COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM NOVOSTI OOK0 SPLO�NO. RA�UNALNI�TVO. MENED�MENT


1.
        MICROSOFT Office 2010 bible / John Walkenbach ... [et al.]. - Indianapolis (IN) : Wiley, cop. 2010. - XLII, 1301 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-0-470-59185-7
a) Microsoft Office b) Office 2010 (zbirka ra�unalni�kih programov) - Priro�niki c) Pisarni�ko poslovanje - Ra�unalni�ki programi - Priro�niki d) Microsoft Office e) Word f) Excel g) PowerPoint h) Outlook i) Publisher j) Access k) OneNote l) SharePoint

004.42(035)
COBISS.SI-ID 1097104478


1 FILOZOFIJA. OKULTIZEM. PSIHOLOGIJA. ETIKA


2.
JUNG, C. G.
        Aspects of the masculine / Carl Gustav Jung ; edited with an introduction by John Beebe ; translated by R. F. C. Hull. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - XXII, 199 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Editor's introduction: str. IX-XXII. - Kazalo
ISBN 978-0-415-30769-7 (pbk) ISBN 0-415-30769-4
a) Psihologija spolov - Mo�ki

159.922.1
COBISS.SI-ID 1096227934

3.
SAFRANSKI, R�diger
        Mojster iz Nem�ije : Heidegger in njegov �as / R�diger Safranski ; prevedel Alfred Leskovec. - Ljubljana : �tudentska zalo�ba, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 518 str. ; 23 cm. - (Knji�na zbirka Koda)

Prevod dela: Ein Meister aus Deutschland. - 400 izv. - Martin Heidegger : mojster in njegova mojstrovina / Dean Komel: str. 507-518. - Kazalo del Martina Heideggerja: str. 481-483. - Bibliografija: str. 496-503. - Kazali
ISBN 978-961-242-313-1
a) Heidegger, Martin (1889-1976) - �tudije b) Heidegger, Martin (1889-1976) - Biografije c) nem�ka filozofija d) nem�ki filozofi e) filozofija kulture f) 20.st.

1Heidegger M.
929Heidegger M.
COBISS.SI-ID 252515840


34 PRAVO


4.
        OSNOVE gospodarskega pogodbenega in statusnega prava / Borut Bratina ... [et al.] ; [urednik Du�an Jovanovi�]. - 2. spremenjena in dopolnjena izd. - Maribor : De Vesta, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 721 str. ; 24 cm

V kolofonu napa�en podatek o izd.: 1. izd. - 666 izv. - Bibliografija: str. 695-721
ISBN 978-961-6794-06-0
a) Evropska unija - Gospodarsko pravo b) Gospodarsko pravo - Pravna ureditev - Slovenija - U�beniki za visoke �ole c) Gospodarske dru�be - Pravna ureditev - Slovenija - U�beniki za visoke �ole d) obligacijsko pravo e) pogodbeno pravo f) korporativno pravo g) gospodarske pogodbe h) ste�aj i) likvidacija podjetja

347.7(075.8)
COBISS.SI-ID 65683457


35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE


5.
KOVA�, Polonca, 1971-
        Upravno-procesne dileme o rabi ZUP : 113 vpra�anj iz prakse z odgovori / Polonca Kova�, Matja� Remic, Tina Sever. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 238 str. ; 25 cm. - (PPP : pravo pride prav)

300 izv. - Bibliografija: str. 225-227. - Kazalo
ISBN 978-961-204-462-6
a) Upravni postopek - Slovenija - Priro�niki b) upravno procesno pravo

35.077.3(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 252109056


37 VZGOJA. �OLSTVO


6.
JAY, Roni [Deset]
        10 najpomembnej�ih stvari, ki jih lahko naredite za otroka / Roni Jay ; [prevedla Petra Piber ; fotografije Shutterstock]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The 10 most important things you can do for your children. - 2.400 izv.
ISBN 978-961-01-1294-5
a) Otroci - Vzgoja - Priro�niki b) Star�evstvo - Priro�niki

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 252278016

7.
JUUL, Jesper, 1948-
        Dru�ine z najstniki : ko vzgoja odpove / Jesper Juul ; [prevedla Irena Samide]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([�irovnica] : Medium). - 188 str. ; 23 cm

Prevedeno po: Pubert�t; izv. v dan��ini. - 2.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor / Mathias Voelchert: str. 8-11
ISBN 978-961-261-197-2
a) Puberteta b) Mladostniki - Vzgoja - Priro�niki c) Dru�inska vzgoja - Priro�niki d) Mladostniki - Medosebne komunikacije - Star�i

37.018.1-053.6(035)
COBISS.SI-ID 252840704


61 MEDICINA


8.
BREDENBERG, Jeff
        Obvladajmo diabetes : preprosti, vsakodnevni nasveti za izbolj�anje va�ega zdravja : [najla�ji na�in za zni�anje ravni krvnega sladkorja!] / [Jeff Bredenberg, Marianne McGinnis, Marie Suszynski ; avtorica receptov Robyn Webb ; prevedel Niki Neubauer]. - 1. dotis. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: 759 secrets for beating diabetes. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na prelim. str. in hrbtu ov. tudi: Reader's Digest. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0846-7
a) Sladkorna bolezen tip 2 - Nasveti - Priro�niki b) Diabetiki - Vsakdanje �ivljenje - Priro�niki c) izbira �ivil d) prehrana e) telesne aktivnosti f) kvaliteta �ivljenja

616.379-008.64:613(035)
COBISS.SI-ID 248348416

9.
ELLIOTT, Charles H., 1948-
        Premagovanje anksioznosti za telebane / Charles H. Elliott, Laura L. Smith ; [prevod Emanuela Mala�i� Kladnik, Ana �orc]. - 2. izd. [izvirnika], 1. natis. - Ljubljana : Pasadena : Dru�tvo za pomo� osebam z depresijo in anksioznimi motnjami : OZARA Slovenija - nacionalno zdru�enje za kakovost �ivljenja, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - XVI, 340 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Overcoming anxiety for dummies. - 1.500 izv. - O avtorjih: str. III. - Bibliografija: str. 319-321. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-16-4 (Pasadena)
a) Tesnoba - Samopomo� - Priro�niki

