / Herta M�ller ; prevod Slavo �erc ; [spremna beseda Ur�ka P. �erne]. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2009 (Nova Gorica : Grafika So�a). - 165 str. ; 20 cm

Prevod dela: Herztier. - 1.200 izv. - Modras spomina. Manj�insko in poeti�no v prozi Herte M�ller. / Ur�ka P. �erne: str. 145-165. - "Nobelova nagrada 2009" --> ov.
ISBN 978-961-231-752-2 ISBN 978-961-231-269-5 !
a) M�ller, Herta (1953-) - Literarne �tudije b) Odra��anje - Romunija - 20.st. - V leposlovju c) Totalitarizem - Politi�no nasilje - Romunija - 20.st. - V leposlovju d) Romunija - Dru�bene razmere - 1945-1989 - V leposlovju e) nem�ka knji�evnost f) nem�ke pisateljice g) manj�inska knji�evnost

821.112.2-311.2
821.112.2.09M�ller H.
COBISS.SI-ID 247935232

84.
PAHOR, Boris
        Una primavera difficile / Boris Pahor ; traduzione di Mirella Urdih Merku. - [S. l.] : Zandonai, 2009 (Mori (TN) : La Grafica). - 333 str. ; 22 cm. - (I fuochi)

Prevod dela: Spopad s pomladjo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-88-95538-32-7
a) Vojne �rtve - Psihi�ne travme - V leposlovju b) Ljubezen - V leposlovju c) Natzweiler - Koncentracijsko tabori��e - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=131.1
COBISS.SI-ID 3840492

85.
SKUBIC, Andrej E.
        Fu�insk� blues / Andrej E. Skubic ; [ze slovinsk�ho origin�lu p�elo�il Petr Mainu� ; ilustrace Martin Pol��ek]. - Brno : V�trn� ml�ny, 2004. - 300 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Fu�inski bluz. - Onoho hork�ho dne / text Mateje Bogataje ; upravil a p�elo�il P. M.: str. 297-300
ISBN 80-86907-00-7
a) Skubic, Andrej E. (1967-) - Spremne besede b) slovenski roman c) 20.-21.st. d) slovenski pisatelji

821.163.6-311.2=162.3
821.163.6.09Skubic A.E.
COBISS.SI-ID 220029184

86.
SMOLNIKAR, Breda
        The ballad of the wild milk / Breda Smolnikar ; [prepared, amended, completed, supplemented, augmented, expunged, rendered meaningful, copy edited, and corrected by Deks from Erica Johnson Debeljak's translation]. - Depala vas : [samozal.] B. Smolnikar, 2009 ([Depala vas] : B. Smolnikar). - 182 str. ; 21 cm

Prevod dela: Balada o divjem mleku. - The wild milk of untamedness / by Tanja Lesni�ar-Pu�ko: str. 175-182
ISBN 978-961-90963-7-6
a) Smolnikar, Breda (1941-) - Spremne besede b) Materinstvo - V leposlovju c) Smrt - V leposlovju d) slovenski roman e) 20.st.

821.163.6-311.2=111
821.163.6.09Smolnikar B.
COBISS.SI-ID 248143360

87.
TE�IN, Sr�an V.
        Kuharjeva prekletstva in druga grozodejstva / Sr�an V. Te�in ; prevedla Sonja Polanc. - Ljubljana : Aleph, 2009 ([s. l.] : Mi�ma�). - 92 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 132)

Prevod dela: Kuvarove kletve i druge gadosti. - O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6789-04-2
a) Dru�inski odnosi - Nasilje - V leposlovju b) Fotografi - V leposlovju c) Mokrin - V leposlovju d) Hrva�ka - Vojna - 1991-1995 - V leposlovju e) Bosna in Hercegovina - Vojna - 1992-1995 - V leposlovju

