Na vsebinoNa glavni meni

Informacije javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv javnega zavoda:
Mestna knjižnica Ljubljana / Ljubljana City Library
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 308 50 00
Fax.: 01 308 50 02
Spletna stran: www.mklj.si
E.: info@mklj.si

TRR:
SI 56 0126 1600 0001 834

Matična številka:
3336905000

Davčna številka:
62825844

Odgovorna oseba:
dr. Teja Zorko, direktorica
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 308 50 01

Datum prve objave kataloga: 24. 8. 2009
Datum zadnje spremembe: marec 2024

Katalog je dostopen na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana.

Seznam organizacijskih enot

Knjižnična mreža

Knjižnica Otona Župančiča (Barbara Cesar, vodja)
Knjižnica Rog

Knjižnica Bežigrad (Nataša Grubar Praček, vodja)
Knjižnica Glinškova ploščad
Knjižnica dr. France Škerl
Knjižnica Jurij Vega
Knjižnica Savsko naselje
Knjižnica Črnuče

Knjižnica Jožeta Mazovca (Marjetica Škrlec, vodja)
Knjižnica Polje
Knjižnica Fužine
Knjižnica Zalog
Knjižnica Jarše
Knjižnica Zadvor

Knjižnica Prežihov Voranc (Barbara Marinčič, vodja)
Knjižnica Rudnik
Knjižnica Grba
Knjižnica Brezovica
Knjižnica Rakitna
Knjižnica Notranje Gorice
Knjižnica Podpeč
Knjižnica Dobrova
Knjižnica Polhov Gradec
Knjižnica Šentjošt
Knjižnica Horjul
Knjižnica Ig
Knjižnica Škofljica
Knjižnica Velike Lašče
Knjižnica Rob

Knjižnica Šiška (Marjeta Kamenšek, vodja)
Knjižnica Šentvid
Knjižnica Gameljne
Knjižnica Vodice

Slovanska Knjižnica (Tomaž Miško, vodja)

 

Organi zavoda

Svet zavoda

Predsednica: mag. Ana Zdravje, Mestna knjižnica Ljubljana

Članice:

 • dr. Ana Čepič Vogrinčič, namestnica predsednice, Mestna občina Ljubljana
 • mag. Mateja Demšič, Mestna občina Ljubljana
 • Tatjana Hafner, Mestna občina Ljubljana
 • Emilija Mitrović Miloš, Mestna občina Ljubljana

Mandat članov sveta traja štiri leta (2021 do 2025).

Strokovni svet

Strokovni svet šteje šest članov, od katerih dva člana izvolimo zaposleni, in sicer enega izmed vseh zaposlenih in enega izmed strokovnih knjižničnih delavcev.

Enega člana izmed strokovnjakov ali uporabnikov imenujejo predlagatelji Narodna in univerzitetna knjižnica, Združenje splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Kulturniška zbornica Slovenije.

Predsednik: Miro Tržan, Mestna knjižnica Ljubljana

Člani:

 • Srečko Bončina, namestnik predsednika, Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Petra Kovič, Kulturniška zbornica Slovenije
 • mag. Marijan Špoljar, Mestna knjižnica Ljubljana
 • dr. Polona Vilar, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
 • Sonja Žakelj, Združenje splošnih knjižnic

Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta (2021 do 2025).

Opis delovnega področja javnega zavoda

Kot splošna knjižnica izvaja naslednje dejavnosti:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu in storitvah,
 • zbira, strokovno obdeluje, vzdržuje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
 • izdeluje in vodi knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva in posredovanju informacij,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • pripravlja različne prireditve in druge oblike razvijanja zanimanja za knjižnično gradivo in knjižnične storitve,
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • razvija bralno kulturo in pismenost pri različnih skupinah prebivalcev,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva in storitev za posebne potrebe prebivalcev,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
 • zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
 • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam z območja, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica,
 • koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za območje, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica,
 • usmerja izločeno knjižnično gradivo z območja, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica.

Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

 • zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,
 • skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva.
 • Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU skupnosti z delovnega področja zavoda

(dostopni na: http://www.pisrs.si)

 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22)
 • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 s spremembami)
 • Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 s spremembami in dopolnitvami)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22)
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe (Uradni list RS, št. 28/23)
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 74/17)
 • Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/04 s spremembami in dopolnitvami)
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Urani list RS, št. 40/12 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami)
 • Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi akti.

Seznam strateških in programskih dokumentov

Znanstveni in strokovni prispevki zaposlenih MKL:

Seznam zbirk

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so dostopne na spletu https://www.mklj.si. Fizični dostop je možen v tajništvu zavoda v času uradnih ur.

Pristojna oseba za podajo informacij javnega značaja: Vesna Trobec, vesna.trobec@mklj.si, 01 308 50 05.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu v izključno tekstovni obliki. Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03).

V skladu z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ; Ur. l. RS, št. 24/03 s spremembami in dopolnitvami) velja za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa informacij javnega značaja, ki jih posreduje Mestna knjižnica Ljubljana v ceniku storitev.

Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Mestna knjižnica Ljubljana skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev zagotavlja enostavno in pregledno dostopne informacije o notranjem aktu (Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov), načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter ostale zakonsko zahtevane informacije, in sicer na tej povezavi.