616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 252656128

10.
        PSIHODINAMI�NA psihiatrija. Del 2, Teorije strahu in stanja strahu / urednik Ljubomir Eri� ; [prevod Neda Ba�i� ; avtor uvodne �tudije Miran Mo�ina]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2010 (Medvode : Ple�ko). - 678 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Psihodinami�ka psihijatrija. Tom 2, Teorije straha i stanja straha. - 1.000 izv. - Uvodna �tudija k slovenski izdaji / Miran Mo�ina: str. 9-128. - Bibliografija na koncu prispevkov in pri uvodni �tudiji. - Kazali
ISBN 978-961-92488-8-1
a) Psihiatrija - Psihoanaliza - U�beniki za visoke �ole b) Strah - Psihoanaliza - U�beniki za visoke �ole c) psihodinami�na psihiatrija d) nevrobiologija e) nevrologija f) farmakoterapija

616.89:159.964.2(075.8)
616.89-008.441(075.8)
COBISS.SI-ID 252766464


62 TEHNIKA


11.
MEDVED, Sa�o
        Energija in okolje : obnovljivi viri energije / Sa�o Medved, Ciril Arkar. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta : Projekt Concerto Remining-Lowex, 2009 ([Ljubljana] : Present). - 177 str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 174-177
ISBN 978-961-6063-96-8
a) Obnovljivi energetski viri - U�beniki za visoke �ole b) Energetika - Okoljski vidik - U�beniki za visoke �ole c) energija d) obnovljivi viri energije e) son�na energija f) biomasa g) vodna energija h) vetrna energija i) geotermalna energija j) energija morja in oceanov

620.9:502.174.3(075.8)
502.174.3:620.9(075.8)
COBISS.SI-ID 245350912

12.
�ITNIK, Toma�, 1955-
        Gradbena mehanika. Statika / Toma� �itnik, Davorin �itnik ; [tehni�ne ilustracije David Severkar]. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana : Mohorjeva, 2010 (v Celovcu : Mohorjeva dru�ba). - 97 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 97
ISBN 978-3-7086-0519-7
a) Gradbena mehanika - U�beniki za srednje �ole b) Statika - U�beniki za srednje �ole c) gradbena statika

624.04(075.3)
531.2(075.3)
COBISS.SI-ID 249103616


7 UMETNOST


13.
AMON, Reinhard
        Lexikon der Harmonielehre : Nachschlagewerk zur durmolltonalen Harmonik mit Analysechiffren f�r Funktionen, Stufen und Jazz-Akkorde / Reinhard Amon. - Wien : Doblinger ; Stuttgart : Metzler, cop. 2005. - 416 str., [2] : ilustr., note ; 25 cm

Bibliografija: str. 384-388. - Kazalo
ISBN 3-90069-570-9 (Doblinger : hd.bd.) ISBN 3476020827 (Metzler : hd.bd.)
a) Harmony - Dictionaries b) Harmonija - Glasbena teorija - Leksikoni c) glasbena kompozicija

781.4(031)
COBISS.SI-ID 883079

14.
The DOORS
        The Doors complete music [Glasbeni tisk] : [the complete words and music of all Doors', compositions on all their album]. - Revised updated ed. - London [etc.] : Wise Publications, cop.1995. - 1 partitura (240 str.) ; 31 cm

ISBN 0-7119-5184-5 AM932008
a) Zabavna glasba - Note za kitaro

784.66
COBISS.SI-ID 1096456542

15.
        DRUMS complete [Glasbeni tisk] : [learn drum basic, blues and rock] / Sandy Gennaro [et al.]. - Van Nuys ; Alfred Publishing, cop. 2008. - 127 str. ; 31 cm + 2 DVD-ja. - (The ultimate beginner series)

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7390-5621-2 (ISBN-10:) ISBN 978-0-7390-5621-9 (ISBN-13:)
a) Bobni - Priro�niki - Note za tolkala

789.1(035)
COBISS.SI-ID 1096774750

16.
        ESSENTIAL film themes 2 [Glasbeni tisk] : the very best of the latest film themes by some of today's finest composers : solo piano. - London : Wise Publications, cop. 2004. - 1 partitura (128 str.) ; 32 cm

ISBN 0-7119-2562-3 (ISBN-10) AM83890
a) Filmska glasba - Note za klavir b) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096439134

17.
        ESSENTIAL film themes [Glasbeni tisk] : 10 years of the very best film themes : [for solo piano]. - London : Wise Publications, cop. 2000. - 1 partitura (95 str.) ; 32 cm

ISBN 0-7119-7498-5 (ISBN-10) AM957363
a) Filmska glasba - Note za klavir b) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096438622

18.
JACKSON, Michael, pevec
        Thriller [Glasbeni tisk] : album notes : [piano, vocal, chords] / Michael Jackson. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop. 2006. - 1 partitura (52 str.) ; 30 cm

ISBN 0-7390-4257-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7390-4257-1 (ISBN-13) AM957363
a) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096441438

19.
JURCA, Maks
        Ritmi�ne vaje [Glasbeni tisk] / Maks Jurca. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - [82] str. ; 21 cm. - (Vede�)

500 izv.
ISMN M-709001-26-2
a) Solfeggio - Vaje b) glasbena vzgoja c) ritem

781.62(076)
COBISS.SI-ID 237434112

20.
MARLEY, Bob
        Bob Marley + [Glasbeni tisk] : [best reggae songs by best reggae artists of our time : guitar TAB]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2001. - 1 partitura (87 str.) ; 31 cm

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7119-8557-X AM967989
a) Zabavna glasba - Besedila pesmi - Tabulature - Note b) tablature

784.66(035)
COBISS.SI-ID 1096430686

21.
MCCUMBER, Dennis
        The total blues guitarist [Glasbeni tisk] : a fun and comprehensive overview of blues guitar playing / Dennis McCumber. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop.2006. - 1 partitura (127 str.) ; 31 cm + 1 CD. - (Alfred)

ISBN 0-7390-3849-4 (ISBN-10: book & CD) ISBN 978-0-7390-3849-9 (ISBN-13: book & CD) BN 24421
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096457566

22.
MIHEL�I�, Pavel
        Osnove glasbene teorije / Pavel Mihel�i�. - Prenovljena, dopolnjena in raz�irjena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 130 str. : ilustr., note ; 25 cm

V kolofonu tudi: 1.izd., ponatis. - 400 izv.
ISBN 978-86-341-4066-8
a) Glasba - Teorija - U�beniki za srednje �ole b) glasbena teorija

781(075.3)
COBISS.SI-ID 244006656

23.
MITCHELL, Joni
        Best of Joni Mitchell [Glasbeni tisk] : [eleven great songs arranged for piano, vocal & guitar]. - London [etc.] : Wise Publications, 2002. - 48 str. ; 31 cm

ISBN 0-7119-6600-1 AM944185
a) Zabavna glasba - Note za klavir

784.6
COBISS.SI-ID 1096767838

24.
MORTON, James
        You can teach yourself. Drums [Glasbeni tisk] / by James Morton. - Pacific (MO) : Mel Bay Publications, cop. 1990. - 1 partitura (89 str.) ; 30 cm + 1 CD (26 min, 04 sek) + 1 video DVD. - (Mel Bay presents --- : the original)

ISBN 0-7866-4517-2
a) Bobni - Note za tolkala b) samou�enje

789.1/.4
COBISS.SI-ID 1096457054

25.
        The PACKAGE design book : [from the winners of the Pentawards package design prize 2008 to 2010] / edited by Julius Wiedemann ; [French translation Aur�lie Daniel, German translation J�rgen Dubau]. - K�ln ; London : Taschen, cop. 2010. - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. angl. besedilo in prevod v nem. in franc. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Na vrhu nasl. str.: Jean Jacques & Brigitte Evrard [founders of] Pentawards. - Kazalo
ISBN 978-3-8365-1996-0 (hbk.) ISBN 3-8365-1996-8 (hbk.)
a) Packaging - Design b) Grafi�no oblikovanje - Embala�a - Nagrade - 2009-2010 - Katalogi c) grafika d) oblikovanje e) celostna grafi�na podoba f) svetovni pregledi g) albumi

766:659.154"2009/2010"(100)(083.82)
COBISS.SI-ID 1097247582

26.
PALMER, Dominic
        Discovering rock bass [Glasbeni tisk] : an introduction to rock and pop styles, techniques, sounds and equipment : bass guitar / Dominic Palmer. - Mainz [etc.] : Schott Music, 2009. - 1 partitura (159 str.) ; 31 cm + 1 CD (60 min). - (Schott)

ISBN 978-1-84761-142-0 ISMN M-2201-3126-4 ED 13232
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096458590

27.
PUCIHAR, Jaka
        Moj prijatelj klavir 1. [U�benik za u�enje klavirja v 1. razredu ni�je glasbene �ole] [Glasbeni tisk] / [[besedilo], avtorja skladb in notnih zapisov] Ilonka in Jaka Pucihar ; ilustracije Imprimo]. - V Ljubljani : Glasbeni atelje Jaka Pucihar, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 2010

ISMN 979-0-9009063-1-1
a) Klavir - U�beniki - Note za klavir

780.8:780.616.433(075)
COBISS.SI-ID 249668608

28.
SIMON, Paul
        Bridge over troubled water [Glasbeni tisk] : piano, vocal / Simon and Garfunkel ; [words and music by Paul Simon]. - London : Music Sales, [1970]. - 1 partitura (47 str.) ; 30 cm

ISBN 0-7119-0205-4 PS10172
a) Zabavna glasba - Note za klavir b) Vokalna glasba - Note

784.66
COBISS.SI-ID 1096459102

29.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 1. Za�etnica za kitaro [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 8. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 106 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-20-0
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 248030464

30.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 2. Skladbe [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - Zv. <1-> ; 30 cm. - (Vede�)

Dosedanja vsebina: Del 1.- 2010.- 59 str.
ISMN 979-0-709001-21-7 (Zv. 1) ISMN 979-0-709001-38-5 (Zv. 2)
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 249339392

31.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 2. Skladbe [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 2 zv. (59; 63 str.) ; 31 cm. - (Vede�)

300 izv.
ISMN 979-0-709001-21-7 (zv. 1) ISMN 979-0-709001-38-5 (zv. 2)
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243938816

32.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 2. Tehni�ne vaje, etude [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 95 str. ; 30 cm. - (Vede�)

400 izv.
ISMN 979-0-709001-22-4
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 249339648

33.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 3. Etude [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-73-6
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243940608

34.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 3. Tehni�ne vaje [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 99 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-48-4
a) Kitara - U�beniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243940864

35.
        TANGOS [Glasbeni tisk] : selected works for the piano / edited by Maurice Hinson. - [U.S.A.] : Alfred Publishing, cop. 2008. - 79 str. ; 31 cm. - (Alfred)

ISBN 978-0-7390-5355-3 (ISBN-13:) ISBN 0-7390-5355-8 (ISBN-10:)
a) Klasi�na glasba - Note za klavir b) plesna glasba c) tango

786.2
COBISS.SI-ID 1096768862

36.
TWENTY-first
        21st century smash hits [Glasbeni tisk] : piano, vocal, guitar. - London : Hal Leonard Europe, cop. 2005. - 351 str. ; 28 cm. - (Budgetbooks)

ISBN 1-84609-125-X HLE900002495
a) Zabavna glasba - Note za kitaro - Note za klavir b) popularna glasba

784.66:787.6
COBISS.SI-ID 1096901470

37.
WAITS, Tom, 1949-
        Anthology [Glasbeni tisk] : 1973-1982 / Tom Waits. - Milano : Nuova Carisch, cop. 2000. - 1 partitura (84 str.) ; 31 cm. - (Carisch)

ISBN 978-88-82918-09-5 ML 1919 X13
a) Zabavna glasba - Besedila pesmi - Note

784.66(035)
COBISS.SI-ID 1096430174

38.
WILCOXON, Chas.
        The all-american drummer [Glasbeni tisk] : 150 rudimental solos / Charley Wilcoxon. - Revised. - Boca Ratton : Ludwig Masters Publications, 2009. - 31 str. ; 28 cm

ISBN 1-57891-975-4 10300202
a) Bobni - Note za tolkala b) swing c) tehnike igranja d) bobni

789.1
COBISS.SI-ID 1096771678

39.
WILCOXON, Chas.
        Drum method [Glasbeni tisk] : containing the autor's revisions : [rudimental and swing styles : incorporating modern drum set techniques] / by Charley Wilcoxon ; edited by Robert L. Matson. - Ohio ; Cleveland : Ludwig Music Publishing, cop. 2001. - 100 str. ; 28 cm

Podnasl. na ov.
10300201
a) Bobni - Priro�niki - Note za tolkala b) swing c) tehnike igranja d) bobni

789.1(035)
COBISS.SI-ID 1096771166

40.
ZAVEC, Matej
        Harmonika. Zv. 2, U�benik za pouk harmonike v 2. razredu osnovnega glasbenega izobra�evanja [Glasbeni tisk] / Matej Zavec, Dejan Prasl. - Maribor : Hartman, 2009. - 47 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709018-40-6
a) Harmonika - U�beniki - Note za harmoniko b) note za instrumente s tipkami

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 246469376


78 GLASBA - ZVO�NI ZAPISI


41.
BERNSTEIN, Leonard, 1918-1990
        West side story [Glasbeni tisk] / music by Leonard Bernstein ; based on a conception of Jerome Robbins ; book by Arthur Laurents ; lyrics by Stephen Sondheim. - [S. l.] : Boosey & Hawkes, [2009]. - 1 partitura (77 str.) ; 32 cm

ISBN 978-0-634-04675-9 (ISBN-13) ISBN 0-634-04675-6 (ISBN-10) ISMN M-051-93345-7 HL00450068
a) Musikal - Note

782.9
COBISS.SI-ID 1096437854

42.
OSREDKAR, Janez
        Glasbeni stavek. Kontrapunkt [Glasbeni tisk] / Janez Osredkar. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za �olstvo, 2006. - 137 str. : note ; 30 cm

ISMN M-709015-02-3
a) Kontrapunkt - U�beniki b) glasbeni stavek

781.42(075)
COBISS.SI-ID 225550848


791.2 IGRANI IN ANIMIRANI FILMI


43.
        CHARLIE and the chocolate factory [Videoposnetek] = [Charlie in tovarna �okolade] / music by Danny Elfman ; director of photography Philippe Rousselot ; based on the book by Roald Dahl ; screenplay by John August ; directed by Tim Burton. - Posebna dvojna izd. - Ljubljana : Con film, 2007, p 2005. - 2 video DVD-ja (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzporedni nasl. na ov.: Charlie in tovarna �okolade. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 59337, DVDWB0061. - Igrajo: Johny Depp, Freddie Highmore, David Kelly itd. - Vsebina: Video DVD 1: Charlie and the chocolate factory: film ; Video DVD 2: Charlie and the chocolate factory: o filmu
a) Ameri�ki mladinski igrani filmi - Fantasti�ni film - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Angle�ki mladinski igrani filmi - Fantasti�ni film - Pustolovski film - Video DVD-ji c) dru�inski film d) koprodukcija

791.221.8(73+410)(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 12473654

44.
        FUTURAMA [Videoposnetek] : into the wild green yonder = [Futurama : potovanje v divji zeleni svet] / created by Matt Groening ; directed by Peter Avanzino ; music by Christopher Tyng. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzpor. nasl. z ov. - Produkcija: 20th Century Fox Television. - DVF38412 SLO
a) Ameri�ki animirani filmi - Video DVD-ji b) risani film za odrasle c) risani film d) animirani film za odrasle e) fantasti�ni film f) video DVD

791.228(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12002106

45.
        QUANTUM of solace [Videoposnetek] = [Kvantum so�utja] / music by David Arnold ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Paul Haggis and Neal Purvis & Robert Wade ; directed by Marc Forster. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv., scr. itd. - Produkcija: MGM/Columbia itd. - DVM39107R. - Igrajo: Daniel Carig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench itd.
a) Angle�ki igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji

791.221.7(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 12003130


793/799 �PORT. TABORJENJE. ALPINIZEM. DRU�ABNE IGRE


46.
        BOHINJSKO jezero z okolico [Kartografsko gradivo] : planinska karta = mountain map = Wanderkarte = carta alpina / zasnova in kartografska redakcija Branko Rojc ; relief Irena Schiffrer ; risbe Anton Rojc ; opisi naravne in kulturne dedi��ine Matja� Puc ; fotografija na naslovnici Du�an Petrovi� ; kartografsko-tehni�na izvedba Geodetski in�titut Slovenije. - Ponatis. - 1:25.000. - [Ljubljana] : Planinska zveza Slovenije, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 1 zvd : barve ; 68 x 50 cm, zlo�en na 12 x 25 cm

Podnasl. na zlo�enki tudi v angl., nem. in ital. - Zadaj: Planinske postojanke. Naravna dedi��ina. Kulturna dedi��ina. Prerez grebenske planinske poti Vratca (Bogatinsko sedlo) - �rna prst / izdelal Du�an Petrovi�, 1994, merilo dol�in 1:125.000, merilo vi�in 1:25.000. Panoramska karta Bohinja / izdelal Lojze Miklav�i� 1998. - Viri: topografski podatki DTK 25 in TTN 10, GURS, tematski podatki Planinska zveza Slovenije
a) Julijske Alpe - Planinski zemljevidi b) planinske karte

796.52(497.4Bohinj)(084.3)
912.43(497.4Bohinj)
COBISS.SI-ID 275360

47.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 09, Alpi Carniche Carnica centrale [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte. Foglio 09 : Coglians - P.so di Monte Croce Carnico / Pl�ckenpa� - Polinik - Creta di Timau - Zermula - Sernio - Tersadia - Zoncolan : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed./Aufl. 2008. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2008. - 1 zvd : barve ; 108 x 81 cm, na listu 110 x 85 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Legenda v ital., nem��., franc. in angl.
a) Karnijske Alpe - Italija - Planinski zemljevidi b) Furlanija-Julijska krajina c) severovzhodna Italija d) pohodni�tvo e) alpinisti�ni zemljevidi f) planinske karte g) topografske karte

796.52(234.323.5)(084.3)
912.43(234.323.5)
COBISS.SI-ID 3578685

48.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 016, Dolomiti del centro Cadore [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Antelao - Marmarole - Cr�ssin - Pupera Valgrande - Cridola - Monfalconi - Spalti di Toro - Croda de Cuz - M. Rite : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed. 2005. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2005. - 1 zvd : barve ; 108 x 79 cm, na listu 112 x 83 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Legenda v ital., nem��., franc. in angl.
a) Dolomiti - Italija - Planinski zemljevidi b) zahodni Dolomiti c) Furlanija-Julijska krajina d) severovzhodna Italija e) Veneto f) Bene�ija g) pohodni�tvo h) alpinisti�ni zemljevidi i) planinske karte j) topografske karte

796.52(450.2/.4)(084.3)
912.43(450.2/.4)
COBISS.SI-ID 1096553822

49.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 017, Dolomiti di Auronzo e del Comelico [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Cadini di Misurina - Tre Cime / Drei Zinnen - Croda dei T�ni - Popera - M. Cavallino / Gr. Kinigat - Cr�ssin - Brent�ni. - Ed. 2006. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2006. - 1 zvd : barve ; 108 x 79 cm, na listu 112 x 83 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Legenda v ital., nem��., franc. in angl.
a) Dolomiti - Italija - Planinski zemljevidi b) zahodni Dolomiti c) severna Italija d) pohodni�tvo e) alpinisti�ni zemljevidi f) planinske karte g) topografske karte

796.52(450.2/.4)(084.3)
912.43(450.2/.4)
COBISS.SI-ID 12873778

50.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 033, Pustertal / Val Pusteria ; Bruneck / Brunico_ [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Terenten, Kiens, Pfalzen, St. Lorenzen, Gais, Percha, Olang = Terento, Chienes, Falzes, S. Lorenzo di S., Gais, Perca, Valdaora : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed./Aufl. 2008. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2008. - 1 zvd : barve ; 108 x 81 cm, na listu 110 x 85 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Legenda v ital., nem��., franc. in angl.
a) Ju�na Tirolska - Italija - Planinski zemljevidi b) severovzhodna Italija c) pohodni�tvo d) alpinisti�ni zemljevidi e) planinske karte f) topografske karte

796.52(234.323.3)(084.3)
912.43(234.323.3)
COBISS.SI-ID 1096554590

51.
        CARTA topografica per escursionisti. GPS 054, Collio - Brda - Gorizia [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Korada, M. Sabotino, Corno di Rosazzo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Nova Gorica, Carso Goriziano / redazione di Attilio De Rovere ; toponomastica slovena a cura di, slovensko toponomastiko je oskrbel Vlado Klem�e, toponomastica friulana a cura di, furlansko toponomastiko je oskrbel Franco Finco. - Ed. 2010. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2010. - 1 zvd : barve ; 82 x 101 cm, na listu 88 x 105 cm, zlo�eno na 13 x 21 cm

Nasl. na zlo�enki. - Na plasti�nem ov. koordinatomer in grafi�no merilo. - Levo spodaj predstavitev Brd (v Sloveniji in Italiji) in legenda v ital., nem��., angle��., in slov. - "GPS WGS 84 reticolo UTM" --> ovoj
a) Brda - Italija - Slovenija - Planinski zemljevidi b) Collio c) Gori�ka Brda d) pohodni�tvo e) planinske karte f) topografske karte

796.52(450.367+497.473)(084.3)
912.43(450.367+497.473)
COBISS.SI-ID 14316082


82-1 POEZIJA


52.
MOZETI�, Brane
        Banalien : Gedichte / Brane Mozeti� ; aus dem Slowenischen von Andrej Leben. - 1. Aufl. - Hamburg : M�nnerschwarm Verlag, 2010. - 62 str. ; 22 cm

Prevod dela: Banalije
ISBN 978-3-939542-97-1

821.163.6-1=112.2
COBISS.SI-ID 1097119838


82-4/-9 SPOMINI. POTOPISI. ESEJI. PISMA. ANTOLOGIJE


53.
PAHOR, Boris
        Tre volte no : [memorie di un uomo libero] / Boris Pahor ; [con Mila Orli�]. - 1a ed. - Milano : Rizzoli, 2009 (Bergamo : Nuovo istituto italiano d'arti grafiche). - 128 str., [8] str. pril. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Un intellettuale di confine / di Mila Orli�: str. 125-[129]. - Opombe z bibliografijo: str. [133] in [137]
ISBN 978-88-17-03433-3
a) Pahor, Boris (1913-) - Spomini b) Pahor, Boris (1913-) - Intervjuji

821.163.6(450.36)-94=131.1
929Pahor B.(047.53)
COBISS.SI-ID 3838700


821


54.
MOLIERE
        Tartuffe / Moliere ; spremna besedila napisala [in izbor slik] Nada Barbari� ; [prevod Oton �upan�i�]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 131 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klasje)

Prevod dela: Tartuffe ou L'imposteur. - 500 izv. - Kronolo�ki pregled Molierovega �ivljenja in dela: str. 6-7. - Moliere in njegov �as: str. 8-11. - Uvodna razlaga: str. 13-40. - Mnenja o komediji Tartuffe: str. 119-128. - Bibliografija: str. 41
ISBN 978-86-341-1907-7
a) Moliere, Jean Baptiste Poquelin (1622-1673) - Literarne �tudije b) francoska dramatika c) komedija d) 17.st. e) francoski dramatiki f) biografski podatki

821.133.1-22
821.133.1.09Moliere
COBISS.SI-ID 237915904


9


55.
NATEK, Karel
        Slovenija : portret dr�ave / Karel Natek, Marjeta Natek ; [avtorji fotografij Dejan Cigale ... et al.]. - Ljubljana : Natek in ostali, 2008. - 203 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 186-187. - Kazalo
ISBN 978-961-92568-0-0
a) Slovenija - Domoznanstvo

908(497.4)
308(497.4)
COBISS.SI-ID 242552576

56.
SIMI�, Pero
        Tito - skrivnost stoletja / Pero Simi� ; [prevedla Ana Marija �imac]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 391 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Vera in politika ; 10)

Prevod dela: Tito - tajna veka. - Spremna beseda / Janko Prunk: str. 9-10. - O avtorju: str. [392]. - Bibliografija: 379-384. - Kazalo
ISBN 978-961-6372-66-4
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Jugoslavija - Zgodovina - 20.st.

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
COBISS.SI-ID 247919872


90/94 ZEMLJEPIS. ZGODOVINA


57.
VELU��EK, Anton
        Koli��arji : o koli��arjih in koli��arski kulturi Ljubljanskega barja / Anton Velu��ek ; [ilustracije Tamara Koro�ec]. - Ljubljana : In�titut za arheologijo ZRC SAZU, Zalo�ba ZRC, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 109 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Bibliografija: str. 107-109
ISBN 978-961-254-209-2 (39 EUR)
a) Arheologija - Koli��a - Ljubljansko barje - Knjige za otroke b) Koli��a - Ljubljansko barje - Knjige za otroke c) Slovenija - Arheolo�ka najdi��a - Knjige za otroke d) Ljubljansko barje - Arheolo�ke najdbe - Knjige za otroke

903.4(497.451)"634/636"
COBISS.SI-ID 251831552

58.
        VETRINJ / razli�ni avtorji ; [uredila Jo�e Pavli� in Jo�ef Ko�ar]. - 1. izd. - Ljubljana : Dru�ina, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 444 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka �as in ljudje ; knj. 25)

800 izv. - Opombe z bibliografijo pri enem prispevku. - Kazalo
ISBN 978-961-222-807-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zlo�ini - Slovenija - Zborniki b) Domobranci - Usmrtitve - Slovenija - 1945 c) vojni begunci d) Vetrinj e) repatriacija f) povojni poboji g) spomini h) pri�evanja

94(497.4)"1945"(082)(092)
COBISS.SI-ID 251618304


91v TURISTI�NI VODNIKI. ZEMLJEVIDI


59.
        ALPEN [Kartografsko gradivo] = Alpes = Alpi = Alps. - 1:800.000. - Ostfildern : MairDumont, [2009]. - 1 zvd. : barv. ; 139 x 96 cm na listu 140 x 97 cm, zlo�en na 13 x 25 cm + indeks (64 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Na�rti mest: Bern, Geneve, Milano, Venezia, Wien, Salzburg, Innsbruck, Z�rich
ISBN 978-3-8297-3850-7
a) Alpe - Srednja Evropa - Cestni zemljevidi b) avtokarte c) zemljevidi

912.43(234.3)
COBISS.SI-ID 1096844638

60.
        AMSTERDAM [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = plattegrond = plano de la ciudad = city map = plan de ville = pianta della citta. - 1:12.500. - [Wien] : Freytag & Berndt, [2007?]. - 1 na�rt : barve ; 91 x 123 cm na listu 94 x 125 cm, zlo�en na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic
ISBN 978-3-7079-0612-7
a) Amsterdam - Nizozemska - Na�rti mest

912.43(492Amsterdam)
COBISS.SI-ID 1096548190

61.
        �RNA gora [Kartografsko gradivo] : avtokarta = Road map of Montenegro = road map / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:250.000. - Ljubljana : Kartografija, 2010 ([Ljubljana] : Janu�). - 1 zvd. : barve ; 86 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zlo�en na 12 x 23 cm

Nasl. in podnasl. na zlo�enki v slov. in angl. - Indeks
a) �rna gora - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(497.16)
COBISS.SI-ID 275616

62.
        DALMACIJA 1 [Kartografsko gradivo]. severnodalmatinski otoki in Kornati : izletni�ko navti�na karta = excursion-sailing map = nautische Freizeitkarte = carta nautica turistica / Geodetski zavod Slovenije, kartografski oddelek ; zasnova in redakcija Vili Kos in Matja� Kos ; izvedba Mimi Gregori�, Uro� Kolav�i� in Iztok Kari� ; prevod v angle�ki jezik �pela Gruden ; prevod v nem�ki jezik Alfred Leskovec ; prevod v italijanski jezik Bojan Saksida. - 1. izd. - 1:100.000. - Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 1 zvd : barv. ; 100 x 68 cm, zlo�en na 23 x 12 cm. - (Kod&kam)

Ov. nasl. - Hrbtni nasl.: Dalmacija 1 1:100.000. - Zadaj: Na�rt mesta Zadar s seznamom ulic, opisi otokov s koodrinatami
a) Dalmacija - Hrva�ka - Zemljevidi

912(497.581)
COBISS.SI-ID 9050007

63.
        DALMATINISCHE K�ste. 2, �ibenik, Split, Vis [Kartografsko gradivo] : Auto + Freizeitkarte = Dalmatinska obala. 2, �ibenik, Split, Vis = karta za automobiliste i rekreaciju = Dalmatische kust. 2, �ibenik, Split, Vis = auto + vrije tijd kaart = Dalmatian coast. 2, �ibenik, Split, Vis = road + leisure map = C�te Dalmate. 2, �ibenik, Split, Lissa : carte routiere + de loisir = Costa della Dalmazia. 2, Sebenico, Spalato, Lissa = carta stradale + turistica / Geodetski zavod Slovenije, Kartografski oddelek. - 1:100.000. - Wien : Freytag-Berndt u. Artaria ; [Ljubljana] : Geodetski zavod Slovenije, [2008]. - 1 zvd : barve ; 67 x 98 cm, zlo�en na 13 x 24 cm

Nasl. in podnasl. na ov. - Zadaj: na�rti marin, na�rt �ibenika, opisi mest in naselij v ve� jezikih
ISBN 978-3-85084-997-5
a) Dalmacija - Hrva�ka - Cestni zemljevidi b) avtokarte c) turisti�ni zemljevidi d) zemljevidi e) dalmatinska obala

912.43(497.583)
COBISS.SI-ID 1096844382

64.
        DEUTSCHLAND [Kartografsko gradivo] = Germany = Allemagne. - 1:800.000. - Ostfildern : Mairdumont, [2007?]. - 1 zvd. : barve ; 132 x 100 cm, zlo�eno na 13 x 25 cm + Index (80 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

V knji�ici na�rti mest. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-8297-3855-2
a) Nem�ija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(430)
COBISS.SI-ID 3144765

65.
        EVROPA [Kartografsko gradivo] : road map of Europe : avtokarta = road map / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:3.750.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 1 zvd. : barve ; 105 x 79 cm na listu 108 x 88 cm, zlo�en na 12 x 24 cm

Ov. nasl. - 3 stranski zvd.: Severna Evropa 1:9.000.000, Islandija in Ferski otoki 1:7.500.000. - Ob spodnjem robu zvd. zastave dr�av. - Na hrbtni strani indeks. - Kazalo
a) Evropa - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(4)
COBISS.SI-ID 250994944

66.
        FLORENZ [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = Firenze = pianta della citta = Florence : prattegrond = Florence = city map = Florence = plan de ville = Florencia = plano de la ciudad. - 1:12.500. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2006?]. - 1 na�rt : barve ; 117 x 65 cm na listu 119 x 67 cm, zlo�en na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic. - Legenda v ve� jezikih. - Na levi strani: na�rt centra v merilu 1:6500 in �ir�ega obmo�ja Firenc v merilu 1:90000
ISBN 3-85084-130-8
a) Firence - Italija - Na�rti mest

912.43(450.521)
COBISS.SI-ID 1096555614

67.
        ITALIA [Kartografsko gradivo] = Italy = Italien = Italie. - 1:800.000. - Ostfildern : MairDumont, [2007?]. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 80 x 184 cm na listu 129 x 98 cm, zlo�en na 13 x 24 cm + indeks ([24] str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Nasl. na zlo�enki. - Ob strani: na�rti mest. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-8297-3863-7
a) Italija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(450)
COBISS.SI-ID 34152034

68.
        ITALIEN [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Italia = carta stradale = Itali� = autokaart = Italy = road map = Italie = carte routiere = Italia = mapa de carreteras. - 1:600.000. - [Wien] : Freytag & Berndt, [2009?]. - 1 zvd tiskan na obeh str. : barve ; 93 x 122 cm na listu 97 x 125 cm, zlo�en na 13 x 26 cm + Indice (94 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-7079-0453-6
a) Italija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(450)
COBISS.SI-ID 1096549214

69.
        KROATIEN [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Hrvatska = autokarta = Kroati� = autokaart = Croatia = road map = Croatie = carte routiere = Croazia = carta stradale / cartography Freytag & Berndt. - 1:500.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2010?]. - 1 zvd : barve ; 129 x 92 cm na listu 131 x 94 cm, zlo�en na 13 x 26 cm + popis mjesta s po�tanskim brojevima (48 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v ve� jezikih. - Na levi strani v pove�anem merilu zvd. otokov
ISBN 978-3-7079-0457-4
a) Hrva�ka - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(497.5)
COBISS.SI-ID 1096557662

70.
        LJUBLJANA in okolica [Kartografsko gradivo] = Tourist map of Ljubljana and surroundings : turisti�na karta = tourist map : Polhograjsko hribovje, Savska ravan, Posavsko hribovje (del), Dolenjsko podolje, Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Cerkni�ko jezero / zasnova in redakcija Matja� Pevec ; izvedba Matja� Pevec... [et al.] ; besedilo Vili Kos ; fotografije Bojan Saksida. - 1:75.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Razvedrilo). - 1 zvd. : barve ; 100 x 68 cm, zlo�en na 12 x 23 cm

Ov. nasl. - Zadaj: opisi mest, naravnih in turisti�nih znamenitost v slov. in angl. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija
a) Ljubljana (okolica) - Turisti�ni zemljevidi b) Osrednja Slovenija - Zemljevidi c) turisti�ne karte d) Ljubljanska kotlina

912.43(497.451)
COBISS.SI-ID 251010048

71.
        LJUBLJANA [Kartografsko gradivo] : mestna karta = City map of Ljubljana / zasnova in redakcija Matja� Pevec ; izvedba Matja� Pevec ... [et al.]. - 1:15.000. - Ljubljana : Kartografija, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 1 na�rt : barve ; 97 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zlo�en na 12 x 23 cm

Nasl. in dodatek k nasl. naveden na ov. - Na hrbtni strani: na�rti Tacna, �rnu�, Podsmreke v merilu 1:15.000, na�rt sredi��a mesta 1:8.000, shema prog ljubljanskega mestnega potni�kega prometa in seznam ulic. - Kazalo. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija d.o.o.
a) Ljubljana - Osrednja Slovenija - Na�rti mest

912.43(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 251012352

72.
        POLSKA [Kartografsko gradivo] = Poland = Polen = Pologne. - 1:800.000. - Ostfildern : Mairdumont, [2007]. - 1 zvd. : barve ; 108 x 100 cm, zlo�eno na 13 x 25 cm + Index ([24] str. ; 24 cm. - (Marco Polo)

Nasl. na zlo�enki. - Na dnu zvd. na�rti ve�jih mest v merilu 1:20.000. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-8297-3867-5
a) Poljska - Zemljevidi b) cestni zemljevidi c) avtokarte

912.43(438)
COBISS.SI-ID 3363645

73.
        PRAG [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = Praha = pl�n m�sta = Praag = plattegrond = Prague = city map = Prague = plan de ville = Praga = pianta della citta / Kartographie Freytag und Berndt. - 1:20.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2007?]. - 1 na�rt : barve ; 96 x 66 cm na listu 98 x 69 cm, zlo�en na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic in na�rt centra. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-85084-122-1
a) Praga - �e�ka - Na�rti mest

912.43(437.3Praga)
COBISS.SI-ID 1096556638

74.
        ROM�NIA, Republica Moldova [Kartografsko gradivo] = Romania, Republic of Moldova = Rum�nien, Republik Moldau = Roumanie, R�publique Moldovie. - 1:800.000. - Ostfieldern : MairDumont, [2008?]. - 1 zvd. : barve ; 120 x 74 cm, zlo�eno na 13 x 25 cm + index (24 str.). - (Marco Polo)

Velja do 2011. - Vsebuje tudi: na�rt mesta Bukare�ta v merilu 1:20.000
ISBN 978-3-8297-3869-9
a) Romunija - Cestni zemljevidi b) Moldavija - Cestni zemljevidi c) avtokarte d) zemljevidi

912.43(498+478)
COBISS.SI-ID 3580989

75.
        SLOVENIJA, Hrva�ka [Kartografsko gradivo] : Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosov�, Montenegro, Shqip�ria, Macedonia = Slovenia, Croatia = Bosnia and Hercegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Macedonia = Slowenien, Kroatien = Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Albanien, Mazedonien = Slov�nie, Croatie = Bosnie-Herz�govine, Serbie, Kosovo, Mont�n�gro, Albanie, Mac�doine. - 1:800.000. - Ostfildern : MairDumont, [2009?]. - 1 zvd. : barve ; 110 x 91 cm, na listu 125 x 95, zlo�en na 13 x 25 cm + indeks (39 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Nasl. na zlo�enki. - Kazalo
ISBN 978-3-8297-3873-6
a) Ju�na Evropa - Cestni zemljevidi b) Balkan - Cestni zemljevidi c) Slovenija - Cestni zemljevidi d) Hrva�ka - Cestni zemljevidi e) avtokarte f) zemljevidi g) Bosna in Hercegovina h) BIH i) Srbija j) Kosovo k) �rna gora l) Albanija m) Makedonija

912.43(497)
COBISS.SI-ID 1096843614

76.
        SLOWENIEN, Kroatien, Bosnien-Herzegowina [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina = mapa de careteras = Sloveni�, Kroati�, Bosni�-Hercegovina = autokaart = Slovenia, Croatia, Bosnia-Hercegovina = road map = Slov�nie, Croatie, Bosnie-Herz�govine = carte routiere = Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina = carta stradale. - 1:500.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2009?]. - 1 zvd : barve ; 95 x 112 cm, na listu 98 x 117 cm, zlo�en na 13 x 26 cm + indeks (40 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v ve� jezikih
ISBN 978-3-7079-0430-7
a) Slovenija - Cestni zemljevidi b) Hrva�ka - Cestni zemljevidi c) Bosna in Hercegovina - Cestni zemljevidi d) avtokarte e) zemljevidi f) BIH

912.43(497.4/.6)
COBISS.SI-ID 1096844126


ak


77.
        FAST & furious [Videoposnetek] = Hitri in drzni 4 / directed by Justin Lin ; written by Chris Morgan ; director of photography Amir Mokri ; music by Brian Tyler. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Podnapisi v slov., hrv., it. itd. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0374. - Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster itd.
a) Ameri�ki igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 6776606


C LEPOSLOVJE ZA NAJMLAJ�E


78.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Andersenove pravljice / napisal Hans Christian Andersen ; naslikala Marija Lucija Stupica ; [iz dan��ine prevedla Silvana Orel Kos ; spremno besedo napisala Judita Krivec Dragan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 123 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Izbor iz: Eventyr. - 1.500 izv. - Ko v somraku luna zablesti / Judita Krivec Dragan: str. 119-123. - Vsebina: Pastirica in dimnikar ; Lete�i kov�ek ; Svinjski pastir ; Mala morska deklica
ISBN 978-961-01-1392-8

821.113.4-93-34
COBISS.SI-ID 252212224

79.
KONC Lorenzutti, Nata�a
        Krilate in kosmate basni / Nata�a Konc Lorenzutti ; ilustriral Marjan Man�ek. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika So�a). - [27] str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-261-182-8
a) basni b) nauki c) pripoved v verzih d) �ivali v domi�ljiji

821.163.6-93-191
COBISS.SI-ID 251496192

80.
LAIN��EK, Feri
        Pesmi o mi�ku in belami�ki / Feri Lain��ek ; ilustrirala Ma�a Kozjek. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - Identifikacijska �tevilka zgo��enke je MKZ CD 027
- - Pesmi o mi�ku in belami�ki [Zvo�ni posnetek] / poje Romana Kranj�an ; glasba Lojze Krajn�an. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-961-01-0910-5
a) pripoved v verzih b) �ivali v domi�ljiji c) mi�i d) ljubezen e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 252444416

81.
MORONEY, Tracey
        Jaz / Trace Moroney ; [prevedli Tina in Ana Tasi�]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - [19] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Stvari, ki jih imam rad)

Prevod dela: Me
ISBN 978-961-226-990-6
a) velike tiskane �rke b) otroci c) vsakdan d) samopodoba e) samozavest f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 250700032


fa


82.
        RACE to Witch mountain [Videoposnetek] = Dirka na Zakleto goro / music by Trevor Rabin ; director of photography Greg Gardiner ; based on the book by Alexander Key ; screenplay by Matt Lopez and Mark Bomback ; directed by Andy Fickman. - Deluxe DVD izd. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., srb. itd. - Produkcija: Walt Disney. - DVDB0429. - Vloge: Dwayne Johnson, Annasophia Robb, Gugino Carla itd.
a) Ameri�ki mladinski igrani filmi - Fantasti�ni film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) komedija d) filmska komedija

791.221.9:392.28(73)(0.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 12043066


N


83.
OSREDKAR, Janez
        Glasbeni stavek. Harmonija II [Glasbeni tisk] / Janez Osredkar. - 2. dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za �olstvo, cop. 2004. - 165 str. ; 30 cm

Ov. nasl.: Harmonija 2. - Kazalo
ISMN M-9009011-7-0
a) Harmonija - U�beniki - Note

781.4(075)
COBISS.SI-ID 213416960

84.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 3. Skladbe [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003-2008 (Kamnik : Vovk). - Zv. <-2> ; 31 cm

300 izv. - Kazalo
Dosedanja vsebina:
Del. 2.- 2008.- 95 str.
ISMN M-709001-28-6 (Zv. 2)
a) Kitara - U�beniki - Vaje - Note za kitaro

787.61(075)
COBISS.SI-ID 124869888

85.
�EGULA, Toma�
        Mladi kitarist 3. Skladbe [Glasbeni tisk] / Toma� �egula. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2008-. - Zv. <1-> ; 31 cm. - (Vede�)

300 izv.
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2008. - 91 str.
ISMN M-709001-27-9
a) Kitara - U�beniki - Vaje - Note za kitaro

787.61(075)
COBISS.SI-ID 237432064

86.
ZAVEC, Matej
        Harmonika 1 [Glasbeni tisk]. U�benik za pouk harmonike v 1. razredu osnovnega glasbenega izobra�evanja / Matej Zavec in Dejan Prasl. - Maribor : Hartman, 2007. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

ISMN M-709018-23-9 EH 25.0224.31 Hartman
a) Harmonika - U�beniki - Vaje - Note za harmoniko

780.8(075)
COBISS.SI-ID 234687744


pu


87.
        AUSTRALIA [Videoposnetek] = Avstralija / original music by David Hirschfelder ; director of photography Mandy Walker ; screenplay by Baz Luhrmann ... [et al.] ; directed by Baz Luhrmann. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (159 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. srb. itd. - DVF38485 SLO. - Igrajo: Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters, David Wenham itd.
a) drama b) vestern c) western

791.221.7(94)(086.82)
791.221.4(94)(086.82)
791.223.1(94)(086.82)
COBISS.SI-ID 9247796


ri


88.
        SNOW White and the seven dwarfs [Videoposnetek] = Snegulj�ica in sedem pal�kov / Walt Disney ; adapted from Grimms' fairy tales ; story adaptation Ted Sears ... [et al.] ; music Frank Churchill, Leigh Harline, Paul Smith. - Ljubljana : Con film, 2009, p 1937. - 2 video DVD-ja (ca 80 min, ) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dvojna DVD izdaja. - Podnapisi v angl., hrv., ita. in slv. - Produkcija: Walt Disney. - DVDW0197
a) Animirani film - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 14153266

89.
        STAR wars [Videoposnetek] : The clone wars = Vojna zvezd : Vojna klonov / director Dave Filoni ; writers Henry Gilroy Steve Melching Scott Murphy ; original Star wars themes and score by John Williams. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv., scr. itd. - Produkcija: Lucas Film. - DVDWB 0519; Z26 Y22427. - Glasovi: Matt Lanter, Ashley Eckstein itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 14958140

90.
        The TALE of Despereaux [Videoposnetek] = Povest o despereauxu / voice Mathew Broderick, Robbie Coltrane ... [et al.] ; music by William Ross ; based on the book by Kate DiCamillo ; screenplay by Gary Ross ; directed by Sam Fell [and] Rob Stevenhagen. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., sinhronizirano v slov., podnaslovi v slov. itd. - Produkcija: Universal Picture. - DVDUP0368
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 15185212


zf


91.
        The DAY the Earth stood still [Videoposnetek] = Dan, ko bo obstala zemlja / music by Tyler Bates ; director of photography David Tattersall ; screenplay by David Scarpa ; directed by Scott Derrickson. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. itd. - Produkcija: Twentieth Century Fox. - DVF36304. - Igrajo: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates itd.
a) Ameri�ki igrani filmi - Znanstvenofantasti�ni film - Video DVD-ji

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12017210


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO