Na vsebinoNa glavni meni

Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij

1. člen
Mestna knjižnica Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKL ali knjižnica) s temi pravili ureja uporabo javnih računalnikov in druge računalniške opreme ter brezžičnega omrežja (v nadaljevanju računalniška tehnologija) v svojih knjižnicah.

V pravilih zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
Računalniško tehnologijo v MKL lahko uporabljajo vsi uporabniki, tudi tisti, ki niso člani knjižnice.

Knjižnična zakonodaja določa, da je uporabnik knjižnice fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico in izkazuje članstvo s člansko izkaznico (iz 4. in 5. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, Uradni list RS, št. 29/03).

3. člen
Računalniška tehnologija v MKL obsega osebne računalnike s periferno opremo, tiskalnike, dostopne točke do brezžičnega omrežja ter mrežno opremo, ki je v lasti ali upravljanju knjižnice.

4. člen
V knjižnici so za potrebe uporabnikov na voljo naslednji tipi osebnih računalnikov:

 • info terminal
 • osebni računalnik za hitri dostop do interneta
 • osnovni osebni računalnik.

5. člen
Uporabniki lahko preko info terminala dostopajo do spletnega kataloga COBISS/OPAC, spletne strani knjižnice in njenih podstrani, aplikacije za rezervacijo osnovnih osebnih računalnikov ter spletne strani Mestne občine Ljubljana.

Uporaba je za vse uporabnike knjižnice brezplačna.

6. člen
Uporabniki lahko na računalnikih za hitri dostop do interneta pregledujejo elektronsko pošto ter svetovni splet. Uporaba je omejena na 15 minut.

Uporaba je v okviru časovnega termina iz prejšnjega odstavka za vse uporabnike knjižnice brezplačna. Nadaljnja uporaba se uporabnikom, ki niso člani knjižnice, zaračuna po veljavnem ceniku.

7. člen
Osnovne osebne računalnike ve-točkah MKL lahko brezplačno uporabljajo za iskanje informacij samo člani knjižnice, ki imajo urejene vse obveznosti do knjižnice. Uporabljajo lahko vse osnovne programe operacijskega sistema, pisarniška orodja ter ostalo prednaloženo programsko opremo. Uporaba je za člane knjižnice časovno omejena na 60 minut z možnostjo enkratnega podaljšanja.

Ta časovna omejitev velja za uporabo osnovnih osebnih računalnikov v celotni mreži MKL.

Uporabniki, ki niso člani knjižnice, uporabo osnovnih osebnih računalnikov plačajo po veljavnem ceniku.

8. člen
Predvajanje zvočnih vsebin je možno le na osnovnih osebnih računalnikih ter le z uporabo multimedijskih slušalk.

Najem slušalk za uporabo na osnovnih osebnih računalnikih se zaračuna po veljavnem ceniku.

9. člen
Knjižnica vodi za potrebe delovanja sistema evidenco uporabe osebnih računalnikov za hiter dostop in osnovnih osebnih računalnikov, ki zajema ime in priimek, datum rojstva, evidenčno številko člana ter število in čas dostopov do osebnih računalnikov v knjižnici. Osebni podatki se uporabljajo v skladu z ZVOP, čl. 9 in 17 in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov MKL.

10. člen
Uporabniki knjižnice lahko uporabljajo brezžični omrežji

 • Libroam in
 • Eduroam

Člani knjižnice uporabljajo brezžično omrežje Libroam, drugim uporabnikom je omogočena uporaba omrežja Eduroam (Mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo brezžično omrežje Eduroam v Sloveniji ali tujini).

Za uporabo brezžičnega omrežja Libroam veljajo naslednja pravila:

 • uporabnik mora biti član knjižnice
 • uporabnik mora imeti poravnane vse terjatve do knjižnice
 • uporabnik ni kršil pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/Libroam.

Uporaba brezžičnega omrežja ni časovno omejena.

11. člen
Za uporabo brezžičnega omrežja Libroam knjižnica vodi podatkovno zbirko evidenčnih številk in gesel članov, ki jih prevzema iz sistema COBISS. Knjižnica zbira in hrani podatke o dostopih in uporabi brezžičnega omrežja v knjižnici. Osebni podatki se uporabljajo v skladu z ZVOP, čl. 9 in 17 in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov MKL.

12. člen
V knjižnici je omogočeno tiskanje in fotokopiranje za člane in druge uporabnike. Tiskanje se lahko izvaja iz osnovnih osebnih računalnikov. Pred tiskanjem mora uporabnik prednaložiti ustrezen znesek na svoj uporabniški račun.

Cena tiskanja in fotokopiranja je opredeljena v ceniku knjižnice.

Pri reproduciranju (tiskanje, fotokopiranje, kopiranje elektronskih vsebin) morajo uporabniki dosledno upoštevati omejitve, ki jih določa Pravilnik o poslovanju MKL ter predpisi s področja avtorskih pravic. Knjižnica ni odgovorna za morebitne kršitve.

13. člen
Pred pričetkom uporabe javnega računalnika se je uporabnik dolžan seznaniti s splošnimi pogoji uporabe javnih računalnikov v knjižnici in potrditi, da se z njimi strinja:

 • Prepovedana je zloraba uporabniškega imena in gesla, glasno predvajanje multimedijskih vsebin (možna je izposoja slušalk) in motenje drugih uporabnikov javnih računalnikov.
 • Vsako okvaro ali nepravilnost na računalniku je uporabnik dolžan sporočiti knjižničarju.
 • Uporabniki so materialno odgovorni za strojne in programske okvare in zlorabe, povzročene namerno ali zaradi malomarnega rokovanja z opremo.
 • Priporočeno je, da se podatki shranjujejo na prenosne medije. Za izgubo podatkov knjižnica ne prevzema odgovornosti.
 • Po zaključku dela na računalniku se mora uporabnik obvezno odjaviti.
 • Število istočasnih uporabnikov na enem računalniku lahko pristojni knjižničar omeji.
 • Knjižničar lahko prepove uporabo osebnega računalnika uporabnikom, ki ne upoštevajo pravil knjižnice.

14. člen
Knjižnica si pridržuje pravico omejitve uporabe tehnične opreme namenjene uporabnikom in dostopa do spletnih vsebin in storitev, ki:

 • niso ustrezno urejena z avtorsko – pravnega stališča,
 • nasprotujejo pogodbenim pogojem tretje osebe, ki zagotavlja dostop do licenčnih vsebin ali kako drugače vsebujejo pravice tretjih oseb,
 • nasprotujejo javnemu redu in javni morali in so tako v neskladju z nalogami in poslanstvom knjižnice.

15. člen
Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe prenosnih podatkovnih medijev (disketa, CD, DVD, USB, prenosni disk), ki so last uporabnika, na osebnih računalnikih knjižnice.

16. člen
Knjižnica si pridržuje pravico začasno ali stalno omejiti uporabo računalniške tehnologije v knjižnici članom, ki ne upoštevajo splošnih pogojev in omejitev, navedenih v 13., 14. in 17. členu tega pravilnika. Pristojni knjižničar je dolžan uporabnika dvakrat opozoriti, da krši pravila in ga prositi, da preneha z nezaželenim načinom uporabe računalnika. Če uporabnik pravila kljub opozorilom krši dalje, knjižničar napiše uradni zaznamek in ga pošlje pristojni službi. Pristojna služba na podlagi uradnega zaznamka uporabniku začasno omeji uporabo računalnika ter ga opozori, da mu bo ob naslednji kršitvi uporaba računalnika omejena za eno leto.

V primeru nadaljnjih kršitev se ponovno napiše uradni zaznamek in ga pošlje pristojni službi. Pristojna služba o dogodkih obvesti direktorico, ki uporabniku v skladu s svojimi pooblastili za dobo enega leta omeji uporabo računalnika.

17. člen
Uporabniško ime in geslo nista prenosljivi. V primeru domnevne ali ugotovljene zlorabe uporabniškega imena in gesla je knjižničar dolžan o tem obvestiti pristojno službo. Uporabniško ime se blokira, pred ponovno uporabo pa se mora uporabnik identificirati na evidenci izposoje ter zamenjati geslo.

18. člen
Uporabniki lahko v kateremkoli trenutku zahtevajo izbris uporabniških podatkov (evidenčna številka člana in geslo Cobiss) iz evidence osebnih podatkov. Knjižnica se zavezuje, da bo s podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonodajo ter jih ne bo posredovala nepooblaščenim osebam.

19. člen
Zaradi posodabljanja informacijskega sistema MKL ter razlik med tehnično opremljenostjo v posameznih enotah lahko tehnične specifikacije računalniške opreme odstopajo od dejanskega stanja.

Odstopanja so opredeljena v internih pravilih posameznih knjižnic.

20. člen
Ta pravila stopijo v veljavo naslednji dan po podpisu direktorice.

Številka: 010-8/2010-1
Datum: 14.6.2010

mag. Jelka Gazvoda
Direktorica