821.163.41-311.2
COBISS.SI-ID 247559936

88.
VELI�KOVI�, Nenad
        O�e moje h�ere : druga knjiga Gosta�ev / Nenad Veli�kovi� ; [prevedla in spremno besedo napisala �ur�a Strsoglavec]. - Ljubljana : Zalo�ba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 191 str. ; 20 cm. - (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Otac moje k�eri. - 500 izv. - Ni na dnu vsake luknje �ude�na de�ela / �ur�a Strsoglavec: str. 177-181. - Kaktus v pu��avi : intervju z Nenadom Veli�kovi�em / Nata�a Petrinjak: str. 183-189, (prvi� objavljeno v zagreb�ki reviji Zarez, 27. feb. 2003)
ISBN 978-961-257-020-0
a) Veli�kovi�, Nenad (1962-) - Spremne besede - Intervjuji b) O�etje in h�ere - Sarajevo - V leposlovju c) Sarajevo - Dru�bene razmere - 20.-21.st. - V leposlovju d) bosanska knji�evnost e) bosanski pisatelji

821.163.4(497.6)-311.2
821.163.4(497.6).09Veli�kovi� N.
COBISS.SI-ID 247992064


82-4/-9 SPOMINI. POTOPISI. ESEJI. PISMA. ANTOLOGIJE


89.
DUBAJI�, Simo �.
        �ivot, greh i kajanje : ispovedna autobiografska hronika. Knj. 1, Od Kistanja do Ko�evskog Roga / Simo �. Dubaji�. - Novi Beograd : Vesti ; Bad Vilbel : Nidda, 2006 (Beograd : Branmil). - 398 str. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 86-7548-005-9 (bro�.) ISBN 978-86-7548-005-1 (bro�.)
a) Dubaji�, Simo �. (1923-) - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Partizanstvo - Vojni zlo�ini - Jugoslavija - Spomini c) Ko�evski Rog - Vojni poboji - 1945 - Spomini d) partizani e) �etniki f) usta�i

821.163.41-94=163.4
94(497.1)"1941/1945":929Dubaji� S.�.
COBISS.SI-ID 132742668

90.
MA, Jian, 1953-
        Rde�i prah / Ma Jian ; prevod Katja Kol�ek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 390 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: Red dust. - 500 izv.
ISBN 978-961-231-732-4
a) Ma, Jian (1953-) - Avtobiografije b) �lovekove pravice - Kr�enje - Kitajska - 20.st. - V leposlovju c) Kitajska - Dru�bene razmere - 20.st. - Potopisi d) Tibet - Budizem - Potopisi

821.581-992
821.581-312.6
COBISS.SI-ID 247466752

91.
MIL�INSKI, Fran, 1867-1932
        Pre�ernove hla�e : politi�no-dru�bena satira za vse ve�ne �ase / Fran Mil�inski. - Menge� : Ciceron, 2009. - 223 str. : ilustr. ; 20 cm

O avtorju in delu na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6627-12-2
a) Kolumne - Politi�na satira - Dru�bena satira - 1925-1932

821.163.6-7(046)
COBISS.SI-ID 248068864


82-9


92.
SAVOV, Gan�o
        Moja slovenska biografija ; Past za nasprotnike / Gan�o Savov ; prevedla Borut Omerzel in Eva �prager. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 ([Ljubljana] : Delo Repro). - 298 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Prevodi iz svetovne knji�evnosti ; 10)

400 izv. - Kako je Gan�o Savov znova postal Gan�o Savov ali Kratka zabele�ka o dobrem in zlem / Slavko Pregl: str. 9-12. - Slovenska bibliografija Gan�a Savova: str. 287-298
ISBN 978-961-213-186-9
a) Savov, Gan�o (1930-) - Spomini b) Bolgari - Slovenija - Spomini c) Politi�ni zaporniki - Bolgarija - V leposlovju d) Bolgarija - Komunizem - Politi�no nasilje - Spomini e) kulturno sodelovanje f) slovenski knji�evniki g) bolgarski knji�evniki

821.163.2-94
COBISS.SI-ID 246861568


821


93.
M�LLER, Herta
        Atemschaukel : Roman / Herta M�ller. - M�nchen : C. Hanser, cop. 2009. - 299 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-446-23391-1
a) Pastior, Oskar (1927-2006) - V leposlovju b) Delovna tabori��a - Politi�no nasilje - Sovjetska zveza - 1945- - V leposlovju

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 757946

94.
NOVAK, Maja, 1960-
        The feline plague : [a novel] / Maja Novak ; translated by Maja Visenjak-Limon ; foreword by Robert Buckeye. - Berkeley (California) : North Atlantic Books, cop. 2009 (printed in the United States of America). - X, 237 str. ; 22 cm

Prevod dela: Ma�ja kuga. - Podnaslov naveden na ov. - Some notes on Maja Novak's The feline plague / Robert Buckeye: str. VII-X. - O avtorici: str. [239]
ISBN 978-1-55643-764-9
a) Novak, Maja (1960-) - "Ma�ja kuga" - "The feline plague" - Spremne besede b) slovenski roman c) 21.st.

821.163.6-311.2=111
821.163.6.09Novak M.
COBISS.SI-ID 246628608

95.
PAASILINNA, Arto
        �upnikov zverinski slu�abnik : [�egave nor�ije protestantskega �upnika : roman] / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - 311 str. ; 19 cm. - (Zbirka �epnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija. - Dodatka k nasl. navedena na ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1047-7
a) Duhovniki - Finska - V leposlovju b) Medvedi - V leposlovju

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 247343616

96.
PAHOR, Boris
        A difficult spring / Boris Pahor ; translated from the Slovenian by Erica Johnson Debeljak. - Ljubljana : Slovene Writers' Association : Slovene P. E. N. : Association of the Slovene Literary Translators, 2009 ([Ljubljana] : Ul�akar & JK). - 287 str. ; 21 cm. - (Litterae Slovenicae : Slovenian literary magazine, ISSN 1318-0177 ; 2009, 2-3)

Prevod dela: Spopad s pomladjo. - A difficult spring: to love or not to love, that is the question / Evgen Bav�ar: str. 273-277. - Bibliografija: str. 285-286
ISBN 978-961-6547-39-0 (Slovene Writers' Association)
a) Pahor, Boris (1913-) - Literarne �tudije b) Vojne �rtve - Psihi�ne travme - V leposlovju c) Ljubezen - V leposlovju d) Natzweiler - Koncentracijsko tabori��e - V leposlovju e) slovenski roman f) slovenski pisatelji g) 20.st. h) biografski podatki i) bibliografski podatki

821.163.6(450.36)-311.2=111
821.163.6(450.36).09Pahor B._
COBISS.SI-ID 246932480

97.
PAHOR, Boris
        Nekropola / Boris Pahor ; [prevod Ivana Veli�kovi� ... et al.]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2009 (Beograd : Planeta print). - 215 str. ; 21 cm

500 izv. - Prevod dela: Nekropola. - Leto izd. navedeno v CIP-u. - Knji�evna bibliografija Borisa Pahora: str. 209-215
ISBN 978-86-7762-210-7
a) Pahor, Boris (1913-) - Avtobiografski romani b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zlo�ini - V leposlovju c) Natzweiler - Koncentracijsko tabori��e - V leposlovju d) koncentracijska tabori��a e) spomini

821.163.6(450.36)-312.6=163.41
COBISS.SI-ID 169541900

98.
PAHOR, Boris
        Pelerin parmi les ombres : r�cit / Boris Pahor ; traduit du slovene par Andr�e L�ck Gaye. - Paris : La table ronde, 2007. - 253 str. ; 18 cm. - (La petite vermillon ; 53, ISSN 1160-3100)

Prevod dela: Nekropola
ISBN 978-2-7103-0709-9
a) Pahor, Boris (1913-) - Avtobiografski romani b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zlo�ini - V leposlovju c) Natzweiler - Koncentracijsko tabori��e - V leposlovju d) koncentracijska tabori��a e) spomini

821.163.6(450.36)-312.6=133.1
COBISS.SI-ID 15751225

99.
PUHAR, Mihael
        Vedno pod zobom �asa : spomini evropskega Slovenca / Mihael Puhar ; [prevedel �tefan Plut]. - Norderstedt : Books on Demand, 2008. - 281 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatki o impresumu navedeni v CIP-u
a) Puhar, Mihael - Spomini b) Slovenski izseljenci - �vica - Spomini c) Slovenci po svetu d) izseljenci

821.112.2(494)-94
COBISS.SI-ID 241506560

100.
�ALAMUN, Toma�
        Izbrane pesmi = Odbrani pesni = Selected poems / Toma� �alamun ; translated from Slovenian into Macedonian Lidija Dimkovska, Risto Vasilevski = prevod od slovene�ki na makedonski Lidija Dimkovska, Risto Vasilevski. - Struga : Struga Poetry Evenings = Stru�ki ve�eri na poezijata, 2009. - 325 str. ; 23 cm

"Zlaten venec Stru�ki[!] ve�erov poezije, Zlaten venec na Stru�kite ve�eri na poezijata, Golden wreath of Struga poetry evenings" --> nasl. str. - �alamun poetics ; Poetika �alamun / Katica Kulavkova: str. 10-20. - Lat. in cir. - Besedilo v slov., mak. in ang. - Bibliografija: str. 316-319
ISBN 978-9989-193-18-7 ISBN 9989-193-18-5
a) �alamun, Toma� (1941-) - Literarne �tudije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st. e) literarne nagrade

821.163.6-1(081)=163.6=163.3
821.163.6.09�alamun T.
COBISS.SI-ID 78838538

101.
�IROVNIK, Azra
        Iza okuke braka / Azra �irovnik ; [recenzenti Fadil Buki�, �eljko Grahovac, Amir Tali�]. - Sarajevo : Zalihica, 2009. - 405 str. : avtori�ina sl. ; 21 cm. - (Biblioteka Balkan ; knj. 5)

Iza okuke klasi�nog romana / Fadil Buki�: str. 389-398. - Iza okuke braka / �eljko Grahovac: str. 399-402. - Ljubav pro�e, a ku�a ostane / Amir Tali�: str. 403-404. - O avtorici: str. 405
ISBN 978-9958-787-48-5
a) �irovnik, Azra (1954-) - "Iza okuke braka" - Literarne �tudije b) Zakonci - V leposlovju c) bosanski roman d) slovenski roman e) 20.st.

821.163.6-311.2=163.4
821.163.4(497.6)-311.2=163.4
821.163.6.09�irovnik A.
COBISS.SI-ID 17455878


821.163.6


102.
PAHOR, Boris
        Die Wiege der Welt / Boris Pahor ; [aus dem Slowenischen von Reginald Vospernik]. - Klagenfurt : Kitab, cop. 2009. - 215 str. ; 21 cm. - (Werkausgabe / Boris Pahor ; Band 4)

Izv. stv. nasl.: Zibelka sveta
ISBN 978-3-902585-50-9

821.163.6(450.36)-311.2
COBISS.SI-ID 3822316


9


103.
        ITALY / [edited by Kate Shepherd]. - 5th ed. - Bristol : Alastair Sawday ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2008. - 432 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Alastair Sawday's special places to stay)

Potiskane notr. str. ov. - Kazala
ISBN 978-1-901970-98-2
a) Hoteli - Italija - Turisti�ni vodniki b) Italija - Turisti�ni vodniki

913(450)(036)
640.41(036)
COBISS.SI-ID 15705913

104.
VIDMAR, Cvetko
        Zadnja tuja voja�ka okupacija slovenskega ozemlja : oris Zavezni�ke voja�ke uprave v Slovenskem primorju : (od 12. junija 1945 do 15. septembra 1947) / Cvetko Vidmar ; [prevod povzetka v italijanski jezik Ale� Komavec, v angle�ki jezik Darinka Kov�ca]. - Nova Gorica : Gori�ki muzej, 2009 (Nova Gorica : Grafika So�a). - 352 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Knjigi na pot / Branko Maru�i�: str. 3-4. - Bibliografija: str. 335-337. - Povzetek ; Abstract / translated by Darinka Kov�ca ; Riassunto / traduzione a cura di Ale� Komavec. - Kazalo
ISBN 978-961-6201-34-6
a) Slovensko Primorje - Zgodovina - 1945-1947 b) Julijska krajina - Zgodovina - 1945-1947 c) Jugoslavija - Dr�avne meje - Italija d) politi�na zgodovina e) okupacijski sistemi f) upravna delitev g) cona A h) cona B i) Zavezni�ka voja�ka uprava j) Voja�ka uprava Jugoslovanske armade k) narodnoosvobodilni odbori l) Italija m) Jugoslavija n) meje

94(497.472)"1945/1947"
COBISS.SI-ID 246003200


90/94 ZEMLJEPIS. ZGODOVINA


105.
BURGWYN, H. James, 1936-
        Imperij na Jadranu : Mussolinijevo osvajanje Jugoslavije : 1941-1943 / H. James Burgwyn ; [prevedla Dora Debeljak in Toni Dugorepec]. - Menge� : Ciceron, 2009. - 396 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Empire on the Adriatic. - Bibliografija: str. 326-396
ISBN 978-961-6627-13-9
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Jugoslavija - 1941-1943 b) Imperializem - Italija - 20.st. c) Jugoslavija - Italijanska okupacija - 1941-1943

94(497.1)"1941/1943"
327.2(450)"19"
COBISS.SI-ID 248322816

106.
EARLE, John, 1921-
        Cena domoljubja : SOE in M16 na sti�i��u Italijanov in Slovencev med drugo svetovno vojno / John Earle ; prevedla Nata�a Stani�. - Trst : Mladika, 2009 (Trst : Graphart). - 268 str., [8] pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The price of patriotism. - Bibliografija: str. 256-257. - Kazalo
ISBN 978-88-7342-143-6
a) Special Operations Executive b) Druga svetovna vojna - Italija c) Druga svetovna vojna - Slovenija - Primorska d) Varnostno-obve��evalne slu�be - Velika Britanija - 1939-1945 e) druga svetovna vojna f) primorski padalci

94(497.47)"1943/1945"
94(450.36)"1943/1945"
355.40(410)"1939/1945"
COBISS.SI-ID 3818732

107.
KMECL, Matja�
        Zakladi Slovenije / [avtor besedila] Matja� Kmecl ; [avtor fotografij] Joco �nidar�i� ; [avtor spremnega besedila k fotografijam Franci Novak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva zalo�ba, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 251 str. : fotogr. ; 30 cm

9.000 izv.
ISBN 978-961-231-735-5
a) Slovenija - Domoznanstvo - Fotografski albumi b) naravna dedi��ina c) kulturna dedi��ina

908(497.4)(084.12)
COBISS.SI-ID 247562496

108.
SAJOVIC, Bogdan
        Oktobrska revolucija / Bogdan Sajovic. - V Ljubljani : Karantanija, 2009. - 117 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sledi / Karantanija)

ISBN 978-961-226-928-9 (trda vezava) ISBN 978-961-226-929-6 (bro�.)
a) Oktobrska revolucija 1917 b) Rusija - Zgodovina - 1900-1920

94(47)"1900/1920"
323.272(47)"1917"
COBISS.SI-ID 244626688

109.
        ZGODOVINA / [uredniki tematskih sklopov Nicola Hodgson ... [et al.] ; kartografija Ed Merritt ... [et al.] ; slikovno gradivo Louise Thomas ; prevedli Maja Prevolnik ... [et al.] ; Zgodovinski nacionalni dodatek Martin Ivani�]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 612 str. : ilustr. ; 31 cm + kovanec s certifikatom. - (Velika ilustrirana enciklopedija)

Prevod dela: History. - 7.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0854-2
a) Svetovna zgodovina - Leksikoni

94(100)(031)
COBISS.SI-ID 246380032

110.
�VANUT, Maja
        Plemi�ke zgodbe : kranjsko plemstvo v �estnajstem in sedemnajstem stoletju / Maja �vanut. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 154 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Slovenska kulturna dedi��ina)

Kronologija: str. 145-146. - Kazalo
ISBN 978-961-6057-74-5
a) Plemstvo - Zgodovina - Kranjska b) Slovenija - Kulturna zgodovina - 16.-17.st. c) plemi�ke rodbine d) gradovi e) vsakdanje �ivljenje

930.85(497.4)"15/16"
316.343-058.12(497.4)"15/16"
COBISS.SI-ID 248342528


91v TURISTI�NI VODNIKI. ZEMLJEVIDI


111.
CERAR, Irena, 1970-
        Pravlji�ne poti v zgodovino : dru�inski izletni�ki vodnik / Irena Cerar ; [ilustratorke in ilustratorji Suzi Bricelj ... [et al.] ; zemljevidi Lojze Miklav�i�]. - Ljubljana : Sidarta, 2009. - 256 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Vodniki / Sidarta)

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 249-252
ISBN 978-961-6027-58-8
a) Slovenija - Kulturna dedi��ina - Turisti�ni vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
904(497.4)(036)
796.51(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 248421632

112.
LEUNG, Mikey
        Bangladesh : the Bradt travel guide / Mikey Leung, Belinda Meggitt ; [photographs Belinda Meggitt ... [et al.] ; maps Dave Priestley]. - 1st ed. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2009. - VIII, 360 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Kazalo
ISBN 978-1-84162-293-4
a) Banglade� - Turisti�ni vodniki

913(549.3)(036)
COBISS.SI-ID 1096066910

113.
VELTON, Ross
        Mali : the Bradt safari guide / Ross Velton ; [maps Malcolm Barnes]. - 3rd ed. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2009. - VIII, 292 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Kazalo
ISBN 978-1-84162-218-7
a) Mali - Turisti�ni vodniki

913(662.2)(036)
COBISS.SI-ID 1096065630


929 BIOGRAFIJE


114.
        ALOJZ Rebula : biografia per immagini = biografija v slikah / a cura di, uredila Alice Zen ; [prefazione Franc Rode, Miran Ko�uta = spremna beseda Franc Rode, Miran Ko�uta ; traduzioni Nika Simoniti Jenko ... [et al.] = prevodi Nika Simoniti Jenko ... et al.]. - Trieste = Trst : Mladika, 2009 ([Dolina] : Graphart). - 356 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

Bibliografija Rebulovih del: str. 322-348
ISBN 978-88-7342-140-5
a) Rebula, Alojz (1924-) - Fotografski albumi b) fotomonografije c) slovenski pisatelji d) bibliografije

929Rebula A.(084.12)
779:929Rebula A.
COBISS.SI-ID 3785964

115.
DAVIS, Natalie Zemon, 1928-
        Vrnitev Martina Guerra / Natalie Zemon Davis ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 (Studio print). - 267 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The return of Martin Guerre. - Na obrobjih moderne / Ksenija Vidmar Horvat: str. 241-267. - Bibliografija: str. 143-148 in v opombah na dnu strani
ISBN 978-961-6262-99-6
a) Guerre, Martin (ok.1539-1560) b) Francija - Zgodovina - 16.st. c) kmetje d) legende e) goljufi f) poroke

929Guerre M.
343.7(44)"15"
COBISS.SI-ID 246371328

116.
MONTEFIORE, Sebag, 1965-
        Mladi Stalin / Simon Sebag Montefiore ; [prevedel Bojan Osterc]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2009. - XXIX, 457 str., [32] str. ilustr. pril. : zvd. ; 24 cm

1.500 izv. - Prevod dela: Young Stalin
ISBN 978-961-230-354-9
a) Stalin, Iosif Vissarionovi� (1879-1953) - Biografije b) Oktobrska revolucija 1917 - Rusija c) Gruzija - Dru�bene razmere - 20.st.

929Stalin I.V.
94(470+571)"19"
COBISS.SI-ID 63724545

117.
VIRO, Du�an
        Slobodan Milo�evi� : anatomija zlo�ina / Du�an Viro. - Zagreb : Profil International, 2007. - 717 str., XX, XX str. ilustr. pril. ; 25 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 693-699. - Kazalo
ISBN 978-953-12-0559-7
a) Milo�evi�, Slobodan (1941-2006) - Biografije b) razpad Jugoslavije c) politika d) Srbija e) 20.st.

929Milo�evi� S.
COBISS.SI-ID 12797234


C LEPOSLOVJE ZA NAJMLAJ�E


118.
        DIRIN, dirin, duka / otro�ke folklorne pesmi iz Bele krajine so upodobili Marjeta Cvetko ... [et al.] ; [uredil Du�an Muc ; spremni besedili Robert Lozar, Bogomira Kure]. - Ljubljana : ZDSLU, 2009. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

"Razstava Sekcije ilustratorjev pri Zvezi dru�tev slovenskih likovnih umetnikov"--> kolofon
ISBN 978-961-92481-6-4
a) ljudsko izro�ilo b) slovensko ljudsko izro�ilo c) iz�tevanke d) ljudske pesmi e) slovenske ljudske pesmi f) v mladinskem leposlovju

398.8(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 247904512

119.
PREGL, Sanja
        Hobotnica Alen�ica in mala morska zvezda / Sanja Pregl ; ilustriral Arjan Pregl. - Ljubljana : Edina, 2009. - [19] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Hobotnica Alen�ica ; 3)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6364-37-9
a) �ivali v domi�ljiji b) hobotnice c) morske zvezde d) morje e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 247650816

120.
THOMAS, Valerie
        Winnie's flying carpet / [text] Valerie Thomas and [illustrations] Korky Paul. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - [30] str. : ilustr. ; 28 cm. - (The Winnie the witch series)

- - Winnie's flying carpet [Zvo�ni posnetek]. Track 1 : story with music and sound effects. Track 2 : story with audible page-turn signals / Valerie Thomas and Korky Paul. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-0-19-272856-2 (paperback) ISBN 978-0-19-272857-9 (paperback with audio CD)
a) �arovnice b) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1095892318


M LEPOSLOVJE ZA MLADOSTNIKE


121.
VEGRI, Sa�a
        Naro�je kamen�kov / Sa�a Vegri ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida ; ilustriral Damijan Stepan�i�. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Dom�alah : Mi�, 2009. - 132 str. : ilustr. ; 23 cm

Kamen�ki v naro�ju besed in podob / Igor Saksida: str. 108-130
ISBN 978-961-272-000-1
a) Vegri, Sa�a (1934-) - Literarne �tudije

821.163.6-93-1
821.163.6.09Vegri S.
COBISS.SI-ID 248499456


N


122.
KORBAR, Franc, 1938-
        U�benik za trobento [Glasbeni tisk] : teoreti�ni in prakti�ni del / [avtor, ilustrator] Franc Korbar ; [fotograf, tehni�ne risbe Andrej Zakraj�ek]. - Grosuplje : Partner graf, 2009. - 165 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709006-39-7
a) Trobenta - Vaje - Note za trobento - U�beniki za glasbene �ole b) pihala c) tehnike d) skladbe za trobento

780.646.1(075)(076)
COBISS.SI-ID 244931840


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO